Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2280(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0024/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0024/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0114

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 155kWORD 62k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018
P8_TA(2019)0114A8-0024/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018 (2018/2280(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),τα οποία αντικατοπτρίζουν τη σημασία που η Συνθήκη αποδίδει στο δικαίωμα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ να εφιστούν την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ζητήματα που τους απασχολούν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ σχετικά με τον ρόλο και τις λειτουργίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει και συγκεκριμένα τα άρθρα 258 και 260,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών(A8-0024/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες έναν ανοικτό, δημοκρατικό και διαφανή μηχανισμό για την εξεύρεση εξωδικαστικής λύσης για τις επίσημες καταγγελίες τους που απευθύνονται στους άμεσα εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, ιδίως όταν πρόκειται για τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς πρέπει να είναι βασικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας, προκειμένου να προστατεύεται αποτελεσματικά το δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετέχει άμεσα στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχύει την ανταποκρισιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνήσια δημοκρατία θα πρέπει να διασφαλίζει διαφάνεια, αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρακτική συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά εξετάζεται προσεκτικά και αξιολογείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναφέρων έχει το δικαίωμα να λάβει ουσιαστική απάντηση και πληροφορίες σχετικά με την απόφαση επί του παραδεκτού που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στη γλώσσα του ή στη γλώσσα στην οποία συντάχθηκε η αναφορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών βασίζονται στα σχόλια και στις αντιδράσεις που λαμβάνονται από τους αναφέροντες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της νομοθεσίας της Ευρώπης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός αναφορών συζητείται σε συνεδριάσεις της επιτροπής που είναι ανοικτές στο κοινό (και μεταδίδονται μέσω διαδικτύου)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες κάνουν συχνά χρήση του δικαιώματός τους να παρουσιάσουν την αναφορά τους, παρέχοντας άμεση πληροφόρηση, στα μέλη της επιτροπής, στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους των κρατών μελών, αν παρίστανται, και συμβάλλουν έτσι ενεργά στις εργασίες της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 παρέστησαν σε συνεδριάσεις της επιτροπής 187 αναφέροντες προκειμένου να συμμετάσχουν στις συζητήσεις σχετικά με τις αναφορές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αντιπροσωπεύουν μια επιπλέον εγγύηση για τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ σε σύγκριση με τις καταγγελίες που υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή, καθώς το Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία, η οποία επιτρέπει καλύτερη εξέταση των γεγονότων και προβλέπει διαφανείς διαλόγους επί του θέματος, με την παρουσία αναφερόντων, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μελών της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλης σχετικής αρχής, κατά περίπτωση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχουν οι αναφέροντες, σε συνδυασμό με την πραγματογνωσία που παρέχεται από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους φορείς, έχουν καθοριστική σημασία για το έργο και την αξιοπιστία της επιτροπής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καιρό πρωτοστατεί στην εξέλιξη της διαδικασίας αναφορών διεθνώς και εξακολουθεί να έχει ένα αξιοσημείωτα, ανοικτό και διαφανές σύστημα αναφορών, παρέχοντας στους αναφέροντες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διερευνητικές επισκέψεις δυνάμει του άρθρου 216α του Κανονισμού: στη Lusatia (Γερμανία), σχετικά με τις επιπτώσεις της εξόρυξης λιγνίτη στον τοπικό πληθυσμό, ιδίως στην κοινότητα των Sorb, και σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Spree και των παρακείμενων υδάτων, την Αμμόχωστο (Κύπρος) σχετικά με την επιστροφή της κλειστής περιοχής της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου στους αρχικούς κατοίκους της, στη Doñana (Ισπανία) σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση και την πιθανή υποβάθμιση στην προστατευόμενη περιοχή του εκεί εθνικού δρυμού εξαιτίας ενός έργου αποθήκευσης φυσικού αερίου και της υπερεκμετάλλευσης υπόγειων υδάτινων πόρων· και στη Valledora (Ιταλία), σχετικά με περιβαλλοντικές ζημίες που οφείλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και σε λατομεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών»(1), καλούσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρουσιάσουν μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ για τον FATCA με στόχο την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών (ειδικότερα των «αμερικανών λόγω συγκυριών») και τη βελτίωση της αμοιβαιότητας στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τις ΗΠΑ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδεκτές αναφορές συχνά παρέχουν πληροφορίες που είναι πολύτιμες για το έργο των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς επισημαίνουν τις εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τον εντοπισμό παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ και επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιολογούν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ και την εφαρμογή της, καθώς και τον αντίκτυπο στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια για τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση εντός των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 2017 στην Επιτροπή Αναφορών στη συνεδρίασή της, της 16ης Μαΐου 2018, και ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών βασίζεται εν μέρει στην ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, στο οποίο εντάσσονται ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι εθνικοί και περιφερειακοί Συνήγοροι του Πολίτη και λοιποί συναφείς οργανισμοί των κρατών μελών, των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο και την χάραξη πολιτικής της ΕΕ, και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις προκειμένου να καταστεί η διαδικτυακή πύλη αναφορών φιλικότερη προς τον χρήστη και προσβάσιμη για τους πολίτες, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργίας αναζήτησης ώστε να επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων, και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βρίσκουν αναφορές μέσω λέξεων κλειδιών στον τίτλο και την περίληψη ή μέσω της προσθήκης περισσότερο συγκεκριμένων μηνυμάτων στους χρήστες, στη γλώσσα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 διατίθενται στατιστικές της διαδικτυακής πύλης, που παρέχουν χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την κίνηση του ιστότοπου και τη συμπεριφορά των χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές βελτιώσεις συνεχίστηκαν με την εισαγωγή ενός νέου εργαλείου έκδοσης συνήθων ερωτήσεων (FAQ) και με περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργική μονάδα που αφορά τη διοίκηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός αιτημάτων υποστήριξης εκ μέρους μεμονωμένων χρηστών διεκπεραιώθηκε με επιτυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως ορισμένα χαρακτηριστικά που θα καταστήσουν τη διαδικτυακή πύλη περισσότερο διαδραστική και μια πηγή πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο τόσο για τους αναφέροντες όσο και για τους υποστηρικτές·

1.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Αναφορών στην προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των αναφερόντων και ότι, στο μέτρο του δυνατού και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δίνεται με αποτελεσματικό τρόπο λύση, μέσω της διαδικασίας των αναφορών, στις θεμιτές καταγγελίες τους· υπενθυμίζει την ευθύνη της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αναφορών, ειδικά όσον αφορά στην παροχή μιας σωστής ανατροφοδότησης για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών· επιμένει ότι η εν λόγω συνεργασία είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των αναγκών των αναφερόντων σύμφωνα με τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

2.  τονίζει την ευκαιρία που δίνουν οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για διάλογο με τους πολίτες της ΕΕ που επηρεάζονται από την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η συνεργασία των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το δικαίωμα αναφοράς των πολιτών και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αρμοδιότητες της ΕΕ και τα πιθανά ένδικα μέσα που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την επεξεργασία των αναφορών·

3.  υπενθυμίζει ότι οι αναφορές εξετάζονται δυνάμει του άρθρου 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα που εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  επαναλαμβάνει την ανάγκη συνεχούς δημόσιας συζήτησης σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης, τα όρια της και το μέλλον της, ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα επίπεδα στα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις και να αποτρέπεται το φαινόμενο επίρριψης όλων των ευθυνών στις Βρυξέλλες, το οποίο χρησιμοποιείται από ορισμένα ανεύθυνα κράτη μέλη· ζητεί πιο εντατικό και δομημένο διάλογο ανά εξάμηνο ανάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών και στα μέλη των Επιτροπών Αναφορών στα εθνικά κοινοβούλια για αναφορές που αφορούν ζητήματα τα οποία προκαλούν σημαντικές ανησυχίες στους ευρωπαίους πολίτες, τονώνοντας ένα γνήσιο διάλογο μεταξύ ευρωβουλευτών και εθνικών βουλευτών με επίκεντρο τις αναφορές οι οποίες θα ενίσχυαν περαιτέρω την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ και τη σαφήνεια σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών·

5.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί ορθά την εξουσία που της δίνει ο ρόλος του θεματοφύλακα των Συνθηκών, καθώς ο ρόλος αυτός έχει ύψιστη σημασία για τη λειτουργία της ΕΕ όσον αφορά τους πολίτες και τους ευρωπαίους νομοθέτες· ζητεί την έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών επί παραβάσει προκειμένου να τίθεται χωρίς καθυστέρηση τέρμα σε καταστάσεις μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου·

6.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες EU Pilot που συνδέονται με τις ληφθείσες αναφορές, καθώς και τις διαδικασίες EU Pilot και επί παραβάσει που έχουν ήδη περατωθεί·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι αναφορές συνιστούν μοναδικό μέσο προσδιορισμού υποθέσεων μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου και διερεύνησης των εν λόγω υποθέσεων μέσω του πολιτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

8.  επισημαίνει τέσσερις δημόσιες ακροάσεις για διάφορα θέματα, συγκεκριμένα σχετικά με τα «δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit», από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, την 1η Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – Αναθεώρηση του κανονισμού», από κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τις «Επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στη δημόσια υγεία», στις 22 Μαρτίου 2018, από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και σχετικά με «Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», στις 9 Οκτωβρίου 2018· υπενθυμίζει στα μέλη της επιτροπής ότι είναι σημαντικό να παρίστανται στις δημόσιες ακροάσεις που ζητεί και οργανώνει η επιτροπή· καλεί το δίκτυο αναφορών να προωθήσει προτάσεις για συγκεκριμένες δημόσιες ακροάσεις και θέματα για μελέτες και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία απεικονίζουν τη σχέση μεταξύ, αφενός, της εν εξελίξει νομοθετικής εργασίας και της πολιτικής εξουσίας ελέγχου του Κοινοβουλίου και, αφετέρου, των αναφορών που αφορούν ζητήματα τα οποία προκαλούν σημαντικές ανησυχίες στους ευρωπαίους πολίτες· υπογραμμίζει ότι το δίκτυο αναφορών είναι το σωστό φόρουμ για την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για τη διαχείρισή τους ως αναφορών, το οποίο θα μπορούσε να εκφράζει αναλυτικά τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αναφορές των ευρωπαίων πολιτών·

9.  εφιστά την προσοχή στη συμμετοχή αντιπροσωπείας μελών της Επιτροπής Αναφορών σε επίσκεψη στη Λίμα (Περού), στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο της στήριξης της δημοκρατίας που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη μονάδα στήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού των εκλογών (DEG), για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών της διαδικασίας αναφορών με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου του Περού·

10.  επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού και τεχνικού διαλόγου με τις αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων· χαιρετίζει την επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag) στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 9 Οκτωβρίου 2018, για την εξέταση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και τη συζήτηση σχετικών αναφορών· επισημαίνει τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών με τα εθνικά κοινοβούλια στις 27 Νοεμβρίου 2018, που διοργανώθηκε από κοινού με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο διαμεσολαβητών, κατά την οποία εξετάστηκε το θέμα της μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και, ιδίως, ο ρόλος των αναφορών ενώπιον κοινοβουλίων στο πλαίσιο αυτό·

11.  θεωρεί ότι το δίκτυο αναφορών είναι ένα μέσο την ενίσχυση της προβολής και της σημασίας της Επιτροπής Αναφορών στις εργασίες των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι αναφορές στο νομοθετικό έργο· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι συνεδριάσεις του δικτύου αναφορών είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου·

12.  υπογραμμίζει τον στόχο της Επιτροπής Αναφορών να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών, στις συζητήσεις της Ολομέλειας· εφιστά την προσοχή στην προφορική ερώτηση σχετικά με τη στέρηση των δικαιωμάτων ψήφου στην ΕΕ, η οποία συζητήθηκε στην Ολομέλεια στις 2 Οκτωβρίου 2018, στην προφορική ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 21 Μαρτίου 2018, και στην προφορική ερώτηση που κατατέθηκε από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, βάσει των αναφορών που είχαν ληφθεί, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 21 Νοεμβρίου 2018· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ανταποκρίνονται στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει αναφορών σε επόμενη συζήτηση στην Ολομέλεια το αργότερο εντός 6 μηνών μετά την έγκρισή τους, προκειμένου να δίνονται απαντήσεις εγκαίρως και αποτελεσματικά σε συγκεκριμένους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών·

13.  εφιστά την προσοχή στις προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 ή το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού, εξ ονόματος της επιτροπής, που εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια, και οι οποίες αφορούσαν την προστασία και τη μη εφαρμογή διακρίσεων όσον αφορά τις μειονότητες στα κράτη μέλη της ΕΕ(2), την απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και την καταχρηστική χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου(3), τις δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) στους πολίτες της ΕΕ και ιδίως τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών»(4), καθώς και τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παιδιών και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές(5)·

14.  σημειώνει ότι το πλαίσιο του FATCA των Ηνωμένων Πολιτειών εφαρμόζεται εντός της Ένωσης μέσω διμερών διακυβερνητικών συμφωνιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και κάθε κράτους μέλους· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία ανταπόκρισης εκ μέρους των κρατών μελών όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν από πολίτες οι οποίοι θίγονταν από τον FATCA· τονίζει τον ρόλο της Ένωσης στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων προστασίας δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, προκειμένου να προωθηθεί μια έρευνα για τη αποσαφήνιση της κατάστασης στα κράτη μέλη όσον αφορά πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, να εκπονήσει μια μελέτη ανά χώρα, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι διμερείς διακυβερνητικές συμφωνίες σχετικά με τον FATCA σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των ευρωπαίων πολιτών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αποτρέπουν τις διακρίσεις εις βάρος των καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, ανεξάρτητα από το αν θεωρούνται ή όχι «πρόσωπα από τις ΗΠΑ» και, εάν ναι, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρούς οικονομικούς και προσωπικούς δεσμούς έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες·

15.  τονίζει ότι η διερευνητική επίσκεψη στην Αμμόχωστο της Κύπρου στις 7-8 Μαΐου 2018, με στόχο την επαναξιολόγηση και την επικαιροποίηση των πληροφοριών της επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Αμμόχωστο, και ειδικότερα στο αποκλεισμένο τμήμα της πόλης Βαρώσια, στο πλαίσιο της αναφοράς 733/2004, που υποβλήθηκε από τον Λοΐζο Αυξεντίου, εξ ονόματος του Κινήματος Προσφύγων της Αμμοχώστου, δέκα χρόνια μετά την προηγούμενη διερευνητική επίσκεψη της επιτροπής· επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη σύσταση για έκθεση αποστολής για να ζητηθεί από την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το Συμβούλιο και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταθέσουν ένα νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τις πράξεις επιθετικότητάς της στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη μη συμμόρφωσή της με τα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

16.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει εκδώσει γνωμοδοτήσεις σε κοινοβουλευτικές εκθέσεις σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων που τέθηκαν μέσω αναφορών, και ειδικότερα για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016(6), για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης(7), για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών(8), σχετικά με την έκθεση εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ(9), για την πρόταση τροποποίησης της απόφασης 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ του Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, για το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή(10), καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ(11)· υπογραμμίζει ότι, από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η Επιτροπή Αναφορών έχει διατυπώσει περισσότερες γνωμοδοτήσεις σε τρέχοντα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα·

17.  τονίζει τη γόνιμη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών· υπογραμμίζει τις άριστες σχέσεις εντός του θεσμικού πλαισίου μεταξύ του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών· εκτιμά ιδίως τη συνεισφορά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, του Διαμεσολαβητή στις εργασίες της επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· υποστηρίζει ακράδαντα ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζουν συνεπή και αποτελεσματική παρακολούθηση των συστάσεων του Διαμεσολαβητή·

18.  τονίζει το έργο της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με θέματα αναπηρίας και τον ρόλο της στην προστασία, στο πλαίσιο της ΕΕ, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD)· υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο του 2018 στάλθηκε επιστολή στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες όλων των κρατών μελών, με την οποία ζητήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνει υπόψη τις ολοκληρωμένες απαντήσεις που ελήφθησαν από ορισμένα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ποιότητας ζωής·

19.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να συνεργάζεται πολύ στενά με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να τους παρουσιάζει τις εκθέσεις του· εφιστά την προσοχή στην παρουσίαση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 8 Οκτωβρίου 2018· χαιρετίζει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης· επισημαίνει το μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη, στις οποίες δεν έχει δοθεί πλήρης ή κατάλληλη συνέχεια στα κράτη μέλη·

20.  επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της εβδομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε διάφορες αναφορές που έθιγαν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και υπέβαλε επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά με την οδηγία περί υποβοήθησης και την ποινικοποίηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε παράτυπους μετανάστες· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής(12), με σκοπό την καθιέρωση υποχρεωτικής εξαίρεσης από την ποινικοποίηση για την ανθρωπιστική βοήθεια σε περιπτώσεις εισόδου, διέλευσης ή διαμονής·

21.  είναι πεπεισμένο ότι η γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών χειρίζεται τις αναφορές αποτελεσματικά και με μεγάλη προσοχή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής και τον κύκλο ζωής των αναφορών στις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΚ· ζητεί επιπλέον καινοτομίες στην επεξεργασία των αναφορών, κάνοντας τον απολογισμό των πλέον πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, προκειμένου να καταστήσει το σύνολο της διαδικασίας σαφέστερο και με μεγαλύτερη διαφάνεια για τους ευρωπαίους πολίτες·

22.  τονίζει ότι η διαδικτυακή πύλη αναφορών συμβάλλει σημαντικά στο να είναι ομαλή και διαφανής η όλη διεκπεραίωση των αναφορών· επισημαίνει ότι μία από τις άμεσες προτεραιότητες είναι η βελτίωση της επικοινωνίας με τους αναφέροντες και τους υποστηρικτές μέσω των λογαριασμών τους, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να επιταχυνθεί η εξέταση των αναφορών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί η τεχνική ανάπτυξη της πύλης, να ευθυγραμμιστεί η πύλη με τα πρότυπα του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και να αυξηθεί η προβολή της τόσο στην πλατφόρμα του ΕΚ όσο και στους πολίτες· τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η πύλη να καταστεί πιο προσιτή στους χρήστες της, ιδίως στα άτομα με αναπηρία·

23.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT που παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εγείρουν τις ανησυχίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το SOLVIT ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερη προβολή και να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους πολίτες· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης που επιδιώκει την ενίσχυση του δικτύου SOLVIT, που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του δικτύου SOLVIT, που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις επιτροπές αναφορών των κρατών μελών, στους εθνικούς διαμεσολαβητές ή στους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0316.
(2) EE C 463 της 21.12.2018, σ. 21.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0242.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0316.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0476.
(6) Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 21 Μαρτίου 2018.
(7) Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 24 Απριλίου 2018.
(8) Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 16 Μαΐου 2018.
(9) Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2018.
(10) Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018.
(11) Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018.
(12) ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου