Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0288(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0032/2019

Predkladané texty :

A8-0032/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0125

Prijaté texty
PDF 240kWORD 71k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I
P8_TA(2019)0125A8-0032/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0647),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0396/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality írskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0032/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 47.
(2) Ú. v. EÚ C 387, 25.10.2018, s. 70.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
P8_TC1-COD(2017)0288

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Pri uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009(4) sa zistilo, že niektorí prevádzkovatelia dopravy sa na národných trhoch stretávajú s prekážkami znemožňujúcimi rozvoj medzimestskej autokarovej dopravy v prospech cestujúcich. Osobná cestná doprava navyše nedrží krok s vyvíjajúcimi sa potrebami občanov z hľadiska dostupnosti a kvality a podiel udržateľných druhov dopravy je stále nízky. V dôsledku toho sú niektoré skupiny občanov znevýhodnené, pokiaľ ide o dostupnosť osobnej dopravy, a väčšia miera používania automobilov spôsobuje viac nehôd na cestách, vyššej emisie, a väčšie dopravné zaťaženie a zvýšené náklady na infraštruktúru. [PN 1]

(2)  Na zabezpečenie jednotného rámca pre medzimestskú prepravu cestujúcich pravidelnou autokarovou a autobusovou dopravou v celej Únii by sa nariadenie (ES) č. 1073/2009 malo vzťahovať na všetku pravidelnú medzimestskú prepravu. Rozsah pôsobnosti uvedeného nariadenia by sa teda mal rozšíriť, ale nemal by sa uplatňovať na mestské alebo predmestské centrá alebo konurbácie a nemali by ním byť dotknuté ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007(5). [PN 2]

(3)  V každom členskom štáte Každý členský štát by sa mal vymenovať určiť nezávislý a nestranný regulačný orgán, ktorého úlohou by bolo vydávať záväzné stanoviská, s cieľom zaistiť riadne fungovanie trhu osobnej cestnej dopravy. Môže to byť orgán, ktorý je zodpovedný aj za iné regulované sektory, ako je napríklad železničná doprava, energetika či telekomunikácie. [PN 3]

(4)  Vykonávanie komerčnej pravidelnej dopravy by nemalo ohrozovať hospodársku rovnováhu existujúcich alebo zadaných zmlúv o službách vo verejnom záujme v súlade s nariadením (ES) č. 1370/2007. Práve preto by mal byť regulačný orgán schopný vykonávať objektívnu hospodársku analýzu a mal by mať v prípade potreby právomoc navrhnúť opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby k takémuto ohrozeniu nedošlo. Vykonávanie komerčnej pravidelnej dopravy by nemalo konkurovať poskytovateľom dopravy, ktorým boli udelené výlučné práva na poskytovanie určitých služieb verejnej dopravy výmenou za plnenie záväzkov verejnej služby v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme. [PN 4]

(5)  Pravidelná doprava Prevádzkovanie pravidelnej dopravy vo forme kabotážnej prepravy by mala byť podmienená získaním licencie Spoločenstva a používaním inteligentných tachografov v súlade s kapitolou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014(6). S cieľom umožniť účinnú kontrolu takejto dopravy zo strany orgánov presadzovania práva by sa mali objasniť pravidlá vydávania licencií Spoločenstva a mal by sa vytvoriť modul informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) na zasielanie vyhlásení o vyslaní a elektronických žiadostí, aby kontrolóri pri cestných kontrolách mali priamy prístup v reálnom čase k údajom a informáciám v Európskom registri podnikov cestnej dopravy (ERRU) a v IMI s cieľom zabezpečiť, aby sa za vyslaných vodičov autobusov skutočne platili sociálne príspevky. [PN 5]

(6)  V záujme zaistenia spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu by prevádzkovatelia pravidelnej dopravy mali mať práva prístupu k staniciam v Únii za spravodlivých, rovnocenných, nediskriminačných a transparentných podmienok. Prevádzkovanie stanice by mal schváliť vnútroštátny orgán, ktorý by mal overiť, ktoré požiadavky sú potrebné a ktoré musia byť splnené. Odvolania proti rozhodnutiam o zamietnutí alebo obmedzení prístupu by sa mali podávať regulačnému orgánu. Členské štáty by mohli vylúčiť stanice, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve a užívaní prevádzkovateľa stanice na jeho vlastné služby osobnej cestnej dopravy. [PN 6]

(7)  Mali by sa prispôsobiť niektoré pravidlá týkajúce sa povoľovacieho konania, pričom treba zachovať povolenia pre pravidelnú dopravu.

(8)  Povolenia pre vnútroštátnu aj medzinárodnú pravidelnú dopravu by mali podliehať povoľovaciemu konaniu. Povolenie by sa malo udeliť, pokiaľ neexistujú konkrétne dôvody na jeho zamietnutie, ktoré možno pripísať žiadateľovi, alebo pokiaľ daná doprava neohrozuje hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme. Mala by sa zaviesť hraničná vzdialenosť, ktorú by stanovili členské štáty a ktorá by v žiadnom prípade neprekročila 100 kilometrov trasy, aby sa zaistilo, že komerčná pravidelná doprava neohrozuje hospodársku rovnováhu existujúcich zmlúv o službách vo verejnom záujme. V prípade, že je na tratiach doprava už zabezpečená prostredníctvom jednej alebo viacerých zmlúv o službách vo verejnom záujme, táto hranica sa môže zvýšiť. [PN 7]

(9)  Dopravcovia, ktorí nie sú usadení v danom členskom štáte, by mali mať možnosť prevádzkovať vnútroštátnu pravidelnú dopravu za rovnakých podmienok ako dopravcovia, ktorí sú usadení v tomto členskom štáte, ak spĺňajú ustanovenia o cestnej doprave alebo iné príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva, práva Únie a medzinárodného práva. [PN 8]

(10)  Administratívne formálne požiadavky by sa mali čo najviac podľa možnosti obmedziť bez toho, aby sa zrušili kontroly a sankcie, ktorými sa zaručuje správne uplatňovanie a účinné presadzovanie nariadenia (ES) č. 1073/2009. Jazdný list predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž, a preto by sa mal zrušiť. [PN 9]

(11)  Miestne zájazdy sú povolenou kabotážnou prepravou a vzťahujú sa na ne všeobecné pravidlá kabotáže. Článok o miestnych zájazdoch by sa preto mal vypustiť. [PN 10]

(12)  Vzhľadom na dôležitosť účinného presadzovania nariadenia (ES) č. 1073/2009 by sa pravidlá pre kontroly na cestách a v podnikoch mali zmeniť tak, aby zahŕňali aj kabotážnu prepravu.

(13)  V rozsahu, v akom sa týmto nariadením harmonizujú pravidlá na národných trhoch týkajúce sa pravidelnej autokarovej a autobusovej dopravy a prístupu k staniciam, členské štáty nie sú schopné v dostatočnej miere dosiahnuť jeho ciele, a to podpora medzimestskej mobility a zvýšenie podielu udržateľných spôsobov osobnej dopravy. Únia preto môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie sledovaných cieľov.

(14)  S cieľom zohľadniť vývoj na trhu a technický pokrok by sa právomoci prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mali udeliť Komisii, aby mohla zmeniť prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1073/2009 a aby mohla uvedené nariadenie doplniť o pravidlá týkajúce sa formátu osvedčení pre dopravu na vlastnú potrebu, formátu žiadostí o povolenie a samotných povolení, postup a kritériá, z ktorých treba vychádzať pri určení toho, či navrhovaná dopravná činnosť môže ohroziť hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme, a povinností členských štátov, pokiaľ ide o prekladanie správ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(7). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. [PN 11]

(15)  Nariadenie (ES) č. 1073/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1073/2009 sa mení takto:

1.  V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:"

„4. Toto nariadenie sa uplatňuje na vnútroštátnu medzimestskú osobnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, ktorú vykonáva dopravca, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, ako sa stanovuje v kapitole V, a nie sú ním dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 1370/2007.“ [PN 12]

"

2.  Článok 2 sa mení takto:

a)  bod 2 sa nahrádza takto:"

„2. ‚pravidelná doprava‘ je doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava cestujúcich v presne určených v intervaloch po presne určených tratiach, pričom na trati buď nie sú medziľahlé zastávky alebo cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach;“;

"

b)  bod 7 sa nahrádza takto:"

„7. ‚kabotážna doprava‘ je vnútroštátna osobná cestná doprava v prenájme alebo za úhradu, ktorú vykonáva dopravca v hostiteľskom členskom štáte;“; [PN 83]

"

c)  dopĺňajú sa tieto body 9 až 11b:"

„9. ‚stanica‘ je schválený objekt s minimálnou plochou 600 m2, ktorý poskytuje parkovaciu plochu používanú autokarmi a autobusmi na vystupovanie a alebo nastupovanie cestujúcich; [PN 13]

10.  ‚prevádzkovateľ stanice‘ je subjekt v členskom štáte zodpovedný za udeľovanie prístupu k stanici riadenie stanice, ktorý spĺňa požiadavky odbornej a finančnej spôsobilosti; [PN 14]

11.  ‚realizovateľná alternatíva‘ je iná stanica, ktorá je pre dopravcu hospodársky prijateľná a ktorá mu ponúka infraštruktúru a prepojenie porovnateľné s pôvodne požadovanou stanicou, poskytuje cestujúcim prístup k iným formám verejnej dopravy a umožňuje dopravcovi prevádzkovať príslušnú osobnú dopravu podobným spôsobom ako pôvodne požadovaná stanica.“; [PN 15]

11a.  ‚zmluva o službách vo verejnom záujme‘ je jeden alebo viacero právne záväzných aktov, ktoré potvrdzujú dohodu medzi príslušným orgánom a prevádzkovateľom služieb vo verejnom záujme s cieľom zveriť danému prevádzkovateľovi služieb vo verejnom záujme riadenie a prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy podliehajúcej záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme; v závislosti od právnych predpisov členského štátu môže zmluva zahŕňať aj rozhodnutie prijaté príslušným orgánom vo forme individuálneho legislatívneho alebo regulačného aktu alebo rozhodnutie obsahujúce podmienky, za ktorých samotný príslušný orgán poskytuje služby alebo zverí poskytovanie týchto služieb internému prevádzkovateľovi; [PN 16]

11b.  ‚alternatívna trasa‘ je trasa medzi tým istým východiskovým bodom a miestom určenia používaná v rámci existujúcej pravidelnej dopravy, ktorá sa môže použiť namiesto pôvodnej trasy.“ [PN 17]

"

3.  Pred kapitolu II sa vkladá tento článok:"

„Článok 3a

Regulačný orgán

1.  Každý členský štát vymenuje jeden Príslušné orgány v každom členskom štáte vymenujú vnútroštátny verejný regulačný orgán pre sektor osobnej cestnej dopravy. Tento orgán musí byť nestranný a organizačne, funkčne, hierarchicky a pri prijímaní rozhodnutí právne oddelený, transparentný a nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného orgánu. Musí byť nezávislý od akéhokoľvek príslušného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na zadávaní zmluvy o službách vo verejnom záujme. [PN 18]

Regulačný orgán Regulačným orgánom môže byť existujúci orgán, ktorý je zodpovedný aj za iné regulované sektory služby. [PN 19]

2.  Regulačný orgán pre sektor osobnej cestnej dopravy musí mať potrebnú organizačnú kapacitu na plnenie svojich úloh, a to z hľadiska ľudských, finančných aj iných zdrojov, ktoré musia zodpovedať dôležitosti daného sektora v dotknutom členskom štáte. [PN 20]

2a.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž, regulačný orgán má právomoc monitorovať konkurenčnú situáciu na domácom trhu pre pravidelnú osobnú cestnú dopravu s cieľom zabrániť diskriminácii alebo zneužívaniu dominantnej pozície na trhu, a to aj prostredníctvom uzatvárania subdodávateľských zmlúv. Jeho stanoviská sú záväzné. [PN 21]

3.  Regulačný orgán vykonáva tieto úlohy:

   a) uskutočňuje hospodárske analýzy na posúdenie toho, či nová navrhovaná doprava môže ohroziť hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme;
   b) zbiera a poskytuje informácie o prístupe k staniciam s cieľom zabezpečiť, aby sa prevádzkovateľom služby poskytol prístup k staniciam za spravodlivých, rovnocenných, nediskriminačných a transparentných podmienok; a [PN 22]
   c) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prevádzkovateľov staníc. a [PN 23]
   ca) zriadi verejne prístupný elektronický register, ktorý bude obsahovať všetky povolené vnútroštátne a medzinárodné pravidelné služby. [PN 24]

4.  Pri výkone svojich úloh môže regulačný orgán požadovať relevantné informácie od iných príslušných orgánov, prevádzkovateľov staníc, žiadateľov o povolenie a akejkoľvek tretej strany pôsobiacej na území dotknutého členského štátu. [PN 25]

Požadované informácie sa poskytnú v primeranej lehote stanovenej regulačným orgánom, ktorá nesmie prekročiť jeden mesiac. V riadne odôvodnených prípadoch môže regulačný orgán predĺžiť lehotu na predloženie informácií najviac o dva týždne. Regulačný orgán musí byť schopný presadzovať žiadosti o informácie prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií. [PN 26]

5.  Členské štáty zabezpečia urýchlené súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom. Preskúmanie môže mať odkladný účinok len v prípade, keď bezprostredný účinok rozhodnutia regulačného orgánu môže spôsobiť odvolávajúcej sa strane nenahraditeľnú alebo zjavne neprimeranú škodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právomoci súdu prerokúvajúceho odvolania, ktoré sú mu zverené ústavným právom dotknutého členského štátu. [PN 27]

6.  Rozhodnutia regulačného orgánu sa zverejnia do dvoch týždňov od ich prijatia.“ [PN 28]

"

4.  Článok 4 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Medzinárodná preprava osôb a kabotážna doprava autokarom a autobusom sa vykonáva na základe držby licencie Spoločenstva vydanej príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom je dopravca usadený.“;

"

b)  v odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:"

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohy I a II na účely ich prispôsobenia technickému pokroku.“

"

5.  Článok 5 sa mení takto:

a)  v odseku 3 sa vypúšťa piaty pododsek;

b)  v odseku 5 sa tretí pododsek nahrádza takto:"

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje formát osvedčení.“

"

6.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 5a

Prístup k staniciam

1.  Prevádzkovatelia staníc udelia dopravcom právo na prístup k staniciam na účely vykonávania pravidelnej dopravy vrátane všetkých objektov alebo služieb poskytovaných v danej stanici, a to za spravodlivých, rovnocenných, nediskriminačných a transparentných podmienok.

1a.  Ak prevádzkovatelia staníc poskytnú prístup, prevádzkovatelia autobusovej a autokarovej dopravy musia dodržiavať existujúce podmienky danej stanice. [PN 29]

2.  Prevádzkovatelia staníc sa usilujú vyhovieť všetkým požiadavkám na prístup s cieľom zaistiť optimálne využívanie staníc.

Žiadosti o prístup k staniciam možno zamietnuť len na základe nedostatočnej riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa nedostatku kapacity, opakovaného neplatenia poplatkov či riadne zdokumentovaných závažných a opakovaných porušení zo strany prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo na základe iných vnútroštátnych ustanovení za predpokladu, že sa dôsledne uplatňujú a nediskriminujú konkrétnych dopravcov snažiacich sa o prístup k stanici ani ich pridružené obchodné modely. Ak sa žiadosť zamietne, prevádzkovateľ stanice oznámi svoje rozhodnutie aj regulačnému orgánu. [PN 30]

V prípade, že prevádzkovateľ stanice zamietne žiadosť o prístup, poskytne informácie o realizovateľných alternatívach odporúča sa, aby uviedol najlepšie realizovateľné alternatívy, ktoré sú mu známe. [PN 31]

3.  Prevádzkovatelia staníc musia zverejňovať aspoň tieto informácie v dvoch alebo viacerých úradných príslušných národných jazykoch a v jednom ďalšom úradnom jazyku Únie: [PN 32]

   a) zoznam všetkých poskytovaných služieb a ceny za tieto služby;
   aa) zoznam celej existujúcej infraštruktúry a technických špecifikácií stanice; [PN 33]
   b) pravidlá plánovaného prideľovania kapacity;
   c) aktuálny cestovný poriadok a pridelenie kapacity.

Tieto informácie sprístupňuje zadarmo v elektronickej podobe prevádzkovateľ stanice a regulačný orgán na vyžiadanie, prípadne na webových lokalitách, ak existujú.

Informácie sa podľa potreby aktualizujú a menia.“;

3a.  Členské štáty môžu z uplatňovania tohto článku vyňať stanice, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve a užívaní prevádzkovateľa stanice na účely poskytovania jeho služieb osobnej cestnej dopravy. Pri posudzovaní žiadosti o vyňatie regulačné orgány zohľadnia dostupnosť realizovateľných alternatív.“ [PN 34]

"

7.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 5b

Postup udeľovania prístupu k staniciam

1.  Dopravca, ktorý má záujem o prístup k stanici, predloží žiadosť prevádzkovateľovi stanice.

2.  Ak prístup nemožno poskytnúť v súlade so žiadosťou, prevádzkovateľ stanice začne konzultácie so všetkými zainteresovanými dopravcami s cieľom vyhovieť žiadosti. [PN 35]

3.  Prevádzkovateľ stanice rozhodne o žiadosti o prístup k stanici do dvoch mesiacov bezodkladne a najneskôr jeden mesiac od dátumu predloženia žiadosti dopravcom. V rozhodnutiach o prístupe sa uvádzajú dôvody, z ktorých sa vychádzalo Ak prevádzkovateľ stanice prístup zamietne, svoje rozhodnutie odôvodní. [PN 36]

4.  Žiadatelia sa môžu proti rozhodnutiam prevádzkovateľov staníc odvolať. Odvolania sa podávajú regulačnému orgánu.

5.  Keď regulačný orgán prerokúva odvolanie proti rozhodnutiu prevádzkovateľa stanice, odôvodnené rozhodnutie prijme v rámci pevne stanovenej lehoty, v každom prípade však do troch týždňov od získania všetkých relevantných informácií.

Rozhodnutie regulačného orgánu o odvolaní je záväzné, pričom podlieha ustanoveniam vnútroštátneho práva týkajúcim sa súdneho preskúmania. Regulačný orgán musí byť schopný presadzovať svoje rozhodnutia prostredníctvom sankcií, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce. [PN 37]

Rozhodnutie môže byť podrobené iba súdnemu preskúmaniu.“

"

8.  Článok 6 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa prvá veta prvého pododseku nahrádza takto:"

„Povolenia sa vydávajú v papierovej alebo elektronickej forme na meno dopravcu a sú neprenosné na iné osoby.“;

"

b)  odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje formát povolení.“

"

9.  Článok 7 sa mení takto:

a)  odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:"

„1. Žiadosti o povolenie na vykonávanie pravidelnej dopravy sa predkladajú povoľujúcemu orgánu v papierovej alebo elektronickej forme.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje formát žiadostí.“

"

10.  Článok 8 sa nahrádza takto:"

„Článok 8

Povoľovacie konanie Postupy týkajúce sa povolenia, pozastavenia a odňatia povolenia pre medzinárodnú prepravu cestujúcich na vzdialenosť menej než do 100 kilometrov vzdušnou čiarou trasy [PN 38]

1.  Povolenia sa vydávajú na základe súhlasu príslušných orgánov všetkých členských štátov, na ktorých území cestujúci nastupujú alebo vystupujú a prepravujú sa na vzdialenosti menej než stanovené každým členským štátom, a to do 100 kilometrov vzdušnou čiarou trasy. Povoľujúci orgán zašle takýmto príslušným orgánom kópiu žiadosti spolu s kópiami inej relevantnej dokumentácie do dvoch týždňov od prijatia žiadosti spolu so žiadosťou o ich súhlas. Povoľujúci orgán zároveň zašle tieto dokumenty na informačné účely príslušným orgánom iných členských štátov, cez ktorých územie trať prechádza. [PN 39]

2.  Príslušné orgány členských štátov, ktoré dostali žiadosť o súhlas, oznámia povoľujúcemu orgánu svoje rozhodnutie do troch dvoch mesiacov. Táto lehota sa počíta od dátumu doručenia žiadosti o súhlas, ktorý sa preukazuje potvrdením o prijatí žiadosti. Ak príslušné orgány členských štátov, ktoré dostali žiadosť o súhlas, nesúhlasia, musia uviesť dôvody. [PN 40]

Ak príslušné orgány členských štátov, ktoré dostali žiadosť o súhlas, neodpovedia v lehote stanovenej v prvom pododseku, považuje sa to za ich súhlas.

3.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do štyroch troch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti zo strany dopravcu. [PN 41]

4.  Povolenie sa udelí, pokiaľ zamietnutie nemožno odôvodniť na základe jedného alebo viacerých objektívnych dôvodov uvedených vzťahujúcich sa na verejný záujem, ktoré sú uvedené v článku 8c ods. 2 písm. a) až d). [PN 42]

4a.  V prípade, že medzinárodná pravidelná autobusová a autokarová doprava naruší hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme v dôsledku výnimočných okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase udelenia povolenia a za ktoré nie je zodpovedný držiteľ zmluvy o službách vo verejnom záujme, dotknutý členský štát môže so súhlasom Komisie pozastaviť platnosť povolenia alebo odňať povolenie na vykonávanie služby šesť mesiacov po oznámení takéhoto rozhodnutia dopravcovi. Dopravca má možnosť odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu. [PN 43]

5.  Ak jeden z príslušných orgánov nesúhlasí s povolením, vec môže byť postúpená Komisii, a to do dvoch mesiacov od prijatia jeho odpovede.

6.  Po konzultácii s členskými štátmi, ktorých príslušné orgány nesúhlasili, Komisia prijme rozhodnutie do štyroch mesiacov najneskôr dva mesiace od prijatia oznámenia povoľujúceho orgánu. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 30 dní odo dňa jeho oznámenia dotknutým členským štátom príslušným orgánom v dotknutých členských štátoch. [PN 44]

7.  Rozhodnutie Komisie platí, kým členské štáty nedosiahnu dohodu a povoľujúci orgán neprijme rozhodnutie o žiadosti.“

"

11.  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 8a

Povoľovacie konanie Postupy týkajúce sa povolenia, pozastavenia platnosti a odňatia povolenia pre medzinárodnú prepravu cestujúcich na vzdialenosť viac ako 100 kilometrov a viac vzdušnou čiarou trasy [PN 45]

1.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do dvoch mesiacov bezodkladne a najneskôr dva mesiace od dátumu predloženia žiadosti zo strany dopravcu. [PN 46]

2.  Povolenie sa udelí, pokiaľ zamietnutie nemožno odôvodniť na základe jedného alebo viacerých dôvodov uvedených v článku 8c ods. 2 písm. a) až c ca). [PN 47]

3.  Povoľujúci orgán zašle príslušným orgánom všetkých členských štátov, na ktorých území cestujúci nastupujú alebo vystupujú, ako do dvoch týždňov od prijatia žiadosti kópiu žiadosti spolu s kópiami akejkoľvek inej relevantnej dokumentácie a svoj posudok, pričom ich požiada o súhlas. Povoľujúci orgán zašle relevantnú dokumentáciu pre informáciu aj príslušným orgánom členských štátov, cez ktorých územie sa uskutočňuje preprava bez nastupovania alebo vystupovania cestujúcich, na informačné účely kópiu žiadosti spolu s kópiami akejkoľvek inej relevantnej dokumentácie a svoj posudok. [PN 48]

3a.  Ak jeden z príslušných orgánov členských štátov, na území ktorých cestujúci nastupujú alebo vystupujú, nesúhlasí s udelením povolenia z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 2, povolenie nemožno udeliť, vec sa však do jedného mesiaca od prijatia jeho odpovede môže predložiť Komisii. [PN 49]

3b.  Po konzultácii s členskými štátmi, ktorých príslušné orgány vyjadrili nesúhlas, Komisia prijme rozhodnutie do štyroch mesiacov od prijatia oznámenia povoľujúceho orgánu. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 30 dní odo dňa jeho oznámenia dotknutým členským štátom. [PN 50]

3c.  Rozhodnutie Komisie sa uplatňuje, kým členské štáty nedosiahnu dohodu a povoľujúci orgán neprijme rozhodnutie o žiadosti. [PN 51]

Článok 8b

Povoľovacie konanie pre vnútroštátnu pravidelnú dopravu

1.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do dvoch mesiacov najneskôr dva mesiace od dátumu predloženia žiadosti zo strany dopravcu. Lehota sa môže predĺžiť na štyri tri mesiace v prípade, že je potrebná analýza v súlade s článkom 8c ods. 2 písm. d). [PN 52]

2.  Povolenia na vnútroštátnu pravidelnú dopravu sa udelia, pokiaľ zamietnutie nie je možné odôvodniť na základe jedného alebo viacerých dôvodov uvedených v článku 8c ods. 2 písm. a) až c ca), a ak sa v rámci danej dopravy prepravujú cestujúcich na vzdialenosť menej než nepresahujúcu 100 kilometrov vzdušnou čiarou trasy, v článku 8c ods. 2) písm. d). [PN 53]

3.  Vzdialenosť uvedená v odseku 2 sa môže zvýšiť na 120 kilometrov, ak pravidelná doprava, ktorá sa má začať vykonávať, bude obsluhovať miesto odchodu a miesto určenia, na ktorých je už doprava zabezpečená jednou alebo viacerými zmluvami o službách vo verejnom záujme. [PN 54]

Článok 8c

Rozhodnutia povoľujúcich orgánov

1.  V súlade s postupmi stanovenými v článku 8, 8a alebo 8b povoľujúci orgán udelí povolenie, udelí povolenie s výhradami alebo žiadosť zamietne. Povoľujúci orgán oznámi svoje rozhodnutie všetkým príslušným orgánom uvedeným v článku 8 ods. 1.

2.  V rozhodnutiach o zamietnutí žiadosti alebo o, udelení povolenia s výhradami alebo pozastavení platnosti či odňatí povolenia sa uvedú dôvody, z ktorých sa vychádzalo, a v prípade potreby sa zohľadnia analýzy regulačného orgánu. Žiadateľ alebo dopravca prevádzkujúci danú službu má možnosť odvolať sa proti rozhodnutiam povoľovacieho orgánu. [PN 55]

Povolenie sa udelí, pokiaľ zamietnutie nemožno odôvodniť Žiadosť o udelenie povolenia možno zamietnuť len na základe jedného alebo viacerých z týchto dôvodov: [PN 56]

   a) žiadateľ nie je schopný zabezpečiť dopravu, ktorá je predmetom žiadosti, s vybavením, ktoré má priamo k dispozícii;
   b) žiadateľ nesplnil požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov pre cestnú dopravu, a najmä podmienky a požiadavky týkajúce sa povolení na medzinárodnú osobnú cestnú dopravu, alebo sa dopustil závažných porušení právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych, prípadne regionálnych právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy, najmä s ohľadom na pravidlá uplatniteľné na technické požiadavky na vozidlá a emisné normy, ako aj čas jazdy a odpočinku pre vodičov; [PN 57]
   c) v prípade žiadosti o obnovenie povolenia neboli splnené podmienky povolenia;
   ca) žiadateľ požiadal o povolenie na vykonávanie pravidelnej dopravy na tej istej trase alebo na alternatívnej trase, v prípade ktorej príslušný orgán udelil prevádzkovateľovi služieb vo verejnom záujme výlučné právo poskytovať určité služby verejnej osobnej dopravy ako protihodnotu za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007. Týmto dôvodom na zamietnutie nie je dotknutý článok 8d bod 1a tohto nariadenia; [PN 58]
   d) regulačný orgán na základe objektívnej hospodárskej analýzy určil, že touto dopravou by sa ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme. Uvedená analýza posudzuje relevantné štrukturálne a geografické charakteristiky príslušného trhu a siete (veľkosť, vlastnosti dopytu, zložitosť siete, technickú a geografickú izolovanosť a služby, ktoré sú predmetom zmluvy), pričom sa zohľadní aj to, či nová služba prináša kvalitnejšie služby alebo vyššiu nákladovú efektívnosť. [PN 59]

Povoľujúce orgány nesmú zamietnuť žiadosť len na základe toho, že dopravca žiadajúci o povolenie ponúka nižšie ceny ako iní cestní dopravcovia, ani pokiaľ regulačný orgán alebo iné príslušné vnútroštátne orgány nezistia, že žiadateľ, ktorý sa snaží vstúpiť na trh, má v úmysle ponúkať služby za cenu pod ich bežnou hodnotou počas dlhšieho obdobia, a tým pravdepodobne ohrozí spravodlivú hospodársku súťaž. Povoľujúce orgány nesmú zamietnuť žiadosť len na základe toho, že danú linku už prevádzkujú iní cestní dopravcovia. [PN 60]

3.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby rozhodnutia, ktoré prijíma povoľujúci orgán, podliehali súdnemu preskúmaniu. Toto preskúmanie môže mať odkladný účinok, len ak bezprostredný účinok rozhodnutia povoľujúceho orgánu môže spôsobiť odvolávajúcej sa strane nenahraditeľnú alebo zjavne neprimeranú škodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právomoci súdu prerokúvajúceho odvolania, ktoré sú mu zverené ústavným právom dotknutého členského štátu.

Článok 8d

Obmedzenie práva na prístup

1.  Členské štáty môžu obmedziť právo na prístup na medzinárodný a vnútroštátny trh pravidelnej autobusovej a autokarovej dopravy, ak navrhovaná pravidelná doprava prepravuje cestujúcich na vzdialenosti menej než do 100 kilometrov vzdušnou čiarou trasy a ak by táto doprava ohrozila hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme, alebo ak prepravuje cestujúcich na akékoľvek vzdialenosti, pričom sa vykonáva v mestskom alebo prímestskom centre alebo konurbácii alebo plní dopravné potreby medzi nimi a okolitými oblasťami, alebo ak žiadateľ nedodrží ustanovenia týkajúce sa cestnej dopravy alebo iné príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva, práva Únie či medzinárodného práva. [PN 61]

1a.  Ak príslušný orgán udelí podniku vykonávajúcemu verejnú službu výlučné práva v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007, ochrana výlučných práv sa vzťahuje len na prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na tej istej alebo alternatívnej trase. Takéto udelenie výlučných práv nebráni povoleniu nových pravidelných služieb, ak tieto služby nekonkurujú službe stanovenej v zmluve o službách vo verejnom záujme alebo sú poskytované na iných trasách. [PN 62]

2.  Príslušné orgány, ktoré udelili verejnú zákazku na poskytnutie služby, alebo prevádzkovatelia služby vo verejnom záujme vykonávajúci verejnú zákazku na poskytnutie služby môžu požiadať regulačný orgán, aby vykonal analýzu, či dôjde k ohrozeniu hospodárskej rovnováhy zmluvy o službách vo verejnom záujme.

V prípade doručenia takejto žiadosti regulačný orgán túto danú žiadosť preskúma a rozhodne môže rozhodnúť, či vykoná hospodársku analýzu vykoná v súlade s článkom 8c ods. 2 písm. d), pokiaľ neexistujú výnimočné praktické alebo iné dôvody, ktoré by odôvodňovali rozhodnutie neurobiť tak. Svoje rozhodnutie potom oznámi zainteresovaným stranám. [PN 63]

3.  Keď regulačný orgán vykoná hospodársku analýzu, oznámi jej výsledky a svoj záver zainteresovaným stranám do šiestich týždňov čo najskôr, najneskôr však tri mesiace po doručení všetkých relevantných informácií. Regulačný orgán môže dospieť k záveru, že povolenie sa má udeliť, že povolenie sa má udeliť za istých podmienok alebo že povolenie sa má zamietnuť. [PN 64]

Závery regulačného orgánu sú pre povoľujúce orgány záväzné.

4.  Príslušné orgány a prevádzkovatelia služby vo verejnom záujme poskytnú regulačnému orgánu potrebné informácie na účely odsekov 2 a 3.

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty stanovujúce postup a kritériá, podľa ktorých sa má postupovať pri uplatňovaní tohto článku, najmä pri vykonávaní hospodárskej analýzy. [PN 65]

5a.  Členské štáty môžu viac liberalizovať povoľovací systém pre vnútroštátnu pravidelnú dopravu, pokiaľ ide o povoľovacie konania a prahové hodnoty kilometrov.“ [PN 66]

"

12.  V článku 9 sa prvý odsek nahrádza takto:"

„Články 8, 8a, 8b a 8c sa uplatnia primerane v prípade žiadostí o obnovenie povolení alebo o zmenu podmienok, za ktorých sa musí vykonávať doprava podliehajúca povoleniu.“

"

13.  Názov kapitoly IV sa nahrádza takto:"

„OSOBITNÁ PRAVIDELNÁ DOPRAVA OSLOBODENÁ OD POVOLENIA“

"

13a.  V článku 11 sa dopĺňa tento odsek:"

„3a. Členský štát sa môže rozhodnúť, že bude požadovať od dopravcu, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, aby dodržiaval podmienky týkajúce sa usadenia, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009*, v hostiteľskom členskom štáte po udelení povolenia tomuto dopravcovi na vykonávanie pravidelnej vnútroštátnej dopravy a predtým, než tento dopravca začne príslušnú dopravu vykonávať. V takýchto rozhodnutiach sa uvádzajú dôvody, na ktorých sú založené. Rozhodnutie zohľadňuje rozsah a trvanie činnosti dopravcu, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, v hostiteľskom členskom štáte. Ak hostiteľský členský štát zistí, že dopravca, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte, nespĺňa požiadavku usadenia, môže odňať príslušné povolenia, ktoré boli dopravcovi udelené na vykonávanie pravidelnej vnútroštátnej dopravy, alebo pozastaviť ich platnosť, kým nebude požiadavka splnená.

__________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).“ [PN 67]

"

14.  V článku 12 sa vypúšťajú odseky 1 až 5.

15.  Článok 13 sa vypúšťa; [PN 68]

16.  Článok 15 sa nahrádza takto:"

„Článok 15

Povolená kabotáž

Kabotáž je povolená pre túto dopravu:

   a) osobitnú pravidelnú dopravu vykonávanú dočasne za predpokladu, že sa uskutočňuje na základe zmluvy medzi organizátorom a dopravcom;
   b) príležitostnú dopravu vykonávanú dočasne; [PN 69]
   c) pravidelnú dopravu vykonávanú, ktorú v súlade s týmto nariadením vykonáva dopravca, ktorý nie je usadený v hostiteľskom členskom štáte, v prípade pravidelnej medzinárodnej dopravy v súlade s týmto nariadením, s výnimkou dopravy, ktorá plní potreby mestského centra alebo konurbácie alebo dopravné potreby medzi nimi a priľahlými oblasťami. Kabotážna preprava sa nevykonáva nezávisle od danej medzinárodnej dopravy.“ [PN 70]

"

16a.  V článku 16 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"

1. Vykonávanie kabotážnej prepravy podlieha, ak nie je inak uvedené v právnych predpisoch Spoločenstva, smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES* a zákonom, iným právnym predpisom a správnym opatreniam platným v hostiteľskom členskom štáte s ohľadom na:

__________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).“ [PN 72]

"

17.  Článok 17 sa vypúšťa; [PN 73]

17a.  Článok 17 sa nahrádza takto:"

„Článok 17

Kontrolné dokumenty pre kabotážnu prepravu

1.  Kabotážna preprava vo forme príležitostnej dopravy sa vykonáva na základe jazdného listu uvedeného v článku 12 papierovej alebo digitálnej forme, ktorý sa musí nachádzať vo vozidle a na požiadanie predložiť oprávnenej osobe, ktorá vykonáva kontrolu každému oprávnenému kontrolórovi.

2.  Do jazdného listu sa zaznamenávajú tieto informácie:

   a) miesto odchodu a cieľové miesto prepravy;
   b) dátum odchodu a dátum, ktorým sa preprava končí.

3.  Jazdné listy sa dodajú v knihách, ako sa uvádza v článku 12, potvrdených príslušným orgánom alebo úradom v členskom štáte, v ktorom je dopravca usadený.

4.  V prípade osobitnej pravidelnej dopravy ako kontrolný dokument slúži zmluva uzavretá medzi dopravcom a organizátorom prepravy alebo jej overená kópia. Jazdný list sa však vyplní formou mesačného výkazu.

Jazdný list sa však vyplní formou mesačného výkazu.

5.  Použité jazdné listy sa vrátia príslušnému orgánu alebo úradu v členskom štáte, v ktorom je dopravca usadený, v súlade s postupom ustanoveným uvedeným orgánom alebo úradom. Počas kontrol sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť požadované dokumenty. [PN 74]

"

18.  V článku 19 ods. 2 sa prvá veta nahrádza takto:"

„2. Dopravcovia prevádzkujúci kabotáž alebo medzinárodnú prepravu cestujúcich autokarom a autobusom umožnia vykonanie všetkých kontrol zameraných na zabezpečenie správneho vykonávania dopravy, najmä pokiaľ ide o čas jazdy a odpočinku.“

"

19.  Článok 20 sa nahrádza takto:"

„Článok 20

Vzájomná pomoc

1.  Členské štáty si navzájom pomáhajú pri zabezpečovaní uplatňovania a monitorovania tohto nariadenia. Vymieňajú si informácie prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest ustanovených podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

2.  Regulačné orgány spolupracujú pri vykonávaní hospodárskych analýz toho, či by navrhovaná pravidelná doprava ohrozila zmluvu o službách vo verejnom záujme na medzinárodné prevádzkovanie verejnej dopravy. Povoľujúci orgán sa radí s regulačnými orgánmi všetkých ostatných členských štátov, cez ktorých územie prechádza príslušná medzinárodná pravidelná doprava, a ak je to potrebné, vyžiada sa od nich všetky potrebné informácie ešte pred prijatím rozhodnutia.“

"

20.  Článok 26 sa nahrádza takto:"

„Článok 26

Výkon delegovanej právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8d ods. 5 a článku 28 ods. 3 sa Komisii udeľuje na neurčito od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8d ods. 5 a článku 28 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8d ods. 5 a článku 28 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

"

21.  Článok 28 sa nahrádza takto:"

„Článok 28

Predkladanie správ

1.  Členské štáty Príslušné orgány členských štátov každý rok vždy najneskôr do 31. januára a po prvýkrát do 31. januára [… prvý január po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] oznamujú Komisii počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré boli vydané v predchádzajúcom roku, a celkový počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré sú platné k 31. decembru daného roka. Uvedené informácie sa poskytujú samostatne za každý cieľový členský štát pravidelnej dopravy. Členské štáty oznamujú Komisii aj údaje o kabotáži, ktorú vo forme osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vykonali počas predchádzajúceho roka dopravcovia, ktorí sú usadení v danom členskom štáte. [PN 75]

2.  Príslušné orgány v hostiteľskom členskom štáte každý rok vždy najneskôr do 31. januára a po prvýkrát do 31. januára [… prvý január po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] oznamujú Komisii štatistické údaje o počte vydaných povolení na vykonávanie kabotážnej dopravy vo forme pravidelnej dopravy uvedenej v článku 15 písm. c) počas predchádzajúceho roka.

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijímať delegované akty, ktorými sa stanoví formát tabuľky, ktorá sa použije na oznamovanie štatistických údajov podľa odsekov 1 a 2, a údaje, ktoré sa majú poskytovať.

4.  Členské štáty každý rok vždy najneskôr do 31. januára a po prvýkrát do 31. januára [… prvý január po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] informujú Komisiu o počte dopravcov, ktorí sú k 31. decembru predchádzajúceho roka držiteľmi licencie Spoločenstva, a o počte osvedčených kópií zodpovedajúcich počtu vozidiel, ktoré sú k uvedenému dňu v prevádzke.

5.  Komisia do ... [vložiť dátum vypočítaný ako 5 päť rokov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí obsahovať informácie o tom, v akom rozsahu toto nariadenie prispelo k lepšiemu fungovaniu trhu systému osobnej cestnej dopravy, najmä pre cestujúcich, pracovníkov v oblasti autobusovej a autokarovej dopravy a životné prostredie.“ [PN 76]

"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [XX].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 47.
(2)Ú. v. EÚ C 387, 25.10.2018, s. 70.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).
(7)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia