Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0121

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 129kWORD 52k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0487),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0309/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 23ης Μαρτίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0198/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη συνημμένη στο παρόν ψήφισμα δήλωση της Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευτεί μαζί με την τελική νομοθετική πράξη στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 94.
(2) ΕΕ C 247 της 13.7.2018, σ. 28.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση
P8_TC1-COD(2017)0224

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/452.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει:

˗  να μοιραστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τυποποιημένα έντυπα που θα καταρτίσει η ίδια για να διευκολύνει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις υποβολής ετήσιας έκθεσης βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού, μόλις τα έντυπα αυτά οριστικοποιηθούν, και

˗  να μοιράζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εν λόγω τυποποιημένα έντυπα κάθε έτος, παράλληλα με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου