Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B8-0079/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0131

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 42k
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg
NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje
P8_TA(2019)0131B8-0079/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2019 om NAIADES II – et handlingsprogram til støtte for transport ad indre vandveje (2018/2882(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om NAIADES II – et handlingsprogram til støtte for transport ad indre vandveje (O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. januar 2006 om fremme af transport ad indre vandveje – "NAIADES – Et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje" (COM(2006)0006),

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2006 om fremme af transport ad indre vandveje: NAIADES, et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. september 2013 med titlen "Fremme af høj kvalitet i transport ad indre vandveje – NAIADES II" (COM(2013)0623),

–  der henviser til sin beslutning af 6. februar 2014 om NAIADES II – et handlingsprogram til støtte for transport ad indre vandveje(2),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 18. september 2018 med titlen "Midtvejsrapport om gennemførelsen af handlingsprogrammet NAIADES II om fremme af transport ad indre vandveje (dækkende perioden 2014-2017)" (SWD(2018)0428),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. juli 2016 med titlen "En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet" (COM(2016)0501),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om en køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at indre vandveje forbinder vigtige havne, byer og industricentre i EU og dets vigtigste landbrugsområder og dermed yder et væsentligt bidrag til EU's mål om dekarbonisering, bæredygtig vækst og territorial samhørighed;

B.  der henviser til, at et skift i transportform fra vejtransport til transport ad indre vandveje er nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen fra 2015 (COP21), og til, at transport ad indre vandveje har tilstrækkelig kapacitet til at absorbere langt større mængder gods og langt flere passagerer og lette presset på det overbelastede europæiske vejtransportsystem;

C.  der henviser til, at transport ad indre vandveje er afgørende for at mindske yderligere negative virkninger af transport, da det giver en mere effektiv areal- og energianvendelse og reducerer støj og antallet af ulykker;

D.  der henviser til, at indlandsflåden for at opnå bedre miljøpræstationer vil skulle moderniseres og tilpasses de tekniske fremskridt, så der sikres en konkurrencemæssig fordel ved transport ad indre vandveje i multimodal transport;

E.  der henviser til, at der indtil videre kun er afsat begrænsede finansielle midler til sektoren for indre vandveje, og at adgangen til finansiering fortsat er vanskelig for en sektor, der primært består af små virksomheder;

1.  støtter de specifikke tiltag, der er iværksat indtil nu, og glæder sig over de yderligere tiltag, der er planlagt inden for rammerne af NAIADES II-handlingsprogrammet 2014-2020;

2.  opfordrer indtrængende Kommissionen til senest i 2020 at ajourføre NAIADES-programmet for at sikre den fulde udnyttelse af det potentiale, som transport ad indre vandveje rummer som en sikker, bæredygtig og effektiv transportform i det multimodale transportsystem, med henblik på at opnå et succesfuldt skift i transportform;

3.  understreger, at transport ad indre vandveje i forbindelse med udarbejdelse af initiativer på transportområdet skal betragtes inden for rammerne af en helhedsorienteret og langsigtet strategi, som indgår i EU's politik for intermodal og bæredygtig transport;

4.  understreger, at vandvejsturisme er en blomstrende sektor, og at vigtige EU-industriers konkurrenceevne afhænger af pålidelig og omkostningseffektiv transport ad indre vandveje for så vidt angår levering af varer; opfordrer derfor til proaktive politikker, der sigter mod at støtte en bæredygtig sektor for indre vandveje, navnlig i lyset af de digitale, teknologiske og miljømæssige udfordringer ved logistik og mobilitet;

5.  bemærker, at 80 % af EU's befolkning i 2050 vil bo i byområder, hvilket vil øge efterspørgslen efter offentlig transport og forbedret bylogistik, og at det ofte er udfordrende og dyrt at udvide den eksisterende infrastruktur på land; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere sejlads ad indre vandveje i by- og havnepolitikker og til fuldt ud at udnytte potentialet herved til transport af gods og passagerer – eftersom mange af EU's byer ligger langs vandveje – med henblik på at forbedre livskvaliteten og mindske trafiktætheden;

6.  understreger, at målene for tidligere handlingsprogrammer ikke er blevet nået, fordi der har været afsat for få ressourcer; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at NAIADES III-handlingsprogrammet med støtte i en velstruktureret politisk strategi med realistiske mål på kort og mellemlang sigt og en konkret køreplan, der bl.a. indeholder ressourcer til gennemførelse, modtager tilstrækkelig og målrettet finansiering til at nå sine mål;

7.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at gennemføre markedsundersøgelser og udarbejde prognoser med henblik på bedre at kunne analysere ændringer i mønstrene for gods- og passagertransport ad indre vandveje, med henblik på at muliggøre evidensbaseret politikudformning samt på bedre at kunne reagere på nye tendenser og nye markeder;

8.  understreger, at der er vigtigt at fjerne flaskehalse for at opnå vandveje af høj kvalitet som en forudsætning for udvikling og integration af indre vandveje og indlandshavne i det transeuropæiske transportnet (TEN-T); opfordrer Kommissionen til i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten at prioritere finansiering af genopretning, tilpasning, opgradering og automatisering af infrastrukturen ved sejlløb, sluser, broer, langs bredder og i havne og forbedring af hovednettets grænseoverskridende dele;

9.  understreger, at der ud over medlemsstaternes forpligtelse til at færdiggøre hovednettet senest i 2030 påhviler dem et ansvar for via genopretning at øge den eksisterende infrastrukturs ydeevne, pålidelighed, tilgængelighed og modstandsdygtighed over for klimaændringer for at sikre den rolle, som transport ad indre vandveje spiller som en pålidelig transportform, og for at fremme en intelligent anvendelse af de knappe finansielle ressourcer;

10.  glæder sig over det arbejde, der er planlagt og gennemføres med hensyn til Atlanterhavskorridoren, Østersø-Adriaterhavskorridoren, Middelhavskorridoren, Nordsø-Østersøkorridoren, Nordsø-Middelhavskorridoren, korridoren mellem Østen og det østlige Middelhav, Rhin-Alpekorridoren og Rhin-Donaukorridoren, samt at flere medlemsstater generelt investerer i udvikling af indre vandveje og havne; opfordrer derfor Kommissionen til at støtte gennemførelsen af projekter i det transeuropæiske transportnet (TEN-T);

11.  påpeger, at tilstrækkelig slusekapacitet er afgørende for effektiv og bæredygtig transport i baglandet, og at sluser spiller en vigtig rolle for sikker vandforvaltning og ren energiproduktion; opfordrer derfor Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige bevillinger til renovering, opgradering og fornyelse;

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen til generelt at give prioritet til tilskud til projekter vedrørende indre vandveje, eftersom tidligere erfaringer med blandede projekter viser, at private partnere kun var involveret i udførelsen af bygge- og anlægsarbejder, mens de offentlige myndigheder som følge af vandvejenes offentlige og multifunktionelle karakter fortsat stod for finansieringen;

13.  bemærker, at digitaliseringen af transport ad indre vandveje spiller en vigtig rolle med hensyn til at forbedre effektiviteten, sikkerheden og miljøresultaterne for så vidt angår sejlads ad indre vandveje; opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde en gennemførelsesstrategi for det digitale område for indre vandveje (Digital Inland Waterway Area – DINA) og en passende lovgivningsmæssig ramme for sammenkoblet og automatiseret vandbåren transport, herunder ændring af direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet(4) under hensyntagen til eksisterende initiativer såsom RheinPort-informationssystemet (RPIS), og til at skabe et solidt retsgrundlag i hele EU for grænseoverskridende udveksling af data om sejlløb, rejser, laster og trafik med ét adgangspunkt;

14.  understreger vigtigheden af at integrere digitale tjenester for indre vandveje i datastrømmen for andre transportformer med henblik på at fremme gnidningsløse multimodale dør-til-dør-tjenester, da kombinationen af det fysiske internet og synkromodalitet styrker bundtningen af lastmængder, som fragtes ad korridorerne mellem søhavne og bagland, hvilket fører til en mere afbalanceret udnyttelse af landinfrastrukturens kapacitet, samtidig med at trafiktætheden og andre negative eksterne virkninger mindskes;

15.  understreger, at transportsystemet for at opfylde målene i Parisaftalen fra 2015 (COP21) bør gøres modstandsdygtigt og dekarboniseres gennem en hurtig overgang til kulstoffattig transport, ressourceeffektivitet og ren fremdrift; påpeger, at denne overgang kræver tilsvarende standarder og finansiering for at stimulere innovativ forvaltning af vandveje, en større udbredelse af rene fartøjer, eftermontering, hvor det er muligt, samt indførelse af den nødvendige optankningsinfrastruktur;

16.  anbefaler, at synergier mellem net for ren energi og net af indre vandveje udnyttes med henblik på den bedst mulige anvendelse af vandkraft, som genereres på vandveje, vindenergi i havne og andre rene energikilder ved mobilitetsknudepunkter nær vandet, til forsyning af transport, husholdninger og industri med energi, samtidig med at distributionsomkostningerne minimeres;

17.  understreger vigtigheden af at tilvejebringe passende finansiering til ny teknologi, innovation og bæredygtig transportinfrastruktur inden for rammerne af nuværende og kommende EU-programmer såsom Connecting Europe-faciliteten, Horisont 2020, Horisont Europa, det indre marked, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden med henblik på at stimulere udbredelsen af innovation og øge den miljømæssige og digitale ydeevne af transport ad indre vandveje; opfordrer Kommissionen til at etablere finansieringsstrømme, som specielt har indfrielsen af dette mål for øje;

18.  bemærker, at målrettet teknologisk forskning bør suppleres med samfundsøkonomisk og prænormativ forskning for at fremme innovation inden for regulering og finansiering og øge markedsdeltagernes engagement med hensyn til at sikre en bred udbredelse på markedet;

19.  opfordrer medlemsstaterne til yderligere at udvikle nationale strategier med henblik på at stimulere og støtte transport ad indre vandveje, idet de tager hensyn til de nuværende handlingsprogrammer under NAIADES og det kommende europæiske handlingsprogram for transport ad indre vandveje, og til at tilskynde regionale og lokale myndigheder samt havnemyndigheder til at gøre det samme;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 443.
(2) EUT C 93 af 24.3.2017, s. 145.
(3) EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 72.
(4) EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik