Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0224(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2018

Predkladané texty :

A8-0198/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0121

Prijaté texty
PDF 135kWORD 59k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0487),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0309/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 23. marca 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0198/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré sa uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným znením legislatívneho aktu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 94.
(2) Ú. v. EÚ C 247, 13.7.2018, s. 28.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie
P8_TC1-COD(2017)0224

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/452.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE

Európska komisia sa na základe žiadosti Európskeho parlamentu zaväzuje:

–  poskytnúť Európskemu parlamentu štandardizované formuláre, ktoré vypracuje s cieľom uľahčiť členským štátom splnenie povinnosti predkladať výročné správy podľa článku 5 nariadenia, po tom, ako budú dokončené, a

–  poskytovať Európskemu parlamentu tieto formuláre každý rok a súčasne predkladať Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia