Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0224(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0198/2018

Indgivne tekster :

A8-0198/2018

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0121

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 52k
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg
Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0487),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0309/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. april 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 23. marts 2018(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. december 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udenrigsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0198/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 262 af 25.7.2018, s. 94.
(2) EUT C 247 af 13.7.2018, s. 28.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. februar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen
P8_TC1-COD(2017)0224

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/452.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

På baggrund af anmodningen fra Europa-Parlamentet forpligter Europa-Kommissionen sig til at:

–  forelægge Europa-Parlamentet de standardiserede formularer, som Europa-Kommissionen vil udarbejde for at lette medlemsstaternes overholdelse af kravene om årlig rapportering i forordningens artikel 5, når de foreligger, og

–  forelægge Europa-Parlamentet sådanne standardiserede formularer hvert år sideløbende med forelæggelsen af den årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med forordningens artikel 5, stk. 3.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik