Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2573(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0127/2019

Esitatud tekstid :

B8-0127/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/02/2019 - 10.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0129

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 51k
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - Strasbourg Lõplik väljaanne
LGBTI‑inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tulevik
P8_TA(2019)0129B8-0127/2019

Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2019. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi resolutsioon LGBTI‑inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tuleviku kohta (2019/2573(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8 ja 10,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–  võttes arvesse 31. märtsil 2010. aastal vastu võetud Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust liikmesriikidele seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaste meetmete kohta (CM/Rec(2010)5),

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (COM(2008)0426), ning parlamendi 2. aprilli 2009. aasta seisukohta nimetatud ettepaneku suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 24. juunil 2013. aastal vastu võetud suuniseid lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI‑inimesed) kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks,

–  võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2016. aasta järeldusi, milles käsitletakse LGBTI‑inimeste võrdõiguslikkust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt korraldatud lesbisid, geisid, biseksuaale ja trans-inimesi Euroopa Liidus käsitleva uuringu tulemusi, mis avaldati 17. mail 2013. aastal,

–  võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemise ELi tegevuskava kohta(1),

–  võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal(2),

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 12. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni 2191(2017) intersooliste inimeste inimõiguste edendamise ja intersooliste inimeste diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse komisjoni 2015. aasta detsembri LGBTI‑inimeste võrdõiguslikkuse edendamise meetmete loetelu,

–  võttes arvesse komisjoni 2016. ja 2017. aasta aruandeid LGBTI‑inimeste võrdõiguslikkuse edendamise meetmete loetelu rakendamise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 5. juuni 2018. aasta otsust (Relu Adrian Coman jt vs. Inspectoratul General pentru Imigrări ja Ministerul Afacerilor Interne)(3) ning Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu muud asjakohast kohtupraktikat,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta mai aruannet intersooliste inimeste põhiõiguste olukorra kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta märtsi aruannet praeguse rändeolukorra kohta ELis ning lesbidest, geidest, biseksuaalidest, trans- ja intersoolistest inimestest varjupaigataotlejate kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 2015. aasta aruannet inimõiguste ja intersooliste inimeste kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 22. aprilli 2015. aasta resolutsiooni 2048(2015) intersooliste inimeste diskrimineerimise kohta Euroopas,

–  võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust LGBTI‑inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tuleviku kohta (O‑000006/2019 – B8‑0014/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et LGBTI‑inimesed kannatavad Euroopa Liidus endiselt diskrimineerimise ja vägivalla all; arvestades, et mitte kõik ELi liikmesriigid ei paku LGBTI‑inimestele diskrimineerimise eest õiguskaitset;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament palus oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsioonis homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemise ELi tegevuskava kohta, et komisjon võtaks vastu LGBTI‑inimeste võrdõiguslikkuse strateegia;

C.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu kutsus oma 16. juuni 2016. aasta järeldustes LGBTI‑inimeste võrdõiguslikkuse kohta liikmesriike üles tegema komisjoniga LGBTI‑inimesi käsitlevate meetmete loetelu alal koostööd;

D.  arvestades, et komisjon on võtnud vastu ulatuslikud strateegilised raamistikud muude põhiõigustega seotud teemade kohta, nagu puuded või romade kaasamine, kuid ei ole veel võtnud selliseid meetmeid LGBTI‑inimeste õiguste valdkonnas;

E.  arvestades, et komisjoni 2015. aastal avaldatud LGBTI‑inimeste võrdõiguslikkuse edendamise meetmete loetelu ei ole siduv ega terviklik strateegia;

F.  arvestades, et komisjoni aruanded LGBTI‑inimeste võrdõiguslikkuse edendamise meetmete loetelu rakendamise kohta näitavad, et on tehtud olulisi samme, kuid palju on veel teha, et tagada kõikide ELi kodanike, sealhulgas LGBTI‑inimeste võrdsus;

G.  arvestades, et kuigi Euroopa Ülemkogu vastu võetud suunised lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI‑inimeste) kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks on olnud ELi ja selle liikmesriikide jaoks nende välistegevuses alates 2013. aastast siduvad, kujutab täiendava ELi-sisese kohustuse puudumine endast ohtu sisemisele ja välisele ühtekuuluvusele;

H.  arvestades, et diskrimineerimisvastane direktiiv on nõukogus endiselt blokeeritud;

1.  kordab oma ELi tegevuskava käsitlevas resolutsioonis esitatud soovitusi;

2.  märgib, et viimastel aastatel on ELis täheldatud soolise võrdõiguslikkuse vallas tagasilööke, millel on LGBTI‑inimestele vahetu mõju; palub komisjonil võtta endale kohustus nende tagasilöökidega tegeleda, seada võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine prioriteetseks poliitikavaldkonnaks ning tagada, et seda kohustust järgitakse järgmise, 2019. aasta teises pooles ametisse astuva komisjoni töös;

3.  kutsub komisjoni üles tagama, et LGBTI‑inimeste õigused seatakse tema 2019.–2024. aasta tööprogrammis tähtsale kohale, ning tugevdama koostööd eri peadirektoraatide vahel valdkondades, kus LGBTI‑inimeste õigusi tuleks eelkõige arvesse võtta, näiteks hariduses ja tervishoius, nagu nähakse ette LGBTI‑inimesi käsitlevate meetmete loetelus;

4.  palub komisjonil võtta vastu veel ühe strateegilise dokumendi LGBTI‑inimeste võrdõiguslikkuse edendamiseks;

5.  palub komisjonil jälgida diskrimineerimisvastaste õigusaktide ja meetmete rakendamist ning tagada nende täitmine, et tagada LGBTI‑inimeste õigused kõikides valdkondades;

6.  kutsub komisjoni üles jätkama tööd LGBTI‑inimesi käsitlevate meetmete loetellu kantud teemadega;

7.  kutsub komisjoni üles kaasama Euroopa Parlamenti ja kodanikuühiskonna organisatsioone oma tulevase LGBTI‑inimesi käsitlevate meetmete loetelu koostamisse;

8.  palub komisjonil jätkata LGBTI‑inimesi ja nende peresid käsitlevaid teadlikkuse tõstmise ja üldsuse teavitamise kampaaniaid; rõhutab, et selline tegevus kõigil tasanditel on väga tähtis ning oluline on keskenduda pigem ühiskonnale mitmekesisusest tõusvale kasule kui pelgalt LGBTI‑inimeste olukorra normaliseerimisele;

9.  palub komisjonil abistada ja toetada liikmesriike kvaliteetsete ja laiahaardeliste suhtealaste ja seksuaalharidusprogrammide rakendamisel, mis pakuvad hinnanguvabalt, positiivselt ja LGBTI‑inimesi kaasaval viisil seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste alast teavet ja haridust;

10.  kutsub komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid, et tagada vastavalt Euroopa Liidu Kohtu hiljutisele Comani kohtuasjale kõigi perede, sealhulgas LGBTI‑perede vaba liikumine;

11.  märgib, et kaheksas liikmesriigis on steriliseerimine soo õigusliku tunnustamise eeltingimus ja 18 liikmesriiki nõuavad selleks diagnoosi vaimse tervise kohta; palub komisjonil hinnata, kas sellised nõuded on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga;

12.  palub komisjonil lisada oma tulevasse LGBTI‑inimeste õiguste vallas tehtavasse töösse valdkondadevahelised aspektid, võtta arvesse tõrjutud LGBTI‑inimeste kokkupuuteid diskrimineerimisega eri valdkondades ning töötada välja meetmed nende konkreetsete vajaduste täitmiseks, tagades tõrjutud LGBTI‑rühmade eritoetusvõrgustikele ka rahastamise;

13.  kutsub komisjoni üles jätkama liikmesriikidega koostööd LGBTI‑inimeste õigusi käsitlevate tulevate meetmete rakendamiseks;

14.  kutsub komisjoni üles edendama sellealaste heade tavade vahetamist; kutsub liikmesriike üles võtma vastu õigusakte, millega tagatakse, et LGBTI‑inimeste laste põhiõigusi piisavalt määral austatakse, edendatakse ja kaitstakse, kaasa arvatud nende täielik kaitse diskrimineerimise vastu;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele.

(1) ELT C 93, 24.3.2017, lk 21.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0032.
(3) Kohtuotsus, Euroopa Kohus (suurkoda), 5. juuni 2018, ECLI:EU:C:2018:385.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika