Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0127/2019

Predkladané texty :

B8-0127/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0129

Prijaté texty
PDF 137kWORD 47k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024)
P8_TA(2019)0129B8-0127/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (2019/2573(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 21,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity prijaté 31. marca 2010,

–  so zreteľom na návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (COM(2008)0426) a na svoju pozíciu z 2. apríla 2009 k tomuto návrhu,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých základných práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len „LGBTI“), ktoré Rada Európskej únie prijala na svojom zasadnutí 24. júna 2013,

–  so zreteľom na závery Rady o rovnosti LGBTI osôb zo 16. júna 2016,

–  so zreteľom na výsledky prieskumu Európskej únie o lesbách, gejoch, bisexuáloch a transrodových osobách, ktorý vykonala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a ktorý bol zverejnený 17. mája 2013,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017(2),

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2191(2017) z 12. októbra 2017 o podpore ľudských práv intersexuálnych osôb a odstraňovaní diskriminácie voči týmto osobám,

–  so zreteľom na zoznam opatrení Komisie na dosiahnutie pokroku z hľadiska rovnosti LGBTI osôb z decembra 2015,

–  so zreteľom na výročné správy Komisie z roku 2016 a 2017 o vykonávaní zoznamu opatrení na dosiahnutie pokroku z hľadiska rovnosti LGBTI osôb,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 5. júna 2018 (Relu Adrian Coman a ďalší/Inspectoratul General pentru Imigrări a Ministerul Afaerilor Interne)(3) a ďalšiu relevantnú judikatúru SDEÚ a ESĽP,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z mája 2015 s názvom Situácia týkajúca sa základných práv intersexuálov,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z marca 2017 s názvom Súčasná migračná situácia v EÚ: LGBTI žiadatelia o azyl,

–  so zreteľom na správu komisára Rady Európy pre ľudské práva o ľudských právach a intersexuáloch z roku 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2048(2015) z 22. apríla 2015 o diskriminácii transrodových osôb v Európe,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na otázku adresovanú Komisii o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže LGBTI osoby naďalej trpia diskrimináciou a násilím v Európskej únii; keďže nie všetky členské štáty EÚ zabezpečujú právnu ochranu LGBTI osôb pred diskrimináciou;

B.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vyzval Komisiu, aby prijala stratégiu rovnosti LGBTI osôb;

C.  keďže Európska rada vo svojich záveroch o rovnosti LGBTI osôb zo 16. júna 2016 vyzvala členské štáty, aby spolupracovali s Komisiou, pokiaľ ide o zoznam opatrení zameraných na LGBTI osoby;

D.  keďže Komisia prijala podrobné strategické rámce k iným témam súvisiacim so základnými právami, ako sú zdravotné postihnutie a začleňovanie Rómov, ale doteraz neprijala žiadne takéto kroky v súvislosti s opatreniami zameranými na LGBTI osoby;

E.  keďže zoznam opatrení zameraných na podporu rovnosti LGBTI osôb, ktorý Komisia zverejnila v roku 2015, je nezáväzná, nekomplexná stratégia;

F.  keďže zo správ Komisie o vykonávaní zoznamu opatrení na dosiahnutie pokroku v oblasti rovnosti LGBTI osôb vyplýva, že sa podnikli významné kroky, ale na zabezpečenie rovnosti všetkých občanov v EÚ vrátane LGBTI občanov je potrebné urobiť ešte veľa práce;

G.  keďže hoci usmernenia prijaté Európskou radou na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) sú pre EÚ a jej členské štáty záväzné vo vonkajšej činnosti od roku 2013, chýbajúci vnútorný doplňujúci záväzok zo strany EÚ predstavuje hrozbu pre vnútornú a vonkajšiu súdržnosť;

H.  keďže antidiskriminačná smernica je v Rade naďalej zablokovaná;

1.  opakuje odporúčania svojho uznesenia o pláne EÚ;

2.  konštatuje, že v posledných rokoch bol v EÚ zaznamenaný odmietavý postoj k rodovej rovnosti, ktorý sa priamo dotýka LGBTI osôb; vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala riešiť tento problém, aby považovala rovnosť a nediskrimináciu za prioritnú oblasť, a zabezpečila, aby sa tento záväzok prevzal do práce budúcej Komisie, ktorá nastúpi do úradu v roku 2019;

3.  vyzýva Komisiu, aby zaručila, že práva LGBTI osôb budú prioritou v jej pracovnom programe na roky 2019 – 2024, a aby posilnila spoluprácu medzi rôznymi generálnymi riaditeľstvami v oblastiach, v ktorých by sa mali zohľadňovať práva LGBTI, ako napríklad v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, ako je stanovené v zozname opatrení zameraných na LGBTI osoby;

4.  vyzýva Komisiu, aby prijala ďalší strategický dokument na podporu rovnosti LGBTI osôb;

5.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala a presadzovala vykonávanie antidiskriminačných právnych predpisov a opatrení na zabezpečenie práv LGBTI osôb vo všetkých oblastiach;

6.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na témach, ktoré už boli zaradené do zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby;

7.  vyzýva Komisiu, aby zapojila Európsky parlament a organizácie občianskej spoločnosti do vypracúvania návrhu svojho budúceho zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby;

8.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo zvyšovaní povedomia a kampaniach verejnej komunikácie týkajúcich sa LGBTI osôb a ich rodín; zdôrazňuje význam takýchto opatrení na všetkých úrovniach a zamerania sa na prínosy rozmanitosti pre spoločnosť, a nie len na normalizáciu LGBTI osôb;

9.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila a podporila členské štáty pri vykonávaní vysokokvalitných a komplexných vzdelávacích programov týkajúcich sa sexuality a vzťahov, ktoré poskytnú informácie a vzdelanie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv spôsobom, ktorý neodsudzuje, je v pozitívnom duchu a inkluzívny k LGBTI osobám;

10.  vyzýva Komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia na zabezpečenie slobody pohybu pre všetky rodiny vrátane rodín LGBTI v súlade s nedávnou vecou Coman na SDEÚ;

11.  konštatuje, že 8 členských štátov vyžaduje sterilizáciu a 18 členských štátov vyžaduje diagnostiku duševného zdravia na zákonné uznanie rodu; vyzýva Komisiu, aby posúdila, či sú tieto požiadavky v súlade s Chartou základných práv Európskej únie;

12.  vyzýva Komisiu, aby zahrnula prierezovú perspektívu do svojej budúcej činnosti v oblasti práv LGBTI osôb, aby zohľadnila prelínajúce sa skúsenosti s diskrimináciou, s ktorými sa stretávajú marginalizované LGBTI osoby, a aby vypracovala opatrenia na riešenie ich osobitných potrieb vrátane poskytnutia finančných prostriedkov na osobitné siete na podporu marginalizovaných skupín LGBTI;

13.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s členskými štátmi s cieľom vykonávať svoje budúce opatrenia v oblasti práv LGBTI osôb;

14.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti; vyzýva členské štáty, aby prijali právne predpisy potrebné na zabezpečenie toho, aby mali deti LGBTI dostatočnú úctu, podporu a ochranu vrátane úplnej ochrany pred diskrimináciou;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov a Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.

(1) Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 21.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.
(3) Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. júna 2018, ECLI:EU:C:2018:385.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia