Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2878(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0101/2019

Внесени текстове :

B8-0101/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0128

Приети текстове
PDF 155kWORD 54k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Правата на интерсексуалните лица
P8_TA(2019)0128B8-0101/2019

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно правата на интерсексуалните лица (2018/2878(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея,

—  като взе предвид Европейската социална харта и по-специално член 11 от нея,

—  като взе предвид Директива 2012/29/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления(1),

—  като взе предвид доклада, публикуван от Комисията през 2011 г., озаглавен „Транссексуалните и интерсексуалните лица“,

—  като взе предвид окончателните доклади от финансирания от Комисията пилотен проект „Health4LGBTI“ относно неравнопоставеността в здравеопазването, пред която са изправени ЛГБТИ лицата,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.(3),

—  като взе предвид документа, публикуван през май 2015 г. от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Положението с основните права на интерсексуалните лица“(4),

—  като взе предвид онлайн публикацията на FRA от ноември 2017 г., озаглавена „Картографиране на изисквания за минимална възраст във връзка с правата на детето в ЕС“(5),

—  като взе предвид Доклада на FRA за основните права за 2018 г.,

—  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека,

—  като взе предвид Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид Резолюция 2191 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, приета през 2017 г., относно насърчаване на правата на човека и премахване на дискриминацията на интерсексуалните лица,

—  като взе предвид доклада от 2015 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека относно правата на човека и интерсексуалните лица,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

—  като взе предвид доклада от 2013 г. на специалния докладчик на ООН относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид Принципите от Джогджакарта („Принципите и задълженията на държавите за прилагане международното право в областта на правата на човека във връзка със сексуалната ориентация, половата идентичност, изразяването на половата принадлежност и половите характеристики“), приети през ноември 2006 г., и 10-те допълнителни принципа („+10“), приети на 10 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно правата на интерсексуалните лица (O-000132/2018 – B8-0007/2019 и O-000133/2018 – B8-0008/2019),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че интерсексуалните лица са родени с физически полови белези, които не отговарят на медицинските или социалните норми за женско или мъжко тяло, и че тези вариации на половите белези могат да се проявят в първичните белези (като вътрешни и външни полови органи, и хромозомна и хормонална структура) и/или вторичните белези (като например мускулна маса, окосмяване и ръст);

Б.  като има предвид, че интерсексуалните лица са изложени на множество случаи на насилие и дискриминация в Европейския съюз и тези нарушения на правата на човека продължават да бъдат до голяма степен непознати за широката общественост и създателите на политики;

В.  като има предвид, че има голямо разпространение на хирургически операции и медицинска терапия на интерсексуални кърмачета, въпреки че в повечето случаи тези терапии не са необходими от медицинска гледна точка; като има предвид, че козметични операции и спешни операции може да се предлагат като пакет, което не позволява на родителите и интерсексуалните лица да разполагат с пълна информация относно последиците от двата вида операции;

Г.  като има предвид, че се извършват хирургични и медицински терапии на интерсексуални деца без тяхното предварително, лично, пълно и информирано съгласие; като има предвид, че свързани с интерсексуалността генитални осакатявания могат да имат последици за целия живот, като психологическа травма и физически увреждания;

Д.  като има предвид, че интерсексуалните лица и интерсексуалните деца, принадлежащи към други малцинствени и маргинализирани групи, са допълнително маргинализирани и социално изключени и са изложени на риск от насилие и дискриминация поради тяхната кръстосана идентичност;

Е.  като има предвид, че в повечето държави може да се извършва операция на интерсексуално дете или интерсексуално лице с увреждания със съгласието на техния законен настойник, независимо от способността на интерсексуалното лице да вземе самостоятелно решение;

Ж.  като има предвид, че в много случаи родителите и/или законните настойници са силно притиснати да вземат решения, без да бъдат напълно информирани относно последиците за детето им през целия му живот;

З.  като има предвид, че много интерсексуални лица нямат пълен достъп до медицинските си досиета, поради което не знаят, че са интерсексуални лица, или не знаят за медицинските терапии, на които са били подложени;

И.  като има предвид, че интерсексуалните вариации продължават да бъдат класифицирани като болести, като например в рамките на Международната класификация на болестите (МКБ) на Световната здравна организация, при липса на доказателства в подкрепа на дългосрочния успех на терапиите;

Й.  като има предвид, че някои интерсексуални лица не могат да се идентифицират с пола, който им е даден по медицински път при раждането; като има предвид, че правното признаване на пола, основано на самоопределяне, е възможно само в шест държави членки; като има предвид, че много държави членки все още изискват стерилизация за законно признаване на пола;

К.  като има предвид, че антидискриминационното законодателство на равнището на ЕС и в повечето държави членки не включва дискриминацията, основана на полови белези, било то като самостоятелна категория или интерпретирана като форма на дискриминация, основана на пола;

Л.  като има предвид, че много интерсексуални деца са подложени на нарушения на правата на човека и на генитално осакатяване в ЕС, когато са подлагани на терапии за нормализиране на пола;

1.  отбелязва спешната необходимост да се обърне внимание на нарушенията на правата на човека на интерсексуалните лица и призовава Комисията и държавите членки да предложат законодателство за справяне с тези проблеми;

Медикализация и патологизация

2.  решително осъжда терапиите и хирургията за нормализиране на пола; приветства законите, които забраняват този вид операции, например в Малта и Португалия, и насърчава другите държави членки да приемат подобно законодателство във възможно най-кратък срок;

3.  подчертава необходимостта от предоставяне на подходящи консултации и подкрепа за интерсексуални деца и интерсексуални лица с увреждания, както и техните родители или настойници, и от пълното им информиране относно последиците от терапиите за нормализиране на пола;

4.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят организациите, които работят за премахване на стигмата срещу интерсексуалните лица;

5.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат финансирането на организации на гражданското общество на интерсексуални лица;

6.  призовава държавите членки да подобрят достъпа на интерсексуалните лица до медицинските им досиета и да гарантират, че никой не е подложен на ненужна медицинска или хирургична терапия в ранна или детска възраст, като се гарантират физическият интегритет, автономността и самоопределението на засегнатите деца;

7.  счита, че патологизацията на интерсексуалните вариации застрашава пълното упражняване на правото на най-високия достижим стандарт на здравеопазване за интерсексуалните лица, заложен в Конвенцията на ООН за правата на детето; призовава държавите членки да гарантират депатологизацията на интерсексуалните лица;

8.  приветства депатологизацията, макар и само частична, на транссексуалните идентичности в 11-ата преразгледана версия на МКБ (МКБ-11); отбелязва обаче, че категорията „несъответствие с пола в детска възраст“ патологизира поведение, различно от свързаните с пола норми, в детска възраст; поради това призовава държавите членки да продължат премахването на тази категория от МКБ-11 и да приведат бъдещата преразгледана версия на МКБ в съответствие с техните национални здравни системи;

Документи за самоличност

9.  подчертава значението на гъвкави процедури за регистрация на ражданията; приветства законите, приети в някои държави членки, които позволяват правно признаване на пола въз основа на самоопределяне; насърчава другите държави членки да приемат подобно законодателство, включително гъвкави процедури за промяна на свързаните с пола индикатори, ако те продължат да бъдат регистрирани, и имената в удостоверенията за раждане и документите за самоличност (включително възможността за неутрални по отношение на пола имена);

Дискриминация

10.  изразява съжаление относно липсата на признаване на половите белези като основание за дискриминация в рамките на ЕС и поради това подчертава важността на този критерий, за да се гарантира достъп до правосъдие за интерсексуалните лица;

11.  призовава Комисията да засили обмена на добри практики в тази област; призовава държавите членки да приемат необходимото законодателство, за да осигурят адекватна защита, зачитане и насърчаване на основните права на интерсексуалните лица, включително интерсексуалните деца, включително пълна защита срещу дискриминация;

Обществена осведоменост

12.  призовава всички съответни заинтересовани страни да провеждат изследвания във връзка с интерсексуалните лица, като възприемат социологическа и човешка гледна точка, а не медицинска;

13.  призовава Комисията да гарантира, че средства на ЕС не подкрепят научни изследвания или медицински проекти, които допълнително допринасят за нарушения на правата на човека на интерсексуалните лица, в контекста на Европейските референтни мрежи (ERN); призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и да финансират изследователската работа в областта на положението с правата на човека на интерсексуалните лица;

14.  призовава Комисията да предприеме цялостен и основан на правата подход по отношение на правата на интерсексуалните лица и да координира по-добре работата на генералните дирекции за правосъдието и потребителите, за образованието, младежта, спорта и културата, както и за здравеопазването и безопасността на храните, за да гарантира съгласувани политики и програми в подкрепа на интерсексуалните лица, включително обучение на държавните служители и медицинските работници;

15.  призовава Комисията да засили свързаното с интерсексуалността измерение в своя многогодишен списък от действия във връзка с ЛГБТИ лицата за текущия период и да започне още сега подготовка за подновяването на тази стратегия за следващия многогодишен период (2019–2024 г.);

16.  призовава Комисията да улесни обмена на най-добри практики между държавите членки за защита на правата на човека и физическата неприкосновеност на интерсексуалните лица;

o
o   o

17.  възлага на своя председател да изпрати настоящата резолюция до Съвета, Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки, както и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

(1) OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(2) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 21.
(3) OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 2.
(4) https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
(5) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност