Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0224(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2018

Внесени текстове :

A8-0198/2018

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0121

Приети текстове
PDF 129kWORD 59k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0487),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0309/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 23 март 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 5 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по външни работи и комисията по икономически и парични въпроси (A8-0198/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 94.
(2) OВ C 247, 13.7.2018 г., стр. 28.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза
P8_TC1-COD(2017)0224

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/452.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

След искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия се ангажира:

—  да предостави на Европейския парламент стандартизираните формуляри, които Европейската комисия ще изготви, за да улесни спазването от страна на държавите членки на задълженията за представяне на годишни доклади съгласно член 5 от регламента, след като те бъдат финализирани, и

—  да предоставя на Европейския парламент тези стандартизирани формуляри всяка година, едновременно с представянето пред Европейския парламент и Съвета на годишния доклад, в съответствие с член 5, параграф 3 от регламента.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност