Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2878(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0101/2019

Texte depuse :

B8-0101/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0128

Texte adoptate
PDF 142kWORD 52k
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Drepturile persoanelor intersexuale
P8_TA(2019)0128B8-0101/2019

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la drepturile persoanelor intersexuale (2018/2878(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 21,

–  având în vedere Carta socială europeană, în special articolul 11,

–  având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității(1),

–  având în vedere raportul publicat de Comisie în 2011 și intitulat „Persoanele transsexuale și intersexuale”,

–  având în vedere rapoartele finale ale proiectului-pilot finanțat de Comisie și intitulat „Health4LGBTI” privind inegalitățile în materie de sănătate cu care se confruntă persoanele LGBTI,

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015(3),

–  având în vedere raportul din 2015 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) intitulat „Situația drepturilor fundamentale ale persoanelor intersexuale”(4),

–  având în vedere publicația online a FRA din noiembrie 2017 intitulată „Identificarea cerințelor privind vârsta minimă în ceea ce privește drepturile copilului în UE”(5),

–  având în vedere Raportul FRA din 2018 privind drepturile fundamentale,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante,

–  având în vedere Rezoluția 2191 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, adoptată în 2017, privind promovarea drepturilor omului și eliminarea discriminării persoanelor intersexuale,

–  având în vedere raportul din 2015 al Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei privind drepturile omului și persoanele intersexuale,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități,

–  având în vedere raportul din 2013 al Raportorului special al ONU privind tortura și alte pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere principiile de la Yogyakarta („Principiile și obligațiile statelor privind aplicarea dreptului internațional în domeniul drepturilor omului în legătură cu orientările sexuale, identitatea de gen, exprimarea de gen și caracteristicile sexuale”), adoptate în noiembrie 2006, precum și cele 10 principii complementare („plus 10”), adoptate la 10 noiembrie 2017,

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei privind drepturile persoanelor intersexuale (O-000132/2018 – B8-0007/2019 și O-000133/2018 – B8-0008/2019),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât persoanele intersexuale se nasc cu caracteristici sexuale fizice care nu corespund normelor medicale sau sociale asociate corpului feminin sau masculin, iar aceste variații ale caracteristicilor sexuale pot să se manifeste prin caracteristici primare (de exemplu, organe genitale interne și externe, structură cromozomială și hormonală) și/sau caracteristici secundare (de exemplu, masă musculară, pilozitate și statură);

B.  întrucât persoanele intersexuale sunt expuse multor forme de violență și discriminare în Uniunea Europeană, iar aceste încălcări ale drepturilor omului rămân în mare parte necunoscute publicului larg și factorilor de decizie politică;

C.  întrucât au loc multe intervenții chirurgicale și tratamente medicale pentru copiii intersexuali, deși, în majoritatea cazurilor, aceste tratamente nu sunt necesare din punct de vedere medical; întrucât operațiile estetice și intervențiile chirurgicale de urgență pot fi propuse sub formă de pachet, împiedicând părinții și persoanele intersexuale să dispună de informații complete cu privire la impactul fiecărei intervenții în parte;

D.  întrucât intervențiile chirurgicale și tratamentele medicale sunt efectuate asupra copiilor intersexuali fără consimțământul lor prealabil, personal, deplin și în cunoștință de cauză; întrucât mutilarea genitală a persoanelor intersexuale poate avea consecințe pe toată durata vieții, cum ar fi traume psihologice și deficiențe fizice;

E.  întrucât persoanele intersexuale și copiii intersexuali care aparțin și altor grupuri minoritare și marginalizate sunt și mai marginalizați și excluși social și sunt expuși într-o măsură și mai mare riscului de violență și de discriminare din cauza faptului că se află la intersecția unor identități;

F.  întrucât în majoritatea statelor membre se pot efectua intervenții chirurgicale asupra unui copil intersexual și a unei persoane intersexuale cu handicap, cu acordul tutorelui lor legal, indiferent de capacitatea persoanei intersexuale de a decide singură;

G.  întrucât, în multe cazuri, asupra părinților și/sau tutorilor legali se fac presiuni puternice să ia decizii fără a fi pe deplin informați cu privire la consecințele acestora asupra întregii vieți a copilului lor;

H.  întrucât multe persoane intersexuale nu au acces deplin la dosarele lor medicale și, prin urmare, nu știu că sunt persoane intersexuale sau nu au cunoștință de tratamentele medicale la care au fost supuse;

I.  întrucât variațiile intersexuale continuă să fie clasificate drept boli, de exemplu în Clasificarea internațională a bolilor (ICD) a Organizației Mondiale a Sănătății, în absența unor dovezi care să sprijine succesul pe termen lung al tratamentelor;

J.  întrucât unele persoane intersexuale nu se vor identifica cu genul care li se atribuie la naștere; întrucât recunoașterea legală a genului pe baza autodeterminării este posibilă numai în șase țări membre; întrucât în multe state membre ale UE se cere încă sterilizarea pentru recunoașterea juridică a genului;

K.  întrucât legislația privind combaterea discriminării la nivelul UE și în majoritatea statelor membre nu include discriminarea bazată pe caracteristicile sexuale, nici ca o categorie independentă, nici ca o formă de discriminare pe motive de sex;

L.  întrucât mulți dintre copiii intersexuali se confruntă cu încălcări ale drepturilor omului și cu mutilări genitale în UE atunci când sunt supuși unor tratamente de normalizare sexuală,

1.  ia act de necesitatea urgentă de a aborda încălcările drepturilor omului în cazul persoanelor intersexuale și invită Comisia și statele membre să propună acte legislative care să abordeze aceste probleme;

Medicalizare și patologizare

2.  condamnă cu tărie tratamentele și intervențiile chirurgicale de normalizare sexuală; salută legile care interzic astfel de intervenții chirurgicale, cum este cazul în Malta și Portugalia și încurajează alte state membre să adopte o legislație similară cât mai curând posibil;

3.  subliniază necesitatea de a se oferi consiliere și sprijin adecvate copiilor intersexuali și persoanelor intersexuale cu dizabilități, precum și părinților sau tutorilor acestora și de a-i informa cu privire la consecințele tratamentelor de normalizare sexuală;

4.  invită Comisia și statele membre să sprijine organizațiile care acționează pentru eliminarea stigmatizării persoanelor intersexuale;

5.  îndeamnă Comisia și statele membre să majoreze finanțarea acordată organizațiilor societății civile care se ocupă de persoanele intersexuale;

6.  invită statele membre să îmbunătățească accesul persoanelor intersexuale la dosarele lor medicale și să se asigure că nimeni nu este supus unui tratament medical sau chirurgical care nu este necesar în copilărie, garantând integritatea corporală, autonomia și autodeterminarea copiilor în cauză;

7.  este de părere că patologizarea variațiilor intersexuale periclitează exercitarea deplină a dreptului persoanelor intersexuale la cel mai înalt standard de sănătate posibil, astfel cum este consacrat în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului; invită statele membre să asigure depatologizarea persoanelor intersexuale;

8.  salută depatologizarea, chiar și doar parțială, a identităților transsexuale în cadrul celei de-a 11-a revizuiri a ICD (ICD-11); constată, cu toate acestea, că categoria de „incongruență de gen în copilărie” patologizează comportamentele din copilărie care nu intră în normele de gen; solicită, prin urmare, statelor membre să continue eliminarea acestei categorii din cadrul ICD-11 și să asigure alinierea viitoarei revizuiri a ICD la sistemele lor naționale de sănătate;

Documentele de identitate

9.  subliniază importanța unor proceduri flexibile de înregistrare a nașterilor; salută legile adoptate în unele state membre care permit recunoașterea legală a genului pe baza autodeterminării; încurajează alte state membre să adopte acte legislative similare, inclusiv proceduri flexibile de schimbare a indicatorilor de gen, atât timp cât aceștia continuă să fie înregistrați, și a numelor de pe certificatele de naștere și documentele de identitate (inclusiv posibilitatea unor nume neutre din punctul de vedere al genului);

Discriminarea

10.  regretă lipsa de recunoaștere a caracteristicilor sexuale ca motiv de discriminare în întreaga UE și, prin urmare, subliniază importanța acestui criteriu pentru a se asigura accesul persoanelor intersexuale la justiție;

11.  invită Comisia să intensifice schimbul de bune practici în această privință; invită statele membre să adopte legislația necesară care să asigure protecția adecvată, să respecte și să promoveze drepturile fundamentale ale persoanelor intersexuale, inclusiv ale copiilor intersexuali, inclusiv protecție deplină împotriva discriminării;

Sensibilizarea publicului

12.  invită toate părțile interesate relevante să desfășoare cercetări privind persoanele intersexuale dintr-o perspectivă sociologică și a drepturilor omului, mai degrabă decât din perspectivă medicală;

13.  invită Comisia să se asigure că fondurile UE nu sprijină proiectele de cercetare sau medicale care contribuie la încălcarea și mai gravă a drepturilor persoanelor intersexuale, în contextul rețelelor europene de referință (RER); invită Comisia și statele membre să sprijine și să finanțeze cercetarea privind situația drepturilor omului în cazul persoanelor intersexuale;

14.  invită Comisia să adopte o abordare holistică și bazată pe drepturi în ceea ce privește drepturile persoanelor intersexuale și să coordoneze mai bine activitatea Direcțiilor sale Generale pentru Justiție și Consumatori, pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură și pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, pentru a asigura coerența politicilor și a programelor care sprijină persoanele intersexuale, inclusiv formarea funcționarilor publici și a profesiilor medicale;

15.  invită Comisia să consolideze dimensiunea intersexuală în lista acțiunilor sale multianuale pentru LGBTI în perioada actuală și să înceapă pregătirea reînnoirii acestei strategii pentru următoarea perioadă multianuală (2019-2024);

16.  îndeamnă Comisia să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre cu privire la protejarea drepturilor omului și a integrității fizice a persoanelor intersexuale;

o
o   o

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

(1) JO L 315, 14.11.2012, p. 57.
(2) JO C 93, 24.3.2017, p. 21.
(3) JO C 238, 6.7.2018, p. 2.
(4) https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
(5) https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate