Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0224(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0198/2018

Teksty złożone :

A8-0198/2018

Debaty :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0121

Teksty przyjęte
PDF 134kWORD 59k
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg
Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0487),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0309/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 kwietnia 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 23 marca 2018 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 5 grudnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0198/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 262 z 25.7.2018, s. 94.
(2) Dz.U. C 247 z 13.7.2018, s. 28.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 lutego 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii
P8_TC1-COD(2017)0224

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/452.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska zobowiązuje się do:

—  udostępnienia Parlamentowi Europejskiemu standardowych formularzy, które Komisja Europejska przygotuje w celu ułatwienia państwom członkowskim wypełniania rocznych obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 5 rozporządzenia, po tym, jak zostaną one opracowane oraz

—  corocznego udostępniania Parlamentowi Europejskiemu takich standardowych formularzy, równolegle z przedstawianiem sprawozdania rocznego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności