Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2569(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0103/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0103/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0127

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 124kWORD 48k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη, σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, η οποία λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης ότι τα κράτη μέλη σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη και την ΕΣΔΑ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 12 του Χάρτη ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ιδρύει με άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση των συμφερόντων του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ ορίζει ότι «η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία, δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας και της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ ορίζει επίσης ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι «δεν απαγορεύει την επιβολήν νομίμων περιορισμών εις την άσκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό μελών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή των διοικητικών υπηρεσιών του κράτους»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 του Χάρτη ορίζει επίσης ότι τα πολιτικά κόμματα, στο επίπεδο της Ένωσης, συμβάλλουν στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να προστατεύεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών και τα πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση μιας ανοιχτής και πλουραλιστικής κοινωνίας, στη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των κυβερνήσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι συμβαδίζει με την ελευθερία της έκφρασης, όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 11 του Χάρτη και από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, που ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, το οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημόσιων αρχών και αδιακρίτως συνόρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζει το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, «η άσκησις των ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να υπαχθή εις ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπομένους υπό του νόμου και αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, την εδαφικήν ακεραιότητα ή δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, την προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεμπόδισιν της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλισιν του κύρους και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 52 του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο και να σέβεται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η ΕΕ «σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι «ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών πρέπει να σέβονται τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη οι αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν επικριθεί ότι υπονομεύουν το δικαίωμα διαμαρτυρίας και χρησιμοποιούν υπέρμετρη βία·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης·

2.  τονίζει ότι ο δημόσιος διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών·

3.  καταδικάζει τη θέσπιση περιοριστικών νόμων σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι σε διάφορα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια·

4.  καταδικάζει την προσφυγή των κρατικών αρχών σε βίαιες και δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίων και ειρηνικών διαδηλώσεων· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίζουν διαφανή, αμερόληπτη, ανεξάρτητη και αποτελεσματική έρευνα όταν υπάρχουν υποψίες ή εικασίες ότι έχει γίνει χρήση δυσανάλογης βίας· υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πρέπει πάντα να λογοδοτούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά και επιχειρησιακά πλαίσια·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι πάντα νόμιμη, αναλογική, αναγκαία και η ύστατη λύση, και δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα· επισημαίνει ότι η χρήση βίας αδιακρίτως κατά του πλήθους είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας·

6.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ στην καταγγελία περιπτώσεων δυσανάλογης βίας, και καταδικάζει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν στοχοποιηθεί εσκεμμένα·

7.  πιστεύει ότι η βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί λύση στο πλαίσιο διαλόγου ή στην πολιτική·

8.  αναγνωρίζει ότι η αστυνομία, που επίσης έχει στις τάξεις της πολλά θύματα, λειτουργεί υπό δύσκολες συνθήκες, ιδίως λόγω της εχθρότητας ορισμένων διαδηλωτών, αλλά και λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας· καταδικάζει κάθε μορφή βίας εναντίον ατόμων ή περιουσίας από βίαιους, μαχητικούς διαδηλωτές, οι οποίοι προσέρχονται μόνο για βίαιο σκοπό και βλάπτουν τη νομιμότητα των ειρηνικών διαδηλώσεων·

9.  παροτρύνει τους υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών να συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση που παρέχει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με θέμα «Δημόσια τάξη – αστυνόμευση σημαντικών εκδηλώσεων»· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στο θέμα αυτό·

10.  τονίζει τη σημασία της εγγύησης της ασφάλειας των οργάνων επιβολής του νόμου, των αστυνομικών και των στρατιωτών που εκτελούν καθήκοντα προστασίας της ασφάλειας σε διαδηλώσεις·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου