Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2878(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0101/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0101/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0128

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 158kWORD 49k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων
P8_TA(2019)0128B8-0101/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων (2018/2878(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2011 με τίτλο «Τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα»,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις του δοκιμαστικού σχεδίου που χρηματοδότησε η Επιτροπή με τίτλο «Health4LGBTI», σχετικά με τις ανισότητες στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο που δημοσίευσε τον Μάιο του 2015 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων(4),

–  έχοντας υπόψη την δημοσίευση του FRA στο διαδίκτυο, τον Νοέμβριο του 2017, σχετικά με τη χαρτογράφηση των απαιτήσεων ως προς το κατώτατο όριο ηλικίας σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του παιδιού στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA για τα θεμελιώδη δικαιώματα το 2018,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2191 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 2017, με θέμα την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων και την εξάλειψη των διακρίσεων που υφίστανται,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 2015, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ίντερσεξ άτομα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για το 2013 του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα βασανιστήρια και κάθε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές της Yogyakarta («Αρχές και κρατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου») που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 συμπληρωματικές αρχές («συν 10») που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων (O-000132/2018 – B8-0007/2019 και O-000133/2018 – B8-0008/2019),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίντερσεξ άτομα γεννιούνται με φυσικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν ταιριάζουν με τα ιατρικά ή κοινωνικά πρότυπα των γυναικείων ή ανδρικών σωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές στα χαρακτηριστικά του φύλου μπορούν να εμφανιστούν σε βασικά χαρακτηριστικά (όπως τα εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όργανα και η χρωμοσωμική και ορμονική δομή) και/ή τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά (όπως η μυϊκή μάζα, η κατανομή του τριχώματος και το ανάστημα)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίντερσεξ άτομα αντιμετωπίζουν πολλά περιστατικά βίας και διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στο ευρύ κοινό και στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή συχνότητα χειρουργικών επεμβάσεων και ιατρικών θεραπευτικών αγωγών σε ίντερσεξ βρέφη, αν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αγωγές αυτές δεν είναι ιατρικά αναγκαίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατόν να προτείνονται μαζί πλαστικές και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, γεγονός που δεν δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και σε ίντερσεξ άτομα να ενημερώνονται πλήρως για τον αντίκτυπο της κάθε επέμβασης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπευτικές αγωγές σε ίντερσεξ παιδιά χωρίς την πρότερη προσωπική και εν πλήρει επιγνώσει συναίνεσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των ίντερσεξ ατόμων μπορεί να έχει ισόβιες συνέπειες, όπως ψυχολογικά τραύματα και σωματικές αναπηρίες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίντερσεξ άτομα και τα ίντερσεξ παιδιά που ανήκουν σε λοιπές μειονοτικές και περιθωριοποιημένες ομάδες καθίστανται ακόμη πιο περιθωριοποιημένα και κοινωνικά αποκλεισμένα και κινδυνεύουν να πέσουν θύματα βίας και διακρίσεων εξαιτίας των τεμνομένων ταυτοτήτων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση σε ίντερσεξ παιδί ή σε ίντερσεξ άτομο με αναπηρίες με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα τους, ασχέτως της ικανότητας του ίντερσεξ ατόμου να αποφασίσει για τον εαυτό του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι γονείς και/ή νόμιμοι κηδεμόνες υφίστανται έντονες πιέσεις για να πάρουν μια απόφαση χωρίς να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις ισόβιες συνέπειες που μπορεί αυτή να έχει για το παιδί τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ίντερσεξ άτομα δεν διαθέτουν πλήρη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό τους και, ως εκ τούτου, δεν γνωρίζουν ότι είναι ίντερσεξ ή αγνοούν τις ιατρικές αγωγές στις οποίες έχουν υποβληθεί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίντερσεξ παραλλαγές εξακολουθούν να κατατάσσονται στις ασθένειες, όπως στη διεθνή στατιστική ταξινόμηση των νόσων (ICD), ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων υπέρ της μακροπρόθεσμης επιτυχίας των θεραπειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα διεμφυλικά άτομα δεν ταυτίζονται με το κοινωνικό φύλο που απέκτησαν εκ γενετής με ιατρική παρέμβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου με αυτοπροσδιορισμό είναι δυνατή μόλις σε έξι κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να απαιτείται στείρωση πριν από τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία κατά των διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, και στα περισσότερα κράτη μέλη, δεν περιλαμβάνει διακρίσεις λόγω χαρακτηριστικών φύλου, είτε ως αυτοτελή κατηγορία είτε ως μορφή διάκρισης που ερμηνεύεται ως οφειλόμενη στο φύλο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ίντερσεξ παιδιά υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων στην ΕΕ όταν υποβάλλονται σε ιατρικές αγωγές για την «κανονικοποίηση» του φύλου·

1.  παρατηρεί ότι είναι επειγόντως ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν νομοθεσία για την επίλυση των προβλημάτων που οφείλονται στα εν λόγω ζητήματα·

Ιατρικοποίηση και παθολογικοποίηση

2.  καταδικάζει απερίφραστα θεραπευτικές αγωγές και χειρουργικές επεμβάσεις κανονικοποίησης του φύλου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους νόμους που απαγορεύουν τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως στη Μάλτα και την Πορτογαλία, και παροτρύνει και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να θεσπίσουν παρόμοιους νόμους το συντομότερο δυνατόν·

3.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να παρέχεται επαρκής συμβουλευτική και άλλη στήριξη σε ίντερσεξ παιδιά και ίντερσεξ άτομα με αναπηρίες, καθώς και στους γονείς ή κηδεμόνες αυτών, και να ενημερώνονται αυτοί πλήρως για τις συνέπειες των θεραπευτικών αγωγών κανονικοποίησης του φύλου·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις οργανώσεις που εργάζονται για την εξάλειψη του στίγματος των ίντερσεξ ατόμων·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αγωνίζονται για τα ίντερσεξ άτομα·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ίντερσεξ ατόμων στο ιατρικό ιστορικό τους και να μεριμνούν ώστε να μην υποβάλλεται κανείς σε αναίτιες ιατρικές αγωγές ή χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη νηπιακή ή την παιδική του ηλικία και τούτο προκειμένου να διασφαλίζονται η σωματική ακεραιότητα, η αυτονομία και ο αυτοπροσδιορισμός των παιδιών·

7.  θεωρεί ότι η παθολογικοποίηση των ίντερσεξ παραλλαγών θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα των ίντερσεξ ατόμων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, όπως κατοχυρώνεται αυτό στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποπαθολογικοποίηση των ίντερσεξ ατόμων·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποπαθολογικοποίηση, έστω και μερική, της διεμφυλικής ταυτότητας στην οποία προβαίνει η ενδέκατη αναθεώρηση της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης των νόσων (ICD-11)· παρατηρεί, εντούτοις, ότι η έννοια της «δυσαρμονίας φύλου» στην παιδική ηλικία παθολογικοποιεί όσες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τα πρότυπα περί φύλου κατά την παιδική ηλικία· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την κατάργηση αυτής της έννοιας από την ICD-11 και να μεριμνήσουν για την ευθυγράμμιση κάθε μελλοντικής αναθεώρησης της ICD με τα εθνικά συστήματα υγείας τους·

Έγγραφα ταυτότητας

9.  τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ευέλικτων διαδικασιών καταχώρισης γεννήσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους νόμους που ενέκριναν ορισμένα κράτη μέλη και επιτρέπουν τη νομική αναγνώριση του φύλου στη βάση του αυτοπροσδιορισμού· προτρέπει και άλλα κράτη μέλη να εγκρίνουν παρόμοιους νόμους που θα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ευέλικτες διαδικασίες για την αλλαγή της ένδειξης φύλου, εφόσον εξακολουθεί να καταχωρίζεται, καθώς και για την αλλαγή ονόματος στο πιστοποιητικό γέννησης και στο έγγραφο ταυτότητας (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιλογής ουδέτερων ως προς το φύλο ονομάτων)·

Διακρίσεις

10.  εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά φύλου ως λόγος εισαγωγής διακρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία αυτού του κριτηρίου προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ίντερσεξ ατόμων στη δικαιοσύνη·

11.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών επί του θέματος· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εκείνους τους νόμους που απαιτούνται για την επαρκή προστασία, τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίντερσεξ, συμπεριλαμβανομένων των ίντερσεξ παιδιών, μεταξύ άλλων με την παροχή πλήρους προστασίας από τις διακρίσεις·

Ευαισθητοποίηση του κοινού

12.  ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διεξάγουν έρευνες σχετικά με τα ίντερσεξ άτομα, επιλέγοντας προσέγγιση μάλλον κοινωνιολογικής φύσεως και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά ιατρικής·

13.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μην υποστηρίζονται από τα ταμεία της ΕΕ ερευνητικά ή ιατρικά προγράμματα που συμβάλλουν περαιτέρω στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ΕΔΑ)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν έρευνα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων·

14.  καλεί την Επιτροπή να επιλέγει ολιστική και με γνώμονα τα δικαιώματα προσέγγιση όταν ασχολείται με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων· ζητεί επίσης καλύτερο συντονισμό του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ώστε να διακρίνονται για τη συνεκτικότητά τους οι πολιτικές και τα προγράμματα για τη στήριξη των ίντερσεξ ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των κρατικών υπαλλήλων και του ιατρικού κλάδου·

15.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την παράμετρο που αφορά τα ίντερσεξ άτομα στον πολυετή κατάλογο δράσεών της για τα άτομα ΛΟΑΔΜ για την τρέχουσα περίοδο, και να ξεκινήσει από τώρα να προετοιμάζει την ανανέωση της εν λόγω στρατηγικής για την επόμενη πολυετή περίοδο (2019-2024)·

16.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σωματικής ακεραιότητας των ίντερσεξ ατόμων·

o
o   o

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(2) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.
(3) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 2.
(4) https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
(5) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου