Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2280(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0024/2019

Predkladané texty :

A8-0024/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0114

Prijaté texty
PDF 145kWORD 52k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Rokovania Výboru pre petície v roku 2018
P8_TA(2019)0114A8-0024/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2018 (2018/2280(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“),

–  so zreteľom na články 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), v ktorých sa odráža význam, ktorý zmluva prikladá právu občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ upriamiť pozornosť Európskeho parlamentu na ich záležitosti,

–  so zreteľom na článok 228 ZFEÚ o úlohe a funkciách európskeho ombudsmana,

–  so zreteľom na článok 44 Charty základných práv Európskej únie o petičnom práve obrátiť sa na Európsky parlament,

–  so zreteľom na ustanovenia ZFEÚ, ktoré sa týkajú postupu v prípade nesplnenia povinnosti, najmä na články 258 a 260,

–  so zreteľom na článok 52 a článok 216 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0024/2019),

A.  keďže petičné právo predstavuje otvorený, demokratický a transparentný mechanizmus na dosiahnutie mimosúdnej nápravy pre ľudí, ktorí sa obrátia na svojich priamo volených zástupcov s formálnou sťažnosťou, najmä ak sa týka oblasti činnosti Európskej únie;

B.  keďže petičné právo by malo byť kľúčovým prvkom smerom k participatívnej demokracii, v ktorej je účinne chránené právo každého občana zohrávať priamu úlohu v demokratickom živote Únie; keďže petičné právo by malo posilňovať komunikáciu medzi Európskym parlamentom a občanmi Európskej únie a osobami s pobytom na jej území; keďže skutočná demokracia by mala zabezpečiť transparentnosť, účinnú ochranu základných práv a praktické zapojenie ľudí do rozhodovacích procesov;

C.  keďže každá petícia sa dôkladne posudzuje a spracúva; keďže každý predkladateľ petície má právo dostať obsahovo relevantnú odpoveď a informácie o rozhodnutí Výboru pre petície o prípustnosti, a to v primeranej lehote a vo vlastnom jazyku alebo v jazyku, v ktorom je petícia napísaná;

D.  keďže činnosť Výboru pre petície vychádza z podnetov a príspevkov predkladateľov petícií;

E.  keďže Výbor pre petície považuje európsku iniciatívu občanov za mimoriadne dôležitý nástroj priamej a participatívnej demokracie, ktorý občanom umožňuje aktívne sa zapájať do formovania európskych právnych predpisov;

F.  keďže o značnom počte petícií sa diskutuje na schôdzach Výboru pre petície, ktoré sú verejné (a vysielané naživo cez internet); keďže predkladatelia petícií pri uplatňovaní svojho práva na predloženie petície často členom výboru, ako aj Komisii a zástupcom členských štátov, ak sú prítomní, poskytujú informácie z prvej ruky, čím aktívne prispievajú k činnosti výboru; keďže v roku 2018 sa schôdzí výboru zúčastnilo 187 predkladateľov petícií, ktorí sa zapojili do diskusií o petíciách;

G.  keďže petície predstavujú pre občanov EÚ a osoby s pobytom v EÚ v porovnaní so sťažnosťami predkladanými priamo Komisii osobitnú záruku, pretože do procesu zapájajú Európsky parlament, čo umožňuje lepšie kontrolovať fakty a zabezpečovať transparentné diskusie o danej záležitosti za prítomnosti predkladateľov petície, poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov Komisie a prípadne aj akéhokoľvek ďalšieho dotknutého orgánu;

H.  keďže podrobné informácie od predkladateľov petícií a expertíza poskytnutá Komisiou, členskými štátmi a inými orgánmi majú pre činnosť a dôveryhodnosť výboru zásadný význam;

I.  keďže Európsky parlament je dlhodobo v popredí rozvoja postupu predkladania petícií na medzinárodnej úrovni a vyznačuje sa pozoruhodne otvoreným a transparentným postupom predkladania petícií, ktorý umožňuje aktívnu účasť predkladateľov petícií na jeho činnostiach;

J.  keďže v roku 2018 sa uskutočnili štyri služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností podľa článku 216a rokovacieho poriadku: cesta do regiónu Lužica (Nemecko) s cieľom preskúmať vplyv ťažby hnedého uhlia na miestne obyvateľstvo, najmä na komunitu Lužických Srbov, a znečistenie rieky Spréva a priľahlých vôd; cesta do mesta Famagusta (Cyprus) týkajúca sa vrátenia uzavretej časti okupovaného mesta Famagusta pôvodným obyvateľom; cesta do oblasti Doñana (Španielsko) s cieľom preskúmať environmentálnu situáciu a možný úpadok v chránenej oblasti Národného parku Doñana v dôsledku projektu uskladňovania plynu a nadmerného využívania podzemných vodných zdrojov; a cesta do oblasti Valledora (Taliansko) týkajúca sa environmentálnej škody, ktorú spôsobujú skládky odpadov a lomy;

K.  keďže v uznesení z 5. júla 2018 o nepriaznivých účinkoch amerického zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) na občanov EÚ a najmä takzvaných náhodných Američanov(1) boli Komisia a Rada vyzvané, aby predstavili spoločný prístup EÚ k FATCA s cieľom primerane chrániť práva európskych občanov (najmä takzvaných náhodných Američanov) a zlepšiť reciprocitu pri automatickej výmene informácií zo strany USA;

L.  keďže prípustné petície sú často zdrojom cenných vstupných informácií pre prácu príslušných parlamentných výborov, keďže poukazujú na údajné porušenia práva EÚ;

M.  keďže petície predstavujú užitočný nástroj na zisťovanie porušení práva Únie a Európskemu parlamentu a iným inštitúciám EÚ umožňujú posudzovať transpozíciu a uplatňovanie práva Únie a jeho vplyv na občanov EÚ a osoby s pobytom v EÚ;

N.  keďže podľa rokovacieho poriadku Výbor pre petície zodpovedá za vzťahy s európskym ombudsmanom, ktorý vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup inštitúcií a orgánov Európskej únie; keďže súčasná európska ombudsmanka Emily O’Reilly predložila Výboru pre petície na jeho schôdzi, ktorá sa konala 16. mája 2018, svoju výročnú správu za rok 2017 a keďže výročná správa Výboru pre petície zase čiastočne vychádza z výročnej správy ombudsmanky;

O.  keďže Výbor pre petície je členom Európskej siete ombudsmanov, do ktorej patrí aj európsky ombudsman, vnútroštátni a regionálni ombudsmani a podobné orgány členských štátov Európskej únie, kandidátskych krajín a ďalších krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorej cieľom je podporovať výmenu informácií o práve a politikách EÚ a spoločne využívať najlepšie postupy;

P.  keďže v snahe zjednodušiť používanie webového portálu pre petície a vytvoriť z neho používateľsky ústretovejšiu platformu sa vykonalo mnoho technických zlepšení, ako je ďalší vývoj funkcie vyhľadávania, zvýšenie počtu zobrazovaných výsledkov, umožnenie vyhľadávania petícií prostredníctvom zvýraznených kľúčových slov v názve a zhrnutí obsahu petície a zavedenie konkrétnejších oznámení používateľom v ich jazyku; keďže od druhej polovice roku 2018 sú k dispozícii štatistické údaje o portáli, ktoré sú zdrojom užitočných informácií o jeho návštevnosti a o správaní používateľov; keďže naďalej prebieha vykonávanie technických zlepšení, napríklad zavedením nového editora pre často kladené otázky (FAQ) a ďalších vylepšení modulu správy portálu; keďže sa úspešne spracoval veľký počet individuálnych žiadostí o podporu; keďže sa majú ešte v plnej miere zaviesť niektoré prvky, ktoré zabezpečia, aby bol portál interaktívnejší a aby bol zdrojom informácií v reálnom čase pre predkladateľov aj podporovateľov petícií;

1.  poukazuje na zásadnú úlohu Výboru pre petície pri obhajobe a podpore práv občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ v rámci kompetencií výboru, ktorá spočíva v zabezpečení toho, aby boli podnety predkladateľov uznané a aby sa prostredníctvom petičného postupu v rámci možností včas a efektívne dospelo k riešeniu ich oprávnených sťažností; pripomína zodpovednosť Komisie a orgánov členských štátov spolupracovať s Výborom pre petície, najmä pokiaľ ide o poskytovanie riadnej spätnej väzby o výmene príslušných informácií; trvá na tom, že táto spolupráca je nevyhnutná v záujme riešenia potrieb predkladateľov petícií v súlade so zmluvami a Chartou základných práv;

2.  zdôrazňuje, že petície predstavujú pre Európsky parlament a ostatné inštitúcie EÚ možnosť nadviazať dialóg s občanmi EÚ, ktorých sa dotýka uplatňovanie práva EÚ; vyzdvihuje potrebu rozvíjať spoluprácu inštitúcií a orgánov EÚ s celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v otázkach, ktoré sa týkajú uplatňovania práva EÚ; žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby podporovali petičné právo občanov a zvyšovali povedomie verejnosti o kompetenciách EÚ a možných opravných prostriedkoch, ktoré môže Európsky parlament ponúknuť pri spracúvaní petícií;

3.  pripomína, že petície sa skúmajú v súlade s článkom 227 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že akýkoľvek občan Únie a akákoľvek fyzická či právnická osoba s bydliskom alebo sídlom zaregistrovaným v členskom štáte môže individuálne alebo spoločne s ďalšími občanmi predložiť Európskemu parlamentu petíciu vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Európskej únie;

4.  opätovne zdôrazňuje potrebu viesť nepretržitú verejnú diskusiu o oblastiach činnosti Únie, jej limitoch a jej budúcnosti s cieľom zabezpečiť, aby boli občania informovaní o úrovniach, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia, a predišlo sa tendencii obviňovať Brusel, k čomu sa uchyľujú niektoré nezodpovedné členské štáty; požaduje, aby sa medzi Výborom pre petície a členmi výborov pre petície z národných parlamentov dvakrát ročne uskutočňoval intenzívnejší a štruktúrovaný dialóg o petíciách týkajúcich sa tém, ktoré u európskych občanov vzbudzujú vážne obavy, a tým sa stimuloval skutočný dialóg medzi poslancami Európskeho parlamentu a poslancami národných parlamentov zameraný na petície, ktorý by ďalej zvyšoval povedomie o politikách EÚ a objasňoval otázku právomocí EÚ a členských štátov;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby svoje právomoci vyplývajúce z úlohy strážkyne zmlúv riadne využívala, pretože takáto úloha má pre fungovanie EÚ vzhľadom na občanov a európskych zákonodarcov mimoriadny význam; požaduje včasné vybavovanie postupov v prípade nesplnenia povinnosti s cieľom bezodkladne ukončiť situácie, v ktorých sa nedodržiava právo EÚ;

6.  žiada Komisiu, aby zabezpečila transparentnosť a prístup k dokumentom a informáciám v rámci postupov týkajúcich sa projektu EU Pilot v súvislosti s prijímanými petíciami, ako aj postupov týkajúcich sa projektu EU Pilot a postupov v prípade nesplnenia povinnosti, ktoré už boli uzavreté;

7.  pripomína Komisii, že petície predstavujú jedinečný prostriedok na identifikovanie situácií, v ktorých sa nedodržiava právo EÚ, a na vyšetrovanie takýchto situácií prostredníctvom politického preskúmania Európskym parlamentom;

8.  zdôrazňuje štyri verejné vypočutia na rozličné témy, konkrétne vypočutie z 1. februára 2018 na tému „Práva občanov po brexite“ v spolupráci s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci, vypočutie z 21. februára 2018 na tému „Európska iniciatíva občanov – revízia nariadenia“ v spolupráci s Výborom pre ústavné veci, vypočutie z 22. marca 2018 na tému „Vplyv endokrinných disruptorov na verejné zdravie“ v spolupráci s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a vypočutie z 9. októbra 2018 na tému „Práva osôb so zdravotným postihnutím“; pripomína členom výboru, že je dôležité, aby sa zúčastňovali na verejných vypočutiach, ktoré si vyžiada a usporiada výbor; vyzýva petičnú sieť, aby navrhla osobitné verejné vypočutia a témy pre štúdie a uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré budú odrážať prepojenie medzi prebiehajúcou legislatívnou prácou a politickými kontrolnými právomocami Európskeho parlamentu a petíciami o témach, ktoré u európskych občanov vyvolávajú vážne obavy; zdôrazňuje, že petičná sieť je najvhodnejším fórom na predkladanie spoločných iniciatív, ktoré by sa spracúvali ako petície a mohli by v plnej miere odrážať príspevok Európskeho parlamentu k petíciám európskych občanov;

9.  poukazuje na účasť delegácie členov Výboru pre petície na návšteve Limy (Peru) 15. a 16. februára 2018 v kontexte podpory demokracie, ktorú ponúka Európsky parlament a jeho skupina na podporu demokracie a koordináciu volieb (DEG) s cieľom vymeniť si osvedčené postupy týkajúce sa petičného postupu s výborom pre ústavné veci peruánskeho parlamentu;

10.  potvrdzuje potrebu posilniť politický a technický dialóg s príslušnými výbormi národných parlamentov; víta návštevu členov výboru pre petície nemeckého Spolkového snemu na schôdzi výboru 9. októbra 2018, ktorej cieľom bolo diskutovať o otázkach spoločného záujmu a príslušných petíciách; vyzdvihuje medziparlamentnú schôdzu výborov s národnými parlamentmi, ktorá bola usporiadaná 27. novembra 2018 spolu s Výborom pre právne veci a v spolupráci s Európskou sieťou ombudsmanov a ktorá sa zaoberala témou vykonávania a uplatňovania práva Únie, a najmä úlohou petícií predkladaných v tejto súvislosti parlamentom;

11.  verí, že petičná sieť je prostriedkom na zviditeľnenie Výboru pre petície a zvýšenie jeho významu pre činnosť ostatných výborov Európskeho parlamentu, čo vedie k lepšiemu zohľadňovaniu petícií v legislatívnej činnosti; opätovne vyjadruje presvedčenie, že schôdze petičnej siete majú zásadný význam pre posilnenie spolupráce medzi parlamentnými výbormi, pretože umožňujú výmenu informácií a najlepších postupov medzi členmi siete;

12.  zdôrazňuje cieľ Výboru pre petície zvyšovať informovanosť o podnetoch občanov počas rozpráv v pléne; upozorňuje na otázku na ústne zodpovedanie o odoberaní práva voliť v EÚ, o ktorej sa v pléne diskutovalo 2. októbra 2018, na otázku na ústne zodpovedanie o účasti osôb so zdravotným postihnutím na voľbách do Európskeho parlamentu, ktorú výbor prijal 21. marca 2018, a na otázku na ústne zodpovedanie predloženú spoločne s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ktorá sa týka obáv v súvislosti s chránenými oblasťami sústavy Natura 2000 na základe doručených petícií a ktorú výbor prijal 21. novembra 2018; vyzýva Komisiu a Radu, aby reagovali na uznesenia Európskeho parlamentu vychádzajúce z petícií v nadväznej plenárnej rozprave najneskôr do šiestich mesiacov od ich prijatia, aby sa tak európskym občanom poskytli včasné a účinné odpovede na ich konkrétne obavy;

13.  v mene výboru upozorňuje na návrhy uznesení podľa článku 128 ods. 5 a článku 216 ods. 2 prijaté v pléne, najmä o ochrane a nediskriminácii menšín v členských štátoch EÚ(2), o odpovedaní na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas(3), o nepriaznivých účinkoch amerického zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) na občanov EÚ, a najmä takzvaných náhodných Američanov(4), a o úlohe nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch(5);

14.  poznamenáva, že rámec Spojených štátov FATCA sa v Únii vykonáva prostredníctvom bilaterálnych medzivládnych dohôd dojednaných medzi Spojenými štátmi a jednotlivými členskými štátmi; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty nevykladajú dostatočné úsilie na riešenie problémov, na ktoré poukazujú občania, ktorých sa dotýka zákon FATCA; zdôrazňuje, že úlohou Únie je zaručiť účinné vykonávanie predpisov o ochrane údajov a zabezpečiť tak vysokú úroveň ochrany občanov EÚ, pokiaľ ide o príslušné základné práva; žiada Komisiu, aby úzko spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu osobných údajov s cieľom podporiť zisťovanie faktov, ktoré by viedlo k objasneniu situácie v členských štátoch, pokiaľ ide o možné porušenia právnych predpisov EÚ o ochrane osobných údajov; ďalej vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Európskym výborom pre ochranu údajov iniciovala štúdiu pre jednotlivé krajiny s cieľom posúdiť, či a do akej miery medzivládne dohody týkajúce sa zákona FATCA rešpektujú právo občanov EÚ na súkromie; zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabrániť diskriminácii spotrebiteľov, ktorí majú oprávnený pobyt v Únii, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú považovaní za „osoby z USA“, a ak sú považovaní za „osoby z USA“, bez ohľadu na závažnosť ich ekonomických a osobných väzieb na Spojené štáty;

15.  poukazuje na služobnú cestu na účely zistenia potrebných skutočností do Famagusty na Cypre, ktorá sa uskutočnila 7. až 8. mája 2018 desať rokov po predchádzajúcej návšteve výboru na účely zistenia potrebných skutočností a ktorej cieľom bolo prehodnotiť a aktualizovať informácie, ktoré má výbor k dispozícii v súvislosti so situáciou vo Famaguste, najmä pokiaľ ide o uzavretú mestskú časť Varosha v súvislosti s petíciou č. 733/2004, ktorú predložil Loizos Afxentiou v mene Hnutia utečencov z Famagusty; opätovne potvrdzuje svoju podporu tomu, aby sa v odporúčaniach uvedených v správe zo služobnej cesty vyzvali Komisia, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rada a všetky členské štáty EÚ, aby požadovali novú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, v ktorej sa bude žiadať prijatie politických a hospodárskych sankcií voči Turecku za jeho akty agresie vo východnom Stredozemnom mori a za jeho nedodržanie rezolúcií 550 (1984) a 789 (1992) Bezpečnostnej rady OSN;

16.  pripomína, že Výbor pre petície prijal stanoviská priložené k správam Európskeho parlamentu o širokej škále problémov, na ktoré poukázali predkladatelia petícií, vrátane stanoviska k správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2016(6), o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(7), o európskej iniciatíve občanov(8), o správe o vykonávaní týkajúcej sa nariadenia 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej(9), o návrhu na zmenu rozhodnutia Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(10) a o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ(11); zdôrazňuje, že Výbor pre petície vydal od začiatku tohto parlamentného obdobia viacero stanovísk k súčasným európskym legislatívnym textom;

17.  zdôrazňuje význam plodnej spolupráce Európskeho parlamentu s európskou ombudsmankou a svoje zapojenie do Európskej siete ombudsmanov; zdôrazňuje vynikajúce vzťahy medzi ombudsmankou a Výborom pre petície v inštitucionálnom rámci; osobitne oceňuje pravidelný prínos ombudsmanky k činnosti výboru počas celého roka; vyjadruje pevné presvedčenie, že inštitúcie, orgány a agentúry Únie musia zabezpečiť konzistentné a účinné opatrenia v nadväznosti na odporúčania ombudsmanky;

18.  zdôrazňuje činnosť Výboru pre petície týkajúcu sa problematiky zdravotného postihnutia a jeho ochrannú úlohu ako súčasť rámca EÚ pre Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD); pripomína, že v júni 2018 bol stálym zastúpeniam všetkých členských štátov odoslaný list s otázkou, aké konkrétne opatrenia prijali s cieľom zabezpečiť prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím; poznamenáva, že niektoré členské štáty poskytli rozsiahle odpovede; opätovne vyzýva členské štáty, aby vykonávali opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupnosti ako základnej súčasti kvalitného života;

19.  víta nový prístup Európskeho dvora audítorov, v rámci ktorého veľmi úzko spolupracuje s výbormi Európskeho parlamentu a predkladá im svoje správy; upriamuje pozornosť na predloženie správy Európskeho dvora audítorov o vykonávaní práva EÚ na schôdzi Výboru pre petície 8. októbra 2018; víta zistenia a odporúčania uvedené v tejto správe; zdôrazňuje vysoký počet prijatých petícií týkajúcich sa práva EÚ, v súvislosti s ktorými členské štáty ešte len musia začať konať alebo prijať náležité opatrenia;

20.  poukazuje na to, že Výbor pre petície v rámci Týždňa ľudských práv organizovaného Európskym parlamentom posúdil niekoľko petícií týkajúcich sa problémov v oblasti ľudských práv a predložil aktualizovanú štúdiu s názvom Smernica o napomáhaní a kriminalizácia humanitárnej pomoci neregulárnym migrantom; žiada Komisiu, aby navrhla zmenu článku 1 ods. 2 smernice Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002 s cieľom definovať napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska(12) a zaviesť povinnú výnimku z kriminalizácie humanitárnej pomoci v prípadoch vstupu, tranzitu alebo pobytu;

21.  vyjadruje presvedčenie, že sekretariát Výboru pre petície spracúva petície efektívne a dôkladne v súlade s usmerneniami výboru a životným cyklom petícií v administratíve EP; požaduje zavedenie ďalších inovácií pri spracúvaní petícií so zreteľom na najnovší technologický vývoj s cieľom dosiahnuť, aby bol celý proces pre európskych občanov jasnejší a transparentnejší;

22.  vyzdvihuje význam webového portálu pre petície z hľadiska celkového bezproblémového a transparentného spracúvania petícií; poukazuje na to, že jednou z bezprostredných priorít je zlepšiť komunikáciu s predkladateľmi a podporovateľmi petícií prostredníctvom ich účtov, aby sa tak znížila administratívna záťaž a urýchlilo sa spracúvanie petícií; zdôrazňuje potrebu ďalšieho technického rozvoja portálu, ktorý by viedol k jeho zosúladeniu so štandardmi webovej stránky Európskeho parlamentu a k jeho zviditeľneniu na platforme Európskeho parlamentu aj medzi občanmi; zdôrazňuje, že je potrebné naďalej vynakladať úsilie na zlepšenie prístupnosti portálu pre používateľov, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím;

23.  zdôrazňuje významnú úlohu siete SOLVIT, ktorá občanom a podnikom poskytuje prostriedok na riešenie obáv z možného porušovania práva Únie zo strany orgánov verejnej moci v iných členských štátoch; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali sieť SOLVIT s cieľom zlepšiť jej užitočnosť a zviditeľniť ju pre občanov; víta v tejto súvislosti akčný plán na posilnenie siete SOLVIT, ktorý Komisia zverejnila v máji 2017; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila správu o výsledkoch akčného plánu na posilnenie siete SOLVIT, ktorý Komisia zverejnila v máji 2017;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov, výborom pre petície členských štátov a ich ombudsmanom alebo podobným príslušným orgánom.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0316.
(2) Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 21.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0242.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0316.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0476.
(6) Stanovisko prijaté 21. marca 2018.
(7) Stanovisko prijaté 24. apríla 2018.
(8) Stanovisko prijaté 16. mája 2018.
(9) Stanovisko prijaté 9. októbra 2018.
(10) Stanovisko prijaté 21. novembra 2018.
(11) Stanovisko prijaté 21. novembra 2018.
(12) Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia