Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0288(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0032/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0125

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 249kWORD 75k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I
P8_TA(2019)0125A8-0032/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0647),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0396/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0032/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 47.
(2) ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 70.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
P8_TC1-COD(2017)0288

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) κατέδειξε ότι οι ορισμένοι μεταφορείς στις εθνικές αγορές αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην ανάπτυξη υπεραστικών μεταφορών με πούλμαν που είναι επωφελείς για τους επιβάτες. Επιπλέον, οι γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών δεν συμβαδίζουν με τις εξελισσόμενες ανάγκες των πολιτών από την άποψη της διαθεσιμότητας και της ποιότητας, και η χρήση των τρόπων βιώσιμων μεταφορών εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει χαμηλό ποσοστό. Κατά συνέπεια, ορισμένες ομάδες πολιτών είναι σε μειονεκτική θέση από την άποψη της διαθεσιμότητας γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών, ενώ αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα, οι εκπομπές, και η κυκλοφοριακή συμφόρηση και το αυξημένο κόστος υποδομών λόγω της αύξησης της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων. [Τροπολογία 1]

(2)  Για να εξασφαλισθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τις υπεραστικές μεταφορές επιβατών με τακτικές γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία σε ολόκληρη την Ένωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις υπεραστικές μεταφορές που εκτελούνται με τακτικές γραμμές. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επεκταθεί, αλλά δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αστικά ή προαστιακά κέντρα ή πολεοδομικά συγκροτήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). [Τροπολογία 2]

(3)  Σε Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να οριστεί ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος ρυθμιστικός φορέας ορίσει έναν ανεξάρτητο και αμερόληπτο ρυθμιστικό φορέα, επιφορτισμένο με την έκδοση δεσμευτικών γνωμοδοτήσεων, για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς οδικών μεταφορών επιβατών. Ο εν λόγω φορέας μπορεί επίσης να είναι αρμόδιος και για άλλους ρυθμιζόμενους τομείς όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η ενέργεια ή οι τηλεπικοινωνίες. [Τροπολογία 3]

(4)  Οι εμπορικές τακτικές γραμμές μεταφορών δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία υφιστάμενων ή ανατεθειμένων συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007. Για αυτόν τον λόγο, ο ρυθμιστικός φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί αντικειμενική οικονομική ανάλυση και θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα, κατά περίπτωση, να προτείνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας. Οι εμπορικές μεταφορές τακτικών γραμμών δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών στους οποίους έχουν εκχωρηθεί αποκλειστικά δικαιώματα για να εκτελούν ορισμένες δημόσιες γραμμές μεταφορών επιβατών σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 4]

(5)  Η λειτουργία τακτικών γραμμών υπό μορφή ενδομεταφορών θα πρέπει να εξαρτάται από την κατοχή κοινοτικής άδειας και τη χρήση έξυπνου ταχογράφου σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι κανόνες έκδοσης των κοινοτικών αδειών για να διευκολυνθεί η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων των εν λόγω γραμμών από τις αρχές επιβολής του νόμου και να αναπτυχθεί η εφαρμογή του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) για τη διαβίβαση των δηλώσεων απόσπασης και των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η οποία θα επιτρέψει στους ελεγκτές που διενεργούν καθοδόν ελέγχους να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα και στις πληροφορίες που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU) και IMI, ώστε να διασφαλίζεται ότι όντως καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές των αποσπασμένων οδηγών λεωφορείου. [Τροπολογία 5]

(6)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά, θα πρέπει να παρασχεθούν στους μεταφορείς τακτικών γραμμών δικαιώματα πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς της Ένωσης με δίκαιους, ισότιμους και διαφανείς όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις. Η λειτουργία τερματικού σταθμού θα πρέπει να εγκρίνεται από εθνική αρχή, η οποία θα πρέπει να επαληθεύει ποιες απαιτήσεις είναι αναγκαίες και ποιες πρέπει να πληρούνται. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων απόρριψης ή περιορισμού της πρόσβασης θα πρέπει να κατατίθενται στον ρυθμιστικό φορέα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξαιρούν τερματικούς σταθμούς που ανήκουν στον φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού και που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης. [Τροπολογία 6]

(7)  Παρότι η διαδικασία χορήγησης άδειας για τακτικές γραμμές διατηρείται, ορισμένοι κανόνες που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης άδειας θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν.

(8)  Η χορήγηση άδειας σε ό,τι αφορά τόσο τις εθνικές όσο και τις διεθνές τακτικές γραμμές θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία χορήγησης άδειας. Η άδεια θα πρέπει να χορηγείται, εκτός εάν υφίστανται συγκεκριμένοι λόγοι απόρριψης της αίτησης που σχετίζονται με τον αιτούντα, ή σε περίπτωση που η γραμμή θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Θα πρέπει να καθιερωθεί οριζόμενο από τα κράτη μέλη όριο απόστασης, το οποίο θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να μην υπερβαίνει 100 χιλιόμετρα οδικής διαδρομής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εμπορικές μεταφορές τακτικών γραμμών δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία υφιστάμενων συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαδρομών που εξυπηρετούνται ήδη βάσει περισσότερων από μία συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του εν λόγω ορίου. [Τροπολογία 7]

(9)  Οι μη εγκατεστημένοι μεταφορείς θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν εθνικές τακτικές γραμμές μεταφορών υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τους εγκατεστημένους μεταφορείς, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αφορούν τις οδικές μεταφορές ή με άλλες σχετικές διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. [Τροπολογία 8]

(10)  Οι διοικητικές διατυπώσεις ενδείκνυται θα πρέπει να απλουστευθούν όσο το ει δυνατόν περισσότερο, χωρίς όμως να καταργηθούν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις που εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματική επιβολή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009. Το φύλλο πορείας αποτελεί περιττό διοικητικό φόρτο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί. [Τροπολογία 9]

(11)  Οι τοπικές εκδρομές είναι μεταφορές για τις οποίες χορηγείται άδεια ενδομεταφορών και οι οποίες καλύπτονται από τις γενικές διατάξεις σχετικά με τις ενδομεταφορές. Ως εκ τούτου, το άρθρο σχετικά με τις τοπικές εκδρομές θα πρέπει να καταργηθεί. [Τροπολογία 10]

(12)  Δεδομένης της σημασίας της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, οι διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους καθοδόν και στις επιχειρήσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να περιληφθούν και οι ενδομεταφορές.

(13)  Καθώς ο παρών κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες που ισχύουν στις εθνικές αγορές για τις τακτικές γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία και την πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς, οι στόχοι του, δηλαδή η προώθηση της υπεραστικής κινητικότητας και η αύξηση του ποσοστού χρήσης των τρόπων βιώσιμης μεταφοράς επιβατών δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

(14)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις αγορές και η τεχνολογική πρόοδος, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να τροποποιεί τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με διατάξεις σχετικά με το υπόδειγμα των βεβαιώσεων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό, το υπόδειγμα των αιτήσεων για άδειες και των ίδιων των αδειών, τη διαδικασία και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προσδιορίζεται εάν μια προτεινόμενη γραμμή πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών, και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(7). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 11]

(15)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 1 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εθνικές υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών για λογαριασμό τρίτου που εκτελούνται από μη εγκατεστημένο μεταφορέα, όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο V, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.»· [Τροπολογία 12]

"

2)  το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2) «τακτικές γραμμές»: οι γραμμές με τις οποίες μεταφέρονται επιβάτες, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και διαδρομές, είτε άνευ ενδιάμεσων σημείων στάσεων είτε κατά τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από το όχημα σε προκαθορισμένα σημεία στάσης·»·

"

β)  το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7) «ενδομεταφορές»: εθνική γραμμή οδικών μεταφορών επιβατών για λογαριασμό τρίτου σε κράτος μέλος υποδοχής·»· [Τροπολογία 83]

"

γ)  προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 9 έως 11β:"

«9) «τερματικός σταθμός»: κάθε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ελάχιστου εμβαδού 600 τ.μ., η οποία παρέχει χώρο στάθμευσης χρησιμοποιούμενο από πούλμαν και λεωφορεία για την αποβίβαση ή την επιβίβαση επιβατών· [Τροπολογία 13]

10)  «φορέας τερματικού σταθμού»: οντότητα σε κράτος μέλος αρμόδια για τη χορήγηση άδειας σε τερματικό σταθμό διαχείριση τερματικού σταθμού, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας· [Τροπολογία 14]

11)  «βιώσιμη εναλλακτική λύση»: άλλος τερματικός σταθμός οικονομικά προσιτός για τον μεταφορέα που του παρέχει υποδομή και συνδεσιμότητα συγκρίσιμη με εκείνη του τερματικού σταθμού για τον οποίο είχε υποβληθεί αρχικά αίτηση, παρέχει στους επιβάτες πρόσβαση σε άλλες μορφές δημόσιων μεταφορών, και επιτρέπει στον μεταφορέα να εκτελεί τις οικείες μεταφορές επιβατών με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του τερματικού σταθμού για τον οποίο είχε υποβληθεί αρχικά αίτηση· [Τροπολογία 15]

11α)  «σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας»: μια ή περισσότερες νομικά δεσμευτικές πράξεις, οι οποίες δηλώνουν τη συμφωνία μεταξύ αρμόδιας αρχής και φορέα δημόσιας υπηρεσίας για την ανάθεση στον εν λόγω φορέα δημόσιας υπηρεσίας της διαχείρισης και εκτέλεσης των δημοσίων γραμμών μεταφορών επιβατών των υποκειμένων στις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας· η σύμβαση μπορεί, ανάλογα με το δίκαιο των κρατών μελών, να συνίσταται επίσης σε απόφαση λαμβανόμενη από την αρμόδια αρχή, υπό μορφή ατομικής νομοθετικής ή κανονιστικής πράξης, ή περιέχουσα όρους υπό τους οποίους η αρμόδια αρχή παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες, ή αναθέτει την παροχή τους σε εγχώριο φορέα· [Τροπολογία 16]

11β)  «εναλλακτική διαδρομή»: διαδρομή μεταξύ των ίδιων σημείων αφετηρίας και προορισμού, η οποία χρησιμοποιείται από υφιστάμενη τακτική γραμμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική επιλογή.»· [Τροπολογία 17]

"

3)  πριν από το κεφάλαιο II παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 3α

Ρυθμιστικός φορέας

1.  Οι αρμόδιες αρχέες σε κάθε κράτος μέλος ορίζει ορίζουν έναν εθνικό δημόσιο ρυθμιστικό φορέα για τον τομέα οδικών μεταφορών επιβατών. Ο εν λόγω φορέας είναι αμερόληπτη αρχή η οποία είναι, από οργανωτική, λειτουργική, ιεραρχική άποψη και από άποψη λήψης αποφάσεων, νομικά διακριτή, διαφανής και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. Είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που εμπλέκεται στην ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών. [Τροπολογία 18]

Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να είναι υφιστάμενος φορέας αρμόδιος και για άλλους ρυθμιζόμενους τομείς άλλες ρυθμιζόμενες υπηρεσίες. [Τροπολογία 19]

2.  Ο ρυθμιστικός φορέας για τον τομέα οδικών μεταφορών επιβατών διαθέτει την απαραίτητη οργανωτική ικανότητα από την άποψη των ανθρώπινων, χρηματοοικονομικών και άλλων πόρων για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η οποία είναι ανάλογη προς τη σημασία του εν λόγω τομέα στο οικείο κράτος μέλος. [Τροπολογία 20]

2α.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, ο ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία να παρακολουθεί την κατάσταση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά τακτικών οδικών μεταφορών επιβατών, με γνώμονα την αποφυγή διακρίσεων ή της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, μεταξύ άλλων μέσω υπεργολαβίας. Οι γνώμες που εκδίδει είναι δεσμευτικές. [Τροπολογία 21]

3.  Ο ρυθμιστικός φορέας εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

   α) διενεργεί οικονομικές αναλύσεις σχετικά με το εάν η προτεινόμενη νέα γραμμή πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών,
   β) συλλέγει και καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς, και με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αποκτούν πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς υπό δίκαιους, ισότιμους και διαφανείς όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις, [Τροπολογία 22]
   γ) αποφασίζει επί των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων των φορέων τερματικών σταθμών, και [Τροπολογία 23]
   γα) δημιουργεί δημοσίως προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο όπου καταχωρίζονται όλες οι αδειοδοτημένες εσωτερικές και διεθνείς τακτικές γραμμές. [Τροπολογία 24]

4.  Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, να ζητά σχετικές πληροφορίες από τις άλλες αρμόδιες αρχές, τους φορείς τερματικών σταθμών, τους αιτούντες άδεια και τυχόν συμμετέχοντες τρίτους που βρίσκονται στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογία 25]

Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα, και το οποίο δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των πληροφοριών κατά δύο εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει τη δυνατότητα επιβολής της ικανοποίησης των αιτημάτων πληροφοριών με κυρώσεις οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. [Τροπολογία 26]

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει ο ρυθμιστικός φορέας υπόκεινται σε ταχύ δικαστικό έλεγχο. Ο έλεγχος είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως υπερβολική ζημία στον ενάγοντα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εξουσιών που απονέμονται στο δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή βάσει του συνταγματικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογία 27]

6.  Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού φορέα δημοσιοποιούνται εντός δύο εβδομάδων από την έγκρισή τους.»· [Τροπολογία 28]

"

4)  το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι διεθνείς μεταφορές επιβατών και οι ενδομεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία εκτελούνται υπό την προϋπόθεση κατοχής κοινοτικής άδειας εκδοθείσας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης.»·

"

β)  στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 26, ώστε να προσαρμόζονται στην τεχνολογική πρόοδο.»·

"

5)  το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 3, το πέμπτο εδάφιο απαλείφεται·

β)  στην παράγραφο 5, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 στο οποίο καθορίζεται το υπόδειγμα των βεβαιώσεων.»·

"

6)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5α

Πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς

1.  Οι φορείς τερματικών σταθμών παρέχουν στους μεταφορείς το δικαίωμα πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς με σκοπό την εκτέλεση τακτικών γραμμών μεταφορών, καθώς και σε τυχόν εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες που παρέχονται στον εν λόγω τερματικό σταθμό με δίκαιους, ισότιμους, διαφανείς όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις.

1α.  Σε περίπτωση που οι φορείς τερματικού σταθμού τους παρέχουν πρόσβαση, οι φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον τερματικό σταθμό. [Τροπολογία 29]

2.  Οι φορείς τερματικών σταθμών καταβάλλουν προσπάθειες να ικανοποιούν όλα τα αιτήματα πρόσβασης προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των τερματικών σταθμών.

Τα αιτήματα πρόσβασης σε τερματικούς σταθμούς μπορούν να απορρίπτονται μόνο λόγω για δεόντως αιτιολογημένους λόγους έλλειψης χωρητικότητας, επανειλημμένης μη καταβολής τελών, δεόντως τεκμηριωμένων σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων από τον οδικό μεταφορέα, ή λόγω άλλων εθνικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με συνέπεια και δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων μεταφορέων που ζητούν πρόσβαση σε τερματικό σταθμό ή σε βάρος των συναφών επιχειρηματικών μοντέλων τους. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως, ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού κοινοποιεί επίσης την απόφασή του στη ρυθμιστική αρχή. [Τροπολογία 30]

Σε περίπτωση που φορέας τερματικού σταθμού απορρίψει αίτημα πρόσβασης, υποδεικνύει τυχόν ενθαρρύνεται να υποδείξει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις που γνωρίζει. [Τροπολογία 31]

3.  Οι φορείς τερματικών σταθμών δημοσιοποιούν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σε δύο ή περισσότερες επίσημες στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες και σε ακόμα μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης: [Τροπολογία 32]

   α) κατάλογο όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, και των τιμών των εν λόγω υπηρεσιών,
   αα) κατάλογο όλων των υφιστάμενων υποδομών και των τεχνικών προδιαγραφών του τερματικού σταθμού· [Τροπολογία 33]
   β) τους κανόνες προγραμματισμού της κατανομής της χωρητικότητας,
   γ) τον τρέχοντα πίνακα δρομολογίων και την κατανομή της χωρητικότητας.

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον φορέα του τερματικού σταθμού και τον ρυθμιστικό φορέα κατόπιν αιτήματος, και, σε περίπτωση που οι εν λόγω φορείς διαθέτουν δικτυακούς τόπους, στους εν λόγω δικτυακούς τόπους.

Οι πληροφορίες επικαιροποιούνται και τροποποιούνται εφόσον απαιτείται.

3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τερματικούς σταθμούς που ανήκουν στον φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού και που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης. Κατά την εξέταση μιας αίτησης εξαίρεσης, οι ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων.»· [Τροπολογία 34]

"

7)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5β

Διαδικασία χορήγησης πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς

1.  Μεταφορέας που επιθυμεί πρόσβαση σε τερματικό σταθμό υποβάλλει αίτηση στον φορέα του τερματικού σταθμού.

2.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χορήγηση πρόσβασης που ζητείται στην αίτηση, ο φορέας του τερματικού σταθμού συζητά με όλους τους ενδιαφερόμενους μεταφορείς προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα. [Τροπολογία 35]

3.  Ο φορέας του τερματικού σταθμού αποφασίζει σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση πρόσβασης σε τερματικό σταθμό εντός προθεσμίας δύο μηνών χωρίς καθυστέρηση και εντός ενός μηνός το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα. Οι αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις πρόσβασης αιτιολογούνται. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης πρόσβασης, ο φορέας του τερματικού σταθμού αιτιολογεί την απόφασή του. [Τροπολογία 36]

4.  Οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν κατά αποφάσεων των φορέων τερματικών σταθμών. Οι προσφυγές κατατίθενται στον ρυθμιστικό φορέα.

5.  Σε περίπτωση που ο ρυθμιστικός φορέας αποφαίνεται για προσφυγή κατά απόφασης φορέα τερματικού σταθμού, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός καθορισμένης προθεσμίας και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών.

Η απόφαση του ρυθμιστικού φορέα επί της προσφυγής είναι δεσμευτική και διέπεται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει τη δυνατότητα επιβολής της απόφασης με κυρώσεις οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. [Τροπολογία 37]

Η απόφαση υπόκειται μόνον σε δικαστικό έλεγχο.»·

"

8)  το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 η πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του μεταφορέα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και δεν είναι μεταβιβάσιμη.»·

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 στο οποίο καθορίζεται το υπόδειγμα των αδειών.»·

"

9)  το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών για τακτικές γραμμές υποβάλλονται στην εκδίδουσα αρχή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 στο οποίο καθορίζεται το υπόδειγμα των αιτήσεων.»·

"

10)  το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 8

Διαδικασία Διαδικασίες χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης άδειας για διεθνείς μεταφορές επιβατών σε απόσταση έως 100 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή οδικής διαδρομής [Τροπολογία 38]

1.  Οι άδειες εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών όλων των κρατών μελών στα εδάφη των οποίων επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονται σε οριζόμενες από κάθε κράτος μέλος αποστάσεις έως 100 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή οδικής διαδρομής. Εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης, η εκδίδουσα αρχή αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης, μαζί με αντίγραφα τυχόν άλλων σχετικών εγγράφων, στις εν λόγω αρμόδιες αρχές ζητώντας τη σύμφωνη γνώμη τους. Ταυτόχρονα, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει προς ενημέρωση τα εν λόγω έγγραφα στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών από τα οποία διέρχονται οι μεταφορές. [Τροπολογία 39]

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη κοινοποιούν την απόφασή τους στην εκδίδουσα αρχή εντός προθεσμίας τριών δύο μηνών. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για σύμφωνη γνώμη και αναγράφεται στην απόδειξη παραλαβής. Εάν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη δεν συμφωνούν, αιτιολογούν τη διαφωνία τους. [Τροπολογία 40]

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, θεωρείται ότι έχουν παράσχει τη σύμφωνη γνώμη τους.

3.  Η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας τεσσάρων τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα. [Τροπολογία 41]

4.  Η άδεια χορηγείται, εκτός εάν η απόρριψή της μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση έναν ή περισσότερους από τους αντικειμενικούς λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και παρατίθενται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 8γ παράγραφος 2. [Τροπολογία 42]

4α.  Σε περίπτωση που μια διεθνής τακτική υπηρεσία λεωφορείων και πούλμαν διαταράσσει την οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, για εξαιρετικούς λόγους που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη χορήγηση της άδειας και για τους οποίους δεν ευθύνεται ο κάτοχος της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια παροχής της υπηρεσίας, αφού ειδοποιήσει τον μεταφορέα έξι μήνες πριν. Ο μεταφορέας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης. [Τροπολογία 43]

5.  Εάν μια από τις αρμόδιες αρχές δεν συμφωνεί με τη χορήγηση της άδειας, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί στην Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της απάντησής της.

6.  Αφού συμβουλευθεί τα κράτη μέλη των αρμόδιων αρχών που εξέφρασαν τη διαφωνία τους, η Επιτροπή αποφασίζει εντός προθεσμίας τεσσάρων δύο μηνών το αργότερο από την παραλαβή της κοινοποίησης από την εκδίδουσα αρχή. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες από την κοινοποίησή της στις αρμόδιες αρχές στα οικεία κράτη μέλη. [Τροπολογία 44]

7.  Η απόφαση της Επιτροπής ισχύει μέχρις ότου τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία και η εκδίδουσα αρχή εκδώσει απόφαση σχετικά με την αίτηση.»·

"

11)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 8α

Διαδικασία Διαδικασίες χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης άδειας για διεθνείς μεταφορές επιβατών σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων και άνω σε ευθεία γραμμή οδικής διαδρομής [Τροπολογία 45]

1.  Η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση και εντός προθεσμίας δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα. [Τροπολογία 46]

2.  Η άδεια χορηγείται, εκτός εάν η απόρριψή της μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση έναν ή περισσότερους από τους λόγους που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως γ) γα) του άρθρου 8γ παράγραφος 2. [Τροπολογία 47]

3.  Η εκδίδουσα αρχή διαβιβάζει για λόγους ενημέρωσης στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών στα οποία πραγματοποιείται επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, καθώς και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών από τα οποία γίνεται διέλευση χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, αντίγραφο της αίτησης, καθώς και οποιοδήποτε χρήσιμο έγγραφο, συνοδευόμενα από σχετική αξιολόγηση αντίγραφο της αίτησης, καθώς και οποιοδήποτε χρήσιμο έγγραφο, συνοδευόμενα από σχετική αξιολόγηση, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης, με αίτημα για τη σύμφωνη γνώμη τους. Η εκδίδουσα αρχή διαβιβάζει επίσης, για λόγους ενημέρωσης, τα σχετικά έγγραφα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών από την επικράτεια των οποίων πραγματοποιείται διέλευση χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών. [Τροπολογία 48]

3α.  Εάν μια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στην επικράτεια των οποίων επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται επιβάτες δεν συμφωνεί με τη χορήγηση της άδειας, για κάποια από τις αιτίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί η άδεια· ωστόσο είναι δυνατόν να παραπεμφθεί το θέμα στην Επιτροπή εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή της απάντησης της αρμόδιας αρχής. [Τροπολογία 49]

3β.  Αφού συμβουλευθεί τα κράτη μέλη των αρμόδιων αρχών που εξέφρασαν τη διαφωνία τους, η Επιτροπή αποφασίζει εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης από την εκδίδουσα αρχή. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες από την κοινοποίησή της στα οικεία κράτη μέλη. [Τροπολογία 50]

3γ.  Η απόφαση της Επιτροπής ισχύει μέχρις ότου τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία και η εκδίδουσα αρχή εκδώσει απόφαση σχετικά με την αίτηση. [Τροπολογία 51]

Άρθρο 8β

Διαδικασία χορήγησης άδειας για εθνικές τακτικές γραμμές

1.  Η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί στους τέσσερις τρεις μήνες σε περίπτωση που ζητηθεί ανάλυση δυνάμει του άρθρου 8γ παράγραφος 2 στοιχείο δ). [Τροπολογία 52]

2.  Οι άδειες για εθνικές τακτικές γραμμές χορηγούνται, εκτός εάν η απόρριψή τους μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση έναν ή περισσότερους από τους λόγους που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως γ) γα) του άρθρου 8γ παράγραφος 2, και εάν με τη γραμμή μεταφέρονται επιβάτες σε απόσταση κάτω των έως 100 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή το πολύ οδικής διαδρομής, κατά το άρθρο 8γ παράγραφος 2 στοιχείο δ). [Τροπολογία 53]

3.  Η απόσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να αυξηθεί σε 120 χιλιόμετρα, εάν η τακτική γραμμή που πρόκειται να λειτουργήσει θα εξυπηρετεί σημεία αναχώρησης και προορισμού τα οποία εξυπηρετούνται ήδη βάσει περισσότερων από μία συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών. [Τροπολογία 54]

Άρθρο 8γ

Αποφάσεις των εκδιδουσών αρχών

1.  Με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 8, 8α ή 8β, η εκδίδουσα αρχή χορηγεί την άδεια, χορηγεί την άδεια με περιορισμούς ή απορρίπτει την αίτηση. Η εκδίδουσα αρχή ενημερώνει όλες τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 για την απόφασή της.

2.  Η απόρριψη αίτησης, ή η χορήγηση άδειας με περιορισμούς, ή η αναστολή ή ανάκληση άδειας, αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τις αναλύσεις του ρυθμιστικού φορέα. Ο αιτών ή ο μεταφορέας που εκμεταλλεύεται την οικεία υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά των αποφάσεων της εκδίδουσας αρχής. [Τροπολογία 55]

Η άδεια χορηγείται, εκτός εάν η απόρριψή της αίτηση αδείας μπορεί να αιτιολογηθεί απορριφθεί μόνο με βάση έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: [Τροπολογία 56]

   α) ο αιτών δεν είναι σε θέση, με τον εξοπλισμό τον οποίο έχει στην άμεση διάθεσή του, να εκτελεί τη μεταφορά για την οποία υποβάλλει την αίτηση·
   β) ο αιτών δεν τήρησε την εθνική ή διεθνή νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές, και ιδιαίτερα τους όρους και τις προδιαγραφές για τις άδειες γραμμών διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών ή διέπραξε σοβαρές παραβάσεις της ενωσιακής ή της εθνικής ή, κατά περίπτωση, της περιφερειακής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και τα πρότυπα εκπομπών, καθώς και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών· [Τροπολογία 57]
   γ) σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας, δεν είχαν τηρηθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας·
   γα) ο αιτών ζήτησε άδεια για τακτική γραμμή την οποία θα εκτελεί στην ίδια διαδρομή ή σε εναλλακτική διαδρομή, ενώ αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει σε φορέα παροχής δημόσιας υπηρεσίας το αποκλειστικό δικαίωμα εκτέλεσης ορισμένων δημόσιων γραμμών μεταφοράς επιβατών σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο παρών λόγος απόρριψης δεν θίγει το άρθρο 8δ παράγραφος 1α του παρόντος κανονισμού· [Τροπολογία 58]
   δ) ρυθμιστικός φορέας διαπιστώνει βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης ότι η μεταφορά θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Στην εν λόγω ανάλυση αξιολογούνται τα διαρθρωτικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς και του οικείου δικτύου (μέγεθος, χαρακτηριστικά της ζήτησης, περιπλοκότητα του δικτύου, τεχνική και γεωγραφική απομόνωση, και υπηρεσίες που καλύπτονται από τη σύμβαση), και εκτιμάται επίσης κατά πόσο η νέα υπηρεσία οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ή της αναλογίας κόστους-οφέλους. [Τροπολογία 59]

Οι εκδίδουσες αρχές δεν απορρίπτουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο επειδή ο μεταφορέας που ζητεί άδεια προσφέρει χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις τιμές που προσφέρουν άλλοι οδικοί μεταφορείς ή εκτός εάν η ρυθμιστική αρχή ή άλλοι αρμόδιοι εθνικοί φορείς διαπιστώσουν ότι ο αιτών που επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά σχεδιάζει να προσφέρει υπηρεσίες σε τιμή κατώτερη της κανονικής τους αξίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπονομεύσει τον θεμιτό ανταγωνισμό. Οι εκδίδουσες αρχές δεν απορρίπτουν μια αίτηση μόνο λόγω του γεγονότος ότι η υπό εξέταση σύνδεση εξυπηρετείται ήδη από άλλους οδικούς μεταφορείς. [Τροπολογία 60]

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την εκδίδουσα αρχή υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Ο έλεγχος είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης της εκδίδουσας αρχής είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως υπερβολική ζημία στον ενάγοντα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εξουσιών που απονέμονται στο δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή βάσει του συνταγματικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 8δ

Περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στη διεθνή και την εθνική αγορά τακτικών γραμμών λεωφορείων και πούλμαν σε περίπτωση που με την προτεινόμενη τακτική γραμμή μεταφέρονται επιβάτες σε αποστάσεις κάτω των απόσταση έως 100 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή οδικής διαδρομής και εφόσον η γραμμή πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών, ή σε οποιαδήποτε απόσταση εφόσον πραγματοποιείται σε αστικό ή προαστιακό κέντρο ή σε πολεοδομικό συγκρότημα, ή εφόσον καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες μεταξύ της εν λόγω περιοχής και των γύρω περιοχών, ή σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου που αφορούν τις οδικές μεταφορές ή με άλλες σχετικές διατάξεις. [Τροπολογία 61]

1α.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει αποκλειστικά δικαιώματα σε επιχείρηση που παρέχει δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, η προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων αφορά μόνο την εκτέλεση δημόσιων γραμμών μεταφορών επιβατών που εξυπηρετούν τις ίδιες ή εναλλακτικές διαδρομές. Η εν λόγω εκχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων δεν αποκλείει την χορήγηση άδειας σε νέες τακτικές γραμμές όταν οι εν λόγω γραμμές δεν ανταγωνίζονται τη γραμμή που προβλέπεται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ή χρησιμοποιούν άλλες διαδρομές. [Τροπολογία 62]

2.  Οι αρμόδιες αρχές που ανέθεσαν σύμβαση παροχής δημόσιων υπηρεσιών ή οι φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών που εκτελούν τη σύμβαση παροχής δημόσιων υπηρεσιών δύνανται να ζητήσουν από τον ρυθμιστικό φορέα να διενεργήσει ανάλυση σχετικά με το εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών.

Όταν παραλάβει το εν λόγω αίτημα, ο ρυθμιστικός φορέας εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει ενδεχομένως εάν θα διενεργήσει την οικονομική ανάλυση, σύμφωνα με το άρθρο 8γ παράγραφος 2 στοιχείο δ), εκτός εάν εξαιρετικοί πρακτικοί ή άλλοι λόγοι αιτιολογούν την απόφασή του να μην το πράξει. Ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την απόφασή του. [Τροπολογία 63]

3.  Σε περίπτωση που ο ρυθμιστικός φορέας διενεργήσει οικονομική ανάλυση, ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων το συντομότερο δυνατόν και εντός 3 μηνών το αργότερο αφότου παραλάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η άδεια θα χορηγηθεί, θα χορηγηθεί υπό όρους ή θα απορριφθεί. [Τροπολογία 64]

Τα συμπεράσματα του ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτικά για τις εκδίδουσες αρχές.

4.  Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών παρέχουν στον ρυθμιστικό φορέα τις απαιτούμενες πληροφορίες για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, που ορίζουν τη διαδικασία και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια της οικονομικής ανάλυσης. [Τροπολογία 65]

5α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ελευθερώσουν περαιτέρω το σύστημα χορήγησης άδειας για τις εθνικές τακτικές γραμμές όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης άδειας και τα χιλιομετρικά ανώτατα όρια.»· [Τροπολογία 66]

"

12)  στο άρθρο 9, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα άρθρα 8, 8α, 8β και 8γ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις αιτήσεις ανανέωσης άδειας ή τροποποίησης των όρων υπό τους οποίους πρέπει να λειτουργούν οι γραμμές που υπόκεινται σε άδεια.»·

"

13)  ο τίτλος του Κεφαλαίου IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ»·

"

13α)  Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να απαιτήσει από έναν μη εγκατεστημένο σε αυτό μεταφορέα να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις σχετικά με την απαίτηση εγκατάστασης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, στο κράτος μέλος υποδοχής μετά την χορήγηση άδειας στον εν λόγω μεταφορέα για την εθνική τακτική γραμμή και προτού ο μεταφορέας ξεκινήσει να εκτελεί τη σχετική γραμμή. Οι εν λόγω αποφάσεις αιτιολογούνται. Η απόφαση λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τη διάρκεια της δραστηριότητας του μη εγκατεστημένου στο κράτος μέλος υποδοχής μεταφορέα. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής διαπιστώσει ότι ο μη εγκατεστημένος σε αυτό μεταφορέας δεν πληροί την απαίτηση εγκατάστασης, μπορεί να ανακαλέσει τις σχετικές άδειες που του έχουν χορηγηθεί για εθνικές τακτικές γραμμές ή να τις αναστείλει εωσότου πληρείται η απαίτηση.

__________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).»· [Τροπολογία 67]

"

14)  στο άρθρο 12, οι παράγραφοι 1 έως 5 απαλείφονται·

15)  το άρθρο 13 απαλείφεται· [Τροπολογία 68]

16)  το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 15

Χορήγηση άδειας για ενδομεταφορές

Γίνονται δεκτές οι ενδομεταφορές («καμποτάζ») για τις ακόλουθες γραμμές:

   α) ειδικές τακτικές γραμμές που λειτουργούν σε προσωρινή βάση, υπό τον όρο ότι καλύπτονται από σύμβαση μεταξύ του διοργανωτή και του μεταφορέα,
   β) έκτακτες γραμμές που λειτουργούν σε προσωρινή βάση, [Τροπολογία 69]
   γ) τις τακτικές γραμμές που λειτουργούν , υπό τον όρο ότι εκτελούνται από μεταφορέα μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος υποδοχής κατά τη διεξαγωγή διεθνούς τακτικής γραμμής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εξαιρουμένων των γραμμών που ανταποκρίνονται σε ανάγκες μεταφορών μεταξύ των αστικών κέντρων και των ευρύτερων περιοχών τους. Δεν εκτελούνται ενδομεταφορές ανεξάρτητα από αυτή τη διεθνή γραμμή.»· [Τροπολογία 70]

"

16α)  στο άρθρο 16 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η εκτέλεση των ενδομεταφορών υπόκειται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής όσον αφορά τα ακόλουθα:

__________________

* Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).»· [Τροπολογία 72]

"

17)  το άρθρο 17 απαλείφεται· [Τροπολογία 73]

17α)  το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 17

Έγγραφα ελέγχου για ενδομεταφορές

1.  Οι ενδομεταφορές υπό μορφή έκτακτων γραμμών διενεργούνται με την κάλυψη του φύλλου πορείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο βρίσκεται εντός του οχήματος και να επιδεικνύεται εφόσον ζητηθεί από αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή.

2.  Το φύλλο πορείας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) τα σημεία αναχώρησης και άφιξης της γραμμής·
   β) τις ημερομηνίες αναχώρησης και τέλους της γραμμής.

3.  Τα φύλλα πορείας χορηγούνται σε βιβλιάρια όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους εγκατάστασης.

4.  Στην περίπτωση των ειδικών τακτικών γραμμών, η σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του μεταφορέα και του διοργανωτή των μεταφορών ή επικυρωμένο αντίγραφό της επέχει θέση ελεγκτικού εγγράφου. Ωστόσο, το φύλλο πορείας συμπληρώνεται υπό τύπον μηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Ωστόσο, το φύλλο πορείας συμπληρώνεται υπό τύπον μηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

5.  Τα χρησιμοποιηθέντα φύλλα πορείας αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους εγκατάστασης, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζει η εν λόγω αρχή ή οργανισμός. Κατά τους ελέγχους, επιτρέπεται ο οδηγός να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που μπορεί να παράσχει τα ζητηθέντα έγγραφα.»· [Τροπολογία 74]

"

18)  στο άρθρο 19 παράγραφος 2, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι μεταφορείς που εκτελούν ενδομεταφορές ή διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία πρέπει να επιτρέπουν κάθε έλεγχο που έχει σκοπό να εξασφαλίσει τη σωστή διεξαγωγή των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης.»·

"

19)  το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 20

Αμοιβαία συνδρομή

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία τη συνδρομή τους στην εφαρμογή και την παρακολούθηση του παρόντος κανονισμού. Ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω των εθνικών σημείων επαφής που καθορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1071/2009.

2.  Οι ρυθμιστικοί φορείς συνεργάζονται στο πλαίσιο της διενέργειας οικονομικών αναλύσεων σχετικά με το εάν οι προτεινόμενες τακτικές γραμμές πρόκειται να θέσουν σε κίνδυνο σύμβαση παροχής διεθνών δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών. Η εκδίδουσα αρχή ζητά τη γνώμη των ρυθμιστικών φορέων όλων των άλλων κρατών μελών μέσω των οποίων διέρχονται οι οικείες διεθνείς τακτικές γραμμές και, κατά περίπτωση, τους ζητά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προτού λάβει την απόφασή της.»·

"

20)  το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 26

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8δ παράγραφος 5 και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8δ παράγραφος 5 και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες τους οποίους ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2, του άρθρου 5 παράγραφος 5, του άρθρου 6 παράγραφος 4, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8δ παράγραφος 5 και του άρθρου 28 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν εγείρει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

"

21)  το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 28

Υποβολή εκθέσεων

1.  Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου, και για πρώτη φορά έως τις 31 Ιανουαρίου [… του πρώτου Ιανουαρίου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή των αριθμό των αδειών τακτικών γραμμών που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και τον συνολικό αριθμό αδειών τακτικών γραμμών που ήταν σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται ανά κράτος μέλος προορισμού της τακτικής γραμμής. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν τις ενδομεταφορές, υπό μορφή ειδικών τακτικών γραμμών και έκτακτων γραμμών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από εγκατεστημένους μεταφορείς κατά το προηγούμενο έτος. [Τροπολογία 75]

2.  Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου και, για πρώτη φορά έως τις 31 Ιανουαρίου [… του πρώτου Ιανουαρίου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό αδειών που εκδόθηκαν για ενδομεταφορές υπό μορφή τακτικών γραμμών κατά το άρθρο 15 στοιχείο γ) κατά το προηγούμενο έτος.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για τον καθορισμό του υποδείγματος του πίνακα που θα χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και των δεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται.

4.  Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου, και για πρώτη φορά έως τις 31 Ιανουαρίου [… του πρώτου Ιανουαρίου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των μεταφορέων που είναι κάτοχοι κοινοτικής άδειας από τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καθώς και τον αριθμό των πιστοποιημένων αντιγράφων που αντιστοιχούν στον αριθμό των οχημάτων που ήταν σε κυκλοφορία τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

5.  Έως ... [να εισαχθεί η ημερομηνία μετά την πάροδο 5 ετών 5 έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στην έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο παρών κανονισμός έχει συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς του συστήματος οδικών μεταφορών επιβατών, ιδιαίτερα για τους επιβάτες, για το προσωπικό των λεωφορείων και πούλμαν, και για το περιβάλλον.». [Τροπολογία 76]

"

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ... [XX]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 47.
(2)ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 70.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).
(7)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου