Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0288(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0032/2019

Predložena besedila :

A8-0032/2019

Razprave :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0125

Sprejeta besedila
PDF 217kWORD 70k
Četrtek, 14. februar 2019 - Strasbourg
Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***I
P8_TA(2019)0125A8-0032/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0647),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0396/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja irskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. aprila 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0032/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 262, 25.7.2018, str. 47.
(2) UL C 387, 25.10.2018, str. 70.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 14. februarja 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov
P8_TC1-COD(2017)0288

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uporaba Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(4) je razkrila, da se nekateri prevozniki na nacionalnih trgih soočajo z neupravičenimi ovirami za razvoj medmestnih avtobusnih storitev v korist potnikov. Poleg tega se storitve cestnega prevoza potnikov niso prilagajale razvijajočim se potrebam državljanov v zvezi z razpoložljivostjo in kakovostjo ter imajo trajnostni načini prevoza še naprej majhen modalni delež. Posledično so določene skupine državljanov prikrajšane glede razpoložljivosti storitev prevoza potnikov, zaradi večje uporabe avtomobilov pa je več prometnih nesreč, emisij in, zastojev in infrastrukturnih stroškov. [Sprememba 1]

(2)  Da se zagotovi skladen okvir za medmestne linijske storitve avtobusnega prevoza potnikov v celotni Uniji, bi se morala Uredba (ES) št. 1073/2009 uporabljati za vse medmestne linijske storitve prevoza. Področje uporabe navedene uredbe bi bilo zato treba razširiti, vendar se ne bi smela uporabljati za mestna ali primestna območja ali urbane aglomeracije in ne bi smela posegati v določbe Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta(5). [Sprememba 2]

(3)  V vsaki državi članici Vsaka država članica bi bilo treba morala imenovati neodvisni in nepristranski regulativni organ z nalogo izdajanja zavezujočih mnenj, da se zagotovi pravilno delovanje trga cestnega prevoza potnikov. Navedeni organ bi bil lahko prav tako odgovoren za druge regulirane sektorje, kot je na primer železniški, energetski ali telekomunikacijski. [Sprememba 3]

(4)  Delovanje komercialnih linijskih storitev ne bi smelo ogroziti ekonomskega ravnovesja obstoječih ali sklenjenih pogodb za izvajanje javne službe v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007. Iz tega razloga bi regulativni organ moral imeti možnost, da opravi objektivno ekonomsko analizo, in pristojnost, da po potrebi predlaga potrebne ukrepe. Komercialne linijske storitve ne bi smele konkurirati ponudnikom prevoza, ki so jim bile dodeljene izključne pravice za opravljanje nekaterih storitev javnega potniškega prevoza v zameno za izvajanje obveznosti javne službe v okviru pogodbe o izvajanju javne službe. [Sprememba 4]

(5)  Pogoj za linijske prevoze opravljanje linijskih prevozov v obliki kabotaže bi moralo biti posedovanje licence Skupnosti in uporaba pametnega tahografa v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(6). Da bi izvršnim organom omogočili učinkovite kontrole navedenih storitev, bi bilo treba pojasniti pravila glede izdajanja licenc Skupnosti in oblikovati modul informacijskega sistema za notranji trg (IMI) za pošiljanje izjav o napotitvi in elektronskih vlog, s čimer bi se nadzornikom, ki opravljajo cestna preverjanja, omogočilo, da imajo neposreden dostop do podatkov iz evropskega registra podjetij cestnega prevoza in iz IMI v realnem času ter tako preverijo, da so socialni prispevki za napotene voznike avtobusov dejansko plačani. [Sprememba 5]

(6)  Da se zagotovi poštena konkurenca na trgu, bi morali prevozniki linijskih prevozov imeti pravico dostopa do avtobusnih postaj v Uniji na podlagi poštenih, pravičnih, nediskriminatornih in preglednih pogojev. Upravljanje avtobusne postaje bi moral odobriti nacionalni organ, ki bi moral preveriti, katere zahteve so nujne in katere morajo biti izpolnjene. Pritožbe proti odločitvam o zavrnitvi ali omejitvi dostopa bi bilo treba vložiti pri regulativnem organu. Države članice lahko izključijo avtobusne postaje, ki so v lasti upravljavca avtobusne postaje in njegovi izključni uporabi za lastne storitve cestnega prevoza potnikov. [Sprememba 6]

(7)  Čeprav se ohranja izdajanje dovoljenj za linijske prevoze, bi bilo treba spremeniti določena pravila glede postopkov za izdajo dovoljenja.

(8)  Dovoljenje za nacionalne in mednarodne linijske prevoze bi moralo biti predmet postopka za izdajo dovoljenja. Dovoljenje bi bilo treba izdati, razen če obstajajo posebni razlogi za zavrnitev, ki jih je mogoče pripisati prosilcu, ali če bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe za izvajanje javne službe. Da se zagotovi, da opravljanje komercialnih linijskih prevozov ne ogrozi ekonomskega ravnovesja obstoječih pogodb za izvajanje javne službe, bi bilo treba uvesti prag glede razdalje, ki ga določijo države članice in v nobenem primeru ne bi smel presegati razdalje potovanja 100 kilometrov. V primeru linij, oskrbovanih z več kot eno pogodbo o izvajanju javne službe, bi moralo biti mogoče navedeni prag povečati. [Sprememba 7]

(9)  Prevozniki nerezidenti bi morali imeti možnost opravljati nacionalne linijske prevoze pod enakimi pogoji kot prevozniki rezidenti, če spoštujejo določbe o cestnem prevozu ali druge ustrezne določbe nacionalnega prava, prava Unije ali mednarodnega prava. [Sprememba 8]

(10)  Upravne postopke bi bilo treba čim bolj skrajšati, če je to mogoče, ne da bi se opustile kontrole in kazni, ki zagotavljajo pravilno uporabo in učinkovito izvrševanje Uredbe (ES) št. 1073/2009. Potniška spremnica pomeni nepotrebno upravno breme in bi jo bilo treba odpraviti. [Sprememba 9]

(11)  Lokalni izleti so dovoljena oblika kabotaže in zanje veljajo splošna pravila glede kabotaže. Člen o lokalnih izletih bi bilo zato treba črtati. [Sprememba 10]

(12)  Glede na pomen učinkovitega izvajanja Uredbe (ES) št 1073/2009 bi bilo treba spremeniti pravila glede cestnih pregledov in pregledov v podjetjih, da bi se vključila kabotaža.

(13)  Ciljev te uredbe, da ob harmonizaciji pravil na nacionalnih trgih za linijske avtobusne prevoze in dostop do avtobusnih postaj spodbuja medmestno mobilnost in poveča modalni delež trajnostnih načinov prevoza potnikov, ne morejo zadostno doseči države članice. Unija lahko zato sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenih ciljev.

(14)  Da se upoštevata tržni razvoj in tehnični napredek, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastilo za sprejemanje aktov prenesti na Komisijo, da se spremenita prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1073/2009 ter navedena uredba dopolni s pravili glede oblike potrdil za prevoze za lastni račun, oblike vlog za pridobitev dovoljenj in samih dovoljenj, postopka in meril, ki jih je treba upoštevati, da se ugotovi, ali bi predlagani prevoz ogrozil ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe, ter obveznosti držav članic glede poročanja. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(7). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi Evropski parlament in Svet zlasti morala prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, strokovnjaki Evropskega parlamenta in Sveta pa bi morali imeti možnost, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovne skupine Komisije, ki se ukvarja s pripravo delegiranih aktov. [Sprememba 11]

(15)  Uredbo (ES) št. 1073/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1073/2009 se spremeni:

(1)  v členu 1 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"

„4. Ta uredba se uporablja za notranji medmestni cestni prevoz potnikov za najem ali plačilo, ki ga opravlja prevoznik nerezident, kot je določeno v poglavju V, in ne posega v določbe Uredbe (ES) št. 1370/2007.“; [Sprememba 12]

"

(2)  člen 2 se spremeni:

(a)  točka 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. „linijski prevozi“ pomenijo prevoze, s katerimi se zagotovi prevoz potnikov v določenih časovnih presledkih na določenih linijah, bodisi brez vmesnih postajališč bodisi tako, da potniki vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajališčih;“;

"

(b)  točka 7 se nadomesti z naslednjim:"

„7. „kabotaža“ pomeni nacionalni cestni prevoz potnikov za najem in plačilo v državi članici gostiteljici;“; [Sprememba 83]

"

(c)  dodajo se naslednje točke 9 do 11b:"

„9. „avtobusna postaja“ pomeni kateri koli odobreni objekt s površino najmanj 600 m², ki zagotavlja parkirišče, ki ga uporabljajo avtobusi za pobiranje vstop ali odlaganje izstop potnikov; [Sprememba 13]

10.  „upravljavec avtobusne postaje“ pomeni kateri koli subjekt v državi članici, ki je odgovoren za odobritev dostopa do avtobusne postaje upravljanje avtobusne postaje, ki izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti in finančne zmogljivosti; [Sprememba 14]

11.  „izvedljiva nadomestna možnost“ pomeni drugo avtobusno postajo, ki je ekonomsko sprejemljiva za prevoznika, nudi primerljivo infrastrukturo in mu povezljivost do avtobusne postaje, za katero je bilo prvotno zaprošeno, omogoča potnikom dostop do drugih oblik javnega prevoza ter prevozniku omogoča opravljati zadevne prevoze potnikov podobno kot avtobusna postaja, za katero je bilo prvotno zaprošeno.“; [Sprememba 15]

11a.  „pogodba o izvajanju javne službe“ pomeni enega ali več pravno zavezujočih aktov, ki potrjujejo dogovor med pristojnim organom in izvajalcem javne službe, da se temu izvajalcu javne službe zaupa upravljanje in opravljanje storitev javnega potniškega prevoza v skladu z obveznostmi javne službe; pogodba je lahko glede na pravo posamezne države članice tudi odločba, ki jo sprejme pristojni organ v obliki posamičnega zakonodajnega ali upravnega akta ali ki vsebuje pogoje, pod katerimi pristojni organ sam opravlja storitve ali opravljanje teh storitev zaupa notranjemu izvajalcu; [Sprememba 16]

11b.  „nadomestna pot“ pomeni pot med izhodiščnim in namembnim krajem obstoječega linijskega prevoza, ki jo je mogoče nadomestno uporabiti.“; [Sprememba 17]

"

(3)  pred Poglavje II se vstavi naslednji člen:"

„Člen 3a

Regulativni organ

1.  Vsaka država članica imenuje Pristojni organi v vsaki državi članici imenujejo enotni nacionalni javni regulativni organ za sektor cestnega prevoza potnikov. Navedeni organ je nepristranski organ, ki je organizacijsko, funkcionalno, hierarhično in pri odločanju pravno ločen, pregleden ter neodvisen od katerega koli drugega javnega ali zasebnega subjekta. Organ je pri oddaji javnega naročila za izvajanje javne službe neodvisen od katerega koli pristojnega organa. [Sprememba 18]

Regulativni organ je lahko že obstoječi organ, ki je odgovoren za druge regulirane sektorje storitve. [Sprememba 19]

2.  Regulativni organ za sektor cestnega prevoza potnikov ima potrebno organizacijsko zmogljivost glede človeških, finančnih in drugih virov za opravljanje svojih dolžnosti, ki je sorazmerna pomenu navedenega sektorja v zadevni državi članici. [Sprememba 20]

2a.  Brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov za konkurenco ima regulativni organ pristojnost za spremljanje razmer na področju konkurence na domačem trgu za linijske storitve cestnega potniškega prevoza, da bi se preprečila diskriminacija ali zloraba prevladujočega položaja na trgu, vključno s sklepanjem pogodb s podizvajalci. Njegova mnenja so zavezujoča. [Sprememba 21]

3.  Regulativni organ opravlja naslednje naloge:

   (a) izvaja gospodarske analize, ali bi predlagan nov prevoz ogrozil gospodarsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe;
   (b) zbira in zagotavlja informacije o dostopu do avtobusne postaje z namenom zagotavljanja, da se dostop do postaje za prevoznike odobri pod poštenimi, pravičnimi, nediskriminatornimi in preglednimi pogoji; in [Sprememba 22]
   (c) odloča o pritožbah zoper odločitve upravljavcev avtobusne postaje. in [Sprememba 23]
   (ca) vzpostavi se javno dostopni elektronski register, v katerem so navedeni vsi dovoljeni nacionalni in mednarodni linijski prevozi. [Sprememba 24]

4.  Regulativni organ lahko pri izvajanju svojih nalog zahteva ustrezne informacije od drugih pristojnih organov, upravljavcev avtobusne postaje, prosilcev za izdajo dovoljenja in katere koli tretje strani, ki je vpletena na ozemlju zadevne države članice. [Sprememba 25]

Zahtevane informacije se predložijo v razumnem roku, ki ga določi regulativni organ in ki ne presega enega meseca. V ustrezno utemeljenih primerih lahko regulativni organ lahko rok za predložitev informacij podaljša za največ dva tedna. Regulativni organ mora imeti možnost izvrševanja zahtev po informacijah s kaznimi, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. [Sprememba 26]

5.  Države članice zagotovijo, da so odločitve regulativnega organa predmet takojšnjega sodnega nadzora. Navedeni nadzor ima lahko odložilni učinek le, kadar lahko takojšnji učinek odločitve regulativnega organa pritožniku povzroči nepovratno ali očitno prekomerno škodo. Ta določba ne posega v pristojnosti sodišča, ki obravnava pritožbo, kot jih določa ustavno pravo zadevne države članice. [Sprememba 27]

6.  Odločitve, ki jih sprejme regulativni organ, se objavijo v dveh tednih od sprejetja.“; [Sprememba 28]

"

(4)  člen 4 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Za opravljanje mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov in kabotaže se zahteva licenca Skupnosti, ki jo izdajo pristojni organi države članice sedeža.“;

"

(b)  v odstavku 2 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26 v zvezi s spremembo prilog I in II, da se prilagodita tehničnemu napredku.“;

"

(5)  člen 5 se spremeni:

(a)  v odstavku 3 se peti pododstavek črta;

(b)  v odstavku 5 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26, ki določa obliko potrdil.“;

"

(6)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 5a

Dostop do avtobusnih postaj

1.  Upravljavci avtobusnih postaj prevoznikom po poštenih, pravičnih, nediskriminatornih in preglednih pogojih odobrijo pravico dostopa do avtobusnih postaj za namen opravljanja linijskih prevozov, vključno s kakršnimi koli objekti ali storitvami, ki se zagotavljajo na navedeni avtobusni postaji.

1a.  Če upravljavci avtobusnih postaj odobrijo dostop, avtobusni prevozniki ravnajo v skladu z obstoječimi pravili in pogoji avtobusne postaje. [Sprememba 29]

2.  Upravljavci avtobusnih postaj si prizadevajo ugoditi vsem zahtevam za dostop, da se zagotovi optimalna uporaba avtobusnih postaj.

Zahteve za dostop do avtobusnih postaj se lahko zavrnejo le zaradi ustrezno utemeljenega pomanjkanja zmogljivosti, ponavljajočega se neplačila pristojbin, ustrezno dokumentiranih resnih in ponavljajočih se kršitev cestnega prevoznika ali na podlagi drugih nacionalnih določb, če se te dosledno uporabljajo in ne pomenijo diskriminacije posameznih prevoznikov, ki želijo dostop do avtobusne postaje, ali z njimi povezanih poslovnih modelov. Če se zahteva zavrne, upravljavec avtobusne postaje svojo odločitev sporoči tudi regulativnemu organu. [Sprememba 30]

Kadar upravljavec avtobusne postaje zavrne zahtevo za dostop, je zaželeno, da navede najboljše izvedljive nadomestne možnosti, ki jih pozna. [Sprememba 31]

3.  Upravljavec avtobusne postaje v dveh ali več uradnih jezikih ustreznem nacionalnem jeziku in še enem uradnem jeziku Unije objavi najmanj naslednje informacije: [Sprememba 32]

   (a) seznam vseh storitev, ki se zagotavljajo, in cen zanje;
   (aa) seznam vse obstoječe infrastrukture in tehničnih specifikacij avtobusne postaje; [Sprememba 33]
   (b) pravila za časovno načrtovanje dodeljevanja zmogljivosti;
   (c) veljavni vozni red in dodeljevanje zmogljivosti.

Navedene informacije upravljavec avtobusne postaje in regulativni organ na zahtevo dasta na voljo brezplačno v elektronski obliki in na svojih spletiščih, če jih imata.

Informacije se po potrebi posodabljajo in spreminjajo.“;

3a.  Države članice lahko iz uporabe tega člena izključijo avtobusne postaje, ki so v lasti upravljavca avtobusne postaje in njegovi izključni uporabi za lastne storitve cestnega prevoza potnikov. Regulatorni organi pri obravnavanju vloge za izključitev upoštevajo razpoložljivost izvedljivih nadomestnih možnosti.“; [Sprememba 34]

"

(7)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 5b

Postopek za odobritev dostopa do avtobusnih postaj

1.  Prevoznik, ki želi dostop do avtobusne postaje, predloži vlogo upravljavcu avtobusne postaje.

2.  Če dostopa ni mogoče odobriti v skladu z zahtevo iz vloge, upravljavec avtobusne postaje začne posvetovanja z vsemi zainteresiranimi prevozniki, da bi ugodil vlogi. [Sprememba 35]

3.  Upravljavec avtobusne postaje odloči o vlogi za dostop do avtobusne postaje brez odlašanja in najpozneje v dveh mesecih enem mesecu od dneva, ko prevoznik vlogo predloži. V odločitvah o dostopu se navedejo razlogi, na katerih odločitve temeljijo. Kadar se dostop zavrne, upravljavec avtobusne postaje svojo odločitev utemelji. [Sprememba 36]

4.  Prosilci se lahko pritožijo zoper odločitve upravljavcev avtobusne postaje. Pritožbe se vložijo pri regulativnem organu.

5.  Kadar regulativni organ obravnava pritožbo zoper odločitev upravljavca avtobusne postaje, sprejme utemeljeno odločitev v določenem časovnem roku, v vsakem primeru pa v treh tednih po prejemu vseh ustreznih informacij.

Odločitev regulativnega organa o pritožbi je zavezujoča, zanjo pa veljajo določbe nacionalnega prava glede sodnega nadzora. Regulativni organ mora imeti možnost, da jo s kaznimi, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne, izvršuje. [Sprememba 37]

Odločitev je predmet zgolj sodnega nadzora.“;

"

(8)  člen 6 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se prvi stavek prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:"

„Dovoljenja se izdajo v imenu prevoznika v papirni ali elektronski obliki in niso prenosljiva.“;

"

(b)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26, ki določa obliko dovoljenj.“;

"

(9)  člen 7 se spremeni:

(a)  odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:"

„1. Vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje linijskih prevozov se predložijo organom, ki izdajo dovoljenje v papirni ali elektronski obliki.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26, ki določa obliko vlog.“;

"

(10)  člen 8 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 8

Postopek Postopki za izdajo ter začasni in stalni odvzem dovoljenja za mednarodni prevoz potnikov na zračni razdalji manj kot potovanja do 100 kilometrov [Sprememba 38]

1.  Dovoljenja se izdajo v soglasju s pristojnimi organi vseh držav članic, na ozemljih katerih se potniki pobirajo ali odlagajo in se prevažajo na zračni razdalji manj kot razdaljah potovanja, ki jih opredeli vsaka država članica, do 100 kilometrov. Organ, ki izda dovoljenje, pošlje kopijo vloge in kopije vse druge ustrezne dokumentacije tem pristojnim organom v dveh tednih od prejema vloge ter jih prosi za soglasje. Istočasno organ, ki izda dovoljenje, navedene dokumente posreduje v vednost pristojnim organom ostalih držav članic, katerih ozemlja se prečkajo. [Sprememba 39]

2.  Pristojni organi držav članic, ki so bili zaprošeni za soglasje, v treh dveh mesecih o odločitvi obvestijo organ, ki izda dovoljenje. Rok se šteje od datuma prejema prošnje za soglasje, ki je naveden na potrdilu o prejemu. Če je odločitev pristojnih organov držav članic, ki so bile zaprošene za soglasje, negativna, za to navedejo razloge. [Sprememba 40]

Če odločitev pristojnih organov držav članic, ki so bile zaprošene za soglasje, ni podana v roku iz prvega pododstavka, se šteje, da je pozitivna.

3.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi v štirih treh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži. [Sprememba 41]

4.  Dovoljenje se izda, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več objektivnih razlogov, povezanih z javnim interesom, iz točk (a) do (d) člena 8c(2). [Sprememba 42]

4a.  Če mednarodni linijski avtobusni prevoz ogrozi ekonomsko ravnovesje pogodbe za izvajanje javne službe iz izjemnih razlogov, ki jih v času izdaje dovoljenja ni bilo mogoče predvideti in za katere ni odgovoren imetnik pogodbe o izvajanju javne službe, lahko zadevna država članica v soglasju s Komisijo začasno ali stalno odvzame dovoljenje za opravljanje storitve, če prevoznika o tem obvesti šest mesecev vnaprej. Prevoznik se lahko zoper to odločitev pritoži. [Sprememba 43]

5.  Če eden od pristojnih organov ne soglaša z izdajo dovoljenja, se zadeva lahko predloži Komisiji v dveh mesecih po prejemu odgovora pristojnega organa.

6.  Potem ko se je posvetovala z državami članicami, katerih pristojni organi niso dali soglasja, Komisija sprejme odločitev najpozneje v štirih dveh mesecih po prejemu obvestila od organa, ki izda dovoljenje. Odločitev začne veljati 30 dni po dnevu uradnega obvestila zadevni državi članici vročitve pristojnim organom v zadevnih državah članicah. [Sprememba 44]

7.  Sklep Komisije se uporablja, dokler države članice ne dosežejo soglasja in organ, ki izda dovoljenje, ne sprejme odločitve o vlogi.“;

"

(11)  vstavijo se naslednji členi:"

„Člen 8a

Postopek Postopki za izdajo ter začasni in stalni odvzem dovoljenja za mednarodni prevoz potnikov na zračni razdalji najmanj potovanja več kot 100 kilometrov [Sprememba 45]

1.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi brez odlašanja in najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži. [Sprememba 46]

2.  Dovoljenje se izda, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več razlogov iz točk (a) do (ca) člena 8c(2). [Sprememba 47]

3.  Organ, ki izda dovoljenje, pristojnim organom vseh držav članic, na ozemlju katerih se potniki pobirajo vstopajo ali odlagajo, ter pristojnim organom držav članic, katerih ozemlja se prečkajo, ne da bi se pobirali ali odlagali potniki, izstopajo, v dveh tednih od prejema vloge posreduje v vednost kopijo vloge in kopije vse druge ustrezne dokumentacije ter svojo presojo o tem s prošnjo za njihovo soglasje. Organ, ki izda dovoljenje, tudi pristojnim organom držav članic, katerih ozemlja se prečkajo brez vstopa ali izstopa potnikov, posreduje v vednost zadevne dokumente. [Sprememba 48]

3a.  Če eden od pristojnih organov držav članic, na ozemlju katerih potniki vstopajo ali izstopajo, ne soglaša z dovoljenjem iz enega od razlogov iz odstavka 2, dovoljenja ni mogoče izdati, vendar se lahko zadeva predloži Komisiji v enem mesecu od prejema njegovega odgovora. [Sprememba 49]

3b.  Potem ko se je posvetovala z državami članicami, katerih pristojni organi niso dali soglasja, Komisija sprejme odločitev v štirih mesecih od prejema obvestila od organa, ki izda dovoljenje. Odločitev začne veljati 30 dni po dnevu uradnega obvestila zadevni državi članici. [Sprememba 50]

3c.  Sklep Komisije se uporablja, dokler države članice ne dosežejo soglasja in organ, ki izda dovoljenje, ne sprejme odločitve o vlogi. [Sprememba 51]

Člen 8b

Postopek za izdajo dovoljenja za nacionalne linijske prevoze

1.  Organ, ki izda dovoljenje, odloči o vlogi najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko prevoznik vlogo predloži. Ta rok se lahko podaljša na štiri tri mesece, kadar se zahteva analiza v skladu s točko (d) člena 8c(2). [Sprememba 52]

2.  Dovoljenja za nacionalne linijske prevoze se izdajo, razen če se zavrnitev lahko utemelji na podlagi enega ali več razlogov iz točk (a) do (ca) člena 8c(2) in, če je prevoz potnikov poteka na zračni razdalji manj kot potovanja do 100 km, iz točke (d) člena 8c(2). [Sprememba 53]

3.  Razdalja iz odstavka 2 se lahko poveča na 120 kilometrov, če bo linijski prevoz, ki bo uveden, povezoval odhodni in namembni kraj, ki sta že oskrbovana z več kot eno pogodbo o izvajanju javne službe. [Sprememba 54]

Člen 8c

Odločitve organov, ki izdajo dovoljenje

1.  V skladu s postopkom iz členov 8, 8a ali 8b organ, ki izda dovoljenje, dovoljenje odobri z omejitvami ali vlogo zavrne. Organ, ki izda dovoljenje, obvesti vse pristojne organe iz člena 8(1) o svoji odločitvi.

2.  V odločitvah o zavrnitvi vloge ali, izdaji dovoljenja z omejitvami ali začasnem ali stalnem odvzemu dovoljenja se navedejo razlogi, na katerih temelji zavrnitev temeljijo, in se, če je to ustrezno, upoštevajo analize regulativnega organa. Prosilec ali prevoznik, ki izvaja zadevno storitev, imata možnost pritožbe zoper odločitve organa, ki izda dovoljenje. [Sprememba 55]

Dovoljenje se izda, razen če se zavrnitev Vloga za dovoljenje lahko utemelji zavrne le na podlagi enega ali več naslednjih razlogov: [Sprememba 56]

   (a) prosilec ne more zagotavljati prevoza, ki je predmet vloge, z opremo, ki je zanj neposredno na voljo;
   (b) prosilec ni ravnal v skladu z nacionalno ali mednarodno zakonodajo o cestnem prevozu, še zlasti glede pogojev in zahtev v zvezi z dovoljenji za mednarodne cestne prevoze potnikov, ali pa je odgovoren za resne kršitve zakonodaje Unije, nacionalne ali, če je to ustrezno, regionalne zakonodaje na področju cestnega prometa, predvsem v zvezi s pravili, ki se uporabljajo za tehnične zahteve za vozila, emisijske standarde ter čas vožnje in počitka za voznike; [Sprememba 57]
   (c) ob vlogi za podaljšanje dovoljenja niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja;
   (ca) prosilec je zaprosil za dovoljenje za opravljanje linijskih prevozov na isti poti ali na nadomestni poti, kjer je pristojni organ izvajalcu javne službe podelil izključno pravico do opravljanja nekaterih storitev javnega potniškega prevoza v zameno za izvajanje obveznosti javne službe v okviru pogodbe o izvajanju javne službe v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1370/2007. Ta razlog za zavrnitev ne posega v točko 1a člena 8d te uredbe; [Sprememba 58]
   (d) regulativni organ na podlagi objektivne ekonomske analize ugotovi, da bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe. Pri tej analizi se preučijo strukturne in geografske značilnosti zadevnega trga in omrežij (velikost, značilnosti povpraševanja, kompleksnost omrežja, tehnična in geografska izoliranost ter storitve, ki jih pogodba zajema), upošteva pa se tudi, ali se bo z novo storitvijo izboljšala kakovost storitev ali stroškovna učinkovitost. [Sprememba 59]

Organi, ki izdajo dovoljenja, vloge ne zavrnejo zgolj na podlagi ponujene cene prevoznika, ki je zaprosil za dovoljenje, ki je nižja od cene drugih cestnih prevoznikov, razen če regulativni organ ali dejstva drugi ustrezni nacionalni organi ugotovijo, da namerava prosilec, ki želi vstopiti na trg, ponuditi storitve pod njihovo normalno vrednostjo za daljše obdobje in da bo s tem verjetno ogrozil pošteno konkurenco. Organi, ki izdajo dovoljenja, vloge ne zavrnejo zgolj zato, ker na zadevni liniji prevoze opravljajo že drugi cestni prevozniki. [Sprememba 60]

3.  Države članice zagotovijo, da so odločitve organa, ki izda dovoljenje, predmet sodnega nadzora. Navedeni pregled ima lahko odložilni učinek le, kadar lahko takojšnji učinek odločitve organa, ki izda dovoljenje, pritožniku povzroči nepovratno ali očitno prekomerno škodo. Ta določba ne posega v pristojnosti sodišča, ki obravnava pritožbo, kot jih določa ustavno pravo zadevne države članice.

Člen 8d

Omejitev pravice dostopa

1.  Države članice lahko omejijo pravico dostopa do mednarodnih in nacionalnih trgov za linijske avtobusne prevoze, če predlagani linijski prevoz potnike prevaža na zračni razdalji manj kot potovanja do 100 kilometrov in če bi storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe ali na kakršni koli razdalji, če se opravlja v mestnem ali predmestnem središču ali urbani aglomeraciji, če izpolnjuje potrebe po prevozu med tem in okoliškimi območji ali če prosilec ni spoštoval določb o cestnem prometu ali drugih ustreznih določb nacionalnega prava, prava Unije ali mednarodnega prava. [Sprememba 61]

1a.  Če je pristojni organ podelil izključne pravice podjetju, ki izvaja javno službo v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1370/2007, se varstvo izključnih pravic nanaša zgolj na opravljanje storitev javnega potniškega prevoza po istih ali nadomestnih poteh. Podelitev izključnih pravic ne izključuje dovoljenja za nove linijske prevoze, kadar te storitve ne konkurirajo storitvi, določeni v pogodbi o izvajanju javne službe, ali se opravljajo na drugih poteh. [Sprememba 62]

2.  Pristojni organi, ki so oddali javno naročilo ali izvajalci javne službe, ki izvajajo javno naročilo, lahko regulativni organ zaprosijo, da izvede analizo, ali bi bilo ogroženo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe.

Kadar regulativni organ prejme tako prošnjo, jo preuči prošnjo in lahko odloči, ali se opravi ekonomska analiza v skladu s točko (d) člena 8c(2), razen če obstajajo izjemni praktični ali drugi razlogi, ki upravičujejo odločitev, da tega ne stori. O svoji odločitvi obvesti zainteresirane strani. [Sprememba 63]

3.  Kadar regulativni organ opravi ekonomsko analizo, vse zainteresirane strani čim prej obvesti o rezultatih navedene analize in njenih sklepih, najpozneje v šestih tednih treh mesecih po prejemu vseh ustreznih informacij. Regulativni organ lahko sklene, da se dovoljenje izda, izda pod pogoji ali zavrne. [Sprememba 64]

Sklepi regulativnega organa so zavezujoči za organe, ki izdajo dovoljenja.

4.  Pristojni organi in izvajalci javne službe regulativnemu organu predložijo vse potrebne informacije za namene odstavkov 2 in 3.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26, ki določa postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega člena, zlasti pri opravljanju ekonomskih analiz. [Sprememba 65]

5a.  Države članice lahko dodatno liberalizirajo sistem dovoljenj za nacionalne linijske prevoze, kar zadeva postopke za izdajo dovoljenj in pragove glede kilometrov.“; [Sprememba 66]

"

(12)  v členu 9 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:"

„Členi 8, 8a, 8b in 8c se smiselno uporabljajo pri vlogah za podaljšanje dovoljenj ali za spremembo pogojev, pod katerimi je treba opravljati prevoze, za katere se zahteva dovoljenje.“;

"

(13)  naslov poglavja IV se nadomesti z naslednjim:"

„POSEBNI LINIJSKI PREVOZI, IZVZETI IZ DOVOLJENJA“;

"

(13a)  v členu 11 se doda odstavek:"

„3a. Država članica se lahko odloči, da bo od prevoznika nerezidenta zahtevala, da izpolnjuje pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta*, v državi članici gostiteljici, potem ko je bilo temu prevozniku izdano dovoljenje za nacionalni linijski prevoz in preden prevoznik začne opravljati zadevno storitev. V teh odločitvah so navedeni razlogi, na katerih temeljijo. V odločitvi se upoštevata obseg in trajanje dejavnosti prevoznika nerezidenta v državi članici gostiteljici. Če država članica gostiteljica ugotovi, da prevoznik nerezident ne izpolnjuje zahteve glede sedeža, lahko trajno odvzame ustrezna dovoljenja, ki so mu bila izdana za nacionalne linijske prevoze, ali pa jih odvzame začasno do izpolnitve zahteve.

__________________

* Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).“; [Sprememba 67]

"

(14)  v členu 12 se črtajo odstavki 1 do 5;

(15)  člen 13 se črta; [Sprememba 68]

(16)  člen 15 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 15

Dovoljena kabotaža

Kabotaža je dovoljena za naslednje prevoze:

   (a) posebne linijske prevoze, ki se opravljajo občasno, pod pogojem, da je zanje sklenjena pogodba med organizatorjem in prevoznikom;
   (b) občasne prevoze, ki se opravljajo začasno; [Sprememba 69]
   (c) linijske prevoze, ki se opravljajo jih v skladu s to uredbo opravlja prevoznik nerezident v državi članici gostiteljici v okviru mednarodnih linijskih prevozov v skladu s to uredbo, razen prevoznih storitev za potrebe mestnega središča ali urbane aglomeracije ali potrebe po prevozu med tem in okoliškimi območji. Kabotaža se ne opravlja neodvisno od tega mednarodnega prevoza.“; [Sprememba 70]

"

(16a)  v členu 16(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:"

„1. Če v zakonodaji Skupnosti ni drugače določeno, za opravljanje kabotaže veljajo Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter zakoni in drugi predpisi, ki veljajo v državi članici gostiteljici glede naslednjega:

__________________

* Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).“; [Sprememba 72]

"

(17)  člen 17 se črta; [Sprememba 73]

(17a)  člen 17 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 17

Kontrolni dokumenti za kabotažo

1.  Kabotaža v obliki občasnih prevozov se izvaja s potniško spremnico, navedeno v členu 12, ki mora biti v vozilu in v papirni ali digitalni obliki, ki se na zahtevo predloži pooblaščenemu inšpektorju.

2.  Naslednji podatki se vpišejo v potniško spremnico:

   (a) točke odhoda in prihoda prevoza;
   (b) datum odhoda in datum zaključka prevoza.

3.  Potniške spremnice se dobijo v knjigah, navedenih v členu 12, ki jih overi pristojni organ ali pristojno telo v državi članici sedeža.

4.  Pri posebnih linijskih prevozih služi kot kontrolni dokument pogodba, sklenjena med prevoznikom in organizatorjem prevoza, ali overjena verodostojna kopija pogodbe. Vendar se potniška spremnica izpolnjuje v obliki mesečnega poročila.

Vendar se potniška spremnica izpolnjuje v obliki mesečnega poročila.

5.  Uporabljene potniške spremnice se vrnejo pristojnemu organu ali pristojnemu telesu v državi članici sedeža v skladu s postopki, ki jih bosta določila navedeni organ ali telo. Med preverjanji lahko voznik naveže stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi zahtevane dokumente.“; [Sprememba 74]

"

(18)  v členu 19(2) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„2. Prevozniki, ki opravljajo kabotažo ali mednarodni avtobusni prevoz potnikov, omogočijo vse preglede, ki so namenjeni zagotavljanju pravilnega izvajanja prevozov, zlasti glede časov vožnje in počitka.“;

"

(19)  člen 20 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 20

Medsebojna pomoč

1.  Države članice si medsebojno pomagajo pri zagotavljanju uporabe te uredbe in nadzora nad njeno uporabo. Informacije si izmenjujejo preko nacionalnih kontaktnih točk, vzpostavljenih na podlagi člena 18 Uredbe (ES) št. 1071/2009.

2.  Regulativni organi sodelujejo pri izvedbi ekonomskih analiz, ali bi predlagani linijski prevozi ogrozili pogodbo za izvajanje javne službe za mednarodno opravljanje javnega prevoza. Organ, ki izda dovoljenje, se posvetuje z regulativnimi organi vseh ostalih držav članic, ki jih prečka zadevni mednarodni linijski prevoz, in od njih, kadar je to ustrezno, zahteva vse potrebne informacije pred sprejetjem svoje odločitve.“;

"

(20)  člen 26 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 26

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(2), 5(5), 6(4), 7(2), 8d(5) in 28(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

3.  Prenos pooblastila iz členov 4(2), 5(5), 6(4), 7(2), 8d(5) in 28(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 4(2), 5(5), 6(4), 7(2), 8d(5) in 28(3), začne veljati samo, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila o navedenem aktu ali če sta pred iztekom navedenega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta ugovarjala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

"

(21)  člen 28 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 28

Poročanje

1.  Najpozneje do 31. januarja vsako leto in prvič do 31. januarja [… prvi mesec januar po začetku veljavnosti te uredbe] države članice pristojni organi držav članic sporočijo Komisiji število dovoljenj za linijske prevoze, izdanih v preteklem letu, in skupno število dovoljenj za linijske prevoze, veljavnih 31. decembra navedenega leta. Navedene informacije se predložijo ločeno za vsako namembno državo članico linijskega prevoza. Države članice Komisiji sporočijo tudi podatke o kabotaži v obliki posebnih linijskih prevozov in občasnih prevozov, ki so jih v preteklem letu opravili prevozniki rezidenti. [Sprememba 75]

2.  Najpozneje do 31. januarja vsako leto in prvič do 31. januarja [… prvi mesec januar po začetku veljavnosti te uredbe] pristojni organi v državi članici gostiteljici Komisiji predložijo statistične podatke o številu izdanih dovoljenj za kabotažo v obliki linijskih prevozov iz točke (c) člena 15 v preteklem letu.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26, da določi obliko tabele, ki se bo uporabljala za sporočanje statističnih podatkov iz odstavkov 1 in 2, ter podatke, ki se predložijo.

4.  Najpozneje do 31. januarja vsako leto in prvič do 31. januarja [… prvi mesec januar po začetku veljavnosti te uredbe] države članice obvestijo Komisijo o številu prevoznikov, ki imajo licenco Skupnosti na dan 31. decembra preteklega leta, in o številu overjenih kopij, ki ustrezajo številu vozil, ki so bila na navedeni datum udeležena v prometu.

5.  Do ... [vstavite datum – 5 let po datumu začetka uporabe te uredbe] Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o obsegu, v katerem je ta uredba prispevala k boljšemu delovanju trga sistema cestnega prevoza potnikov, zlasti za potnike, za delavce, ki opravljajo avtobusni prevoz, in za okolje.“. [Sprememba 76]

"

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [XX].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 262, 25.7.2018, str. 47.
(2)UL C 387, 25.10.2018, str. 70.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019.
(4)Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).
(5)Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).
(6) Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).
(7)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov