Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2110(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2019

Внесени текстове :

A8-0057/2019

Разисквания :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0132

Приети текстове
PDF 228kWORD 73k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (2018/2110(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции(1),

—  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който при изработването и осъществяването на политиката на Съюза Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания,

—  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и на съответните му приложения, публикувана от Службата на ЕП за парламентарни изследвания (ГД EPRS)(2) през октомври 2018 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2012 г. относно защитата на животните по време на транспортиране(3),

—  като взе предвид научното становище от 12 януари 2011 г. на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране(4),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 10 ноември 2011 г. за въздействието на Регламент (EО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране (COM(2011)0700),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012–2015 г. (COM(2012)0006),

—  като взе предвид своята декларация 49/2011 от 15 март 2012 г. относно установяването на ограничение от максимално 8‑часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз с цел клане(5),

—  като взе предвид решението на Съда от 23 април 2015 г.(6),

—  като взе предвид Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата, озаглавен „Хуманното отношение към животните в ЕС(7),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм и комисията по петиции (A8-0057/2019),

А.  като има предвид, че ЕС, както е посочено в член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз, разглежда животните не само като стоки, продукти или собственост, а като същества с усещания, което означава, че те могат да изпитват удоволствие и болка; като има предвид, че законодателството на ЕС е въплътило това понятие в мерки, които следва да гарантират, че животните се отглеждат и транспортират при условия, които не ги подлагат на малтретиране, злоупотреба, болка или страдание; като има предвид, че в ЕС хуманното отношение към животните се зачита и отстоява в най-голяма степен и че това е пример за останалата част от света;

Б.  като има предвид, че всяка година милиони животни биват транспортирани между държавите членки, в държавите членки и до трети държави на дълги разстояния за развъждане, отглеждане, угояване и клане; като има предвид, че животните се транспортират също за развлекателни цели, представления и като домашни любимци; като има предвид, че гражданите в ЕС изразяват все по-голяма загриженост във връзка със спазването на стандартите за хуманно отношение към животните, по-специално при транспортирането на живи животни;

В.  като има предвид, че в своята резолюция от 12 декември 2012 г. Парламентът призова за намаляване на времето за пътуване на животни, предназначени за клане, до максимум осем часа;

Г.  като има предвид, че съгласно определението на Световната организация по здравеопазване на животните (ОІЕ) от 2008 г. хуманно отношение към животните означава, че дадено животно е здраво, разполага с достатъчно място, нахранено е добре, чувства се в безопасност, може да покаже естествените си модели на поведение и не страда от чувства, като страх, болка и притеснение; като има предвид, че това не е така при голяма част от случаите на транспортиране на живи животни, по-специално на дълги разстояния;

Д.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции се прилага при транспортирането на всички живи гръбначни животни, извършвано в рамките на Съюза;

Е.  като има предвид, че държавите членки носят отговорност за гарантиране на правилното изпълнение и прилагане на Регламент (ЕО) № 1/2005 на национално равнище, включително за извършването на официални инспекции, докато Комисията има задължението да гарантира, че държавите членки прилагат правилно законодателството на ЕС;

Ж.  като има предвид, че държавите членки не прилагат Регламент (ЕО) № 1/2005 достатъчно строго или стриктно в рамките на ЕС и че изобщо не се стремят към прилагането му извън ЕС;

З.  като има предвид, че големият брой нарушения, установени през 2017 г. от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията в няколко държави членки, следва да налага започването на съответни производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу държавите членки;

И.  като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид, че по отношение на търговията с някои трети държави, животните понасят допълнително страдание, причинено от много дълги пътувания, включително дълго забавяне на границите с цел проверка на документите, превозните средства и годността на животни за транспортиране;

Й.  като има предвид, че качеството и честотата на инспекциите от страна на държавите членки имат пряко отражение върху степента на спазване на изискванията; като има предвид, че анализът на докладите от инспекциите на държавите членки разкрива огромни различия между държавите членки по отношение на броя на инспекциите – вариращ от нула до няколко милиона годишно, и случаите на нарушения – вариращи от нула до 16,6%, което предполага, че държавите членки прилагат различни подходи към инспекциите, например стратегии на случаен принцип или основани на риска стратегии; като има предвид, че подобни различия в подходите не позволяват и сравняването на данните между държавите членки;

К.  като има предвид, че образованието и обучението на водачите, свързано с насърчаване на внимателното шофиране в зависимост от вида на транспортираните животни, би подобрило хуманното отношение към животните при транспортирането им(8);

Л.  като има предвид, че правилното манипулиране на животните може да доведе до по-кратко време за товаренето и разтоварването им, по-малко загуба на тегло, по-малко наранявания и рани и по-добро качество на месото;

М.  като има предвид, че са налице задълбочени проучвания, които доказват, че хуманното отношение към животните оказва въздействие върху качеството на месото;

Н.  като има предвид, че качественото управление на животните при товарене и разтоварване, както и грижата по време на превоза следва да останат основният акцент за гарантиране на хуманно отношение към животните при транспортиране;

О.  като има предвид, че годността за транспортиране е основен фактор за гарантиране на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, тъй като рисковете за хуманното отношение към животните по време на транспортиране са по-големи при животните, които са ранени, слаби, бременни, неотбити или болни; като има предвид, че може да съществува несигурност по отношение на годността за транспортиране и етапа на бременността;

П.  като има предвид, че свързани с годността въпроси са в основата на най-големия процент нарушения, а свързаните с документацията въпроси са на второ място по важност;

Р.  като има предвид, че сред отговорните лица често съществува неяснота по въпроса какво точно трябва да се направи, когато животни бъдат обявени за негодни за транспортиране;

С.  като има предвид, че отговорните лица често не са наясно до каква степен е напреднала бременността на дадено животно;

Т.  като има предвид, че транспортирането на неотбити телета и агнета е особено проблематично;

У.  като има предвид, че земеделските стопани имат най-голям интерес да запазят животните си годни за транспортиране, както и губят най-много, ако при транспортирането не се спазват съществуващите правила;

Ф.  като има предвид, че често са налице пропуски при снабдяването на животните с достатъчно храна и вода и при спазването на периода на почивка от 24 часа при всяко спиране на проверен контролен пункт;

Х.  като има предвид, че транспортните средства често са претоварени; като има предвид, че високите температури и недостатъчната вентилация в транспортните средства са съществен проблем;

Ц.  като има предвид, че неотдавна се появиха огнища на инфекциозни болести по животните в различни държави членки, като например африканска чума по свинете, птичи грип и болести по дребните преживни животни и едрия рогат добитък; като има предвид, че транспортирането на живи животни може да увеличи риска от разпространение на тези болести;

Ч.  като има предвид, че транспортирането на месо и други продукти от животински произход, както и на семенна течност и ембриони е технически и административно по-лесно и понякога финансово по-изгодно за животновъдите от транспортирането на живи животни, предназначени за клане и развъждане; като има предвид, че Федерацията на ветеринарите в Европа и Световната организация по здравеопазване на животните подчертават, че животните следва да се отглеждат възможно най-близо до мястото на раждане и да се колят възможно най-близо до мястото на производство; като има предвид също така, че наличието на кланици, включително мобилни кланици в местата за отглеждане или в близост до тях, може да спомогне за създаване на поминък в селските райони;

Ш.  като има предвид, че клането на животни възможно най-близо до мястото, където са отгледани, е най-добрият начин за осигуряване на хуманно отношение към тях;

Щ.  като има предвид, че кланиците са разположени неравномерно в държавите членки;

АА.  като има предвид, че за някои държави членки и вериги на доставки в Съюза транспортирането на живи животни за последващо производство или клане е от значение за осигуряване на конкуренция на пазара;

Препоръки

Прилагане и изпълнение

1.  отбелязва, че всяка година милиони животни се транспортират живи за клане или развъждане в рамките на ЕС и от ЕС към трети държави; счита, че когато се прилага и изпълнява правилно, Регламент № 1/2005 оказва положително въздействие върху хуманното отношение към животните по време на транспортиране; приветства насоките на Комисията по този въпрос, но изразява съжаление, че според Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата тези насоки и някои от действията, планирани от Комисията, бяха забавени с до пет години; отбелязва, че все още съществуват сериозни проблеми с транспорта и че изпълнението на Регламента, изглежда, е основната грижа на участниците в неговото прилагане;

2.  изтъква факта, че комисията по петиции получава много голям брой петиции относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране, в които често се съобщава за системни, непрекъснати и сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от страна както на държавите членки, така и на превозвачите;

3.  подчертава, че страданието на животните по време на транспортиране предизвиква значително социално безпокойство; отбелязва, че на 21 септември 2017 г. Комисията е получила над един милион подписа в подкрепа на кампанията # StopTheTrucks, в която граждани на ЕС призовават за прекратяване на транспортирането на дълги разстояния;

4.  изразява съжаление, че степента на напредък в прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 от държавите членки е недостатъчна, за да се изпълни основната цел на Регламента, а именно да се подобри хуманното отношение към животните по време на транспортиране, по-специално по отношение на проверките на дневниците за пътуването и прилагането на санкции; призовава държавите членки да подобрят значително спазването на Регламента; призовава Комисията да гарантира ефективно и еднакво прилагане на съществуващото законодателство на ЕС относно транспортирането на животни във всички държави членки; призовава Комисията да предприеме правни действия срещу онези държави членки, които не прилагат правилно Регламента, и да им наложи санкции;

5.  подчертава, че частичното прилагане не е достатъчно за постигане на общата цел на Регламента за предотвратяване на причиняването на вреди, ненужно страдание на животните или тяхната смърт по време на транспортиране и че поради това следва да се полагат по-големи усилия за предотвратяването на сериозни инциденти, оказващи значително въздействие върху хуманното отношение към животните, и отговорните за това да бъдат наказвани;

6.  изразява съжаление, че редица въпроси, свързани с Регламент (ЕО) № 1/2005, все още не са разрешени, включително: пренаселеност; недостатъчна височина; липса на периоди за необходимата почивка, храна и вода; неподходящи системи за вентилация и поене; транспортиране при екстремна горещина; транспортиране на негодни животни; транспортиране на неотбити телета; необходимост от установяване на състоянието на бременността на живите животни; степента, в която се проверяват дневниците за пътуване; връзката нарушение – правоприлагане – санкция; „смесено“ въздействие на обучението, образованието и сертифицирането; недостиг на постелки, както е установено също от Европейската сметна палата в Специален доклад № 31/2018 и от неправителствените организации в жалби, подадени до Комисията; призовава за постигането на подобрения в горепосочените области;

7.  призовава всички държави членки да гарантират това, че пътуванията са планирани и осъществявани — от точката на отпътуване до местоназначението — в съответствие с изискванията на ЕС за хуманно отношение към животните, като се вземат предвид различните видове транспорт и особеностите на географските условия в ЕС и в трети държави;

8.  подчертава, че системното нарушаване на Регламента в някои области и някои държави членки води до нелоялна конкуренция, която поражда неравнопоставени условия на конкуренция между операторите в различните държави членки, което от своя страна може да доведе до „надпревара за достигане на най-ниски равнища“ по отношение на стандартите за хуманно отношение към животните при транспортиране; предвид факта, че равнището на санкции може да бъде повече от десет пъти по-високо в някои държави членки, отколкото в други, призовава Комисията да разработи хармонизирана система на ЕС за санкциониране с цел да се гарантира, че санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи, като се вземат предвид повторните нарушения; призовава Комисията да разработи пътна карта за хармонизиране на системите за налагане на санкции във всички държави членки.

9.  изразява съжаление, че Комисията е пренебрегнала резолюцията на Парламента от 12 декември 2012 г. и подчертава, че строгото и хармонизирано прилагане с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции съгласно член 25 от Регламента е от основно значение за подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране и че държавите членки не могат да се ограничават само до издаването на препоръки и инструкции; призовава Комисията да действа в отговор на призива в тази резолюция за проверка на Регламента за несъвместимост с правните изисквания в отделните държави членки;

10.  счита, че повторните нарушения, случили се при обстоятелства, върху които превозвачът е имал контрол, следва да водят до съдебно преследване; призовава държавите членки да извършват наказателно преследване за нарушенията на Регламента, по-специално за повторните нарушения; отбелязва, че ефективните, пропорционални и възпиращи санкции следва да включват конфискуване на превозни средства и задължително ново обучение на лицата, отговорни за хуманното отношение към животните и тяхното транспортиране, и счита, че това следва да бъде хармонизирано в Съюза; счита, че санкциите следва да отразяват размера на вредата, обхвата, продължителността и повтарянето на нарушението;

11.  призовава държавите членки да използват по-ефективно предоставените им по силата на Регламента големи изпълнителни правомощия, включително задължението да изискват от превозвачите да създават системи за предотвратяване на повтарянето на нарушенията и да прекратяват или да оттеглят разрешителното на превозвача; призовава държавите членки да предприемат достатъчно корективни действия и да въвеждат санкции с цел да се избегне страданието на животните и да се спре продължаващото неспазване на изискванията от страна на операторите; призовава държавите членки и Комисията да си поставят за цел да няма случаи на неспазване на изискванията при прилагането и изпълнението на Регламента;

12.  призовава Комисията, след консултации с националните звена за контакт, да изготви списък на оператори, които извършват повтарящи се и тежки нарушения на Регламента, въз основа на доклади от инспекции и доклади за изпълнение; призовава Комисията да публикува и актуализира често този списък, както и да насърчава показването на примери за най-добри практики в областта на транспорта и управлението;

13.  подчертава, че неспазването на Регламента от страна на държавите членки застрашава неговата цел за предотвратяване на появата и разпространението на инфекциозни болести по животните, тъй като транспортирането е една от причините за бързото разпространение на тези болести, включително болестите, които могат да бъдат предавани на хора; отбелязва, че превозните средства често не отговарят на условията по член 12 от изменената Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине(9); счита по-специално, че неподходящото съхранение на отпадъците представлява риск за разпространението на антимикробна резистентност и болести; призовава Комисията да разработи хармонизирани процедури за предоставяне на одобрение на плавателни съдове и камиони и да предприеме действия за предотвратяване разпространението на заразни болести по животните чрез транспортиране, както в рамките на ЕС, така и от трети държави, чрез насърчаване на мерки за биологична сигурност и повече хуманно отношение към животните;

14.  призовава за засилено сътрудничество между компетентните органи, за да се засили правоприлагането чрез използване на технологии за създаване на верига за обратна връзка в реално време между държавата членка, където е точката на потегляне, държавата членка, където е точката на пристигане, и държавите, през които се преминава транзитно; призовава Комисията да разработи системи за географско позициониране, за да се даде възможност за проследяване на местоположението на животните и на времетраенето на пътуванията в транспортните средства, както и на всяко несъответствие с транспортните графици; счита, че когато животни, които в началото на пътуването са били в добро здравословно състояние, пристигнат в негодно състояние, следва да има пълно разследване и ако случаят се повтори, отговорните страни в транспортната верига трябва незабавно да бъдат санкционирани в съответствие със закона, а стопанинът – собственик на животните, трябва да има право на обезщетение съгласно националното законодателство за пропусната печалба; освен това счита, че компетентните органи следва строго да санкционират организатора и сертифициращия разпоредител на всеки дневник за пътуване, изготвен в държавата членка на потегляне, в случай че дневникът за пътуване е фалшифициран или попълнен с подвеждащи данни;

15.  счита, че прилагането е особено трудно, когато дадено пътуване се осъществява през няколко държави членки и когато различните задачи, свързани с правоприлагането (одобрение на дневник за пътуване, разрешително на превозвача, свидетелство за правоспособност и за одобрение на превозното средство и т.н.) се изпълняват от различни държави членки; призовава държавите членки, които откриват нарушения, да уведомяват всички останали участващи държави членки, както се изисква съгласно член 26 от Регламента, с цел предотвратяване на повторни нарушения и създаване на възможност за оптимизирана оценка на риска;

16.  призовава Комисията да представя редовно доклади на Парламента относно прилагането и изпълнението на Регламента, включително разбивка на нарушенията по държава членка, по видове животни и по тип нарушение във връзка с обема на транспортираните живи животни по държава членка;

17.  приветства случаите, в които правителства, учени, предприятия, представители на бранша и национални компетентни органи са работили заедно за определяне на най-добри практики, за да се гарантира спазването на изискванията на законодателството, какъвто е случаят, наред с останалото, с уебсайта Animal Transport Guide („Ръководство за транспортиране на животни“); призовава Комисията да разпространява и популяризира най-добри практики за държавите членки по отношение на транспортирането на добитък и да подкрепя платформата на ЕС за хуманно отношение към животните, като насърчава засиления диалог и обмена на добри практики между всички участници; призовава Комисията да разработи нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2020–2024 г. и да подкрепи иновациите в областта на транспортирането на животни;

18.  призовава Комисията да продължи да сътрудничи със Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), ЕОБХ и държавите членки с цел подкрепа на изпълнението и правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 1/2005 с оглед насърчаване на засилен диалог по въпросите на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, като се постави особен акцент върху:

   по-добро прилагане на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните по време на транспортиране чрез обмен на информация и на най-добри практики и пряко участие на заинтересованите лица;
   подкрепа за дейностите с цел обучение, предназначени за шофьорите и за транспортните дружества;
   по-добро разпространение на ръководства и информационни документи за транспортиране на животните, преведени на всички езици на ЕС;
   разработване от страна на предприятията на доброволни ангажименти за допълнително подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране и действия във връзка с тези ангажименти;
   увеличаване на обмена на информация и използване в по-голяма степен на най-добри практики между националните органи с цел намаляване на броя на нарушенията, причинени от транспортни дружества и шофьори;

19.  призовава Комисията да извърши оценка на съвместимостта на Регламента с Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт(10), по отношение на времето на шофиране и периодите на почивка на водачите;

20.  подчертава, че е важно да се прави разграничение между отговорността на предприятията за транспортиране на животни и отговорността на животновъдите, тъй като предприятията, а не животновъдите, следва да носят отговорност за проблеми, възникващи вследствие на транспортирането на животни; припомня, че животновъдите имат най-голям интерес от хуманното отношение към животните не само поради причини, свързани с емоционалност и привързаност, но и по икономически причини;

21.  припомня, че като пазител на Договорите Комисията е отговорна за контрола на правилното прилагане на законодателството на ЕС; призовава Европейския омбудсман да разследва дали Комисията системно не е успявала да гарантира спазването на действащия регламент и дали поради тази причина би могла да бъде отговорна за лошо администриране;

22.  изразява съжаление във връзка с решението, взето от Председателския съвет, да не предложи създаването на анкетна парламентарна комисия в областта на хуманното отношение към животните по време на транспортиране в рамките на ЕС и извън него, въпреки подкрепата на голям брой членове на ЕП от различни политически групи; поради това препоръчва Парламентът да създаде анкетна комисия относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране в рамките на ЕС и извън него, считано от началото на следващия парламентарен мандат, за да разследва подобаващо и да осъществява мониторинг за предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране;

Събиране на данни, инспекции и мониторинг

23.  изразява съжаление, че е трудно да се извърши последователен анализ на прилагането на Регламента поради различните подходи към събирането на данни между държавите членки; призовава Комисията да определи общи минимални стандарти за системите за проследяване по отношение на всички пътувания, за да се даде възможност за по-добре хармонизирано събиране на данни и оценка на наблюдаваните параметри; призовава държавите членки да увеличат усилията си за предоставяне на Комисията на хармонизирани, изчерпателни и пълни данни относно транспортните инспекции и равнищата на нарушенията; призовава държавите членки да извършват повече внезапни проверки и да разработят и прилагат основана на рисковете стратегия с цел насочване на инспекционните дейности към високорисковите форми на транспортиране, така че да се постигне максимална ефективност на ограничените ресурси за инспекции;

24.  отбелязва, че според Специалния доклад на Сметната палата от 2018 г. относно хуманното отношение към животните в ЕС Комисията е признала, че докладваните от държавите членки данни не са достатъчно пълни, последователни, надеждни или подробни, така че да позволят изготвянето на заключения относно съответствието на равнището на ЕС;

25.  подчертава, че инспекциите трябва да се извършват хармонизирано в целия Съюз и по отношение на подходящ процент от животните, транспортирани всяка година в рамките на всяка държава членка с цел да се гарантира и поддържа правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат нарушенията на конкуренцията в рамките на ЕС; в допълнение към това призовава Комисията да увеличи броя на внезапните инспекции на място от Хранителната и ветеринарна служба (FVO), които да са съсредоточени върху хуманното отношение към животните и транспортирането им; счита, че различните методи за събиране на данни и механизми за контрол затрудняват съставянето на точна картина по отношение на спазването на изискванията в отделните държави членки; поради това призовава Комисията да приеме по-хармонизирана структура за докладване и да извърши допълнителен анализ на данните, генерирани от докладите от инспекциите на FVO и декларациите на държавите членки във връзка с техните многогодишни национални планове за контрол; признава, че одитите на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ представляват важен източник на информация за Комисията с цел извършване на оценка на правилното прилагане на настоящия регламент; призовава Комисията да провежда най-малко седем внезапни посещения всяка година в съответствие с препоръката на Европейската сметна палата;

26.  призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки относно начина, по който интегрираната компютризирана ветеринарна система (ТRACES) може да се използва за подкрепа на изготвянето на анализи на риска за инспекциите във връзка с транспортирането на живи животни, както се препоръчва от Сметната палата в нейния Специален доклад от 2018 г., в който се отбелязва, че органите на държавите членки, отговорни за транспортните инспекции, рядко са използвали информация от TRACES за целеви инспекции; призовава за по-ефективна и прозрачна система за мониторинг, в това число публичен достъп до информацията, събирана чрез ТRACES; освен това призовава за увеличаване на броя на годишните инспекции на FVO;

27.  призовава държавите членки да засилят контрола по цялата производствена верига и по-специално да осъществяват ефикасни и систематични инспекции на пратките от животни преди натоварването им, за да не бъдат допускани практики, които нарушават Регламента и влошават условията на транспортирането на животни по суша или море, като например допускане претоварени превозни средства или негодни животни да продължат своето дълго пътуване или разрешаване на използване на контролни пунктове с неподходящи съоръжения за почивка, хранене и поене при транспортирането;

28.  изразява загриженост във връзка с ниското равнище на инспекциите в някои държави членки и ниското или нулево равнище на докладвани нарушения; поставя под въпрос точността на системите за инспекции и докладване; призовава държавите членки, които понастоящем провеждат малък брой инспекции или изобщо не провеждат инспекции, да повишат броя им и да представят изчерпателни доклади за това на Комисията;

29.  призовава държавите членки да инспектират и вътрешноевропейския транспорт при натоварването на животните на транспортните средства, за да проверяват дали са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005;

30.  изразява съгласие с Комисията, че е добра практика компетентните органи да инспектират по време на товаренето всички пратки, предназначени за държави извън ЕС(11); счита, че процент от пратките в рамките на ЕС следва също да бъдат инспектирани на етапа на натоварване, пропорционално на броя на нарушенията, докладвани от инспекциите на НПО и FVO; счита, че компетентните органи следва да проверяват по време на товаренето дали са спазени изискванията на Регламента относно наличието на подова площ и височина, дали системите за вентилация и за вода функционират правилно, дали устройствата за поене работят добре и са подходящи за превозваните видове, дали не се товарят негодни животни и дали се превозват достатъчно храна и постелки;

31.  призовава държавите членки да гарантират, че е има достатъчен брой достъпни, чисти и функциониращи съоръжения за поене, съобразени с различните видове, че резервоарът с вода е пълен и че има достатъчно количество свежи постелки;

32.  призовава държавите членки да гарантират, че компетентните органи проверяват дали дневниците за пътуването съдържат реалистични данни и че по този начин е спазен член 14, параграф 1 от Регламента;

33.  призовава държавите членки да гарантират, че транспортните средства отговарят на изискванията за минимално пространство съгласно глава VII от приложение I към Регламента и че в случай на високи температури животните разполагат съответно с повече пространство;

34.  призовава държавите членки да гарантират, че вътрешната височина на транспортните средства отговаря на минималните стандарти и че няма пролуки между пода или стената на превозното средство и преградните стени;

35.  признава, че е постигнат известен напредък в областта на транспортирането на животни в рамките на ЕС, но изразява загриженост във връзка с броя на сигналите за използване на неподходящи превозни средства за транспортиране на живи животни както по суша, така и по море и призовава за подобряване на контрола върху тези практики и санкционирането им; признава, че изискванията, посочени в член 20 и член 21 от Регламента относно транспортирането с кораби за превоз на добитък, често не се вземат под внимание; призовава държавите членки да не разрешават използването на превозни средства и плавателни съдове за добитък, които не съответстват на разпоредбите на Регламента, и да отнемат вече издадени разрешения в случай на неспазване; призовава държавите членки да бъдат по-строги както при процедурите за сертифициране и одобрение за превозните средства, така и при издаването на свидетелства за правоспособност на водачите на превозните средства;

36.  поради това призовава за хармонизирани и обвързващи стандарти за разрешенията за превозни средства и плавателни съдове като транспортни средства за добитък, които следва да бъдат издавани от централен орган на ЕС; като има предвид, че този орган следва да бъде отговорен за определяне на пригодността на транспортните средства за транспортиране на животни по отношение на състоянието на превозните средства и естеството на тяхното оборудване (напр. наличието на подходяща спътникова навигационна система);

37.  призовава операторите да предвиждат цялостно обучение на водачите на превозните средства и придружителите в съответствие с приложение IV към Регламента, за да се гарантира правилно третиране на животните;

38.  признава, че някои държави членки разполагат с кораби и пристанища, които отговарят на изискваните стандарти, но изтъква, че въпреки това по време на морския транспорт преобладават лоши условия, особено по отношение на товаренето и разтоварването; призовава държавите членки да бъдат по-строги в процедурите си за сертифициране и одобрение на плавателните съдове, да подобрят своите проверки на плавателните съдове за добитък и на годността на животните преди натоварване и да инспектират правилно операциите по натоварване в съответствие с Регламента; призовава държавите членки да предоставят на Комисията подробни планове за своите съоръжения за проверка; призовава Комисията да създаде, актуализира и разпространи списък на пристанищата с подходящи съоръжения за проверка на животните; призовава освен това компетентните органи да не одобряват дневници за пътуване, в които е планирано използването на пристанища без такива съоръжения; призовава държавите членки да адаптират пристанищата си и да гарантират надлежната поддръжка на своите плавателни съдове с цел подобряване на условията за хуманно отношение към животните при морския транспорт на животни;

39.  призовава Комисията да одобри новаторски алтернативи за проверките на износа в съответствие с член 133, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429(12), като например инспекции на платформите, които представляват подобрение от гледна точка на хуманното отношение към животните, тъй като при тях има по-малка гъстота на животните и не се налага разтоварването на животните, което води до по-кратък период на чакане;

40.  отбелязва, че изискването за ветеринарно-санитарен сертификат за транспорта между държавите членки представлява отрицателен стимул, поради който се избират вътрешни местоназначения вместо най-близкото възможно местоназначение; призовава Комисията да използва правомощията си по силата на член 144, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, за да приеме делегиран акт, с който да предвиди дерогация за движенията, представляващи нисък риск от разпространение на болест;

Времетраене на пътуването

41.  настоява, че времето за пътуване за всички животни, които биват транспортирани, следва да бъде в рамките на необходимото, като се вземат предвид географските различия на равнището на държавите членки и в съответствие със съображение 5 от Регламента, което гласи, че „по причини, свързани с хуманното отношение към животните, транспортирането с дълга продължителност на животни ... би трябвало, колкото е възможно, да бъде ограничено“, и със съображение 18, което гласи, че „пътуванията с дълга продължителност по всяка вероятност имат повече вредни въздействия върху хуманното отношение към животните отколкото пътуванията с кратка продължителност“;

42.  настоява при определяне на времето за транспортиране на животните, включително времето за натоварване и разтоварване, да се взема под внимание специфичните за определения вид животно препоръки на ветеринарен лекар, независимо дали транспортът се осъществява по суша, море или въздух;

43.  изразява загриженост относно нарушенията на Регламента, които се отнасят до неприлагането или неправилното прилагане на специфичните правила относно неотбитите животни като телета, агнета, ярета, жребчета и прасенца, които все още се хранят само с мляко, и призовава за въвеждането на по-подробни мерки за гарантиране на хуманното отношение към тези животни в пълна степен по време на транспортирането;

44.  призовава държавите членки да гарантират, че неотбитите животни се разтоварват за най-малко един час, за да получат електролити или заместители на мляко, и че те не се транспортират в продължение общо на повече от осем часа;

45.  призовава Комисията да предостави определение за неотбито животно по видове и да ограничи пътуванията на неотбити животни до максимално разстояние 50 км и максимална продължителност 1,5 часа предвид трудността да се гарантира хуманно отношение към тях по време на транспортиране;

46.  посочва, че в документите за планираното транспортиране често се указват само имена на селища, без точен адрес на контролните, снабдителните и събирателните пунктове, което значително затруднява проверката;

47.  призовава, като взема предвид резолюцията на Парламента от 12 декември 2012 г., времето за пътуване на животните да бъде възможно най-кратко и в частност дълги и много дълги периоди на пътуване да бъдат избягвани, както и пътувания извън границите на ЕС, чрез използване на алтернативни стратегии, като например осигуряване на икономически жизнеспособни и целесъобразно разпространени кланици в близост до животновъдни стопанства, насърчаване на къси вериги за предлагане на пазара и преки продажби, замяна на транспортирането на животни за разплод чрез използване на семенна течност или ембриони, когато е възможно, и транспортиране на кланични трупове и месни продукти, както и чрез регулаторни и нерегулатарни инициативи в държавите членки за улесняване на клането в стопанствата; призовава Комисията ясно да определи специфични по-кратки периоди на пътуване, когато това е целесъобразно, за транспортирането на всички видове живи животни, както и за транспортирането на неотбити животни;

48.  отбелязва, че редица изисквания, както и променящите се пазарни условия и политически решения, правят малките кланици икономически нежизнеспособни, което води до общ спад в техния брой; настоятелно призовава Комисията и местните органи в държавите членки да подкрепят и насърчават, когато е необходимо, вариантите за клане в стопанствата, икономически жизнеспособни местни или мобилни кланици и месопреработвателни съоръжения в държавите членки, така че животните да бъдат заколвани възможно най-близо до мястото им на отглеждане, което е също така в интерес на запазването на заетостта в селските райони; призовава Съвета и Комисията да разработят стратегия за преминаване към по-регионален модел на животновъдство, според който животните се раждат, угояват и заколват в един и същ регион винаги когато това е възможно от практическа гледна точка, като се вземат предвид географските различия, вместо да бъдат транспортирани на изключително дълги разстояния;

49.  настоятелно призовава Комисията да проучи по какъв начин земеделските производители, кланиците и месопреработвателната промишленост биха могли да бъдат стимулирани да колят животните в най-близкото съоръжение, за да се предотврати удължаване на времето за транспортиране на животните и да се намалят емисиите; призовава Комисията да улесни иновативните решения в това отношение, например мобилни кланици, като същевременно се гарантират високи стандарти за хуманно отношение към животните;

50.  счита, че в определени случаи намаляването на допустимата продължителност на пътуването, определена понастоящем в приложение 1, глава V към Регламента, не би било целесъобразно и поради това следва да се намерят решения за случаите, при които географските условия и изолираността на селските райони налагат транспортирането на живи животни по суша и/или море за доотглеждане или клане;

51.  призовава държавите членки да позволяват клане по спешност директно в съответното стопанство за отглеждане и угояване, по целесъобразност, ако се счита, че животно не е годно за транспортиране и ако мерките на първа помощ се окажат неефективни, за да се избегне ненужно страдание на животното;

52.  отбелязва, че обществената и икономическата стойност на дадено животно може да окаже въздействие върху стандарта за транспортирането му; изтъква, че стандартите за транспортиране на животни за разплод в коневъдството са с високо качество;

53.  призовава Комисията да разработи стратегия за гарантиране на преминаване от транспортиране на живи животни към търговия основно на месо, кланични трупове и зародишни продукти, като се има предвид въздействието на транспортирането на живи животни върху околната среда, хуманното отношение към животните и здравето; счита, че такава стратегия трябва да разглежда икономическите фактори, които влияят върху решението да се транспортират живи животни; призовава Комисията да включи в тази стратегия транспортирането към трети държави;

54.  призовава държавите членки да изготвят програми за свързаното с религията клане на животни в кланиците предвид факта, че голяма част от износа на живи животни се осъществява към пазарите на Близкия Изток;

55.  признава настоящото нарушаване на функционирането на пазара, причинено от различни, прилагани по отношение на живи животни и месо тарифи, което силно стимулира търговията с живи животни; настоятелно призовава Комисията заедно с нейните търговски партньори да направи преглед на това нарушение с цел намаляване на търговията с живи животни и при необходимост – да замени тези продажби с месо;

56.  припомня, че съгласно действащия регламент почивка на одобрен контролен пункт е вече задължителна след максималния период на транспортиране на еднокопитни животни и на домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овцете, козите и свинете, когато времето за транспорт надвишава осем часа;

Хуманно отношение към животните

57.  призовава компетентните органи на държавите членки да гарантират присъствието на официални ветеринарни лекари в изходните точки на Съюза, със задачата да проверяват дали животните са годни да продължат пътуването си и дали превозните средства и/или плавателните съдове отговарят на изискванията на Регламента; отбелязва по-специално, че в член 21 от Регламента се посочва, че ветеринарните лекари проверяват превозните средства преди да напуснат ЕС, за да се уверят, че те не са пренаселени, осигуряват достатъчна височина, предоставят постеля и осигуряват достатъчно храна и вода, и устройствата за вентилация и поене функционират правилно;

58.  насърчава използването на планове за действие в извънредни ситуации за всички пътувания, включително, например, заместващи камиони и центрове за извънредни ситуации, за да се даде възможност на превозвача да реагира по ефективен начин при извънредни ситуации и да се намали въздействието на закъснение или злополука върху животните, транспортирани за развъждане или клане, както вече се изисква от превозвачите при дълги пътувания съгласно Регламента;

59.  настоява законодателството в областта на хуманното отношение към животните да се основава на науката и на най-новите технологии; изразява съжаление относно факта, че въпреки ясните препоръки, отправени от ЕОБХ, и искането на Парламента в неговата резолюция от 2012 г., Комисията не е актуализирала правилата относно транспортирането на животни с оглед на най-новите научни доказателства; поради това призовава Комисията да актуализира правилата по отношение на конкретни потребности въз основа на най-новите научни познания и технологии, по-специално по отношение на фактори, включващи достатъчно вентилация и контролиране на температурата и влажността посредством климатични инсталации във всички превозни средства, подходящи системи за поене на животни и за предоставяне на течна храна, особено за неотбити животни, намалена гъстота на животните и изрично определена достатъчна минимална височина, а превозните средства да бъдат адаптирани с оглед на потребностите на всеки вид; изтъква заключението на становището на ЕОБХ, че хуманното отношение към животните включва и други аспекти освен продължителността на пътуванията, като правилното натоварване и разтоварване, както и конструкцията на превозните средства;

60.  изразява загриженост относно пътуванията, при които животните се поят със замърсена вода, която е негодна за консумация, или са лишени от достъп до вода поради неизправни или зле разположени устройства за поене; подчертава необходимостта да се гарантира, че използваните за транспортиране на живи животни превозни средства носят достатъчно вода по време на пътуванията и че във всеки случай доставеното количество следва да отговаря на специфичните изисквания за транспортираните животни и за броя на тези животни;

61.  приветства ангажимента на Комисията да разработи показатели за хуманно отношение, основани на положението с животните, които следва да насърчават по-висока степен на хуманно отношение към животните при тяхното транспортиране; счита, че тя следва да разработи незабавно тези показатели, така че те да могат да се използват като допълнение към настоящите законодателни изисквания;

62.  призовава Комисията да гарантира, че всяко бъдещо преразглеждане на законодателството относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране ще се основава на обективни и научно обосновани показатели, за да се предотвратят произволни решения с неоправдано икономическо въздействие върху секторите на животновъдството;

63.  настоява, съобразно правото на ЕС земеделските стопани да носят правна отговорност за гарантиране, че животните им се транспортират без да понасят наранявания, вреда или каквото и да било неоправдано страдание;

64.  подчертава, че нарушенията често се дължат на неподходящи вентилационни системи в превозните средства, които се използват за сухопътен превоз на живи животни на дълги разстояния, и че в такива ситуации животните са затворени в ограничени пространства, характеризиращи се с екстремни температури, далеч отвъд топлинния спектър и границите на толерантност, установени в Регламента;

65.  призовава Комисията да гарантира, че се извършва зашеметяване, без изключение, преди религиозно ритуално клане във всички държави членки;

66.  изразява съжаление поради факта, че отделенията за животни невинаги осигуряват достатъчно пространство, за да се гарантира адекватна вентилация вътре в превозните средства, и поради факта, че естествените движения на животните са възпрепятствани, като те често се принуждават да заемат неестествени положения за дълги периоди от време, в явно нарушение на техническите спецификации, посочени в член 6 от Регламента и в приложение I, глава II, точка 1.2 към него;

67.  счита за необходимо да се направи задължително присъствието на ветеринарни лекари на борда на кораби, използвани за транспортиране на живи животни, да се докладва и да се отчита броят на животните, които умират по време на пътуванията, както и да се изготвят аварийни планове за справяне със ситуации по море, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху хуманното отношение към транспортираните животни;

68.  отбелязва, че земеделските стопани, превозвачите и компетентните органи в различните държави членки тълкуват и прилагат Регламент (ЕО) №1/2005 по различни начини, особено по отношение на годността на животните за транспортиране; призовава Комисията да преразгледа Регламента, за да уточни по-подробно изискванията за транспортиране, където е необходимо; призовава Комисията и държавите членки, с оглед осигуряване на равнопоставени условия да гарантират, че в бъдеще Регламентът ще се прилага и изпълнява по хармонизиран и единен начин в целия Съюз, по-специално по отношение на годността на животните за транспортиране;

69.  призовава Комисията да разработи пълно работно определение за това, какво представлява годността на животните за транспортиране, и да изготви практически насоки за оценката за нея; призовава държавите членки да предоставят дейности за повишаване на осведомеността и информиране, включително солидни, редовни и задължителни курсове за обучение, образование и сертифициране на водачи на превозни средства, превозвачи, търговци, събирателни центрове, кланици, ветеринарни лекари, гранични служители и всеки друг оператор, участващ в транспортирането на животни, с цел да се намалят високите равнища на нарушенията на изискванията по отношение на годността; призовава операторите да осигурят цялостното обучение на водачите на превозни средства и придружителите в съответствие с приложение IV към Регламента;

70.  призовава за строга бдителност, за да се гарантира, че не се транспортират болни, слаби или с много ниско тегло животни, животни в период на лактация, бременни женски и женски животни, които не отговарят на необходимото време за отбиване;

71.  подчертава, че в съответствие с Регламент (ЕО) №1/2005 вече е задължително, на животните, транспортирани на дълги разстояния, да се предоставя вода, храна и почивка на подходящи интервали и с оглед на техния вид и възраст; настоятелно призовава Комисията да осъществява по-ефективен мониторинг с цел гарантиране на пълното и хармонизирано спазване на тези правни изисквания от страна на всички държави членки;

72.  подчертава необходимостта от това, държавите членки да гарантират, че транспортирането на животни е организирано по подходящ начин, като се отчитат метеорологичните условия и видът на транспорта;

73.  подчертава, че когато се изисква животните да бъдат разтоварени за 24-часов период на почивка в трети държави, организаторът трябва да определи място за почивка със съоръжения, равностойни на тези в контролен пункт на ЕС; призовава компетентните органи редовно да инспектират тези съоръжения и да не одобряват дневниците на пътуването, ако не е потвърдено, че предложеното място за почивка разполага със съоръжения, равностойни на тези в ЕС;

74.  призовава държавите членки да гарантират, че при планирането на транспорта са налице доказателства за резервиране, включително на фуражи, вода и свежи постелки, на контролен пункт; призовава Комисията да определи изискванията за местонахождението и съоръженията на местата за почивка;

75.  признава, че по-малката гъстота на животните и прекъсването на пътуването с цел почивка на животните оказват неблагоприятно икономическо въздействие върху превозвачите, което може да засегне правилната работа с превозваните животни; призовава Комисията да насърчава стимули за правилна работа с тях;

76.  призовава държавите членки да гарантират подобряване на воденето на регистри в земеделските стопанства по отношение на периодите на бременност;

77.  призовава Комисията да формулира, въз основа на научни констатации, насоки относно поенето на животните, превозвани в клетки, и относно условията за транспортиране на пиленца, които да способстват за висока степен на хуманно отношение;

78.  припомня, че държавите членки трябва да намерят решения, съобразени с аспекта за хуманно отношение, за животните в края на техния живот и на производствените цикли;

Икономическа помощ

79.  призовава за по-широко използване на мярката за развитие на селските райони, а именно „плащания за хуманно отношение към животните“, съгласно член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013(13), който предоставя подкрепа за високи стандарти за хуманно отношение към животните, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти;

80.  призовава предстоящата реформа на ОСП да запази и засили връзката между плащанията в рамките на ОСП и подобрените условия за хуманно отношение към животните, които изцяло зачитат или надхвърлят стандартите, определени в Регламент (ЕО) № 1/2005;

81.  настоятелно призовава за подкрепа на мерки, които да осигурят балансирано разпределение на кланиците в държавите членки, което гарантира, че броят на добитъка в даден регион се взема предвид;

Трети държави

82.  изразява загриженост във връзка с продължаващите доклади за проблеми при транспортирането на животни и с хуманното отношение към животните в определени трети държави; отбелязва, че клането в определени трети държави, към които ЕС изпраща животни, е свързано с прекомерно и продължително страдание и редовно нарушава международните стандарти за хуманно отношение към животните при клане, установени от OIE (Световната организация по здравеопазване на животните); като признава, че търсенето в трети държави често е за живи животни, призовава Комисията и държавите членки да насърчават преминаването към транспорт на месо или кланични трупове, вместо на живи животни, към трети държави, когато е възможно, както и транспортирането на семенна течност или ембриони, вместо на разплодни животни;

83.  отправя остри критики във връзка със статистическите данни, изготвени от Комисията в съответствие с Регламента, относно извършените пътувания за транспортиране на живи животни до държави извън ЕС, и подчертава, че тези данни са били изготвени, без да са извършвани системни проверки на средствата за транспортиране на животните;

84.  изисква от Комисията при двустранните търговски преговори с трети държави да изисква спазването на нормите на ЕС за хуманно отношение към животните и да отстоява международното прилагане, в рамките на Световната търговска организация, на разпоредбите на Съюза по този въпрос;

85.  изразява съжаление относно факта, че стандартите, които се използват от определени трети държави, не са толкова високи, колкото стандартите в рамките на ЕС; призовава Комисията да засили съществуващите изисквания по отношение на търговските партньори на Съюза, особено по отношение на търговията с животни и тяхното транспортиране, така че те да бъдат поне толкова строги, колкото стандартите на ЕС; призовава държавите членки, които осъществяват износ към трети държави, да работят с местните органи за подобряване на стандартите за хуманно отношение към животните;

86.  призовава за последователно и пълно спазване на решението Съда на Европейския съюз от 2015 г. по дело C-424/13, по което Съдът постанови, че – за да бъде разрешено транспортирането на животни на дълги разстояния, започващи на територията на Съюза и продължаващи извън нея – превозвачът трябва да представи дневник за пътуването, който да бъде реалистичен с оглед на спазването, с особено внимание по отношение на прогнозите за температурите; призовава компетентните органи да не одобряват дневници за пътуване когато, съгласно решението на Съда, животните трябва да бъдат разтоварени за 24-часова почивка в държава извън ЕС, освен когато организаторът е определил място за тази почивка, което разполага със съоръжения, равностойни на съоръженията на контролен пункт; припомня също така в това отношение, че единственият списък, който съществува, е списък от 2009 г. за настаняване на животните по маршрутите в трети държави, където често липсват точни адресни данни, като по този начин се затруднява значително провеждането на необходимите проверки съгласно правото на ЕС; призовава официалните ветеринарни лекари на изходните точки да проверяват, както се изисква от Регламент (ЕО) № 1/2005, че преди превозните средства да напуснат ЕС, разпоредбите на Регламента са спазени;

87.  в този контекст припомня също така предложението на Комисията за директива относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218), по-специално в контекста на ветеринарните проверки;

88.  изразява съжаление поради често продължителните забавяния по границите и пристанищата и обръща внимание към повишената болка и страдание, които това причинява на животните; призовава държавите членки, които граничат с трети държави, да предоставят зони за почивка, където животните могат да бъдат разтоварени и да им се предостави храна, вода, почивка и ветеринарни грижи, така че дневниците за пътуване да бъдат правилно попълнени, и да отворят специални експресни ленти, които разполагат с достатъчно персонал, на митническите пунктове за транспортиране на животни, с цел да се намалят периодите на чакане, без да се подкопава качеството на санитарния и митническия контрол на границите; наред с това призовава държавите членки да си сътрудничат по-добре при планирането на транспортиране на добитък, за да се избягва струпването на твърде голям брой транспортни средства на границите за целите на граничния контрол;

89.  призовава Комисията да засили сътрудничеството и комуникацията, включително допълнителна взаимопомощ и ускорен обмен на информация, между компетентните органи във всички държави членки и в трети държави, за да се намалят проблемите, свързани с хуманното отношение към животните и болестите при животните, които са породени от лошо администриране, като се гарантира, че износителите спазват изцяло административните изисквания; отправя искане към Комисията да насърчава хуманното отношение към животните в международен план и да провежда инициативи за повишаване на осведомеността сред държави извън ЕС;

90.  призовава Комисията да упражни натиск върху държавите на транзит, които въвеждат бюрократични пречки и свързани със сигурността препятствия, които бавят ненужно транспортирането на живи животни;

91.  призовава държавите членки и Комисията да обърнат специално внимание на нарушенията във връзка с хуманното отношение към животните по време на пътуванията по водни пътища и по море към трети държави и да извършат оценка на евентуални нарушения на законодателството, като например забраненото изхвърляне на мъртви животни от плавателни съдове в Средиземно море (често с отрязани ушни белези), което се случва, защото изхвърлянето често не е възможно в пристанището–дестинация;

92.  изтъква решението на Съвета 2004/544/ЕО за подписване на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт(14), съгласно която транспортирането може да бъде едно от следните: между две държави членки, като се преминава през територията на държава, която не е членка; между държава членка и държава, която не е членка; или пряко между две държави членки;

93.  подчертава, че ако стандартите за транспортиране на животни в трети държави не съответстват на тези на ЕС и прилагането им не е достатъчно за гарантиране на пълното спазване на Регламента, пътуванията до трети държави с цел транспортиране на живи животни следва да бъдат предмет на двустранни споразумения за смекчаване на тези разлики, и ако това не е постигнато, те следва да бъдат забранени;

94.  припомня на държавите членки, че съгласно постоянната практика на Съда(15) те могат да въвеждат по-строги разпоредби за защита на животните при транспортиране, при условие че са в съответствие с основната цел на Регламент (ЕО) № 1/2005;

95.  призовава Комисията да насърчава обмена на добри практики и на мерки за регулаторна еквивалентност с трети държави в областта на транспортирането на живи животни;

o
o   o

96.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на Европейската сметна палата, на Европейския орган за безопасност на храните, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) ОВ C 434, 23.12.2015 г., стр. 59.
(4) Официален вестник на EFSA 2011:9(1):1966.
(5) ОВ С 251 Е, 31.8.2013 г., стр. 116.
(6) Решение на Съда (пети състав) от 23 април 2015 г. по дело C-424/13, Zuchtvieh-Export срещу Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен „Хуманното отношение към животните в ЕС: преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“.
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) OВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977
(10) ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.
(11) „Окончателен доклад от одит, проведен в Нидерландия от 20 февруари 2017 г. до 24 февруари 2017 г., за да се направи оценка на хуманното отношение към животните по време на транспортиране до държави, които не са членки на ЕС“, Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, 2017 г.
(12) Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните („Законодателство за здравеопазването на животните“) ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1..
(13) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 347.
(14) OВ L 241, 13.7.2004 г., стр. 21.
(15) Решение на Съда на ЕС (първи състав) от 14 октомври 2004 г. по дело С-113/02 Комисия на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия и решение на Съда на ЕС (трети състав) от 8 май 2008 г. по дело С-491/06, Danske Svineproducenter.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност