Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2280(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0024/2019

Predložena besedila :

A8-0024/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0114

Sprejeta besedila
PDF 134kWORD 56k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg
Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
P8_TA(2019)0114A8-0024/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o izidu razprav v Odboru za peticije v letu 2018 (2018/2280(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o izidu razprav v Odboru za peticije,

–  ob upoštevanju členov 10 in 11 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju členov 24 in 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki odražajo pomen, ki ga pogodba pripisuje pravici državljanov in prebivalcev EU, da Evropski parlament opozorijo na svoje pomisleke,

–  ob upoštevanju člena 228 PDEU o vlogi in nalogah evropskega varuha človekovih pravic,

–  ob upoštevanju člena 44 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah o pravici do naslovitve peticije na Evropski parlament,

–  ob upoštevanju določb PDEU, ki zadevajo postopek za ugotavljanje kršitev, zlasti členov 258 in 260,

–  ob upoštevanju členov 52 in 216(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A8-0024/2019),

A.  ker pravica do peticije ljudem zagotavlja odprt, demokratičen in pregleden mehanizem za zunajsodno reševanje uradnih pritožb, naslovljenih na njihove neposredno izvoljene predstavnike, zlasti kadar se nanašajo na področja delovanja Evropske unije;

B.  ker bi morala biti pravica do peticije ključni element participativne demokracije, v kateri je pravica vsakega državljana, da se neposredno vključuje v demokratično življenje Unije, učinkovito zaščitena; ker bi morala povečati odzivnost Evropskega parlamenta v razmerju do državljanov in prebivalcev Evropske unije; ker bi morala resnična demokracija zagotavljati transparentnost, učinkovito varstvo temeljnih pravic in praktično udeležbo ljudi v postopkih odločanja;

C.  ker je vsaka peticija skrbno ocenjena in obravnavana; ker ima vsak vlagatelj pravico prejeti vsebinski odgovor in informacijo o odločitvi o dopustnosti, ki jo sprejme Odbor za peticije, v razumnem roku ter v svojem jeziku ali v jeziku, ki se uporablja v peticiji;

D.  ker dejavnosti Odbora za peticije temeljijo na podatkih in prispevkih vlagateljev peticij;

E.  ker Odbor za peticije meni, da je evropska državljanska pobuda izjemno pomemben instrument neposredne in participativne demokracije, ki državljanom omogoča dejavno sodelovanje pri oblikovanju evropske zakonodaje;

F.  ker se o velikem številu peticij razpravlja na sejah odborov, ki so odprte za javnost (in se prenašajo prek spleta); ker vlagatelji peticij pogosto uveljavljajo svojo pravico do predstavitev peticij, s katero članom odbora zagotovijo informacije iz prve roke, prav tako Komisiji in predstavnikom držav članic, če so prisotni, in tako dejavno prispevajo k delu odbora; ker je v letu 2018 sejam odbora prisostvovalo 187 vlagateljev peticij, da bi sodelovali v razpravah o peticijah;

G.  ker v primerjavi s pritožbami, naslovljenimi neposredno na Komisijo, peticije pomenijo dodatno jamstvo za državljane in rezidente EU, ker je v postopek vključen Parlament, kar omogoča boljše spremljanje dejstev in zagotavlja pregledne razprave o zadevi v navzočnosti vlagateljev peticij, poslancev Evropskega parlamenta in Komisije, po potrebi pa tudi drugih vpletenih organov;

H.  ker so podrobne informacije vlagateljev in strokovno znanje, ki ga posredujejo Komisija, države članice in drugi organi, bistvenega pomena za delo in verodostojnost odbora;

I.  ker ima Evropski parlament že dolgo vodilno vlogo na mednarodni ravni pri oblikovanju postopka vlaganja peticij in ima izjemen, odprt in pregleden postopek, ki vlagateljem omogoča dejavno udeležbo v dejavnostih Parlamenta;

J.  ker so bili v letu 2018 opravljeni štirje obiski za ugotavljanje dejstev v skladu s členom 216a Poslovnika: v Lužicah (Nemčija) o vplivu rudarjenja lignita na lokalno prebivalstvo, zlasti na skupnost Lužiških Srbov, in na onesnaženje reke Spree in sosednjih voda; v Famagusti (Ciper) o vračanju zaprtega območja okupiranega mesta Famagusta prvotnim prebivalcem; v narodnem parku Doñana (Španija) o stanju okolja in morebitnem poslabšanju razmer na zaščitenem območju parka zaradi projekta za skladiščenje plina in prekomernega izkoriščanja podzemnih voda; in Valledori (Italija) o škodi za okolje zaradi odlagališč in kamnolomov;

K.  ker sta bila Komisija in Svet v resoluciji z dne 5. julija 2018 o škodljivih učinkih Zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA) na državljane EU in zlasti na „naključne Američane“(1), pozvana, naj predlagata skupni pristop EU k zakonu FATCA, s katerim bi ustrezno zaščitili pravice evropskih državljanov (zlasti „naključnih Američanov“) in izboljšali vzajemnosti pri avtomatični izmenjavi informacij z ZDA;

L.  ker dopustne peticije pogosto pomembno prispevajo k delu posameznih parlamentarnih odborov, saj opozarjajo na domnevne kršitve prava EU;

M.  ker so peticije koristno orodje za ugotavljanje kršitev zakonodaje Unije ter Parlamentu in drugim institucijam EU omogočajo, da ocenijo prenos in uporabo zakonodaje EU ter njen vpliv na državljane in rezidente EU;

N.  ker je v skladu s Poslovnikom Odbor za peticije odgovoren za odnose z evropskim varuhom človekovih pravic, ki preiskuje pritožbe o nepravilnostih znotraj institucij in organov Evropske unije; ker je evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly Odboru za peticije na seji 16. maja 2018 predstavila letno poročilo za leto 2017 in ker letno poročilo Odbora za peticije delno temelji na njenem letnem poročilu;

O.  ker je Odbor za peticije član evropske mreže varuhov človekovih pravic, ki vključuje tudi evropskega varuha človekovih pravic, nacionalne in regionalne varuhe človekovih pravic ter podobne organe držav članic, držav kandidatk in drugih držav Evropskega gospodarskega prostora, njen namen pa je spodbujati izmenjavo informacij o pravu in politiki EU ter izmenjavo dobre prakse;

P.  ker so bile uvedene številne tehnične izboljšave, da bi bil spletni portal za peticije bolj prijazen uporabnikom in dostopen državljanom, kot so dodatni razvoj funkcije iskanja, povečanje števila prikazanih rezultatov in možnost za uporabnike, da peticije poiščejo prek označenih ključnih besed v naslovu in povzetku peticij, ter uvedba bolj specifičnih obvestil uporabnikom v njihovem jeziku; ker so od druge polovice leta 2018 dalje na voljo statistični podatki za portal, ki sporočajo koristne podatke o prometu na spletnem mestu in ravnanju uporabnikov; ker so se z uvedbo nove rubrike pogosto zastavljenih vprašanj in drugih izboljšav v modulu za upravljanje nadaljevale tehnične izboljšave; ker je bilo uspešno obravnavanih veliko posameznih prošenj za podporo; ker je še vedno treba v celoti vzpostaviti nekatere značilnosti, s katerimi bo portal bolj interaktiven vir informacij v realnem času za vlagatelje in podpornike peticij;

1.  poudarja, da ima Odbor za peticije v okviru svojih pristojnosti pomembno vlogo pri zaščiti in spodbujanju pravic državljanov in prebivalcev EU ter zagotavlja, da so težave vlagateljev upoštevane, njihove upravičene pritožbe pa prek postopka peticij rešene hitro in učinkovito, če je to mogoče; znova opozarja, da morajo Komisija in organi držav članic sodelovati z Odborom za peticije, zlasti ko gre za zagotavljanje ustreznega odziva na izmenjavo ustreznih informacij; vztraja, da je to sodelovanje nujno za obravnavanje potreb vlagateljev peticij v skladu z Pogodbama in Listino o temeljnih pravicah;

2.  poudarja, da peticije dajejo Evropskemu parlamentu in drugim institucijam EU priložnost, da začnejo dialog z državljani EU, ki jih zadeva izvrševanje prava EU; poudarja, da je treba spodbujati sodelovanje institucij in organov EU ter nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov pri vprašanjih, povezanih z izvrševanjem prava EU; poziva institucije in države članice EU, naj spodbujajo pravico državljanov do vlaganja peticij in javnost ozaveščajo o pristojnostih in možnih pravnih instrumentih EU, ki jih Evropski parlament lahko zagotovi med obravnavo peticij;

3.  opozarja, da se peticije obravnavajo v skladu s členom 227 PDEU, ki določa, da imajo vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic pravico, da na Evropski parlament posamično ali skupaj z drugimi državljani naslovijo peticijo glede vprašanj, ki sodijo na področje delovanja Evropske unije;

4.  ponovno poudarja, da je treba imeti stalno javno razpravo o področjih delovanja, omejitvah in prihodnosti Unije, da bi zagotovili dobro obveščenost državljanov o ravneh, na katerih se sprejemajo odločitve, ter da bi preprečili pojav, ko nekatere neodgovorne države članice za odločitve krivijo „Bruselj“; poziva k intenzivnejšemu in bolj strukturiranemu polletnemu dialogu med Odborom za peticije in člani odborov za peticije v nacionalnih parlamentih glede peticij o vprašanjih, ki so zelo pomembna za evropske državljane, ki bi spodbudil resnično razpravo med poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnimi poslanci, osredotočeno na peticije, ki bi dodatno ozaveščale o politikah EU ter zagotavljale jasnost glede pristojnosti EU in držav članic;

5.  poziva Komisijo, naj ustrezno uporablja svoja pooblastila, ki jih ima kot varuhinja pogodb, saj je ta vloga izredno pomembna za delovanje EU v zvezi z državljani in evropskimi zakonodajalci; poziva k pravočasni obravnavi postopkov za ugotavljanje kršitev, da bi nemudoma rešili primere, ko se zakonodaja EU ne spoštuje;

6.  poziva Komisijo, naj zagotovi preglednost in dostop do dokumentov in informacij v okviru postopka EU Pilot v zvezi s prejetimi peticijami ter glede že zaključenih postopkov EU Pilot in postopkov ugotavljanja kršitev;

7.  opozarja Komisijo, da so peticije edinstveno sredstvo za ugotavljanje razmer, ko zakonodaja EU ni spoštovana, in za preiskovanje teh razmer s pomočjo političnega nadzora Evropskega parlamenta;

8.  opozarja na štiri javne predstavitve o različnih temah, in sicer o pravicah državljanov po izstopu Združenega kraljestva iz EU skupaj z Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odborom za zaposlovanje in socialne zadeve dne 1. februarja 2018, o evropski državljanski pobudi – revizija uredbe skupaj z Odborom za ustavne zadeve dne 21. februarja 2018, o vplivu endokrinih motilcev na javno zdravje skupaj z Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane dne 22. marca 2018 ter o pravicah invalidov dne 9. oktobra 2018; ponovno opozarja člane odbora, da je pomembno prisostvovati javnim obravnavam, ki jih zahteva in organizira odbor; poziva mrežo za peticije, naj predlaga posebne javne predstavitve in teme za študije in resolucije Evropskega parlamenta, ki bodo odražale povezavo med tekočim zakonodajnim delom ter pristojnostmi Evropskega parlamenta za politični nadzor in peticijami o temah, ki so za državljane zelo pomembne; poudarja, da je mreža za peticije pravi forum za predlaganje skupnih pobud, ki naj se obravnavajo kot peticije, s čimer bi lahko izčrpno izrazili prispevek Parlamenta k peticijam evropskih državljanov;

9.  opozarja, da se je delegacija članov Odbora za peticije udeležila obiska v Limi (Peru) 15. in 16. februarja 2018 v okviru podpore demokraciji, ki jo nudi Evropski parlament in njegov oddelek za podporo demokraciji in usklajevanje volitev, da bi izmenjali dobre prakse v postopku obravnave peticij z Odborom za ustavne zadeve perujskega parlamenta;

10.  potrjuje, da je treba okrepiti politični in tehnični dialog z ustreznimi odbori nacionalnih parlamentov; pozdravlja obisk odbora za peticije nemškega Bundestaga na seji odbora 9. oktobra 2018, da bi obravnavali vprašanja skupnega interesa in ustrezne peticije; opozarja na medparlamentarno sejo odbora z nacionalnimi parlamenti 27. novembra 2018, ki jo je organiziral skupaj z Odborom za pravne zadeve in v sodelovanju z evropsko mrežo varuhov človekovih pravic, na kateri se je obravnavalo vprašanje izvajanja in uporabe prava Unije, v zvezi s tem pa zlasti vloga peticij parlamentom;

11.  verjame, da je mreža za peticije sredstvo, s katerim lahko Odbor za peticije postane bolj prepoznaven in pomemben pri delu drugih odborov Parlamenta, tako da se peticije bolj upoštevajo pri zakonodajnem delu; ponovno izraža prepričanje, da so srečanja mreže za peticije bistvena za krepitev sodelovanja med parlamentarnimi odbori z izmenjavo informacij in najboljših praks med člani mreže;

12.  poudarja cilj odbora za peticije, da se na plenarnih razpravah poveča ozaveščenost o pomislekih državljanov; opozarja na vprašanje za ustni odgovor o odvzemu volilne pravice v EU, o katerem se je razpravljalo na plenarnem zasedanju 2. oktobra 2018, vprašanje za ustni odgovor o udeležbi invalidov na evropskih volitvah, ki je bilo sprejeto v odboru 21. marca 2018, in vprašanje za ustni odgovor, ki je bilo vloženo skupaj z Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane, o vprašanjih, povezanih z zaščitenimi območji Natura 2000, ki temeljijo na prejetih peticijah, ki je bilo sprejeto v odboru 21. novembra 2018; poziva Komisijo in Svet, naj se odzoveta na resolucije Evropskega parlamenta, ki se sprejmejo na podlagi peticij, med nadaljnjo razpravo na plenarnem zasedanju, in sicer najpozneje v šestih mesecih od sprejetja take resolucije, da bi pravočasno in učinkovito zagotovila odgovore na posamezne pomisleke evropskih državljanov;

13.  opozarja na predloge resolucij v skladu s členom 128 (5) ali členom 216 (2) v imenu odbora, ki so bile sprejete na plenarnem zasedanju, zlasti o varstvu in nediskriminaciji manjšin v državah članicah EU(2), o odzivanju na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabi pogodb o zaposlitvi za določen čas(3), o škodljivih učinkih zakona o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA) na državljane EU in zlasti na naključne Američane(4) ter na vlogo nemškega urada za zaščito otrok (Jugendamt) pri čezmejnih družinskih sporih(5);

14.  ugotavlja, da se okvir FATCA Združenih držav Amerike v Uniji izvaja prek dvostranskih medvladnih sporazumov, ki so bili sklenjeni med Združenimi državami Amerike in vsako državo članico; obžaluje, da se države članice niso odzvale v zvezi z rešitvijo težav, o katerih poročajo državljani, ki jih zadeva zakon FATCA; poudarja vlogo Unije za zagotavljanje učinkovitega izvajanja pravil o varstvu podatkov, da bi zagotovili visoko raven varstva državljanov EU v zvezi s povezanimi temeljnimi pravicami; poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z nacionalnimi organi za varstvo podatkov, da bi spodbudila zbiranje informacij za pojasnitev razmer v državah članicah v zvezi z morebitnimi kršitvami prava EU o varstvu osebnih podatkov; Komisijo poziva tudi, naj v sodelovanju z Evropskim odborom za varstvo podatkov izvede študijo, ki bo temeljila na posameznih državah, da bi ocenila, ali in v kakšni meri medvladni sporazumi v zvezi z zakonom FATCA spoštujejo pravico državljanov EU do zasebnosti; poudarja, da bi morale države članice preprečiti diskriminacijo potrošnikov, ki zakonito prebivajo v Uniji, ne glede na to, ali veljajo za „osebe iz ZDA“ ali ne in če so, ne glede na to, kako pomembne so njihove gospodarske in osebne vezi z Združenimi državami;

15.  opozarja na obisk za ugotavljanje dejstev v Famagusti na Cipru, ki je potekal 7. in 8. maja 2018 z namenom ponovno oceniti in posodobiti informacije, ki so na voljo odboru v zvezi z razmerami v Famagusti, zlasti v zaprtem delu mesta, imenovanem Varosha, v zvezi s peticijo št. 733/2004, ki jo je v imenu gibanja za begunce Famagusta predložil Loizos Afxentiou, deset let po prejšnjem obisku za ugotavljanje dejstev, ki ga je opravil odbor; ponovno potrjuje svojo podporo priporočilu iz poročila misije, da se Komisija, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svet EU in vse države članice EU pozovejo, naj od varnostnega sveta OZN zahtevajo novo resolucijo, v kateri pozivajo k političnim in gospodarskim sankcijam zoper Turčijo zaradi agresije v vzhodnem Sredozemskem morju ter neizpolnjevanja resolucij št. 550 (1984) in št. 789 (1992) varnostnega sveta OZN;

16.  ponovno opozarja, da je Odbor za peticije sprejel mnenja, priložena poročilom Parlamenta o številnih vprašanjih, obravnavanih v peticijah, med drugim o spremljanju uporabe prava EU v letu 2016(6), o koordinaciji sistemov socialne varnosti(7), o evropski državljanski pobudi(8), o poročilu o izvajanju Uredbe št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU(9), o predlogu za spremembo Sklepa Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic(10), ter o izvajanju določb Pogodbe v zvezi z državljanstvom EU(11); poudarja, da je Odbor za peticije od začetka tega parlamentarnega obdobja zagotovil več mnenj o tekočih evropskih zakonodajnih besedilih;

17.  poudarja plodno sodelovanje Parlamenta z evropsko varuhinjo človekovih pravic in njegovo sodelovanje v evropski mreži varuhov človekovih pravic; poudarja odlične odnose v institucionalnem okviru med varuhinjo in Odborom za peticije; zlasti ceni redne prispevke varuhinje k delu odbora skozi celo leto; je trdno prepričan, da morajo institucije, organi in agencije Unije zagotoviti dosledno in učinkovito ukrepanje na podlagi priporočil varuha človekovih pravic;

18.  poudarja delo Odbora za peticije v zvezi z vprašanji invalidnosti in njegovo vlogo varuha v evropskem okviru Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD); ponovno opozarja, da je bilo junija 2018 stalnim predstavništvom vseh držav članic poslano pismo s prošnjo za konkretne ukrepe za zagotavljanje dostopnosti za invalide; je seznanjen s celovitimi odgovori, ki so jih poslale nekatere države članice; ponovno poziva države članice, naj uvedejo potrebne ukrepe za dostopnost kot bistvene sestavine kakovosti življenja;

19.  pozdravlja novi pristop Evropskega računskega sodišča, da tesno sodeluje z odbori Parlamenta in mu predstavi svoja poročila; opozarja na predstavitev poročila Računskega sodišča o izvajanju prava EU na seji Odbora za peticije dne 8. oktobra 2018; pozdravlja ugotovitve in priporočila iz poročila; opozarja na veliko število peticij, ki se nanašajo na pravo EU in v zvezi s katerimi države članice še niso v celoti ali ustrezno ukrepale;

20.  poudarja, da je Odbor za peticije v okviru tedna človekovih pravic Parlamenta obravnaval več peticij v zvezi z vprašanji človekovih pravic in predstavil posodobljeno študijo direktive o pomoči in inkriminacije humanitarne pomoči migrantom brez urejenega statusa; poziva Komisijo, naj predlaga spremembo člena 1(2) Direktive Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002, da bi opredelili pomoč pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju(12), z namenom uvedbe obvezne izjeme od kaznivosti za humanitarno pomoč v primerih vstopa, tranzita ali bivanja;

21.  je prepričan, da sekretariat Odbora za peticije obravnava peticije učinkovito in zelo skrbno v skladu s smernicami odbora in potekom obravnave peticij v upravi Evropskega parlamenta; poziva k nadaljnjim inovacijam pri obravnavi peticij ob upoštevanju nedavnega tehnološkega razvoja, da bi celotni postopek za evropske državljane postal jasnejši in preglednejši;

22.  poudarja pomen spletnega portala za peticije za splošno nemoteno in pregledno obravnavo peticij; poudarja, da je ena od takojšnjih prednostnih nalog izboljšati komunikacijo z vlagatelji in podporniki peticij prek njihovih računov, da bi zmanjšali upravno breme in pospešili čas obdelave peticij; ponovno poudarja, da je treba nadaljevati tehnični razvoj portala, ga uskladiti s standardi spletne strani Parlamenta ter povečati njegovo prepoznavnost tako na platformi EP kot tudi med državljani; poudarja, da si je treba še naprej prizadevati, da bi bil portal dostopnejši uporabnikom, zlasti invalidom;

23.  poudarja pomembno vlogo mreže SOLVIT, ki državljanom in podjetjem omogoča, da opozorijo na morebitne kršitve zakonodaje EU s strani javnih organov v drugih državah članicah; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo podporo za mrežo SOLVIT, da bi jo državljani bolje poznali in uporabljali; v zvezi s tem pozdravlja akcijski načrt za krepitev mreže SOLVIT, ki ga je Komisija objavila maja 2017; poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu poroča o rezultatih akcijskega načrta za krepitev mreže SOLVIT, ki ga je Komisija objavila maja 2017;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za peticije posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu varuhu človekovih pravic, vladam in parlamentom držav članic, njihovim odborom za peticije in njihovim varuhom človekovih pravic ali podobnim pristojnim organom.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0316.
(2) UL C 463, 21.12.2018, str. 21
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0242.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0316.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0476.
(6) Mnenje, sprejeto 21. marca 2018.
(7) Mnenje, sprejeto 24. aprila 2018.
(8) Mnenje, sprejeto 16. maja 2018.
(9) Mnenje, sprejeto 9. oktobra 2018.
(10) Mnenje, sprejeto 21. novembra 2018.
(11) Mnenje, sprejeto 21. novembra 2018.
(12) UL L 328, 5.12.2002, str. 17.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov