Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2527(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0079/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0131

Prijaté texty
PDF 134kWORD 48k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy
P8_TA(2019)0131B8-0079/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o NAIADES II – akčnom programe na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (2018/2882(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o NAIADES II – akčnom programe na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. januára 2006 o podpore vnútrozemskej vodnej dopravy NAIADES – Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu (COM(2006)0006),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2006 o podpore vnútrozemskej vodnej dopravy: NAIADES, integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. septembra 2013 s názvom Smerom ku kvalitnej vnútrozemskej vodnej doprave – NAIADES II (COM(2013)0623),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. februára 2014 o NAIADES II – akčnom programe na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy(2),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 18. septembra 2018 s názvom Správa o pokroku v polovici trvania týkajúca sa vykonávania akčného programu NAIADES II o podpore vnútrozemskej vodnej dopravy (obdobie 2014 – 2017) (SWD(2018)0428),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. júla 2016 s názvom Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (COM(2016)0501),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje(3),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vnútrozemské vodné cesty prepájajú dôležité prístavy, mestá, priemyselné centrá a hlavné poľnohospodárske oblasti EÚ, čím významne prispievajú k cieľom EÚ v oblasti dekarbonizácie, udržateľného rastu a územnej súdržnosti;

B.  keďže na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody z roku 2015 (COP 21) je potrebný prechod z cestnej dopravy na vnútrozemskú plavbu a keďže vnútrozemská vodná doprava má dostatočnú kapacitu na pokrytie oveľa väčších objemov nákladu a cestujúcich s cieľom odľahčiť preťažený európsky systém cestnej dopravy;

C.  keďže vnútrozemská vodná doprava má zásadný význam pre ďalšie zníženie negatívnych účinkov dopravy prostredníctvom efektívnejšieho využívania pôdy a energie a zníženia hluku a počtu nehôd;

D.  keďže na to, aby sa dosiahla lepšia environmentálna výkonnosť, by bolo potrebné loďstvo vnútrozemskej plavby modernizovať a prispôsobiť ho technickému pokroku, čím sa zabezpečí konkurenčná výhoda vnútrozemskej vodnej dopravy v multimodálnej doprave;

E.  keďže pre odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy boli doposiaľ vyhradené obmedzené finančné zdroje a keďže prístup k financovaniu je pre toto odvetvie, ktoré tvoria najmä malé podniky, naďalej zložitý;

1.  podporuje konkrétne opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, a víta ďalšie opatrenia plánované v akčnom programe NAIADES II na obdobie 2014 – 2020;

2.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby do roku 2020 aktualizovala a obnovila program NAIADES v snahe zabezpečiť, aby sa v plnej miere mohol využívať potenciál vnútrozemskej vodnej dopravy ako bezpečného, udržateľného a účinného spôsobu prepravy v systéme multimodálnej dopravy prostredníctvom dlhodobej stratégie EÚ zameranej na dosiahnutie úspešného prechodu na iné druhy dopravy;

3.  zdôrazňuje, že pri navrhovaní iniciatív v oblasti dopravy sa vnútrozemská vodná doprava musí zvažovať na základe komplexného a dlhodobého prístupu v rámci intermodálnej a udržateľnej dopravnej politiky EÚ;

4.  zdôrazňuje, že pokiaľ ide o cestovný ruch v oblasti vodnej dopravy, ide o prosperujúce odvetvie, a že konkurencieschopnosť dôležitých priemyselných odvetví EÚ s ohľadom na dodávky tovaru závisí od spoľahlivej a nákladovo efektívnej vnútrozemskej vodnej dopravy; preto žiada proaktívne politiky zamerané na podporu udržateľného odvetvia vnútrozemskej vodnej dopravy, najmä vzhľadom na digitálne, technologické a environmentálne výzvy v oblasti logistiky a mobility;

5.  konštatuje, že do roku 2050 bude 80 % populácie EÚ žiť v mestských oblastiach, čím sa zvýši dopyt po verejnej doprave a lepšej mestskej logistike, a že rozšírenie existujúcej pozemnej infraštruktúry je často náročné a nákladné; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začlenili vnútrozemskú plavbu do politík v oblasti miest a prístavov a aby plne využili jej potenciál na prepravu tovaru a cestujúcich vzhľadom na to, že mnohé mestá EÚ sa nachádzajú pozdĺž vodných ciest, a to s cieľom zlepšiť kvalitu života a znížiť preťaženia;

6.  zdôrazňuje, že predchádzajúce akčné programy nesplnili svoje ciele v dôsledku nedostatku vyhradených zdrojov; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, aby akčný program NAIADES III dostal primerané a vyhradené finančné prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov a aby bol podporený dobre štruktúrovanou politickou stratégiou s dosiahnuteľnými krátkodobými a strednodobými cieľmi a konkrétnym plánom, v ktorom sa stanovia okrem iného zdroje na jeho vykonávanie;

7.  vyzýva Komisiu, aby pravidelne uskutočňovala prieskum trhu a robila prognózy s cieľom lepšie analyzovať zmeny modelov pri preprave a cestujúcich vo vnútrozemskej vodnej doprave a umožniť tvorbu politík založenú na dôkazoch a lepšie reagovať na vznikajúce trendy a nové trhy;

8.  zdôrazňuje význam odstránenia prekážok pre dosiahnutie vysokokvalitných vodných ciest ako podmienky pre rozvoj vnútrozemskej plavby a vnútrozemských prístavov a ich integráciu do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T); vyzýva Komisiu, aby v rámci Nástroja na prepájanie Európy prioritne financovala obnovu, úpravu, modernizáciu a automatizáciu plavebných dráh, vzdúvadiel, mostov, pobrežných a prístavných infraštruktúr a zlepšenie cezhraničných úsekov základnej siete;

9.  zdôrazňuje, že členské štáty majú okrem povinnosti dokončiť základnú sieť do roku 2030 aj zodpovednosť za zvýšenie výkonnosti, spoľahlivosti a dostupnosti existujúcej infraštruktúry a jej odolnosti proti zmene klímy prostredníctvom obnovy, aby sa zabezpečila úloha vnútrozemskej vodnej dopravy ako dôveryhodného druhu dopravy a podporilo sa inteligentné využívanie obmedzených finančných zdrojov;

10.  víta činnosť, ktorá sa plánuje a vykonáva pre koridory: atlantický, baltsko-jadranský, stredomorský, Severné more – Pobaltie, Severné more – Stredomorie, Orient/východné Stredomorie, rýnsko-alpský a Rýn – Dunaj, a skutočnosť, že vo všeobecnosti viac členských štátov investuje do rozvoja vnútrozemských vodných ciest a prístavov; vyzýva preto Komisiu, aby podporovala vykonávanie projektov v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T);

11.  poukazuje na to, že pre účinnú a udržateľnú dopravu vo vnútrozemí je nevyhnutná dostatočná kapacita vzdúvadiel a že vzdúvadlá zohrávajú dôležitú úlohu pre bezpečnú reguláciu vodných zdrojov a výrobu čistej energie; vyzýva preto Komisiu, aby vyhradila dostatočné granty na ich obnovu, modernizáciu a opravu;

12.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vo všeobecnosti uprednostňovala granty na projekty v oblasti vnútrozemských vodných ciest, keďže minulé skúsenosti s projektmi kombinovaného financovania ukázali, že vzhľadom na verejný a viacúčelový charakter vodných ciest boli súkromní partneri zapojení len do realizácie prác, pričom verejné orgány zostali zodpovedné za financovanie;

13.  konštatuje, že digitalizácia vnútrozemskej vodnej dopravy zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní efektívnosti, bezpečnosti a environmentálnych vlastností vnútrozemskej plavby; vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala vykonávaciu stratégiu pre digitálnu zónu vnútrozemských vodných ciest (DINA) a vhodný regulačný rámec pre prepojenú a automatizovanú dopravu po vode vrátane revízie smernice 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve(4), zohľadňujúc existujúce iniciatívy, ako je informačný systém RheinPorts (RPIS), a aby zároveň vytvorila pevný právny základ pre celú EÚ pre cezhraničnú výmenu informácií o plavebnej dráhe, plavbe, náklade a doprave s jednotným prístupovým miestom;

14.  zdôrazňuje význam začlenenia digitálnych služieb vnútrozemskej vodnej dopravy do toku dát ostatných druhov dopravy, aby sa uľahčili plynulé multimodálne služby „od dverí k dverám“, keďže kombinácia fyzického internetu a synchromodality podporuje združovanie objemov v koridoroch medzi námornými prístavmi a vnútrozemím, čo vedie k vyvážanejšiemu využívaniu kapacity podzemnej infraštruktúry, zníženiu preťaženia a obmedzeniu ďalších negatívnych externých vplyvov;

15.  zdôrazňuje, že na to, aby sa dosiahli ciele Parížskej dohody z roku 2015 (COP 21), by sa mala dosiahnuť odolnosť a dekarbonizácia dopravného systému prostredníctvom urýchleného prechodu na nízkouhlíkovú dopravu, efektívne využívanie zdrojov a čistý pohon; poukazuje na to, že tento prechod si vyžaduje zodpovedajúce normy a financovanie na stimuláciu inovačného riadenia vodných ciest, širšieho využívania ekologických plavidiel a prípadne ich dovybavenia a na zavedenie potrebnej infraštruktúry na dopĺňanie paliva;

16.  odporúča využívať synergie medzi sieťami pre čistú energiu a sieťami vodných ciest s cieľom optimálne využívať vodnú energiu vyrábanú na vodných cestách, veternú energiu v prístavoch a iné čisté zdroje energie v centrách mobility na brehoch pre dodávky energie doprave, domácnostiam a priemyslu pri súčasnom minimalizovaní distribučných nákladov;

17.  zdôrazňuje, že je dôležité poskytovať primerané finančné prostriedky na nové technológie, inovácie a udržateľnú dopravnú infraštruktúru a služby v rámci súčasných a budúcich programov EÚ, ako je Nástroj na prepájanie Európy, Horizont 2020, Horizont Európa, jednotný trh, Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond, s cieľom stimulovať zavádzanie inovácií a zvýšiť environmentálne vlastnosti a digitálnu výkonnosť vnútrozemskej vodnej dopravy; vyzýva Komisiu, aby na realizáciu tohto cieľa vytvorila špecializované finančné toky;

18.  konštatuje, že špecializovaný technologický výskum by mal byť doplnený o sociálno-ekonomický a prednormatívny výskum s cieľom podporiť inovácie v oblasti regulácie a financovania a podporiť zapojenie účastníkov trhu v snahe zabezpečiť široké uplatnenie na trhu;

19.  vyzýva členské štáty, aby ďalej rozvíjali vnútroštátne stratégie s cieľom stimulovať a podporovať vnútrozemskú vodnú dopravu s prihliadnutím na súčasné akčné programy NAIADES a nadchádzajúci európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu a aby podnietili regionálne, miestne a prístavné orgány k tomu, aby urobili to isté;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 443.
(2) Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 145.
(3) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 72.
(4) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia