Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2527(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0079/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0131

Приети текстове
PDF 135kWORD 55k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища
P8_TA(2019)0131B8-0079/2018

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно NAIADES II – програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (2018/2882(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията относно NAIADES II – програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (O-000016/2014 – B7 0000/2014),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 януари 2006 г. относно насърчаването на транспорта по вътрешните водни пътища „NAIADES – Интегрирана европейска програма за действие за транспорта по вътрешните водни пътища“ (COM(2006)0006),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2006 г. относно насърчаването на транспорта по вътрешните води пътища: NAIADES (Интегрирана европейска програма за действие за транспорта по вътрешните водни пътища)(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 септември 2013 г., озаглавено „Към качествен транспорт по вътрешните водни пътища – „NAIADES II“ (COM(2013)0623),

—  като взе предвид резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2014 г. относно NAIADES II – програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища(2),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 18 септември 2018 г., озаглавен „Междинен доклад за напредъка по изпълнението на програмата за действие NAIADES II за насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища (за периода 2014 – 2017 г.) (SWD(2018)0428),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юли 2016 г., озаглавено „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“ (COM(2016)0501),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“(3),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че вътрешните водни пътища свързват важни пристанища, градове, промишлени центрове и основни земеделски области в ЕС, като по този начин допринасят в значителна степен за постигане на целите на ЕС за декарбонизация, устойчив растеж и териториално сближаване;

Б.  като има предвид, че за да се постигнат целите на Парижкото споразумение от 2015 г. (COP21), е необходимо преминаване от автомобилен към вътрешноводен транспорт, и като има предвид, че вътрешният воден транспорт разполага с достатъчен капацитет за поемане на много по-големи обеми от товари и пътници, за да се облекчи претоварената европейска пътна транспортна система;

В.  като има предвид, че вътрешният воден транспорт е от съществено значение за намаляване на по-нататъшните отрицателни последици от транспорта чрез по-ефективно използване на земята и енергията и намаляване на шума и броя на произшествията;

Г.  като има предвид, че флотите за плаване по вътрешни водни пътища ще трябва да бъде модернизирани и адаптирани, за да отразяват техническия напредък с цел постигане на по-добри екологични резултати, като по този начин ще се гарантира конкурентното предимство на транспорта по вътрешните водни пътища в мултимодалния транспорт;

Д.  като има предвид, че досега за сектора на транспорта по вътрешните водни пътища се заделят ограничени финансови ресурси и като има предвид, че достъпът до финансиране продължава да бъде труден за този сектор, който се състои предимно от малки предприятия;

1.  подкрепя специфичните действия, предприети до този момент, и приветства допълнителните действия, планирани в програмата за действие NAIADES II за периода 2014 – 2020 г.;

2.  настоятелно призовава Комисията да актуализира и поднови програмата NAIADES до 2020 г., за да гарантира, че потенциалът на транспорта по вътрешните водни пътища като безопасен, устойчив и ефективен вид транспорт в мултимодалната транспортна система може да бъде използван в пълна степен чрез дългосрочна стратегия на ЕС, насочена към успешно преминаване към други видове транспорт;

3.  подчертава, че когато се изготвят инициативи в областта на транспорта, транспортът по вътрешните водни пътища трябва да се разглежда, като се прилага цялостен и дългосрочен подход в рамките на политиката на ЕС за интермодален и устойчив транспорт;

4.  подчертава, че туризмът по вътрешните водни пътища е процъфтяващ сектор и че конкурентоспособността на важните промишлени сектори в ЕС зависи от наличието на надежден и икономически ефективен транспорт по вътрешните водни пътища за доставка на техните стоки; поради това призовава за проактивни политики, насочени към подпомагането на устойчив сектор на вътрешните водни пътища, по-специално с оглед на цифровите, технологичните и екологичните предизвикателства в областта на логистиката и мобилността;

5.  отбелязва, че до 2050 г. 80% от населението на ЕС ще живее в градски райони, което ще увеличи търсенето на обществен транспорт и по-добра градска логистика и че често е трудно и скъпо да се разшири съществуващата наземна инфраструктура; призовава Комисията и държавите членки да интегрират корабоплаването по вътрешни водни пътища в политиките в областта на градовете и пристанищата и да използват изцяло своя потенциал за транспортиране на стоки и пътници, като се има предвид, че много градове в ЕС са разположени по протежение на водните пътища, с цел подобряване на качеството на живот и намаляване на нивата на задръстванията;

6.  подчертава, че предишните програми за действие не са постигнали своите цели вследствие на недостига на специално предвидени за тях ресурси; поради това призовава Комисията да гарантира, че програмата за действие NAIADES III ще получи подходящо и специално финансиране за постигане на целите си, подкрепено от добре структурирана политическа стратегия с постижими краткосрочни и средносрочни цели, както и конкретна пътна карта, определяща, наред с другото, ресурсите за изпълнение;

7.  приканва Комисията редовно да предприема пазарни проучвания и да изготвя прогнози, за да се анализират по-добре променящите се модели на превоз на товари и пътници по вътрешните водни пътища и да се предостави възможност за основано на факти създаване на политики и да се отговори по-добре на възникващите тенденции и новите пазари;

8.  подчертава значението на премахването на проблемните участъци за постигане на висококачествени водни пътища като условие за развитието и интегрирането на корабоплаването по вътрешни водни пътища и вътрешните пристанища в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T); призовава Комисията да даде приоритет на финансирането в рамките на Механизма за свързване на Европа за възстановяване, адаптиране, осъвременяване и автоматизиране на фарватера, шлюзовете, мостовете, наземната и пристанищната инфраструктура и за подобряване на трансграничните участъци от основната мрежа;

9.  подчертава, в допълнение към задълженията на държавите членки да завършат основната мрежа до 2030 г., тяхната отговорност за повишаване на ефективността, надеждността, наличността и устойчивостта по отношение на климата на съществуващата инфраструктура чрез рехабилитация, за да се гарантира ролята на транспорта по вътрешните водни пътища като надежден вид транспорт и да се насърчи интелигентното използване на ограничените финансови ресурси;

10.  приветства работата, планирана и извършена по Атлантическия коридор, коридора Балтийско море – Адриатическо море, Средиземноморския коридор, коридора Северно море – Балтийско море, коридора Северно море – Средиземно море, коридора Ориент – Източно Средиземноморие, Рейнско-Алпийския коридор и коридора Рейн – Дунав, както и факта, че като цяло повече държави членки инвестират в развитието на вътрешните водни пътища и пристанищата; поради това призовава Комисията да подкрепи изпълнението на проекти в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);

11.  посочва, че наличието на достатъчен капацитет на шлюзовете е от съществено значение за ефективния и устойчив транспорт във вътрешността и че шлюзовете играят важна роля за безопасното управление на регулирането на водите и за производството на чиста енергия; поради това призовава Комисията да запази достатъчно безвъзмездни средства за тяхното възстановяване, модернизиране и обновяване;

12.  настоятелно призовава Комисията да разреши отпускането на безвъзмездни средства за проекти по вътрешните водни пътища като цяло, тъй като опитът от предишни проекти със смесено финансиране показва, че частните партньори са участвали само в изпълнението на строителните работи, като публичните органи са запазили отговорността си за финансирането предвид обществения и многоцелевия характер на водните пътища;

13.  отбелязва, че цифровизацията на вътрешния воден транспорт играе важна роля за повишаване на ефективността, безопасността и екологичните показатели на корабоплаването по вътрешните водни пътища; поради това призовава Комисията да изготви стратегия за изпълнение за пространството за цифрови вътрешни водни пътища и подходяща регулаторна рамка за свързан и автоматизиран воден транспорт, включително да преразгледа Директива 2005/44/ЕО относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността(4), като вземе предвид съществуващите инициативи като информационната система RheinPorts (RPIS) и създаде солидно правно основание в целия ЕС за трансграничен обмен на данни за фарватера, плаванията, товарите и трафика с единна точка за достъп;

14.  подчертава значението на интегрирането на цифровите услуги, свързани с вътрешните водни пътища, в потока от данни за други видове транспорт, с цел да се улеснят безпрепятствени услуги за мултимодален превоз „от врата до врата“, тъй като комбинирането на физическия интернет и синхронизираната модалност увеличава групирането на обеми по коридорите между морските пристанища и вътрешността, което води до по-балансирано използване на капацитета на наземната инфраструктура и до намаляване на нивата на задръстванията и на други отрицателни външни въздействия;

15.  подчертава, че за да бъдат изпълнени целите на Парижкото споразумение от 2015 г. (COP21), устойчивостта и декарбонизацията на транспортната система следва да бъдат постигнати чрез ускорено преминаване към нисковъглероден транспорт, ресурсна ефективност и чисто задвижване; посочва, че този преход изисква съответните стандарти и финансиране за стимулиране на новаторско управление на водните пътища, по-широко навлизане на чисти плавателни съдове и преоборудване където е възможно, както и разгръщане на необходимата инфраструктура за зареждане;

16.  препоръчва да се използват полезните взаимодействия между мрежите за чиста енергия и мрежите на водните пътища, за да се постигне оптимално използване на енергията, генерирана по водните пътища, вятърната енергия в пристанищата и други чисти енергийни източници в центровете за мобилност край водните басейни за снабдяване с енергия на транспорта, домакинствата и промишлеността при минимизиране на разходите за разпределение;

17.  подчертава значението на осигуряването на подходящо финансиране за новите технологии, иновациите и устойчивите транспортна инфраструктура и услуги в рамките на настоящите и бъдещите програми на ЕС, като например Механизма за свързване на Европа, „Хоризонт 2020“, „Хоризонт Европа“, единния пазар, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, за да се стимулира внедряването на иновациите и да се увеличат резултатите на транспорта по вътрешните водни пътища в областта на околната среда и цифровите технологии; призовава Комисията да създаде специални потоци на финансиране за постигането на тази цел;

18.  отбелязва, че специалните технологични изследвания следва да бъдат допълнени със социално-икономически изследвания и изследвания в преднормативна фаза, за да се насърчат иновациите в регулирането и финансирането и да се засили ангажираността на участниците на пазара, за да се гарантира широко навлизане на пазара;

19.  приканва държавите членки да продължат да разработват национални стратегии за стимулиране и подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища, като вземат предвид настоящите програми за действие NAIADES и предстоящата Европейска програма за действие за транспорта по вътрешните водни пътища, и да насърчават регионалните, местните и пристанищните органи да направят същото;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 443.
(2) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 145.
(3) ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 72.
(4) OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 152

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност