Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0076(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0360/2018

Внесени текстове :

A8-0360/2018

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0124

Приети текстове
PDF 123kWORD 51k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I
P8_TA(2019)0124A8-0360/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0163),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0129/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 31 август 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A8-0360/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 7.
(2) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 28.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутиране
P8_TC1-COD(2018)0076

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/518.)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност