Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2569(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0103/2019

Predkladané texty :

B8-0103/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0127

Prijaté texty
PDF 129kWORD 45k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
Právo na pokojný protest a primerané použitie sily
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy EÚ, a najmä na články 2, 3, 4, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“) a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám; keďže tieto hodnoty sú pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej sa presadzuje pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť a rovnosť medzi ženami a mužmi, spoločné;

B.  keďže zásada právneho štátu je hlavnou oporou demokracie a predstavuje jednu zo základných zásad EÚ, ktorá funguje na základe predpokladu vzájomnej istoty o tom, že členské štáty budú presadzovať dodržiavanie demokracie, zásad právneho štátu a základných práv zakotvených v Charte a v EDĽP;

C.  keďže EÚ je odhodlaná rešpektovať slobodu prejavu a informácií, ako aj slobodu zhromažďovania a združovania;

D.  keďže v článku 11 EDĽP a v článku 12 charty sa uvádza, že každý má právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať s inými vrátane práva zakladať na ochranu svojich záujmov odbory a vstupovať do nich;

E.  keďže v článku 11 EDĽP sa uvádza, že „na výkon týchto práv sa nemôžu uvaliť žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných“;

F.  keďže v článku 11 EDĽP sa tiež uvádza, že sloboda zhromažďovania „nebráni uvaleniu zákonných obmedzení na výkon týchto práv príslušníkmi ozbrojených síl, polície a štátnej správy“;

G.  keďže v článku 12 charty sa tiež uvádza, že „politické strany na úrovni Únie prispievajú k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie“;

H.  keďže sloboda združovania by mala byť chránená; keďže dynamická občianska spoločnosť a pluralitné médiá zohrávajú zásadnú úlohu pri podpore otvorenej a pluralistickej spoločnosti, verejnej účasti na demokratickom procese a posilňovaní vládnej zodpovednosti;

I.  keďže sloboda zhromažďovania ide ruka v ruke so slobodou prejavu, ktorú zabezpečuje článok 11 charty a článok 10 EDĽP, kde sa uvádza, že každý má právo na slobodu prejavu, čo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice;

J.  keďže výkon týchto slobôd vzhľadom na to, že zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci, ako sa ustanovuje v článku 10 EDĽP;

K.  keďže v článku 52 charty sa uvádza, že „akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd“;

L.  keďže EÚ podľa článku 4 ods. 2 Zmluvy o EÚ „rešpektuje základné štátne funkcie [členských štátov], najmä zabezpečovanie územnej celistvosti štátu, udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie národnej bezpečnosti“; keďže predovšetkým národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu;

M.  keďže podľa judikatúry ESĽP a Súdneho dvora Európskej únie musia byť všetky obmedzenia základných práv a občianskych slobôd v súlade so zásadami zákonnosti, nevyhnutnosti a primeranosti;

N.  keďže orgány presadzovania práva vo viacerých členských štátoch boli kritizované za narušenie práva na protest a použitie neprimeranej sily;

1.  vyzýva členské štáty, aby rešpektovali právo na slobodu pokojného zhromažďovania, združovania a slobodu prejavu;

2.  zdôrazňuje, že verejná diskusia má zásadný význam pre fungovanie demokratických spoločností;

3.  odsudzuje to, že niekoľko členských štátov prijalo v uplynulých rokoch reštriktívne zákony týkajúce sa slobody zhromažďovania;

4.  odsudzuje využívanie násilných a neprimeraných zásahov zo strany štátnych orgánov počas protestov a pokojných demonštrácií; nabáda príslušné orgány, aby zabezpečili transparentné, nestranné, nezávislé a účinné vyšetrovanie v prípade podozrenia či obvinenia z použitia neprimeranej sily; pripomína, že orgány presadzovania práva musia vždy niesť zodpovednosť za plnenie svojich povinností a dodržiavanie príslušných právnych a operačných rámcov;

5.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že používanie sily zo strany orgánov presadzovania práva bude vždy zákonné, primerané a nevyhnutné a bude sa uplatňovať len ako posledná možnosť a že pri tom bude chránený ľudský život a fyzická integrita; konštatuje, že nevyberavé použitie sily proti davom je v rozpore so zásadou primeranosti;

6.  berie na vedomie dôležitú úlohu novinárov a fotoreportérov pri oznamovaní prípadov neprimeraného násilia a odsudzuje všetky prípady, v ktorých sa zámerne stali terčom útokov;

7.  vyjadruje presvedčenie, že násilie voči pokojným demonštrantom nikdy nemôže byť riešením v diskusii alebo v politike;

8.  uznáva, že polícia, v radoch ktorej boli tiež mnohé obete, pôsobí v ťažkých podmienkach, najmä v dôsledku nevraživosti niektorých demonštrantov, ale aj z dôvodu nadmerného pracovného zaťaženia; odsudzuje každý druh násilia voči osobám alebo majetku zo strany násilných, militantných demonštrantov, ktorí prichádzajú len kvôli šíreniu násilia a narúšajú legitimitu pokojných protestov;

9.  vyzýva príslušníkov orgánov presadzovania práva členských štátov, aby sa aktívne zúčastňovali na odbornej príprave, ktorú poskytuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), na tému „Verejný poriadok – policajná ochrana v prípade významných podujatí; nabáda členské štáty, aby si v tomto smere navzájom vymieňali najlepšie postupy;

10.  zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť bezpečnosť príslušníkov orgánov presadzovania práva, príslušníkov polície a vojakov, ktorí sa podieľajú na udržiavaní bezpečnosti počas verejných protestných demonštrácií;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácii Spojených národov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia