Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0224(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0198/2018

Texte depuse :

A8-0198/2018

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.7

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0121

Texte adoptate
PDF 127kWORD 58k
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg
Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0487),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0309/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 19 aprilie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 23 martie 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0198/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 262, 25.7.2018, p. 94.
(2) JO C 247, 13.7.2018, p. 28.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune
P8_TC1-COD(2017)0224

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/452.)


ANEXĂ

Lista proiectelor sau programelor de interes pentru Uniune menționate la articolul 8 alineatul (3)

1.   Programele europene GNSS (Galileo și EGNOS):

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1)

2.   Copernicus:

Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44)

3.   Orizont 2020:

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104), inclusiv acțiunile pe care acesta le prevede cu privire la tehnologii generice esențiale precum inteligența artificială, robotica, semiconductorii și securitatea cibernetică

4.   Rețelele transeuropene de transport (TEN-T):

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1)

5.   Rețelele transeuropene de energie (TEN-E):

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39)

6.   Rețelele transeuropene de telecomunicații:

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 14)

7.   Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării:

Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii (JO L 200, 7.8.2018, p. 30)

8.   Cooperarea structurată permanentă (PESCO):

Decizia (PESC) 2018/340 a Consiliului din 6 martie 2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 65, 8.3.2018, p. 24).


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

În urma solicitării formulate de Parlamentul European, Comisia Europeană se angajează:

–  să transmită Parlamentului European formularele standardizate pe care Comisia Europeană le va pregăti pentru a facilita respectarea de către statele membre a obligațiilor anuale de raportare în temeiul articolului 5 din regulament, de îndată ce acestea sunt finalizate, și

–  să transmită Parlamentului European aceste formulare standardizate în fiecare an, în paralel cu prezentarea raportului anual în fața Parlamentului European și a Consiliului, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din regulament.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate