Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2280(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0024/2019

Teksty złożone :

A8-0024/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0114

Teksty przyjęte
PDF 155kWORD 57k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Obrady Komisji Petycji w 2018 r.
P8_TA(2019)0114A8-0024/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku 2018 (2018/2280(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji,

–  uwzględniając art. 10 i 11 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 24 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) odzwierciedlające znaczenie, jakie traktat przywiązuje do prawa obywateli i osób zamieszkałych w UE do informowania Parlamentu Europejskiego o ich obawach,

–  uwzględniając art. 228 TFUE dotyczący roli i funkcji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,

–  uwzględniając art. 44 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w którym jest mowa o prawie do składania petycji do Parlamentu Europejskiego,

–  uwzględniając postanowienia TFUE dotyczące postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w szczególności jego art. 258 i 260,

–  uwzględniając art. 52 i art. 216 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A8-0024/2019),

A.  mając na uwadze, że prawo do składania petycji zapewnia obywatelom otwarty, demokratyczny i przejrzysty mechanizm uzyskiwania pozasądowego środka odwoławczego w przypadku formalnych skarg zgłaszanych do bezpośrednio wybranych przez nich przedstawicieli, w szczególności gdy dotyczy to obszarów działalności Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że prawo do składania petycji powinno być zasadniczym elementem demokracji uczestniczącej, w której prawo każdego obywatela do bezpośredniego uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii jest rzeczywiście chronione; mając na uwadze, że powinno to poprawiać zdolność reagowania Parlamentu Europejskiego w stosunku do obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej; ; mając na uwadze, że prawdziwa demokracja powinna zapewniać przejrzystość, rzeczywistą ochronę praw podstawowych oraz praktyczne zaangażowanie ludzi w procesy decyzyjne;

C.  mając na uwadze, że każda petycja jest uważnie oceniana i rozpatrywana; mając na uwadze, że każdy składający petycję ma prawo otrzymać merytoryczną odpowiedź i informacje na temat decyzji w sprawie dopuszczalności podjętej przez Komisję Petycji w rozsądnym terminie, w jego własnym języku lub w języku użytym w petycji;

D.  mając na uwadze, że działalność Komisji Petycji opiera się na wkładzie składających petycje i informacjach przez nich przekazywanych;

E.  mając na uwadze, że Komisja Petycji uważa europejską inicjatywę obywatelską za niezwykle ważne narzędzie demokracji bezpośredniej i uczestniczącej, umożliwiające obywatelom aktywne angażowanie się w kształtowanie europejskiego prawodawstwa;

F.  mając na uwadze, że znaczna liczba petycji jest omawiana podczas posiedzeń Komisji Petycji otwartych dla publiczności (i transmitowanych przez internet); mając na uwadze, że składający petycję często korzystają z prawa do przedstawienia swoich petycji, udzielając wtedy informacji z pierwszej ręki członkom Komisji Petycji, Komisji i przedstawicielom państw członkowskich, jeżeli są oni obecni, i w ten sposób aktywnie uczestniczą w pracach komisji; mając na uwadze, że w 2018 r. na posiedzeniach Komisji Petycji obecnych było 187 składających petycję w celu wzięcia udziału w dyskusjach na temat petycji;

G.  mając na uwadze, że petycje stanowią dodatkową gwarancję dla obywateli i mieszkańców UE, w porównaniu ze skargami kierowanymi bezpośrednio do Komisji, gdyż angażują Parlament w ten proces, co umożliwia lepszą kontrolę faktów, a także zapewnia prowadzenie przejrzystych debat na dany temat w obecności składających petycję, posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Komisji, a także – w stosownych przypadkach – wszelkich innych zainteresowanych organów;

H.  mając na uwadze, że szczegółowe informacje dostarczane przez składających petycję i wiedza ekspercka Komisji, państw członkowskich i innych organów są niezbędne w pracy Komisji Petycji oraz dla jej wiarygodności;

I.  mając na uwadze, że Parlament Europejski od dawna odgrywa pierwszoplanową rolę w rozwoju procesu rozpatrywania petycji w skali międzynarodowej i stosuje wyjątkowo otwartą i przejrzystą procedurę składania i rozpatrywania petycji , umożliwiającą składającym petycje aktywne uczestnictwo w swoich działaniach;

J.  mając na uwadze, że w 2018 r. odbyły się cztery wizyty informacyjne, zgodnie z art. 216a Regulaminu: na Łużycach (Niemcy) w sprawie wpływu wydobycia węgla brunatnego na lokalną ludność, w szczególności społeczność Serbołużyczan, a także na zanieczyszczenie rzeki Sprewy i przyległych wód; w Famaguście (Cypr) w sprawie zwrotu zamkniętego obszaru okupowanego miasta Famagusty pierwotnym mieszkańcom; w Parku Narodowym Doñana (Hiszpania) w sprawie sytuacji środowiskowej i możliwej degradacji chronionego obszaru parku narodowego z powodu składowania gazu i nadmiernej eksploatacji zasobów wód gruntowych; oraz w Valledorze (Włochy) w sprawie szkód w środowisku spowodowanych składowiskami odpadów i kamieniołomami;

K.  mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie szkodliwych skutków amerykańskiej ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) dla obywateli UE, w szczególności tzw. Amerykanów z przypadku(1) Parlament wezwał Komisję i Radę do przedstawienia wspólnego stanowiska UE w sprawie FATCA, tak aby odpowiednio chronić interesy obywateli europejskich (zwłaszcza tzw. Amerykanów z przypadku) i poprawić wzajemność w automatycznej wymianie informacji z USA;

L.  mając na uwadze, że dopuszczalne petycje często stanowią cenny wkład w prace odpowiednich komisji parlamentarnych, gdyż wskazują na domniemane naruszenia prawa Unii;

M.  mając na uwadze, że petycje są użytecznym narzędziem służącym wykrywaniu naruszeń prawa Unii, a także umożliwiającym Parlamentowi i innym instytucjom UE ocenę transpozycji i stosowania unijnego prawa oraz jego skutków dla obywateli i osób zamieszkujących UE;

N.  mając na uwadze, że zgodnie z Regulaminem Parlamentu Komisja Petycji odpowiada za kontakty z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich, do którego zadań należy rozpatrywanie skarg kierowanych przez obywateli UE w związku z niewłaściwym administrowaniem w instytucjach i organach Unii Europejskiej; mając na uwadze, że obecna Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O’Reilly przedstawiła Komisji Petycji swoje sprawozdanie roczne za rok 2017 na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. oraz że sprawozdanie roczne Komisji Petycji opiera się z kolei częściowo na sprawozdaniu rocznym Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich;

O.  mając na uwadze, że Komisja Petycji jest członkiem europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, w której skład wchodzą także Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, rzecznicy krajowi i regionalni oraz podobne organizacje z państw członkowskich UE, krajów kandydujących i z innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; sieć ta ma na celu promowanie wymiany informacji o prawie i polityce UE oraz wymianę najlepszych praktyk;

P.  mając na uwadze, że aby internetowy portal petycji stał się wygodniejszy w użyciu i bardziej dostępny dla obywateli, wprowadzono szereg usprawnień technicznych, takich jak dalsze ulepszenie funkcji wyszukiwania, które zwiększyło liczbę wyświetlanych wyników i umożliwiło użytkownikom znajdowanie petycji przy użyciu podświetlonych słów kluczowych w tytule i streszczeniu petycji, lub wdrożenie bardziej szczegółowych powiadomień dla użytkowników w ich własnych językach; mając na uwadze, że w drugiej połowie 2018 r. udostępniono statystyki dotyczące portalu, będące źródłem użytecznych danych na temat ruchu na stronie i zachowania użytkowników; mając na uwadze, że nadal wprowadza się ulepszenia techniczne, takie jak nowy edytor często zadawanych pytań (FAQ) czy inne ulepszenia modułu administracyjnego; mając na uwadze, że z powodzeniem rozpatrzono dużą liczbę indywidualnych wniosków o pomoc; mając na uwadze, że pewne funkcje, które uczynią portal bardziej interaktywnym źródłem bieżących informacji zarówno dla składających petycje, jak i osób je popierających, muszą jeszcze zostać w pełni wdrożone;

1.  podkreśla zasadniczą rolę Komisji Petycji w obronie i promowaniu praw obywateli i mieszkańców Unii w granicach jej kompetencji, a także dopilnowywaniu, aby uwzględniano obawy składających petycje, a zgłaszane przez nich uzasadnione skargi rozpatrywano, w miarę możliwości, terminowo i w wydajny sposób w ramach procesu składania petycji; przypomina o obowiązku współpracy Komisji i organów państw członkowskich z Komisją Petycji, w szczególności w zakresie przekazywania odpowiednich informacji zwrotnych na temat wymiany istotnych informacji; podkreśla, że współpraca ta ma zasadnicze znaczenie dla uwzględniania potrzeb osób składających petycje zgodnie z Traktatami i Kartą praw podstawowych;

2.  podkreśla, że petycje stwarzają Parlamentowi Europejskiemu i innym instytucjom UE możliwość nawiązania dialogu z obywatelami UE, na których wpływ ma stosowanie prawa UE; podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy instytucji i organów UE z organami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa UE; wzywa instytucje UE i państwa członkowskie, by promowały prawo obywateli do składania petycji oraz zwiększały świadomość publiczną na temat kompetencji UE i możliwych środków zaradczych, jakie Parlament Europejski może zapewnić podczas rozpatrywania petycji;

3.  przypomina, że petycje są rozpatrywane zgodnie z art. 227 TFUE, który stanowi, że wszyscy obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, mają prawo kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Unii Europejskiej;

4.  ponownie podkreśla potrzebę ciągłej publicznej debaty na temat obszarów działalności Unii, jej ograniczeń i przyszłości w celu dopilnowania, aby obywatele byli właściwie informowani o szczeblach, na których podejmowane są decyzje, a także aby zapobiec zjawisku „obwiniania Brukseli” wykorzystywanemu przez niektóre nieodpowiedzialne państwa członkowskie; domaga się intensywniejszego i bardziej uporządkowanego organizowanego co dwa lata dialogu między Komisją Petycji a członkami komisji petycji w parlamentach narodowych na temat petycji dotyczących kwestii o dużym znaczeniu dla obywateli Unii, stymulującego prawdziwą debatę między posłami do PE i posłami krajowymi, koncentrującą się na petycjach i zwiększającą świadomość na temat polityki UE oraz wyrazistość podziału kompetencji między UE i państwa członkowskie;

5.  wzywa Komisję do właściwego wykorzystywania przysługujących jej uprawnień jako strażniczce Traktatów, ponieważ rola ta ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania UE w odniesieniu do obywateli i europejskich prawodawców; apeluje o terminowe prowadzenie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby położyć kres sytuacjom, w których prawo UE nie jest przestrzegane;

6.  zwraca się do Komisji, aby zapewniła przejrzystość i dostęp do dokumentów i informacji w ramach procedur EU Pilot dotyczących otrzymanych petycji oraz zakończonych już procedur EU Pilot i postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

7.  przypomina Komisji, że petycje stanowią wyjątkowy sposób wskazywania sytuacji, w których prawo UE nie jest przestrzegane, i badania takich sytuacji dzięki kontroli politycznej sprawowanej przez Parlament Europejski;

8.  zwraca uwagę na cztery wysłuchania publiczne na różne tematy, a mianowicie: wysłuchanie pt. „Prawa obywateli po brexicie” zorganizowane wraz z Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w dniu 1 lutego 2018 r., wysłuchanie pt. „Europejska inicjatywa obywatelska – zmiana rozporządzenia” zorganizowane wraz z Komisją Spraw Konstytucyjnych w dniu 21 lutego 2018 r., wysłuchanie pt. „Wpływ substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego na zdrowie publiczne” zorganizowane wraz z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w dniu 22 marca 2018 r. oraz wysłuchanie pt. „Prawa osób niepełnosprawnych” w dniu 9 października 2018 r.; przypomina członkom Komisji Petycji o znaczeniu uczestnictwa w wysłuchaniach publicznych organizowanych na wniosek komisji; apeluje do sieci petycji o zaproponowanie konkretnych wysłuchań publicznych i tematów dla badań i rezolucji Parlamentu Europejskiego, które będą odzwierciedlać powiązanie między trwającymi pracami ustawodawczymi i uprawnieniami Parlamentu do kontroli politycznej a petycjami dotyczącymi kwestii o dużym znaczeniu dla europejskich obywateli; podkreśla, że sieć petycji stanowi odpowiednie forum dla proponowania wspólnych inicjatyw do rozpatrywania w formie petycji, które mogłyby w sposób wyczerpujący odzwierciedlać wkład Parlamentu Europejskiego w petycje obywateli Unii;

9.  zwraca uwagę na udział delegacji członków Komisji Petycji w wizycie w Limie (Peru) w dniach 15 i 16 lutego 2018 r. w kontekście wspierania demokracji przez Parlament Europejski i jego Zespół ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów w celu wymiany dobrych praktyk dotyczących procesu składania petycji z Komisją Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Peru;

10.  potwierdza potrzebę wzmocnienia dialogu politycznego i technicznego z właściwymi komisjami parlamentów narodowych; z zadowoleniem przyjmuje wizytę Komisji Petycji niemieckiego Bundestagu na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 9 października 2018 r. w celu podniesienia kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i omówienia odnośnych petycji; podkreśla międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Petycji z parlamentami narodowymi, które odbyło się w dniu 27 listopada 2018 r., zorganizowane wspólnie z Komisją Prawną i we współpracy z europejską siecią rzeczników praw obywatelskich, poświęcone tematowi wdrażania i stosowania prawa Unii, a zwłaszcza roli składania petycji do parlamentów w tym względzie;

11.  wyraża nadzieję, że sieć petycji jest sposobem na zwiększenie widoczności Komisji Petycji i ma znaczenie dla prac innych komisji Parlamentu, aby petycje były lepiej uwzględniane w pracach ustawodawczych; potwierdza przekonanie, że posiedzenia sieci petycji mają istotne znaczenie dla wzmocnienia współpracy między komisjami parlamentarnymi dzięki wymianie informacji i najlepszych praktyk między członkami sieci;

12.  podkreśla, że celem Komisji Petycji jest informowanie o obawach obywateli podczas debat plenarnych; zwraca uwagę na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie pozbawienia praw wyborczych w UE, będące przedmiotem debaty na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 października 2018 r., pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie udziału osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich, przyjęte w Komisji Petycji w dniu 21 marca 2018 r., oraz pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, przedłożone wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności na podstawie otrzymanych petycji, w sprawie obaw dotyczących obszarów chronionych Natura 2000, przyjęte w Komisji Petycji w dniu 21 listopada 2018 r.; apeluje do Komisji Europejskiej i Rady o udzielanie odpowiedzi na rezolucje PE oparte na petycjach podczas debaty następczej na posiedzeniu plenarnym nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od ich przyjęcia, tak aby reagować w sposób terminowy i skuteczny na konkretne obawy obywateli Unii;

13.  zwraca uwagę na projekty rezolucji zgodnie z art. 128 ust. 5 lub art. 216 ust. 2 Regulaminu złożone w imieniu Komisji Petycji i przyjęte na posiedzeniu plenarnym, a mianowicie w sprawie ochrony i niedyskryminacji mniejszości w państwach członkowskich UE(2), w sprawie udzielania odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony(3), w sprawie szkodliwych skutków amerykańskiej ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) dla obywateli UE, w szczególności tzw. Amerykanów z przypadku(4), oraz w sprawie roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w transgranicznych sporach rodzinnych(5);

14.  zauważa, że amerykańskie ramy FATCA są wdrażane w Unii na podstawie dwustronnych umów międzyrządowych negocjowanych między Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi państwami członkowskimi; ubolewa, że państwa członkowskie nie reagują, żeby rozwiązać problemy zgłaszane przez obywateli podlegających FATCA; podkreśla rolę Unii w gwarantowaniu skutecznego wdrażania przepisów w sprawie ochrony danych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony obywateli UE w odniesieniu do powiązanych praw podstawowych; zwraca się do Komisji o ścisłą współpracę z krajowymi organami ochrony danych w celu wsparcia działań polegających na gromadzeniu informacji dotyczących możliwego naruszania w państwach członkowskich unijnych przepisów ochronie danych osobowych; ponadto apeluje do Komisji, by we współpracy z Europejską Radą Ochrony Danych przeprowadziła w odniesieniu do poszczególnych krajów badanie mające ocenić, czy i w jakim zakresie dwustronne umowy międzyrządowe dotyczące FATCA przestrzegają prawa obywateli Unii do prywatności; podkreśla, że państwa członkowskie powinny przeciwdziałać dyskryminacji konsumentów legalnie przebywających w Unii, niezależnie od tego, czy są uznawani za „osoby z USA”, a jeśli są uznawani za takie osoby, niezależnie od wagi ich powiązań gospodarczych i osobistych ze Stanami Zjednoczonymi;

15.  zwraca uwagę na misję informacyjną w Famaguście na Cyprze w dniach 7–8 maja 2018 r. (10 lat po poprzedniej wizycie informacyjnej komisji), której celem była ponowna ocena i aktualizacja informacji posiadanych przez Komisję Petycji na temat sytuacji w Famaguście, a w szczególności na temat zamkniętej dzielnicy miasta o nazwie Warosia, w związku z petycją nr 733/2004 złożoną przez Loizosa Afxentiou w imieniu Ruchu Uchodźców z Famagusty; potwierdza swoje poparcie dla zawartego w sprawozdaniu z wizyty zalecenia, by wezwać Komisję, Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Radę UE i wszystkie państwa członkowskie UE do złożenia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wniosku w sprawie nowej rezolucji domagającej się sankcji politycznych i gospodarczych wobec Turcji za akty agresji we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz za nieprzestrzeganie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984) i nr 789 (1992);

16.  przypomina, że Komisja Petycji przyjęła opinie załączone do sprawozdań Parlamentu w sprawie wielu kwestii poruszonych w petycjach, w tym kontroli stosowania prawa UE w 2016 r.(6), koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego(7), europejskiej inicjatywy obywatelskiej(8), sprawozdania z realizacji w odniesieniu do rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią(9), wniosku dotyczącego zmiany decyzji Parlamentu 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich(10) oraz wdrażania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE(11); podkreśla, że od początku obecnej kadencji parlamentarnej Komisja Petycji przedstawiła więcej opinii w sprawie aktualnych europejskich tekstów ustawodawczych;

17.  podkreśla owocną współpracę Parlamentu z Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego udział w europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich; podkreśla doskonałe stosunki instytucjonalne między Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich a Komisją Petycji; szczególnie docenia regularny wkład Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w prace komisji przez cały rok; zdecydowanie uważa, że instytucje, organy i agencje Unii muszą zapewnić spójne i skuteczne stosowanie się do zaleceń Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich;

18.  podkreśla prace Komisji Petycji dotyczące kwestii niepełnosprawności i jej ochronną rolę odgrywaną w unijnych ramach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; przypomina, że w czerwcu 2018 r. wysłano pismo do stałych przedstawicielstw wszystkich państw członkowskich, w którym zapytano o konkretne środki zapewniające dostępność dla osób niepełnosprawnych; odnotowuje obszerne odpowiedzi otrzymane od niektórych państw członkowskich; ponownie wzywa państwa członkowskie do wdrożenia niezbędnych środków dotyczących dostępności, która stanowi istotny element jakości życia;

19.  z zadowoleniem przyjmuje nowe podejście Europejskiego Trybunału Obrachunkowego polegające na bardzo bliskiej współpracy z komisjami Parlamentu i przedstawianiu im sprawozdań Trybunału; zwraca uwagę na prezentację sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie wdrażania prawa Unii na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 8 października 2018 r.; z zadowoleniem przyjmuje wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu; zwraca uwagę na dużą liczbę otrzymanych petycji dotyczących prawa Unii, które nie jest jeszcze w pełni lub odpowiednio przestrzegane w państwach członkowskich;

20.  zwraca uwagę, że w kontekście Tygodnia Praw Człowieka w Parlamencie Komisja Petycji rozpatrzyła kilka petycji dotyczących kwestii związanych z prawami człowieka i przedstawiła aktualne badanie dotyczące dyrektywy w sprawie ułatwiania oraz kryminalizacji pomocy humanitarnej dla migrantów o nieuregulowanym statusie; zwraca się do Komisji o zaproponowanie zmiany art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. w celu zdefiniowania ułatwiania nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu(12) z myślą o wprowadzeniu obowiązkowego zwolnienia z odpowiedzialności karnej za pomoc humanitarną w przypadkach wjazdu, tranzytu lub pobytu;

21.  wyraża przekonanie, że sekretariat Komisji Petycji rozpatruje petycje skutecznie i bardzo starannie, zgodnie z wytycznymi komisji i cyklem życia petycji w strukturach administracyjnych PE; domaga się dalszego wprowadzania innowacji do procesu rozpatrywania petycji, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych, aby zapewnić większą jasność i przejrzystość całego procesu dla obywateli Unii;

22.  podkreśla znaczenie internetowego portalu petycji dla ogólnego sprawnego i przejrzystego rozpatrywania petycji; zwraca uwagę, że jednym z pilnych priorytetów na następny okres jest poprawa komunikacji ze składającymi petycje i osobami popierającymi petycje za pośrednictwem ich kont, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne i skrócić czas rozpatrywania petycji; ponownie podkreśla potrzebę dalszego rozwoju portalu pod względem technicznym, dostosowania go do standardów witryny internetowej Parlamentu oraz zwiększenia jego widoczności zarówno na platformie PE, jak i wśród obywateli; podkreśla, że należy kontynuować starania, aby portal był bardziej dostępny dla użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych;

23.  podkreśla ważną rolę sieci SOLVIT, która umożliwia obywatelom i przedsiębiorstwom składanie skarg dotyczących przypadków ewentualnego naruszenia prawa UE przez organy publiczne w innych państwach członkowskich; wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania sieci SOLVIT, aby stała się ona bardziej pomocna i widoczna dla obywateli; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje plan działania na rzecz wzmocnienia sieci SOLVIT opublikowany przez Komisję w maju 2017 r.; wzywa Komisję, aby przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wyników planu działania na rzecz wzmocnienia sieci SOLVIT opublikowanego przez Komisję w maju 2017 r.;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i sprawozdania Komisji Petycji Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz komisjom ds. petycji państw członkowskich, a także rzecznikom praw obywatelskich lub podobnym właściwym organom.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0316.
(2) Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 21.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0242.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0316.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0476.
(6) Opinia przyjęta w dniu 21 marca 2018 r.
(7) Opinia przyjęta w dniu 24 kwietnia 2018 r.
(8) Opinia przyjęta w dniu 16 maja 2018 r.
(9) Opinia przyjęta w dniu 9 października 2018 r.
(10) Opinia przyjęta w dniu 21 listopada 2018 r.
(11) Opinia przyjęta w dniu 21 listopada 2018 r.
(12) Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 17.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności