Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2569(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0103/2019

Indgivne tekster :

B8-0103/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0127

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 44k
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2019 om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktaterne og særlig artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det følgende benævnt "chartret"),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den hermed forbundne retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd;

B.  der henviser til, at retsstatsprincippet er rygraden i demokratiet og et af de grundlæggende principper i EU, der er baseret på formodningen om gensidig tillid til, at medlemsstaterne respekterer demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i chartret og EMRK;

C.  der henviser til, at EU er forpligtet til at respektere ytrings- og informationsfriheden samt forsamlings- og foreningsfriheden;

D.  der henviser til, at artikel 11 i EMRK og artikel 12 i chartret fastslår, at enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder retten til at danne og tilslutte sig fagforeninger for at beskytte sine interesser;

E.  der henviser til, at artikel 11 i EMRK fastsætter, at der ikke må udøves andre indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder end dem, der er fastsat ved lov, og som er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige sikkerhed, for at forebygge uro eller strafbare handlinger, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder;

F.  der henviser til, at det i artikel 11 i EMRK også anføres, at forsamlingsfriheden "ikke er til hinder for, at medlemmer af de væbnede styrker, politiet eller statsforvaltningen kan indføre lovlige begrænsninger i udøvelsen af disse rettigheder";

G.  der henviser til, at det i chartrets artikel 12 også anføres, at politiske partier på unionsplan bidrager til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje;

H.  der henviser til, at forsamlingsfriheden bør beskyttes; der henviser til, at et levende civilsamfund og pluralistiske medier spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme et åbent og pluralistisk samfund og offentlighedens deltagelse i den demokratiske proces samt at øge regeringernes ansvarlighed;

I.  der henviser til, at forsamlingsfrihed går hånd i hånd med ytringsfriheden, jf. artikel 11 i chartret og artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvori det hedder, at enhver har ret til ytringsfrihed, der omfatter ytringsfrihed og til at modtage og meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlige myndigheders side og uden hensyn til landegrænser;

J.  der henviser til, at eftersom udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed, som fastsat i artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention;

K.  der henviser til, at det i artikel 52 i chartret er fastsat, at "enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold";

L.  der henviser til, at i henhold til artikel 4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union respekterer Unionen medlemsstaternes "centrale statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet, opretholdelse af lov og orden samt beskyttelse af den nationale sikkerhed"; der henviser til, at "navnlig forbliver den nationale sikkerhed den enkelte medlemsstats eneansvar";

M.  der henviser til, at alle begrænsninger i de grundlæggende rettigheder og de borgerlige frihedsrettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis skal overholde principperne om lovlighed, nødvendighed og proportionalitet;

N.  der henviser til, at de retshåndhævende myndigheder i flere medlemsstater er blevet kritiseret for at undergrave retten til at protestere og gøre brug af overdreven magt;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at respektere retten til at deltage i fredelige forsamlinger, foreningsfrihed og ytringsfrihed;

2.  understreger, at den offentlige debat er afgørende for et velfungerende demokratisk samfund;

3.  fordømmer de seneste års vedtagelse af restriktive love om forsamlingsfrihed i flere medlemsstater;

4.  fordømmer de voldelige og uforholdsmæssige indgreb fra myndighedernes side under demonstrationer og fredelige demonstrationer; opfordrer de relevante myndigheder til at sikre en gennemsigtig, upartisk, uafhængig og effektiv efterforskning, når der er mistanke om eller påstået overdreven magtanvendelse; minder om, at de retshåndhævende myndigheder altid skal holdes ansvarlige for opfyldelsen af deres forpligtelser og overholdelsen af deres relevante retlige og operationelle rammer;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de retshåndhævende myndigheders magtanvendelse altid er lovlig, forholdsmæssig, nødvendig og den sidste udvej, og at den bevarer menneskers liv og fysiske integritet; bemærker, at vilkårlig magtanvendelse mod menneskemængder er i strid med proportionalitetsprincippet;

6.  bemærker den vigtige rolle, som journalister og fotojournalister spiller i forbindelse med indberetning af sager om uforholdsmæssig vold, og fordømmer alle tilfælde, hvor de bevidst er blevet udsat herfor;

7.  er af den opfattelse, at vold mod fredelige demonstranter aldrig kan være en løsning i en debat eller i politik;

8.  erkender, at politistyrkerne, blandt hvilke der også har været mange sårede, arbejder under vanskelige forhold navnlig på grund af en række demonstranters fjendtlighed, men også på grund af en alt for stor arbejdsbyrde; fordømmer enhver form for vold mod enkeltpersoner eller ejendom foretaget af voldelige, militante demonstranter, som kun kommer for at udøve vold og skader legitimiteten af fredelige protester;

9.  opfordrer medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder til aktivt at deltage i den uddannelse, som tilbydes af Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), om offentlig orden og politiovervågning af større begivenheder; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis i denne henseende;

10.  understreger betydningen af at garantere sikkerheden for det retshåndhævende personale, politibetjente og soldater under deres operationer for at sikre sikkerheden under offentlige protestdemonstrationer;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt FN.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik