Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0032/2019

Ingivna texter :

A8-0032/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0125

Antagna texter
PDF 218kWORD 68k
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I
P8_TA(2019)0125A8-0032/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0647),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0396/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeisk unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det irländska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 april 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0032/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 262, 25.7.2018, s. 47.
(2) EUT C 387, 25.10.2018, s. 70.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
P8_TC1-COD(2017)0288

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009(4) har visat att en del transportföretag på nationella marknader stöter på omotiverade hinder i utvecklingen av interurban busstrafik till gagn för passagerarna. Persontransporter på väg har inte heller hållit jämna steg med utvecklingen av medborgarnas behov i fråga om tillgänglighet och kvalitet, och hållbara transportslag står fortfarande för en liten andel av det totala transportarbetet. Följden är att vissa grupper av medborgare missgynnas i fråga om persontransporternas tillgänglighet, och att trafikolyckor, utsläpp och trängsel och infrastrukturkostnader ökar på grund av mer biltrafik. [Ändr. 1]

(2)  För att säkerställa en enhetlig ram för interurban persontransport med buss i linjetrafik i hela unionen bör förordning (EG) nr 1073/2009 tillämpas på alla interurbana transporter i form av linjetrafik. Tillämpningsområdet för den förordningen bör därför utvidgas, men bör inte tillämpas på städer, förorter och tätorter och bör inte påverka bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007(5). [Ändr. 2]

(3)  Ett Varje medlemsstat bör utse ett oberoende och opartiskt regleringsorgan bör utses, som ska ha i varje medlemsstat uppgift att avge bindande utlåtanden, för att säkerställa en väl fungerande marknad för persontrafik på väg. Detta organ kan också ansvara för andra reglerade sektorer, t.ex. järnväg, energi eller telekommunikationer. [Ändr. 3]

(4)  Kommersiell linjetrafik bör inte äventyra den ekonomiska jämvikten för befintliga eller tilldelade avtal om allmän trafik i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007. Av denna anledning bör regleringsorganet kunna genomföra en objektiv ekonomisk analys och i förekommande fall ha befogenhet att föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att så är fallet. Kommersiell linjetrafik bör inte konkurrera med transportföretag som beviljats ensamrätt på viss kollektivtrafik som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt inom ramen för ett avtal om allmän trafik. [Ändr. 4]

(5)  Linjetrafik i form av cabotagetrafik bör villkoras med innehav av ett gemenskapstillstånd och användning av en smart färdskrivare i enlighet med kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014(6). För att underlätta effektiva kontroller av denna trafik från kontrollmyndigheternas sida bör reglerna för att utfärda gemenskapstillstånd förtydligas och en IMI-modul bör tas fram för att skicka utstationeringsdeklarationer och elektroniska ansökningar som gör det möjligt för kontrollanter som utför vägkontroller att i realtid få direkt tillgång till uppgifter och information i det europeiska registret över vägtransportföretag och i informationssystemet för den inre marknaden (IMI), för att därmed säkerställa att sociala avgifter verkligen erläggs för de utstationerade busschaufförerna. [Ändr. 5]

(6)  För att säkerställa rättvis konkurrens på marknaden bör transportföretag som tillhandahåller linjetrafik få tillträdesrätt till terminaler i unionen på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och öppna villkor. Drift av en terminal bör godkännas av den nationella myndigheten, som bör bekräfta vilka krav som är nödvändiga och måste uppfyllas. Överklaganden av beslut där tillträde avslås eller begränsas bör lämnas in till regleringsorganet. Medlemsstaterna får utesluta terminaler som ägs och uteslutande används av terminaloperatören för dennes egna persontransporter med buss. [Ändr. 6]

(7)  Samtidigt som tillstånd för linjetrafik bibehålls bör vissa bestämmelser om tillståndsförfarandet anpassas.

(8)  Tillstånd till både nationell och internationell linjetrafik bör vara föremål för ett tillståndsförfarande. Tillstånd bör beviljas, med undantag om det finns särskilda skäl för att neka som kan tillskrivas den sökande, eller om trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik. Ett gränsvärde för transportsträckan, som ska fastställas av medlemsstaten och som under inga omständigheter får överskrida en reslängd på 100 kilometer, bör införas för att säkerställa att kommersiell linjetrafik inte äventyrar den ekonomiska jämvikten för befintliga avtal om allmän trafik. För färdvägar som redan omfattas av mer än ett avtal om allmän trafik bör det vara möjligt att höja detta gränsvärde. [Ändr. 7]

(9)  Utlandsetablerade transportföretag bör kunna bedriva nationell linjetrafik på samma villkor som inhemska transportföretag, förutsatt att de uppfyller vägtransportbestämmelser eller andra relevanta bestämmelser i nationell rätt, unionsrätt och internationell rätt. [Ändr. 8]

(10)  De administrativa formaliteterna bör där långt det är möjligt minskas men utan att de kontrollmöjligheter och sanktioner avskaffas som säkerställer att förordning (EG) nr 1073/2009 tillämpas korrekt och att efterlevnaden kontrolleras effektivt. Färdbladet utgör en onödig administrativ börda och bör därför avskaffas. [Ändr. 9]

(11)  Lokala utflykter ingår i tillåten cabotagetrafik och omfattas av de allmänna reglerna om cabotage. Artikeln om lokala utflykter bör därför utgå. [Ändr. 10]

(12)  Med tanke på betydelsen av att förordning (EG) nr 1073/2009 verkligen efterlevs bör reglerna om kontroller ute på vägarna och hos företagen ändras till att omfatta cabotagetrafik.

(13)  Den harmonisering av reglerna på de nationella marknaderna för linjetrafik med buss och för tillträde till terminaler som ingår i denna förordning är en följd av att förordningens mål, närmare bestämt att främja interurban rörlighet och att öka de hållbara transportslagens andel av persontrafiken, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna. Därför kan unionen komma att vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

(14)  För att ta hänsyn till utveckling inom marknad och teknik bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att ändra bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1073/2009 och att komplettera den förordningen med regler om formatet för certifikat för transport för egen räkning, för ansökningar om tillstånd och för själva tillstånden, om förfarandet och kriterierna för att avgöra om trafik som föreslås skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik, och om medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(7). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och Europaparlamentets och rådets experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 11]

(15)  Förordning (EG) nr 1073/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1073/2009 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 1.4 ska ersättas med följande:"

”4. Denna förordning ska tillämpas på yrkesmässigt bedrivna, nationella interurbana persontransporter på väg som utförs av ett utlandsetablerat transportföretag i enlighet med bestämmelserna i kapitel V och ska inte påverka bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007.”. [Ändr. 12]

"

2.  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. linjetrafik: persontransporter vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, antingen utan mellanliggande hållplatser eller så att passagerarna tas upp och släpps av vid i förväg bestämda hållplatser.”.

"

b)  Punkt 7 ska ersättas med följande:"

”7. cabotagetrafik: nationella persontransporter på väg som bedrivs yrkesmässigt i en värdmedlemsstat.”. [Ändr. 83]

"

c)  Följande punkter ska läggas till som punkterna 9–11b:"

”9. terminal: varje godkänd anläggning med en yta på minst 600 m² som tillhandahåller en parkeringsplats som används av bussar för att släppa av eller ta upp passagerare. [Ändr. 13]

10.  terminaloperatör: varje enhet i en medlemsstat som ansvarar för att bevilja tillträde till hanteringen av en terminal och som uppfyller kraven på yrkeskompetens och finansiell kapacitet. [Ändr. 14]

11.  rimligt alternativ: en annan terminal som är ekonomiskt godtagbar för transportföretaget, och som tillåter att tillhandahåller infrastruktur och konnektivitet som är jämförbar med infrastrukturen och konnektiviteten vid den terminal som transportföretaget ursprungligen ansökte om, ger passagerarna tillgång till andra former av kollektivtrafik och gör det möjligt för transportföretaget bedriver att bedriva den berörda persontransporten på ett liknande sätt som vid den terminal som transportföretaget ursprungligen ansökte om.”. [Ändr. 15]

11a.  avtal om allmän trafik: ett eller flera dokument som är rättsligt bindande och som bekräftar att en behörig myndighet och ett kollektivtrafikföretag har enats om att låta detta kollektivtrafikföretag sköta och tillhandahålla kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. Beroende på medlemsstatens lagstiftning kan avtalet också bestå i ett beslut som har fattats av den behöriga myndigheten och som utgörs av en lag eller någon annan författning, eller som innehåller de villkor på vilka den behöriga myndigheten själv tillhandahåller tjänsterna eller låter något internt företag tillhandahålla tjänsterna. [Ändr. 16]

11b.  alternativ resväg: en annan resväg mellan samma startpunkt och slutmål som på en befintlig linjetrafiksträckning, vilken kan användas i stället. [Ändr. 17]

"

3.  Följande artikel ska införas före kapitel II:"

”Artikel 3a

Regleringsorgan

1.  De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska utse ett enda nationellt offentligt regleringsorgan för persontransporter inom vägtrafiksektorn. Detta organ ska vara en opartisk myndighet som organisatoriskt, funktionellt, hierarkiskt och i fråga om beslutsfattande är rättsligt åtskilt från, transparent och oberoende i förhållande till alla andra offentliga eller privata enheter. Det ska vara oberoende av varje behörig myndighet som är inblandad i tilldelningen av avtal om allmän trafik. [Ändr. 18]

Regleringsorganet får ansvara kan vara ett befintligt organ som är ansvarigt för andra reglerade sektorer tjänster. [Ändr. 19]

2.  Regleringsorganet för persontransporter inom vägtrafiksektorn ska ha den organisatoriska kapacitet som krävs i fråga om personal samt finansiella och andra resurser för att fullgöra sina plikter, vilken ska vara proportionell i förhållande till sektorns betydelse i den berörda medlemsstaten. [Ändr. 20]

2a.  Utan att detta påverkar nationella konkurrensmyndigheters befogenheter ska regleringsorganet ha befogenhet att övervaka konkurrenssituationen på den nationella marknaden för persontransporter med buss i linjetrafik, i syfte att förhindra diskriminering eller missbruk av dominerande ställning på marknaden, inbegripet genom underentreprenad. Dess utlåtanden ska vara bindande. [Ändr. 21]

3.  Regleringsorganet ska utföra följande uppgifter:

   a) Genomföra ekonomiska analyser av huruvida föreslagen ny trafik skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik.
   b) Samla in och tillhandahålla information om tillträde till terminaler i syfte att tillse att tillträde till terminalerna för transportföretagen beviljas på rättvisa, rimliga, icke-diskriminerande och transparenta villkor. [Ändr. 22]
   c) Besluta om överklaganden av beslut som fattats av terminaloperatörer. [Ändr. 23]
   (ca) Upprätta ett allmänt tillgängligt elektroniskt register över all godkänd nationell och internationell linjetrafik. [Ändr. 24]

4.  Regleringsorganet får, när det utför sina uppgifter, begära relevant information från de andra behöriga myndigheterna myndigheter, terminaloperatörer, tillståndssökande och varje berörd tredje part inom den berörda medlemsstatens territorium. [Ändr. 25]

Den information som efterfrågas ska lämnas inom en rimlig tidsperiod som regleringsorganet fastställer och som inte överstiger ska överstiga en månad. I vederbörligen motiverade fall får regleringsorganet förlänga tidsfristen för att lämna information med maximalt två veckor. Regleringsorganet ska kunna genomdriva en begäran om information med hjälp av sanktioner som är effektiva, proportionella och avskräckande. [Ändr. 26]

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de beslut som fattas av regleringsorganet kan bli föremål för snabb rättslig prövning. Denna prövning får ha suspensiv verkan endast när de omedelbara effekterna av regleringsorganets beslut kan orsaka oåterkalleliga eller uppenbart orimliga skador för sökanden. Denna bestämmelse påverkar inte befogenheterna, enligt grundlagen i den berörda medlemsstaten, hos den domstol som prövar överklagandet. [Ändr. 27]

6.  Beslut som fattas av regleringsorganet ska offentliggöras inom två veckor efter det att de antagits.”. [Ändr. 28]

"

4.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. För att utföra internationella persontransporter och cabotagetrafik med buss krävs innehav av ett gemenskapstillstånd, utfärdat av de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten.”.

"

b)  I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”.

"

5.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska femte stycket utgå.

b)  I punkt 5 ska tredje stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att fastställa certifikatens format.”.

"

6.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 5a

Tillträde till terminaler

1.  Terminaloperatörer ska bevilja transportföretag tillträdesrätt till terminaler i syfte att bedriva linjetrafik, inklusive till alla anläggningar och tjänster som tillhandahålls i terminalen, på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och öppna villkor.

1a.  Om terminaloperatörer beviljar tillträde måste busstransportföretagen uppfylla de befintliga villkor som gäller för terminalen. [Ändr. 29]

2.  Terminaloperatörer ska sträva efter att tillmötesgå alla ansökningar om tillträde för att säkerställa att terminaler används på ett optimalt sätt.

Ansökningar om tillträde till terminaler får nekas endast på grund av vederbörligen motiverad kapacitetsbrist, upprepade fall av underlåtenhet att betala avgifter, transportföretagets allvarliga och upprepade, vederbörligen styrkta, överträdelser, eller andra nationella bestämmelser, förutsatt att de tillämpas konsekvent och inte är diskriminerande mot vissa transportörer som ansöker om tillträde till en terminal, eller deras respektive affärsmodeller. Om en ansökan avslås ska terminaloperatören även meddela regleringsorganet sitt beslut. [Ändr. 30]

Om en terminaloperatör avslår en ansökan om tillträde ska terminaloperatören uppmuntras att ange alla de bästa rimliga alternativ som den känner till. [Ändr. 31]

3.  Terminaloperatörer ska offentliggöra åtminstone följande information på två eller flera officiella unionsspråk sina respektive nationella språk och på ytterligare ett officiellt EU-språk: [Ändr. 32]

   a) En förteckning över samtliga tjänster som tillhandahålls, samt priserna för dessa tjänster.
   (aa) En förteckning över befintlig infrastruktur och befintliga tekniska specifikationer för terminalen. [Ändr. 33]
   b) Reglerna för hur kapacitetstilldelningen organiseras.
   c) Nuvarande tidtabell och kapacitetstilldelning.

Denna information ska på begäran göras tillgänglig gratis i elektroniskt format av terminaloperatören och regleringsorganet, och, i de fall de har webbplatser, på dessa webbplatser.

Informationen ska hållas uppdaterad och vid behov ändras.”.

3a.  Medlemsstaterna får besluta att denna artikel inte ska vara tillämplig på terminaler som ägs och uteslutande används av terminaloperatören för dennes egna persontransporter med buss. Regleringsorganen ska vid prövningen av en ansökan om uteslutning beakta tillgången på rimliga alternativ.”. [Ändr. 34]

"

7.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 5b

Förfarande för beviljande av tillträde till terminaler

1.  Ett transportföretag som önskar tillträde till en terminal ska lämna in en ansökan till terminaloperatören.

2.  Om sådant tillträde som efterfrågas i ansökan inte kan beviljas ska terminaloperatören inleda samråd med samtliga berörda transportföretag i syfte att tillmötesgå ansökan. [Ändr. 35]

3.  Terminaloperatören ska besluta om varje ansökan om tillträde till en terminal inom två månader utan dröjsmål och senast en månad från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget. Beslut Om tillträde ska innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet nekas ska terminaloperatören motivera sitt beslut. [Ändr. 36]

4.  Sökande får överklaga beslut som fattats av terminaloperatörer. Överklaganden ska lämnas in till regleringsorganet.

5.  Om regleringsorganet prövar ett överklagande av ett beslut från en terminaloperatör ska det anta ett motiverat beslut inom en fastställd tidsperiod, och i alla fall inom tre veckor från mottagandet av all relevant information.

Regleringsorganets beslut om överklagandet ska vara bindande, med förbehåll för bestämmelser om rättslig prövning i nationell rätt. Regleringsorganet ska kunna genomdriva detta med hjälp av sanktioner som är effektiva, proportionella och avskräckande. [Ändr. 37]

Beslutet får endast bli föremål för rättslig prövning.”.

"

8.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  I artikel 1 ska första meningen i första stycket ersättas med följande:"

”Tillstånd ska utfärdas i transportföretagets namn, i pappersformat eller elektroniskt format, och de får inte överlåtas.”.

"

b)  Punkt 4 ska ersättas med följande:"

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att fastställa tillståndens format.”.

"

9.  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:"

”1. Ansökan om tillstånd för linjetrafik ska göras hos den tillståndsgivande myndigheten, i pappersformat eller elektroniskt format.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att fastställa ansökningarnas format.”.

"

10.  Artikel 8 ska ersättas med följande:"

”Artikel 8

Tillståndsförfarande Tillståndsförfaranden samt förfaranden för tillfälligt upphävande och återkallande av tillstånd för internationell persontransport på en sträcka som är kortare än vars reslängd är högst 100 kilometer fågelvägen [Ändr. 38]

1.  Tillstånd ska utfärdas i samförstånd med de behöriga myndigheterna i samtliga de medlemsstater på vars territorier passagerare tas upp eller släpps av och transporteras en sträcka som är kortare än fastställs av den enskilda medlemsstaten, vars reslängd är högst 100 kilometer fågelvägen. Den tillståndsgivande myndigheten ska inom två veckor från mottagandet av ansökan skicka en kopia av ansökan, tillsammans med kopior av all annan dokumentation av betydelse, till dessa behöriga myndigheter med en begäran om deras samtycke. Samtidigt ska den tillståndsgivande myndigheten i informationssyfte vidarebefordra dessa dokument till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater vars territorier passeras. [Ändr. 39]

2.  De behöriga myndigheter i medlemsstaterna vars samtycke har begärts ska underrätta den tillståndsgivande myndigheten om sina beslut inom tre två månader. Denna tidsfrist ska räknas från den dag då begäran om samtycke togs emot, vilken framgår av mottagningsbeviset. Om de behöriga myndigheter i medlemsstaterna vars samtycke har begärts inte samtycker ska de ange skälen till detta. [Ändr. 40]

Om de behöriga myndigheter i medlemsstaterna vars samtycke har begärts inte svarar inom den tidsfrist som fastställs i första stycket ska detta tolkas som att de samtycker.

3.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan inom fyra tre månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget. [Ändr. 41]

4.  Tillstånd ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de objektiva skäl som rör allmänintresset som förtecknas i artikel 8c.2 a–d. [Ändr. 42]

4a.  Om internationell linjebusstrafik har äventyrat den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik, på grund av exceptionella skäl som inte hade kunnat förutses när tillståndet beviljades och som innehavaren av avtalet om allmän trafik inte är ansvarig för, får den berörda medlemsstaten, med kommissionens samtycke, tillfälligt upphäva eller återkalla transportföretagets tillstånd att bedriva trafik med sex månaders varsel. Transportföretaget ska ha möjlighet att överklaga ett sådant beslut. [Ändr. 43]

5.  Om en av de behöriga myndigheterna inte samtycker till tillståndet får ärendet hänskjutas till kommissionen inom två månader från mottagandet av dess svar.

6.  Kommissionen ska, efter att ha samrått med de medlemsstater vars behöriga myndigheter inte gav sitt samtycke, fatta ett beslut inom fyra senast två månader från mottagandet av meddelandet från den tillståndsgivande myndigheten. Beslutet ska träda i kraft 30 dagar efter det att de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstaterna underrättats om beslutet. [Ändr. 44]

7.  Kommissionens beslut ska gälla fram till dess att medlemsstaterna når en överenskommelse och den tillståndsgivande myndigheten antar ett beslut om tillämpningen.”.

"

11.  Följande artiklar ska införas:"

”Artikel 8a

Tillståndsförfarande Tillståndsförfaranden samt förfaranden för tillfälligt upphävande och återkallande av tillstånd för internationell persontransport på en sträcka som vars reslängd är minst över 100 kilometer fågelvägen [Ändr. 45]

1.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan inom utan dröjsmål och senast två månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget. [Ändr. 46]

2.  Tillstånd ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de skäl som förtecknas i artikel 8c.2 a–c a–ca. [Ändr. 47]

3.  Den tillståndsgivande myndigheten ska till de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater på vars territorier passagerare tas upp eller släpps av, liksom till de behöriga myndigheterna i medlemsstater vars territorier passeras utan att passagerare tas upp eller släpps av, i informationssyfte vidarebefordra en kopia av ansökan och kopior av all annan dokumentation av betydelse liksom en begäran om deras samtycke, samt ange sin egen bedömning, inom två veckor från mottagandet av ansökan om tillstånd. Den tillståndsgivande myndigheten ska också vidarebefordra relevanta handlingar till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater vars territorier passeras utan att passagerare tas upp eller släpps av, i informationssyfte. [Ändr. 48]

3a.  Om någon av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vars territorier passagerare tas upp eller släpps av inte samtycker till tillståndet av något av de skäl som avses i punkt 2 får tillstånd inte beviljas, men ärendet får hänskjutas till kommissionen inom en månad från mottagandet av dess svar. [Ändr. 49]

3b.  Kommissionen ska, efter att ha samrått med de medlemsstater vars behöriga myndigheter inte gav sitt samtycke, fatta ett beslut inom fyra månader från mottagandet av meddelandet från den tillståndsgivande myndigheten. Beslutet ska träda i kraft 30 dagar efter det att de berörda medlemsstaterna underrättats om beslutet. [Ändr. 50]

3c.  Kommissionens beslut ska tillämpas fram till dess att medlemsstaterna når en överenskommelse och den tillståndsgivande myndigheten antar ett beslut om ansökan. [Ändr. 51]

Artikel 8b

Tillståndsförfarande för nationell linjetrafik

1.  Den tillståndsgivande myndigheten ska fatta sitt beslut om ansökan inom senast två månader från den dag då ansökan lämnades in av transportföretaget. Detta får förlängas till fyra tre månader om en analys begärs i enlighet med artikel 8c.2 d. [Ändr. 52]

2.  Tillstånd till nationell linjetrafik ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras av ett eller flera av de skäl som förtecknas i artikel 8c.2 a–c a–ca och, om trafiken gäller persontransport på en sträcka som är kortare än vars reslängd är högst 100 kilometer fågelvägen, artikel 8c.2 d. [Ändr. 53]

3.  Den sträcka som avses i punkt 2 får utökas till 120 km om den linjetrafik som ska införas kommer att betjäna en avreseort och en bestämmelseort som redan trafikeras genom mer än ett avtal om allmän trafik. [Ändr. 54]

Artikel 8c

Beslut från tillståndsgivande myndigheter

1.  Den tillståndsgivande myndigheten ska, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8, 8a eller 8b, bevilja tillståndet, bevilja tillståndet med begränsningar eller avslå ansökan. Den tillståndsgivande myndigheten ska underrätta samtliga de behöriga myndigheter som avses i artikel 8.1 om sitt beslut.

2.  Beslut att avslå en ansökan eller bevilja tillstånd med begränsningar, eller tillfälligt upphäva eller återkalla tillstånd ska innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet och ska i tillämpliga fall ta hänsyn till regleringsorganets analyser. Sökanden eller det transportföretag som bedriver trafiken ska ha möjlighet att överklaga den tillståndsgivande myndighetens beslut. [Ändr. 55]

Tillstånd ska beviljas utom i de fall där avslag kan motiveras En ansökan om tillstånd får avslås endast av ett eller flera av följande skäl: [Ändr. 56]

   a) Den sökande kan inte bedriva den trafik som ansökan gäller med den utrustning som den sökande direkt förfogar över.
   b) Den sökande har underlåtit att följa nationell eller internationell vägtransportlagstiftning, särskilt de villkor och krav som gäller tillstånd för internationell persontransport, eller har gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av unionens, nationell eller i förekommande fall regional vägtransportlagstiftning, särskilt de regler som gäller fordon tekniska fordonskrav och utsläppsnormer samt kör- och vilotider för förare, [Ändr. 57]
   c) Det gäller en ansökan om förnyat tillstånd, i ett fall där villkoren för tillståndet inte har följts,
   ca) Den sökande har begärt tillstånd att bedriva linjetrafik på samma resväg eller en alternativ resväg där en behörig myndighet har beviljat ett transportföretag som bedriver trafik enligt ett avtal om allmän trafik ensamrätt på viss kollektivtrafik som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt inom ramen för ett avtal om allmän trafik i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1370/2007. Detta skäl för avslag ska inte påverka artikel 8d.1 a i denna förordning. [Ändr. 58]
   d) Ett regleringsorgan fastställer, på grundval av en objektiv ekonomisk analys, att trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik. Denna analys ska bedöma de relevanta strukturella och geografiska särdragen för den marknad och det transportnät som berörs (storlek, efterfrågesituation, transportnätets komplexitet, teknisk och geografisk isolering samt den trafik som omfattas av avtalet), och hänsyn ska också tas till huruvida den nya trafiken resulterar i tjänster av högre kvalitet och ger mer valuta för pengarna. [Ändr. 59]

Tillståndsgivande myndigheter får inte avslå en ansökan enbart på grund av att transportföretaget det transportföretag som söker tillstånd erbjuder lägre priser än andra vägtransportföretag, såvida inte regleringsorganet eller andra relevanta nationella myndigheter fastställer att den sökande som vill ta sig in på marknaden planerar att erbjuda tjänster till ett pris som ligger under deras normala värde under en längre period och därmed sannolikt undergräver den rättvisa konkurrensen. Tillståndsgivande myndigheter får inte avslå en ansökan enbart på grund av den omständigheten att förbindelsen i fråga redan trafikeras av andra vägtransportföretag. [Ändr. 60]

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de beslut som fattas av den tillståndsgivande myndigheten kan bli föremål för rättslig prövning. Denna prövning får ha suspensiv verkan endast när de omedelbara effekterna av den tillståndsgivande myndighetens beslut kan orsaka oåterkalleliga eller uppenbart orimliga skador för sökanden. Denna bestämmelse påverkar inte befogenheterna, enligt grundlagen i den berörda medlemsstaten, hos den domstol som prövar överklagandet.

Artikel 8d

Begränsning av rätten till tillträde

1.  Medlemsstater får begränsa rätten till tillträde till den internationella och nationella marknaden för linjetrafik linjebusstrafik om den föreslagna linjetrafiken gäller persontransport på sträckor som vars reslängd är kortare än högst 100 kilometer fågelvägen och om trafiken skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmän trafik, eller på alla sträckor om trafiken sker i städer, förorter och tätorter, eller tillgodoser transportbehoven mellan sådana städer, förorter och tätorter och kringliggande områden, eller om den sökande inte har uppfyllt vägtransportbestämmelser eller andra relevanta bestämmelser i nationell rätt, unionsrätt eller internationell rätt. [Ändr. 61]

1a.  När en behörig myndighet har gett ensamrätt till ett företag som fullgör ett avtal om allmän trafik enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1370/2007, ska skyddet av denna ensamrätt endast gälla kollektivtrafik som bedrivs på samma eller alternativa resvägar. Ett sådant beviljande av ensamrätt ska inte utesluta tillstånd för ny linjetrafik när sådan trafik inte konkurrerar med den trafik som tillhandahålls inom ramen för avtalet om allmän trafik, eller när den bedrivs på andra resvägar. [Ändr. 62]

2.  De behöriga myndigheter som tilldelade ett avtal om allmän trafik eller de transportföretag som bedriver trafik enligt avtalet får begära att regleringsorganet genomför en analys av huruvida den ekonomiska jämvikten för avtalet skulle äventyras.

Regleringsorganet När en sådan begäran har mottagits ska regleringsorganet utreda begäran och får besluta om huruvida den ekonomiska analysen ska genomföras i enlighet med artikel 8c.2 d, såvida det inte finns några exceptionella praktiska eller andra skäl som motiverar ett beslut att inte göra så. Det ska underrätta de berörda parterna om sitt beslut. [Ändr. 63]

3.  Om regleringsorganet genomför en ekonomisk analys ska det underrätta samtliga berörda parter om analysens resultat och organets slutsatser inom sex så snart som möjligt, och senast tre månader veckor från mottagandet av all relevant information. Regleringsorganet får dra slutsatsen att tillståndet ska beviljas, ska beviljas med villkor eller avslås. [Ändr. 64]

Regleringsorganets slutsatser ska vara bindande för de tillståndsgivande myndigheterna.

4.  De behöriga myndigheterna och de transportföretag som bedriver trafik enligt ett avtal om allmän trafik ska tillhandahålla regleringsorganet den information som krävs med tanke på punkterna 2 och 3.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 med avseende på fastställande av det förfarande och de kriterier som ska användas vid tillämpningen av denna artikel, i synnerhet när det gäller att utföra den ekonomiska analysen.”. [Ändr. 65]

5a.  Medlemsstaterna får liberalisera tillståndssystemet för nationell linjetrafik ytterligare när det gäller tillståndsförfaranden och kilometergränsvärden. [Ändr. 66]

"

12.  I artikel 9 ska första stycket ersättas med följande:"

”Artiklarna 8, 8a, 8b och 8c ska i tillämpliga delar också gälla ansökningar om förnyelse av tillstånd eller om ändring av de villkor under vilka den trafik som omfattas av tillstånd ska tillhandahållas.”.

"

13.  Rubriken på kapitel IV ska ersättas med följande:"

”SPECIELL LINJETRAFIK SOM INTE KRÄVER TILLSTÅND”

"

(13a)  I artikel 11 ska följande punkt läggas till:"

”3a. En medlemsstat får besluta att kräva att ett utlandsetablerat transportföretag uppfyller villkoren rörande kravet på etablering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009* i värdmedlemsstaten efter det att tillstånd för nationell linjetrafik har beviljats detta transportföretag och innan transportföretaget börjar bedriva trafiken i fråga. Sådana beslut ska ange på vilka grunder de vilar. Beslutet ska beakta storleken på det utlandsetablerade transportföretagets verksamhet i värdmedlemsstaten och hur länge den kommer att pågå. Om värdmedlemsstaten fastställer att det utlandsetablerade transportföretaget inte uppfyller etableringskravet får den återkalla de relevanta tillstånd som transportföretaget beviljats för nationell linjetrafik eller tillfälligt upphäva dem tills kravet uppfyllts.

__________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).” [Ändr. 67]

"

14.  I artikel 12 ska punkterna 1–5 utgå.

15.  Artikel 13 ska utgå. [Ändr. 68]

16.  Artikel 15 ska ersättas med följande:"

”Artikel 15

Tillåten cabotagetrafik

Cabotagetrafik ska vara tillåten för följande trafik:

   a) Tillfällig speciell linjetrafik, förutsatt att ett avtal om denna har träffats mellan arrangören och transportföretaget.
   b) Tillfällig trafik som utförs tillfälligt (dvs. under en begränsad tid). [Ändr. 69]
   c) Linjetrafik som utförts i enlighet med denna förordning av ett transportföretag som inte är hemmahörande i värdmedlemsstaten, i samband med internationell linjetrafik i enlighet med denna förordning, med undantag av transporter som tillgodoser behoven i en stad eller tätort, eller transportbehoven mellan staden eller tätorten och de kringliggande områdena. Cabotagetrafik ska inte utföras annat än i samband med sådan internationell trafik.”. [Ändr. 70]

"

16a.  I artikel 16.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:"

"1. På verksamhet med cabotagetrafik ska, då inte annat följer av gemenskapslagstiftning, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG* samt gällande lagar och andra författningar i värdmedlemsstaten tillämpas på följande områden:

__________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).” [Ändr. 72]

"

17.  Artikel 17 ska utgå. [Ändr. 73]

17a.  Artikel 17 ska ersättas med följande:"

”Artikel 17

Kontrolldokument för cabotagetrafik

1.  För sådan cabotagetrafik som bedrivs i form av tillfällig trafik ska det finnas ett färdblad i enlighet med artikel 12, på papper eller i digitalt format, som ska förvaras i fordonet och uppvisas på begäran av behörig kontrollant.

2.  Följande uppgifter ska föras in i färdbladet:

   a) Avreseort och bestämmelseort för trafiken.
   b) De datum då transporten påbörjas respektive upphör.

3.  Färdbladen ska utfärdas i häften, i enlighet med artikel 12, som har bestyrkts av den behöriga myndigheten eller det behöriga organet i etableringsmedlemsstaten.

4.  I fråga om speciell linjetrafik ska det avtal som har slutits mellan transportföretaget och arrangören av transporten, eller en bestyrkt kopia av detta avtal, tjäna som kontrolldokument. Ett färdblad ska dock fyllas i som en månatlig sammanställning.

Ett färdblad ska dock fyllas i som en månatlig sammanställning.

5.  Använda färdblad ska återsändas till den behöriga myndigheten eller det behöriga organet i etableringsmedlemsstaten enligt förfaranden som ska fastställas av denna myndighet eller detta organ. Vid kontroller ska föraren tillåtas kontakta sitt huvudkontor, den trafikansvariga eller andra personer eller enheter som kan tillhandahålla de begärda handlingarna.” [Ändr. 74]

"

18.  I artikel 19.2 ska första meningen ersättas med följande:"

”2. Transportföretag som bedriver cabotagetrafik eller internationell persontransport med buss ska tillåta kontroller som är avsedda att säkerställa att verksamheten bedrivs korrekt, särskilt i fråga om kör- och vilotider.”.

"

19.  Artikel 20 ska ersättas med följande:"

”Artikel 20

Ömsesidigt bistånd

1.  Medlemsstaterna ska bistå varandra vid säkerställandet av att denna förordning tillämpas och övervakas. De ska utbyta information via de nationella kontaktpunkter som har upprättats i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 1071/2009.

2.  Regleringsorganen ska samarbeta när de genomför ekonomiska analyser av huruvida föreslagen linjetrafik skulle äventyra ett avtal om allmän trafik för internationell kollektivtrafik. Den tillståndsgivande myndigheten ska samråda med regleringsorganen i samtliga andra medlemsstater som passeras av den berörda internationella linjetrafiken och, om så är lämpligt, begära all nödvändig information från dem innan den fattar sitt beslut.”.

"

20.  Artikel 26 ska ersättas med följande:"

”Artikel 26

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.5, 6.4, 7.2, 8d.5 och 28.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med ... [den dag då denna förordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.5, 6.4, 7.2, 8d.5 och 28.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 5.5, 6.4, 7.2, 8d.5 och 28.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

"

21.  Artikel 28 ska ersättas med följande:"

”Artikel 28

Rapportering

1.  Senast den 31 januari varje år, och med början senast den 31 januari [… den första januarimånaden efter denna förordnings ikraftträdande] ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna meddela kommissionen antalet tillstånd till linjetrafik som utfärdats det föregående året och det totala antalet giltiga tillstånd till linjetrafik den 31 december det året. Denna information ska lämnas in separat för varje bestämmelsemedlemsstat för linjetrafiken. Medlemsstaterna ska också meddela kommissionen uppgifter om den cabotagetrafik i form av speciell linjetrafik och tillfällig trafik som inhemska transportföretag utfört under det föregående året. [Ändr. 75]

2.  Senast den 31 januari varje år, och med början senast den 31 januari den första januarimånaden efter denna förordnings ikraftträdande] ska de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten förse kommissionen med statistik om det antal tillstånd som utfärdats för cabotagetrafik i form av sådan linjetrafik som avses i artikel 15 c under det föregående året.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att fastställa formatet på den tabell som ska användas vid inlämnandet av den statistik som avses i punkterna 1 och 2, samt de data som ska tillhandahållas.

4.  Senast den 31 januari varje år, och med början senast den 31 januari [… den första januarimånaden efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om antalet transportföretag som innehade ett gemenskapstillstånd den 31 december det föregående året och antalet bestyrkta kopior, vilket motsvarade antalet fordon i trafik denna dag.

5.  Senast [för in datum som infaller fem år efter det att denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska innehålla information om i vilken utsträckning denna förordning har bidragit till en ett bättre fungerande marknad system för persontrafik på väg, i synnerhet för passagerarna, arbetskraften i bussbranschen och miljön.”. [Ändr. 76]

"

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [XX].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 262, 25.7.2018, s. 47.
(2)EUT C 387, 25.10.2018, s. 70.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 februari 2019.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färd­ skrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).
(7)EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy