Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2562(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0107/2019

Forhandlinger :

PV 14/02/2019 - 8.1
CRE 14/02/2019 - 8.1

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0115

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 45k
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg
Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev
P8_TA(2019)0115RC-B8-0107/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2019 om situationen i Tjetjenien og sagen om Ojub Titijev (2019/2562(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Tjetjenien, navnlig beslutning af 8. februar 2018 om Rusland, sagen om Ojub Titijev og menneskerettighedscentret Memorial(1) og af 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial (vinder af Sakharovprisen 2009) i Rusland(2),

–  der henviser til erklæringen af 12. januar 2018 fra formændene for Parlamentets Udenrigsudvalg og Underudvalget om Menneskerettigheder med opfordring til øjeblikkelig løsladelse af menneskerettighedsforkæmperen Ojub Titijev,

–  der henviser til EU-erklæringen af 19. januar 2018 om menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med menneskerettighedscentret Memorial i Rusland og til erklæringerne fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 11. januar 2018 om tilbageholdelsen af direktøren for menneskerettighedscentret Memorial i Republikken Tjetjenien og af 27. juni 2018 om sagerne med de russiske menneskerettighedsforkæmpere Ojub Titijev og Jurij Dmitrijev,

–  der henviser til artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som begge fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som Den Russiske Føderation har tiltrådt,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 9. december 1998,

–  der henviser til Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til Den Russiske Føderations forfatning, især kapitel 2 om rettigheder og friheder for mennesker og borgere,

–  der henviser til Den Russiske Føderations syvende periodiske beretning, som blev behandlet af FN's Menneskerettighedskomité på dens 3136. og 3137. møde den 16. og 17. marts 2015,

–  der henviser til OSCE's rapportørs rapport under Moskva-mekanismen om påståede krænkelser af menneskerettighederne og straffrihed i Den Tjetjenske Republik i Den Russiske Føderation af 21. december 2018,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som underskrive af verdenserklæringen om menneskerettighederne, den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf har forpligtet sig til at respektere principperne om demokrati, retsstatsprincippet samt respekt for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder;

B.  der henviser til, at Den Russiske Føderations internationale forpligtelser omfatter en forpligtelse til at beskytte menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at loven fra 2012 om "udenlandske agenter" i alvorlig grad begrænser NGO'ernes mulighed for at arbejde uafhængigt og effektivt; der henviser til, at menneskerettighedscentret Memorial i henhold til denne lov er blevet udpeget som "udenlandsk agent" af Den Russiske Føderations justitsministerium;

C.  der henviser til, at Tjetjenien har oplevet en dramatisk forværring af menneskerettighedssituationen i de seneste år, hvilket effektivt forhindrer uafhængige journalister og menneskerettighedsaktivister i at fortsætte deres arbejde uden at sætte deres eget liv og deres familiemedlemmers, venners og kollegers liv på spil; der henviser til, at de talrige rapporter om systematiske og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Tjetjenien viser, at de tjetjenske og russiske myndigheder ikke har overholdt retsstatsprincippet;

D.  der henviser til, at Ojub Titijev, direktøren for Memorials kontor i Tjetjenien, blev anholdt den 9. januar 2018 og officielt tiltalt og varetægtsfængslet på grundlag af opdigtede anklager om ulovlig erhvervelse og besiddelse af narkotika; der henviser til, at disse beskyldninger er blevet afvist af Ojub Titijev og fordømt af andre NGO'er og menneskerettighedsforkæmpere som opdigtede og som et forsøg på at obstruere hans og hans organisations arbejde med menneskerettigheder;

E.  der henviser til, at domstolene har forlænget tilbageholdelsen af Ojub Titijev flere gange, før der blev indledt retsmøder ved byretten i Sjali i Tjetjenien den 19. juli 2018; der henviser til, at dommen er umiddelbart forestående og forventes at foreligge i midten af februar 2019; der henviser til, at Ojub Titijev risikerer at blive dømt for en forbrydelse, som han ikke har begået og tilbringe op til ti år i fængsel;

F.  der henviser til, at Ojub Titijevs familie har været udsat for chikane og trusler, der har tvunget den til at forlade Tjetjenien; der henviser til, at Memorial blev udsat for andre angreb i 2018, herunder ildspåsættelse i dens kontorer i Ingusjetien den 17. januar 2018, et angreb på Titijevs advokats bil i Dagestan den 22. januar 2018 og et angreb på lederen af Memorials kontor i Dagestan den 28. marts 2018; der henviser til, at Ojub Titijevs forgænger som direktør for Memorials kontor i Tjetjenien, Natalja Estemirova, blev myrdet i 2009, og at gerningsmændene til denne forbrydelse stadig ikke blevet stillet for en domstol;

G.  der henviser til, at Memorial er en af de sidste tilbageværende organisationer, der fortsat arbejder med menneskerettigheder i Tjetjenien – navnlig med at dokumentere og afdække menneskerettighedskrænkelser, bistå ofrene for sådanne krænkelser og hjælpe dem med at søge retfærdighed – og at organisationen sandsynligvis er blevet angrebet som gengældelse for at have afdækket og søgt retfærdighed for krænkelser af menneskerettigheder; der henviser til, at Memorial blev tildelt Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed i 2009, og at Ojub Titijev i 2018 blev tildelt den fransk-tyske pris for menneskerettigheder og retsstatsprincippet (december), Václav Havel-menneskerettighedsprisen (oktober) og Helsinki-gruppen i Moskvas menneskerettighedspris (maj);

H.  der henviser til, at tjetjenske embedsmænd gentagne gange har truet menneskerettighedsforkæmpere eller fordømt deres arbejde og ikke offentligt har fordømt trusler om vold mod dem, og dermed har skabt og opretholdt et klima af straffrihed for gerningsmændene bag voldshandlinger mod menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at ofrene derfor stort set afholder sig fra at gå til domstolene, eftersom de frygter repressalier fra de lokale myndigheders side;

1.  gentager sin opfordring til omgående løsladelse af Ojub Titijev, direktøren for menneskerettighedscentret Memorial i Tjetjenien, som blev tilbageholdt den 9. januar 2018 og beskyldt for ulovlig erhvervelse og besiddelse af narkotika, og som forventes at modtage sin dom i midten af februar 2019; opfordrer indtrængende de tjetjenske myndigheder til at sikre fuld respekt for Ojub Titijevs menneskerettigheder og juridiske rettigheder, herunder hans ret til en retfærdig rettergang, uhindret adgang til sin advokat og til lægebehandling og beskyttelse mod juridisk chikane og kriminalisering;

2.  fordømmer på det kraftigste de gentagne offentlige erklæringer fra tjetjenske embedsmænd, der fordømmer menneskerettighedsforkæmperes og menneskerettighedsorganisationers arbejde eller er rettet mod bestemte personer, samt deres manglende offentlige fordømmelse og efterforskning af trusler og voldshandlinger mod disse grupper og enkeltpersoner;

3.  udtrykker sin dybe bekymring over den foruroligende tendens med anholdelser, angreb og intimidering af uafhængige journalister, menneskerettighedsforkæmpere og deres tilhængere såvel som almindelige borgere, som synes at være en del af koordinerede kampagner; mener, at sagen om Ojub Titijev er illustrativ for mange andre sager om retsforfølgelse, der er baseret på opdigtede beviser, og som understøtter det mangelfulde retssystem i Republikken Tjetjenien og Den Russiske Føderation; minder om, at der er blevet rejst lignende anklager forbundet med besiddelse af narkotika mod journalisten Sjalaudi Gerlijev fra Kaukasus Knot og menneskerettighedsaktivisten Ruslan Kutajev og opfordrer også til, at de frigives;

4.  opfordrer indtrængende myndighederne i både Republikken Tjetjenien og Den Russiske Føderation til at sætte en stopper for chikanen og forfølgelsen af deres borgere og til at sætte en stopper for straffriheden for gerningsmændene bag voldshandlinger mod menneskerettighedsforkæmpere, deres familiemedlemmer, kolleger og tilhængere og deres organisationer;

5.  opfordrer Den Russiske Føderation til at beskytte alle sine borgere med fuld respekt for deres menneskerettigheder, til at overholde landets egen forfatning og lovgivning og til at opfylde sine internationale forpligtelser til at respektere retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder for alle sine borgere, herunder dem, der bruger tid, ressourcer og arbejde på at forsvare deres medborgeres rettigheder;

6.  opfordrer de russiske myndigheder til at ophæve 2015-loven om "uønskede organisationer" og loven fra 2012 om "udenlandske agenter" samt al anden relateret lovgivning, som konsekvent er blevet brugt til at chikanere og angribe menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer; udtrykker bekymring over, at nogle russiske NGO'er har måttet lukke for at undgå at blive tilsværtet med den stigmatisering, der er forbundet med at være "udenlandske agenter", og for at undgå retsforfølgelse;

7.  opfordrer til, at der omgående sættes en stopper for chikanen og anholdelserne af menneskerettighedsforkæmpere i Tjetjenien på grundlag af opdigtede anklager, angreb på deres kolleger og familiemedlemmer og intimidering af deres tilhængere, som synes at tjene målet om at hindre og i sidste ende at sætte en stopper for deres organisationers legitime og nyttige arbejde;

8.  gentager sin opfordring til Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne om fortsat nøje at overvåge menneskerettighedssituationen i Tjetjenien, herunder retssagen mod Ojub Titijev, at opfordre til et øjeblikkeligt ophør med de ovennævnte menneskerettighedskrænkelser, til at tage sager mod alle personer, der retsforfølges af politiske årsager op på relevante møder med russiske repræsentanter, og til fortsat at tilbyde hurtig og effektiv bistand til ofre for forfølgelse og deres familiemedlemmer, herunder i forbindelse med asylansøgninger;

9.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med internationale menneskerettighedsorganisationer, der er aktive i Den Russiske Føderation og med russiske menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundet på trods af den russiske lov om "udenlandske agenter", og til fortsat at yde støtte til Memorial og andre sådanne organisationer;

10.  opfordrer internationale sportspersoner og kunstnere til at afholde sig fra at deltage i offentlige arrangementer i Tjetjenien eller arrangementer, der støttes af den tjetjenske regeringsledelse; gentager sin støtte til Den Europæiske Unions "Magnitskij-lov", som bør straffe gerningsmændene bag alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og opfordrer Rådet til at fortsætte sit arbejde på dette område uden ophold; understreger i denne forbindelse, at gerningsmændene bag menneskerettighedskrænkelser i Den tjetjenske Republik i Den Russiske Føderation ikke bør tildeles EU-visa eller have lov til at have aktiver i EU's medlemsstater;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og de tjetjenske myndigheder.

(1) EUT C 463 af 21.12.2018, s. 31.
(2) EUT C 274 af 27.7.2016, s. 21.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik