Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2110(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2019

Συζήτηση :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0132

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 222kWORD 82k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (2018/2110(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και των σχετικών παραρτημάτων, που δημοσιεύθηκαν από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)(2) τον Οκτώβριο του 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), της 12ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, της 10ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (COM(2011)0700),

–  λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του αριθ. 49/2011 της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0057/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί ότι τα ζώα δεν είναι απλώς αγαθά ή προϊόντα ή ιδιοκτησίες, αλλά ευαίσθητα όντα, δηλαδή είναι σε θέση να νιώσουν ευχαρίστηση και πόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον ορισμό ως βάση για τη λήψη μέτρων τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ζώα διατηρούνται και μεταφέρονται υπό συνθήκες που δεν συνεπάγονται κακομεταχείριση, κακοποίηση, πόνο ή ταλαιπωρία γι’ αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο διότι σέβεται και υπερασπίζεται την καλή διαβίωση των ζώων περισσότερο από οπουδήποτε αλλού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών σε μεγάλες αποστάσεις προς εκτροφή, περαιτέρω πάχυνση και σφαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα μεταφέρονται επίσης για αναψυχή, διαγωνισμούς και ως ζώα συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, ιδίως στην περίπτωση μεταφοράς ζώντων ζώων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012, ζήτησε τον περιορισμό του χρόνου ταξιδίου των ζώων που προορίζονται για σφαγή σε οκτώ ώρες κατ’ ανώτατο όριο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων του 2008 (OIE), καλή μεταχείριση των ζώων σημαίνει ότι ένα ζώο είναι υγιές, έχει αρκετό χώρο, τρώει καλά, αισθάνεται ασφαλές, μπορεί να επιδείξει τη φυσική του συμπεριφορά και δεν υποφέρει από αισθήματα όπως ο φόβος, ο πόνος και η αγωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι συνθήκες συχνά δεν τηρούνται στη συντριπτική πλειονότητα των μεταφορών ζώων, ιδίως σε μεγάλες αποστάσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εφαρμόζεται στη μεταφορά όλων των ζώντων σπονδυλωτών ζώων εντός της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη σωστή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο και τη διενέργεια επίσημων επιθεωρήσεων, ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν επιδεικνύουν αρκετή αυστηρότητα και σθένος κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 εντός της ΕΕ, ενώ εκτός της ΕΕ δεν ασχολούνται καν με την εφαρμογή του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός παραβάσεων που εντόπισε η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) το 2017 σε πολλά κράτη μέλη θα απαιτούσε την έναρξη των σχετικών διαδικασιών επί παραβάσει·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά προκαλεί άγχος στα ζώα, καθώς τα εκθέτει σε ένα εύρος προβληματικών συνθηκών με δυσμενείς επιπτώσεις στην ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το εμπόριο με ορισμένες τρίτες χώρες, τα ζώα ταλαιπωρούνται επιπλέον εξαιτίας των πολύ μεγάλων ταξιδιών που περιλαμβάνουν μεγάλης διάρκειας στάσεις στα σύνορα για τον έλεγχο εγγράφων, οχημάτων και της ικανότητας προς μεταφορά των ζώων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και η συχνότητα των επιθεωρήσεων των κρατών μελών έχουν άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ανάλυση των εκθέσεων επιθεώρησης των κρατών μελών διαπιστώνονται τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων, ο οποίος κυμαίνεται από μηδέν έως αρκετά εκατομμύρια ετησίως, και τη συχνότητα των παραβάσεων, που κυμαίνεται από μηδέν έως 16,6 %, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κράτη μέλη υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, π.χ. τυχαίες επιθεωρήσεις έναντι επιθεωρήσεων οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με στρατηγικές που βασίζονται στον κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες διαφορές προσέγγισης εμποδίζουν επίσης οποιαδήποτε σύγκριση δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση και η εκπαίδευση των οδηγών για την προαγωγή της προσεκτικής οδήγησης με βάση τα είδη των προς μεταφορά ζώων θα βελτίωνε την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά(8)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή μεταχείριση των ζώων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένο χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης των ζώων, μειωμένη απώλεια βάρους, λιγότερους τραυματισμούς και πληγές και καλύτερη ποιότητα κρέατος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εκτεταμένες μελέτες που αποδεικνύουν ότι η καλή διαβίωση των ζώων επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της συμπεριφοράς προς τα ζώα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, και η μέριμνα κατά τη διαμετακόμιση, θα πρέπει να παραμένει ο πρωταρχικός στόχος, προκειμένου να προστατεύεται η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα προς μεταφορά είναι σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά, καθόσον οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι για ζώα που είναι τραυματισμένα, αποδυναμωμένα, κυοφορούντα, που δεν έχουν απογαλακτιστεί ή είναι άρρωστα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα προς μεταφορά κατά το στάδιο της κύησης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το μεγαλύτερο ποσοστό παραβάσεων ευθύνονται ζητήματα σχετικά με την ικανότητα προς μεταφορά, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό παραβάσεων αφορά ζητήματα σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά επικρατεί σύγχυση μεταξύ των υπευθύνων σχετικά με το τι πρέπει να γίνει όταν τα ζώα κριθούν ακατάλληλα για μεταφορά·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι συχνά δεν έχουν σαφή εικόνα πόσο προχωρημένη είναι η εγκυμοσύνη του ζώου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά μη απογαλακτισμένων μόσχων και αμνών είναι ιδιαίτερα προβληματική·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο να διατηρούν τα ζώα τους ικανά για μεταφορά και αυτοί που έχουν περισσότερα να χάσουν εάν η μεταφορά δεν συμμορφώνεται προς τους υφιστάμενους κανόνες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά εντοπίζονται παραλείψεις στην παροχή επαρκούς τροφής και νερού στα ζώα και στην τήρηση της 24ωρης ανάπαυσης όταν σταματούν σε εγκεκριμένο σημείο ελέγχου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα οχήματα μεταφοράς παρατηρείται συχνά συνωστισμός των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μείζον πρόβλημα αποτελούν και οι υψηλές θερμοκρασίες και ο ανεπαρκής εξαερισμός εντός του οχήματος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα κράτη μέλη έχουν εκδηλωθεί πρόσφατα κρούσματα μολυσματικών ασθενειών των ζώων όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων, η γρίπη των πτηνών και ασθένειες των μικρών μηρυκαστικών και των βοοειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά ζώντων ζώων αυξάνει τον κίνδυνο διάδοσης αυτών των νόσων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων καθώς και του σπέρματος και των εμβρύων είναι ευκολότερη από τεχνικής και διοικητικής απόψεως και ορισμένες φορές οικονομικά ευνοϊκότερη για τους κτηνοτρόφους από την μεταφορά ζώντων ζώων με σκοπό τη σφαγή ή την αναπαραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων (FVE) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων (OIE) τονίζουν ότι τα ζώα θα πρέπει να εκτρέφονται όσο εγγύτερα γίνεται στις εγκαταστάσεις όπου γεννήθηκαν, και να σφάζονται όσο εγγύτερα γίνεται στο σημείο παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων σφαγής στους τόπους εκτροφής ή κοντά σε αυτούς μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μέσων βιοπορισμού στις αγροτικές περιοχές·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαγή των ζώων όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο εκτροφής τους είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο για την εξασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σφαγεία είναι κατανεμημένα δυσανάλογα μεταξύ των κρατών μελών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα κράτη μέλη και κάποιες αλυσίδες τροφοδοσίας στην Ένωση, η μεταφορά ζώντων ζώων προς περαιτέρω παραγωγή ή σφαγή, είναι σημαντική για την εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας στις αγορές·

Συστάσεις

Εφαρμογή και επιβολή

1.  επισημαίνει ότι κάθε έτος εκατομμύρια ζώντα ζώα μεταφέρονται για σφαγή ή αναπαραγωγή στο εσωτερικό της ΕΕ και από την ΕΕ προς τρίτες χώρες· εκτιμά πως, όταν εφαρμόζεται και επιβάλλεται σωστά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 έχει θετικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά· επιδοκιμάζει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, όμως θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτές οι οδηγίες και ορισμένες από τις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί από την Επιτροπή καθυστέρησαν έως και πέντε έτη· διαπιστώνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεταφορά και ότι η επιβολή του κανονισμού φαίνεται να αποτελεί το πρωταρχικό πρόβλημα των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του·

2.  επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, με τις οποίες συχνά καταγγέλλονται συστηματικές, συνεχείς και σοβαρές παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, τόσο από κράτη μέλη όσο και από μεταφορείς·

3.  τονίζει ότι η ταλαιπωρία των ζώων κατά τη μεταφορά αποτελεί πηγή σημαντικής ανησυχίας για την κοινωνία· διαπιστώνει ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή έλαβε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές υπέρ της εκστρατείας #StopTheTrucks, με την οποία οι πολίτες της ΕΕ ζητούν να μπει τέλος στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων·

4.  λυπάται για το γεγονός ότι ο ρυθμός προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 από τα κράτη μέλη δεν επαρκεί για την επίτευξη του βασικού στόχου του κανονισμού, ο οποίος συνίσταται στη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ημερολόγια ταξιδίου και την εφαρμογή κυρώσεων· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν ουσιαστικά τη συμμόρφωση προς τον κανονισμό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τη μεταφορά ζώων σε όλα τα κράτη μέλη· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει νομικά μέτρα και να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ορθά τον κανονισμό·

5.  τονίζει ότι η μερική εφαρμογή δεν αρκεί για την επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού του κανονισμού, της αποφυγής τραυματισμού ή αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας ή θανάτου των ζώων κατά τη μεταφορά, και ότι είναι, συνεπώς, απαραίτητο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη και τη δίωξη σοβαρών συμβάντων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων·

6.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί ορισμένα ζητήματα σχετιζόμενα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, όπως: του συνωστισμού των ζώων· του ανεπαρκούς ελεύθερου ύψους στα οχήματα· της μη παροχής των απαιτούμενων στάσεων ανάπαυσης, της τροφής και του νερού· των ανεπαρκών συστημάτων αερισμού και διανομής νερού· της μεταφοράς υπό ακραία ζέστη· της μεταφοράς ακατάλληλων ζώων· της μεταφοράς μη απογαλακτισμένων μόσχων· της ανάγκης εξακρίβωσης τυχόν εγκυμοσύνης στα ζώντα ζώα· του κατά πόσο ελέγχονται τα ημερολόγια ταξιδίου· του συσχετισμού παράβασης-επιβολής-ποινής· του «μεικτού» αντίκτυπου της κατάρτισης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, και της ανεπαρκούς στρωμνής, όπως εντοπίζονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 31/2018 και από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις στις καταγγελίες που έχουν υποβάλει στην Επιτροπή· ζητεί να γίνουν βελτιώσεις στα ανωτέρω ζητήματα·

7.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δρομολόγια προγραμματίζονται και εκτελούνται, από την αναχώρηση έως τον προορισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων μέσων μεταφοράς και του φάσματος των γεωγραφικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

8.  τονίζει ότι η συστηματική παραβίαση του κανονισμού σε ορισμένες περιοχές και από κάποια κράτη μέλη οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό που έχει ως αποτέλεσμα άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης στα διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να καταλήξει στη λεγόμενη «κούρσα προς τα κάτω» όσον αφορά τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά· καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι κυρώσεις μπορεί να είναι δέκα ή και παραπάνω φορές υψηλότερες από ό,τι σε άλλα, να αναπτύξει εναρμονισμένο σύστημα κυρώσεων της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ποινές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες παραβάσεις· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για την εναρμόνιση των κυρώσεων ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αγνόησε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012, και τονίζει ότι η αυστηρή και εναρμονισμένη επιβολή με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού, έχει καίρια σημασία για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά και ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να περιοριστούν στην έκδοση συστάσεων και γενικών οδηγιών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την έκκληση που διατυπώνεται στο ψήφισμα αυτό για έλεγχο του κανονισμού όσον αφορά ασυμβατότητες με τις νομικές απαιτήσεις στα επιμέρους κράτη μέλη·

10.  θεωρεί ότι οι επανειλημμένες παραβάσεις, οι οποίες τελούνται υπό συνθήκες ελεγχόμενες από τον μεταφορέα, θα πρέπει να οδηγούν σε δίωξη· καλεί τα κράτη μέλη να διώκουν τις παραβάσεις του κανονισμού, ιδίως όταν πρόκειται για επανειλημμένες παραβάσεις· θεωρεί ότι οι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάσχεση των οχημάτων και την υποχρεωτική επανεκπαίδευση των υπευθύνων για την καλή διαβίωση και τη μεταφορά των ζώων, και πιστεύει ότι αυτό πρέπει να εναρμονιστεί μέσω της Ένωσης· θεωρεί ότι οι ποινές θα πρέπει να αντανακλούν τη ζημία, την εμβέλεια, τη διάρκεια και την επανάληψη της παράβασης·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των ισχυρών εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που τους παρέχονται δυνάμει του κανονισμού, όπως είναι η υποχρέωση να απαιτούν από τους μεταφορείς να δημιουργούν συστήματα για την πρόληψη της επανάληψης των παραβιάσεων, και να αναστέλλουν ή να ανακαλούν τις άδειες των μεταφορέων· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν επαρκή διορθωτικά μέτρα και να εισάγουν κυρώσεις με στόχο την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ζώων και την αποτροπή της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης εκ μέρους των επιχειρηματιών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν ως στόχο τη μηδενική μη συμμόρφωση κατά την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, μετά από διαβούλευση με τα εθνικά σημεία επαφής, μια λίστα των επιχειρηματιών που έχουν διαπράξει επανειλημμένως σοβαρές παραβάσεις του κανονισμού, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης και εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί συχνά τον εν λόγω κατάλογο, και, παράλληλα, να προωθεί παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και σε αυτόν της διακυβέρνησης·

13.  υπογραμμίζει ότι η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό από τα κράτη μέλη απειλεί τον στόχο αποτροπής της εμφάνισης και διάδοσης μολυσματικών ζωονόσων, καθώς η μεταφορά είναι μία από τις αιτίες της ταχείας εξάπλωσης τέτοιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο· σημειώνει ότι τα οχήματα συχνά δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της τροποποιημένης οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών(9)· θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι η ανεπαρκής αποθήκευση αποβλήτων ενέχει κινδύνους για τη διάδοση των ασθενειών και της μικροβιακής αντοχής· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εναρμονισμένες διαδικασίες για την έγκριση των σκαφών και των φορτηγών και να αναλάβει δράση για την πρόληψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών των ζώων κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες, προωθώντας μέτρα βιοπροστασίας και καλύτερης διαβίωσης των ζώων·

14.  ζητεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την ενίσχυση της επιβολής με τη χρήση τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθεί ένας κύκλος ανάδρασης σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του κράτους μέλους στο σημείο αναχώρησης, του κράτους μέλους στο σημείο άφιξης, καθώς και των κρατών διέλευσης· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει συστήματα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της τοποθεσίας των ζώων και της διάρκειας των δρομολογίων στα οχήματα μεταφοράς, καθώς και η τυχόν μη συμμόρφωση με τα ωράρια μεταφοράς· θεωρεί ότι εάν τα ζώα που βρίσκονται σε καλή σωματική κατάσταση όταν ξεκινάει η διαδικασία της μεταφοράς φτάνουν στον προορισμό σε κακή σωματική κατάσταση, τότε θα πρέπει να διεξάγεται πλήρης έρευνα και, σε περίπτωση επανάληψης, οι υπεύθυνοι στην αλυσίδα μεταφοράς πρέπει αμέσως να υφίστανται κυρώσεις βάσει του νόμου, ενώ ο κτηνοτρόφος- ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για το διαφυγόν κέρδος που ενδέχεται να προκύψει από την κατάσταση αυτή· θεωρεί επιπλέον ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις στον διοργανωτή και τον υπάλληλο πιστοποίησης του ημερολογίου δρομολογίου στο κράτος μέλος αναχώρησης στην περίπτωση που αυτό έχει συμπληρωθεί με ψευδή ή παραπλανητικό τρόπο·

15.  θεωρεί ότι η επιβολή είναι ιδιαιτέρως δύσκολη όταν ένα δρομολόγιο διέρχεται από αρκετά κράτη μέλη και όταν τα διάφορα καθήκοντα επιβολής (έγκριση ημερολογίου ταξιδίου, αδειοδότηση μεταφορέα, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας και έγκρισης οχήματος κ.λπ) αναλαμβάνονται από διάφορα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη που διαπιστώνουν παραβάσεις να ενημερώνουν τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη όπως απαιτεί το άρθρο 26 του κανονισμού, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη των παραβάσεων και να βελτιωθεί η εκτίμηση κινδύνου·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των παραβάσεων ανά κράτος μέλος, ανά είδος ζώων και ανά είδος παράβασης, σε σχέση με τον όγκο μεταφοράς ζώντων ζώων ανά κράτος μέλος·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις περιπτώσεις στις οποίες κυβερνήσεις, επιστήμονες, επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του κλάδου και εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάστηκαν για να καθορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η περίπτωση της ιστοθέσης με τις οδηγίες για τις μεταφορές ζώων· καλεί την Επιτροπή να διαδώσει και να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά ζώων και να στηρίξει την πλατφόρμα της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, προωθώντας τον ενισχυμένο διάλογο και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ όλων των παραγόντων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2020-2024 και να στηρίξει την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών ζώων·

18.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον OIE, την EFSA και τα κράτη μέλη, με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής και της ορθής επιβολής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με ζητήματα που άπτονται της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

   την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και την άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών·
   την υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους οδηγούς και τις εταιρείες μεταφορών·
   την καλύτερη διάδοση των οδηγιών και των ενημερωτικών δελτίων για τις μεταφορές ζώων, μεταφρασμένων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·
   την ανάπτυξη και χρήση εθελοντικών δεσμεύσεων από μέρους των επιχειρήσεων για την περαιτέρω βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά·
   την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών για τη μείωση του αριθμού των παραβάσεων που προκαλούνται από τις εταιρείες μεταφορών και τους οδηγούς·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμβατότητα του κανονισμού με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών(10), όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών·

20.  τονίζει τη σημασία της διάκρισης μεταξύ της ευθύνης των επιχειρήσεων μεταφοράς ζώων και της ευθύνης των γεωργών, δεδομένου ότι υπεύθυνες για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταφορά των ζώων θα πρέπει να θεωρούνται οι επιχειρήσεις και όχι οι γεωργοί· υπενθυμίζει ότι οι γεωργοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο για την καλή διαβίωση των ζώων, τόσο για συναισθηματικούς όσο και για οικονομικούς λόγους·

21.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εκ του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι της ΕΕ· καλεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διερευνήσει κατά πόσο η Επιτροπή έχει αποτύχει συστηματικά στην εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τον τρέχοντα κανονισμό και εάν συνεπώς θα μπορούσε η Επιτροπή να ευθύνεται για κακοδιαχείριση·

22.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων να μην προτείνει τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ, παρά την υποστήριξη από μεγάλο αριθμό βουλευτών διαφορετικών πολιτικών ομάδων του ΕΚ· συνιστά, ως εκ τούτου, να συγκροτήσει το Κοινοβούλιο εξεταστική επιτροπή για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός ΕΕ, αρχής γενομένης από την έναρξη της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου, προκειμένου να διερευνώνται και να παρακολουθούνται δεόντως καταγγελίες παραβάσεων ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά·

Συλλογή δεδομένων, επιθεωρήσεις και παρακολούθηση

23.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσκολία διενέργειας συνεκτικής ανάλυσης της εφαρμογής του κανονισμού λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κοινά ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα εντοπισμού όσον αφορά όλα τα ταξίδια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων και η αξιολόγηση των παραμέτρων που παρακολουθούνται· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εφοδιασμό της Επιτροπής με εναρμονισμένα, ολοκληρωμένα και πλήρη δεδομένα σχετικά με τις επιθεωρήσεις μεταφορών και το ποσοστό παραβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν έκτακτες επιθεωρήσεις και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική που θα βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου, για να στοχεύσουν τις δραστηριότητες επιθεώρησής τους στις μεταφορές υψηλού κινδύνου, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των περιορισμένων πόρων επιθεώρησης·

24.  σημειώνει ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην ΕΕ, έχει αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι πλήρη, συνεκτικά, αξιόπιστα ή επαρκώς λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ·

25.  τονίζει ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται κατά ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και σε επαρκές ποσοστό των ζώων που μεταφέρονται κάθε έτος εντός εκάστου κράτους μέλους ώστε να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό απροειδοποίητων επιτόπιων επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, εστιάζοντας στην καλή διαβίωση των ζώων και τη μεταφορά των ζώων· θεωρεί ότι οι διαφορές στις μεθόδους συλλογής δεδομένων και στους μηχανισμούς ελέγχου δυσχεραίνουν τον σχηματισμό μίας ακριβούς εικόνας του βαθμού συμμόρφωσης στα επιμέρους κράτη μέλη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υιοθετήσει μία πιο εναρμονισμένη δομή για την υποβολή εκθέσεων και να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που έχουν προκύψει από εκθέσεις επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) και από τις απαντήσεις κρατών μελών όσον αφορά το πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου (ΠΕΣΕ) εκάστου εξ αυτών· αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι της ΓΔ SANTE χρησιμεύουν ως σημαντική πηγή πληροφοριών για την Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιεί τουλάχιστον επτά απροειδοποίητες επισκέψεις ετησίως, σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

26.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ελέγχου και εμπειρογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου για τις επιθεωρήσεις που αφορούν τη μεταφορά ζώντων ζώων, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ειδική έκθεση για το 2018, όπου επισημαίνεται ότι οι αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με τις επιθεωρήσεις των μεταφορών χρησιμοποιούν σπάνια πληροφορίες από το TRACES· ζητεί ένα πιο αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του TRACES· ζητεί αύξηση του αριθμού των ετήσιων επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO)·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και, συγκεκριμένα, να διεξάγουν αποτελεσματικές και συστηματικές επιθεωρήσεις των αποστολών ζώων πριν από τη φόρτωση, με σκοπό την πάταξη των πρακτικών που παραβιάζουν τον κανονισμό και επιδεινώνουν τις συνθήκες μεταφοράς ζώων από ξηράς ή από θαλάσσης, όπως είναι οι πρακτικές που επιτρέπουν στα υπερφορτωμένα οχήματα ή σε ακατάλληλα ζώα να συνεχίζουν τα μακρινά δρομολόγιά τους ή επιτρέπουν τη λειτουργία σημείων ελέγχου με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις για ανάπαυση, τάισμα και πότισμα των μεταφερόμενων ζώων·

28.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο επιθεωρήσεων σε κάποια κράτη μέλη και την αναφορά λίγων ή μηδενικών παραβάσεων· αμφισβητεί την ακρίβεια των συστημάτων επιθεώρησης και αναφοράς· ζητεί από τα κράτη μέλη που κάνουν πολύ λίγες ή καθόλου επιθεωρήσεις να αυξήσουν τον αριθμό ελέγχων και να υποβάλουν ολοκληρωμένες εκθέσεις για τις επιθεωρήσεις αυτές στην Επιτροπή·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να επιθεωρούν επίσης τις ενδοευρωπαϊκές μεταφορές κατά τη φόρτωση των ζώων στα οχήματα προκειμένου να ελέγχουν εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

30.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ορθή πρακτική για τις αρμόδιες αρχές είναι να επιθεωρούν στο στάδιο της φόρτωσης όλες τις αποστολές που προορίζονται για χώρες εκτός ΕΕ(11)· πιστεύει ότι ένα ποσοστό ενδοκοινοτικών αποστολών θα πρέπει επίσης να επιθεωρείται κατά το στάδιο φόρτωσης, ανάλογα με τον αριθμό των παραβιάσεων που αναφέρουν οι ΜΚΟ και οι επιθεωρήσεις του FVO· εκτιμά ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν στο στάδιο της φόρτωσης ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού σχετικά με το εμβαδόν δαπέδου και το ελεύθερο ύψος, ότι λειτουργούν σωστά τα συστήματα αερισμού και παροχής νερού, ότι ο εξοπλισμός ποτίσματος λειτουργεί σωστά και είναι κατάλληλος για το είδος των ζώων που μεταφέρονται, ότι δεν φορτώνονται ακατάλληλα ζώα και ότι μεταφέρεται επαρκής ποσότητα ζωοτροφών και στρωμνής·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι διατίθεται επαρκής αριθμός προσιτών, καθαρών, λειτουργικών και κατάλληλων εγκαταστάσεων ποτίσματος για κάθε είδος, ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη, καθώς και ότι υπάρχει επαρκής καθαρή στρωμνή·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές θα ελέγχουν εάν τα ημερολόγια δρομολογίου περιέχουν ρεαλιστικές πληροφορίες και τηρούν, κατά συνέπεια, το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα οχήματα μεταφοράς συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου που ορίζονται στο κεφάλαιο VII του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και ότι σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνεται αντιστοίχως ο αριθμός των ζώων·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το εσωτερικό ύψος των μεταφορικών οχημάτων πληροί τα ελάχιστα πρότυπα και ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του δαπέδου ή του τοίχου του οχήματος και των χωρισμάτων·

35.  αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην μεταφορά ζώων στην ΕΕ, αλλά ανησυχεί για το πλήθος των αναφορών σχετικά με ακατάλληλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί η παρακολούθηση και η επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες πρακτικές· γνωρίζει ότι οι απαιτήσεις των άρθρων 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με τη μεταφορά ζώων με πλοία, συχνά παραβλέπονται· καλεί τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν τη χρήση οχημάτων και σκαφών μεταφοράς ζώων, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού και να ανακαλούν τις άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· καλεί τα κράτη μέλη να είναι πιο αυστηρά στις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης τόσο για τα οχήματα όσο και στη χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας στους οδηγούς·

36.  ζητεί, ως εκ τούτου, εναρμονισμένα και δεσμευτικά πρότυπα για την έγκριση οχημάτων και σκαφών ως μέσων μεταφοράς ζώων, τα οποία θα πρέπει να εκδίδονται από μια κεντρική αρχή της ΕΕ· η εν λόγω αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά ζώων όσον αφορά την κατάσταση των οχημάτων και τη φύση του εξοπλισμού τους (π.χ. παρουσία επί του σκάφους κατάλληλου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης)·

37.  ζητεί από τους φορείς να παρέχουν διεξοδική κατάρτιση των οδηγών και των συνοδών σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή μεταχείριση των ζώων·

38.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν πλοία και λιμένες που πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα, αλλά τονίζει ότι, παρ’ όλα αυτά, οι κακές συνθήκες επικρατούν κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τη φόρτωση και την εκφόρτωση· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης για τα σκάφη, να βελτιώσουν τους ελέγχους προ της φόρτωσης όσον αφορά τα σκάφη και την καλή φυσική κατάσταση των ζώων, και να επιθεωρούν κατάλληλα τις εργασίες φόρτωσης σύμφωνα με τον κανονισμό· καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή λεπτομερή σχέδια των υποδομών επιθεώρησης που διαθέτουν· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, να επικαιροποιήσει και να διανείμει κατάλογο λιμένων που διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων· καλεί επιπλέον τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια ταξιδίου που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν λιμένες χωρίς παρόμοιες εγκαταστάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους λιμένες και να μεριμνήσουν για τη σωστή συντήρηση των σκαφών τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων όταν μεταφέρονται δια θαλάσσης·

39.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει καινοτόμους εναλλακτικές λύσεις για τους ελέγχους εξαγωγών σύμφωνα με το άρθρο 133 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429(12), όπως είναι οι επιθεωρήσεις πλατφόρμας, που αποτελούν βελτίωση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, δεδομένου ότι έχουν χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας και δεν απαιτούν να εκφορτώνονται τα ζώα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο αναμονής·

40.  σημειώνει ότι η απαίτηση των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για μεταφορά στα κράτη μέλη δημιουργεί ένα αρνητικό κίνητρο για την επιλογή εγχώριων προορισμών έναντι του πλησιέστερου δυνατού προορισμού· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εξουσία της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 144, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις ζώων, που δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση νόσου·

Χρόνοι ταξιδίου

41.  επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να είναι μόνο ο απαραίτητος, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές διαφορές σε επίπεδο κρατών μελών και σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού, η οποία ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν» και την αιτιολογική σκέψη 18 η οποία αναφέρει ότι «τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας είναι πιθανό να έχουν περισσότερο επιζήμια αποτελέσματα για την καλή διαβίωση των ζώων από ό,τι τα σύντομα»·

42.  επιμένει ότι όσον αφορά τον χρόνο μεταφοράς των ζώων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου φόρτωσης και εκφόρτωσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές κτηνιατρικές συμβουλές ανά είδος, ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά είναι χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια·

43.  εκφράζει τη λύπη του για την παραβίαση του κανονισμού σχετικά με την μη εφαρμογή ή την κακή εφαρμογή των ειδικών κανόνων για τα ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί, όπως οι μόσχοι, οι αμνοί, τα κατσίκια και τα πουλάρια και τα χοιρίδια που τρέφονται ακόμα με γάλα, και ελπίζει ότι θα θεσπιστούν λεπτομερέστερα μέτρα για την πλήρη προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων αυτών κατά τη μεταφορά·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μη απογαλακτισμένα ζώα εκφορτώνονται για τουλάχιστον μία ώρα ώστε να τους παρασχεθούν ηλεκτρολύτες ή υποκατάστατα γάλακτος και ότι δεν μεταφέρονται για περισσότερες από οκτώ ώρες συνολικά·

45.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ορισμό των μη απογαλακτισμένων ζώων ανά είδος και να περιορίσει τα ταξίδια μη απογαλακτισμένων ζώων σε μέγιστη απόσταση 50 χιλιομέτρων και μέγιστη διάρκεια 1,5 ώρας, καθώς είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η ορθή μεταχείρισή τους κατά τη μεταφορά·

46.  επισημαίνει ότι τα έγγραφα για τον σχεδιασμό των δρομολογίων συχνά αναφέρουν μόνο τα τοπωνύμια και όχι τις ακριβείς διευθύνσεις των σημείων ελέγχου, προμήθειας και συλλογής, γεγονός που δυσχεραίνει αισθητά τον έλεγχο·

47.  ζητεί, λαμβανομένου υπόψη του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση του χρόνου ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα και πολύ μεγάλα δρομολόγια και για ταξίδια εκτός των συνόρων της ΕΕ, μέσω της χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως η εξασφάλιση οικονομικά βιώσιμων και σωστά κατανεμημένων τοπικών ή κινητών εγκαταστάσεων σφαγείων κοντά στους τόπους εκτροφής, η προώθηση σύντομων δικτύων διανομής και η άμεση πώληση, η αντικατάσταση, στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή εμβρύων και τη μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, καθώς και μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα· καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφώς συγκεκριμένους χαμηλότερους χρόνους διαδρομής, ανάλογα με την περίπτωση, για τη μεταφορά όλων των διαφόρων ειδών ζώντων ζώων, καθώς και για τη μεταφορά μη απογαλακτισμένων ζώων·

48.  σημειώνει ότι τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και λοιπές προδιαγραφές έχουν καταστήσει τα μικρά σφαγεία οικονομικά μη βιώσιμα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση του αριθμού τους· καλεί την Επιτροπή και τις τοπικές αρχές των κρατών μελών να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, όπου χρειάζεται, επιλογές για σφαγή επιτόπου στην κτηνοτροφική μονάδα, για οικονομικά βιώσιμές τοπικές ή κινητές εγκαταστάσεις σφαγής και για μονάδες επεξεργασίας κρέατος εντός των κρατών μελών, έτσι ώστε τα ζώα να σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής τους, πράγμα που είναι επίσης προς το συμφέρον της διατήρησης της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χαράξουν μια στρατηγική με στόχο την ενίσχυση του περιφερειακού χαρακτήρα του μοντέλου κτηνοτροφικής παραγωγής σύμφωνα με το οποίο, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, η εκτροφή, η πάχυνση και η σφαγή των ζώων θα πραγματοποιούνται στην ίδια περιφέρεια, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών διαφορών, αντί να μεταφέρονται σε υπερβολικά μεγάλες αποστάσεις·

49.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να προσφερθούν κίνητρα στους εκτροφείς, στα σφαγεία και στη βιομηχανία επεξεργασίας κράτος, για να οδηγούν τα ζώα στο κοντινότερο σφαγείο ώστε να αποφεύγονται οι μακροί χρόνοι μεταφοράς των ζώων και να μειωθούν οι εκπομπές· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις καινοτόμους λύσεις στο θέμα αυτό, όπως είναι π.χ. οι κινητές μονάδες σφαγείων, με παράλληλη διασφάλιση υψηλών προτύπων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων·

50.  θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οποιαδήποτε μείωση σε επιτρεπόμενους χρόνους ταξιδίου, όπως περιγράφεται επί του παρόντος στο παράρτημα 1, κεφάλαιο V του κανονισμού, δεν θα ήταν βιώσιμη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιπτώσεις όπου οι γεωγραφικές συνθήκες και η αγροτική απομόνωση απαιτούν τη μεταφορά ζώντων ζώων διά ξηράς και/ή διά θαλάσσης για περαιτέρω παραγωγή ή σφαγή·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, την επείγουσα σφαγή απευθείας στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις μονάδες πάχυνσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανικανότητα μεταφοράς και εφόσον δεν υπάρχουν μέτρα πρώτων βοηθειών για την αποφυγή της περιττής ταλαιπωρίας των ζώων·

52.  σημειώνει ότι η κοινωνική και οικονομική αξία ενός ζώου μπορεί να έχει αντίκτυπο στο πρότυπο μεταφοράς του· τονίζει ότι τα πρότυπα μεταφοράς για τα ζώα αναπαραγωγής στον τομέα των ιπποειδών είναι υψηλής ποιότητας·

53.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο κρέατος και σφαγίων, καθώς και αναπαραγωγικού υλικού, δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι μεταφορές ζώντων ζώων· θεωρεί ότι μια παρόμοια στρατηγική θα πρέπει να εξετάσει τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μεταφοράς ζώντων ζώων· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική αυτή τη μεταφορά σε τρίτες χώρες

54.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν προγράμματα στα σφαγεία για τη σφαγή των ζώων με την τήρηση θρησκευτικών τελετουργικών, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των εξαγωγών ζώντων ζώων προορίζεται για τις αγορές της Μέσης Ανατολής·

55.  αναγνωρίζει την τρέχουσα στρέβλωση της αγοράς που προκαλείται από τους διαφορετικούς δασμούς οι οποίοι εφαρμόζονται στα ζώντα ζώα και στο κρέας, γεγονός που παρέχει σε μεγάλο βαθμό κίνητρα για το εμπόριο ζώντων ζώων· προτρέπει την Επιτροπή, καθώς και τους εμπορικούς της εταίρους, να επανεξετάσουν τη στρέβλωση αυτή με στόχο τη μείωση του εμπορίου ζώντων ζώων και, όπου είναι αναγκαίο, την αντικατάσταση των πωλήσεων αυτών με κρέας·

56.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, μετά τη μέγιστη διάρκεια μεταφοράς απαιτείται στάση για ανάπαυση σε εγκεκριμένο σημείο ελέγχου για μεταφορές με διάρκεια άνω των οκτώ ωρών κατοικίδιων ζώων και, πιο συγκεκριμένα, ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων·

Καλή μεταχείριση των ζώων

57.  καλεί τους αρμόδιους φορείς στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την παρουσία επίσημων κτηνιάτρων στα σημεία εξόδου της ΕΕ, που θα επαληθεύουν ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το δρομολόγιό τους και ότι τα οχήματα ή/και τα σκάφη πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού· σημειώνει ειδικότερα ότι το άρθρο 21 του κανονισμού ορίζει ότι οι κτηνίατροι ελέγχουν τα οχήματα πριν από την έξοδό τους από την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν είναι υπερπλήρη, ότι παρέχουν επαρκές ελεύθερο ύψος και στρωμνή, ότι μεταφέρουν επαρκή ζωοτροφή και νερό και ότι οι συσκευές εξαερισμού και παροχής νερού λειτουργούν σωστά·

58.  ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τα ταξίδια, στα οποία προβλέπεται για παράδειγμα η αντικατάσταση φορτηγών και στάβλων, ώστε να μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα ζώα που μεταφέρονται για αναπαραγωγή ή σε σφαγεία, όπως απαιτείται ήδη για τους μεταφορείς μεγάλων αποστάσεων βάσει του κανονισμού·

59.  επιμένει ότι η νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το αίτημα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες για τις συγκεκριμένες ανάγκες των ζώων με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο επαρκής εξαερισμός και ο έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε όλα τα οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα ποτίσματος και η υγρή τροφή, ιδίως για τα μη απογαλακτισμένα ζώα, οι μειωμένες πυκνότητες πληθυσμού και το επαρκές καθορισμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος, και να μεριμνήσει για την προσαρμογή των οχημάτων στις ανάγκες κάθε είδους· επισημαίνει το συμπέρασμα της EFSA ότι την καλή διαβίωση των ζώων επηρεάζουν κι άλλες πτυχές πέραν της διάρκειας του ταξιδιού, όπως ο ορθός τρόπος φόρτωσης και εκφόρτωσης και ο σχεδιασμός των οχημάτων·

60.  εκφράζει την ανησυχία του για τα ταξίδια στα οποία τα ζώα ποτίζονται με μολυσμένο νερό ακατάλληλο για κατανάλωση ή στερούνται πρόσβασης στο νερό λόγω δυσλειτουργίας ή εσφαλμένης τοποθέτησης των συσκευών ποτίσματος. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων θα διαθέτουν επαρκή παροχή νερού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και, ότι η ποσότητα αυτή θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μεταφερόμενων ειδών ζώων και στον αριθμό τους·

61.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει δείκτες για την καλή διαβίωση των ζώων, με στόχο την επίτευξη βελτίωσης όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων στις μεταφορές· θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δείκτες αυτοί χωρίς καθυστέρηση, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα στις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά θα βασίζεται σε αντικειμενικούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους δείκτες, για να αποφεύγονται αυθαίρετες αποφάσεις με αδικαιολόγητες οικονομικές συνέπειες για τους κτηνοτροφικούς κλάδους·

63.  επιμένει ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν νομική ευθύνη, βάσει του δικαίου της ΕΕ, να διασφαλίζουν ότι τα ζώα τους που μεταφέρονται δεν θα τραυματιστούν, δεν θα υποστούν σωματική βλάβη ή οποιαδήποτε αδικαιολόγητη ταλαιπωρία·

64.  τονίζει ότι οι παραβιάσεις οφείλονται συχνά στην ανεπάρκεια των συστημάτων αερισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις, και ότι σε τέτοιες καταστάσεις, τα ζώα τοποθετούνται σε περιορισμένους χώρους με ακραίες θερμοκρασίες, πολύ πέρα από το θερμικό φάσμα και τα όρια ανοχής που καθορίζονται από τον κανονισμό·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αναισθητοποίηση πραγματοποιείται, χωρίς εξαίρεση, πριν από τη θρησκευτική τελετουργική σφαγή σε όλα τα κράτη μέλη·

66.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διαμερίσματα που προορίζονται για τα ζώα δεν παρέχουν πάντοτε επαρκή χώρο ώστε να επιτρέπεται επαρκής αερισμός στο εσωτερικό των οχημάτων και για το γεγονός ότι εμποδίζονται οι φυσικές κινήσεις των ζώων, συχνά αναγκάζοντάς τα να λαμβάνουν αφύσικες στάσεις σώματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και παραβιάζοντας προδήλως τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα Ι, κεφάλαιο II, σημείο 1.2 του κανονισμού·

67.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία κτηνιάτρων επί των σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, να αναφέρεται και να παρακολουθείται ο αριθμός των ζώων που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να προετοιμάζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών στη θάλασσα, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την καλή διαβίωση των μεταφερόμενων ζώων·

68.  επισημαίνει ότι οι εκτροφείς, οι μεταφορείς και οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ενδέχεται να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις μεταφοράς των ζώων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση του κανονισμού ώστε να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές της μεταφοράς όπου απαιτείται· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο ίσων όρων ανταγωνισμού, να διασφαλίσουν ότι στο μέλλον ο κανονισμός θα επιβάλλεται και θα εφαρμόζεται με εναρμονισμένο και ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως όσον αφορά την καταλληλότητα των ζώων για μεταφορά·

69.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και να συντάξει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για να αξιολογείται η ικανότητα μεταφοράς ζώων· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων, τακτικών και υποχρεωτικών μαθημάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τους οδηγούς, τους μεταφορείς, τους εμπόρους, τα κέντρα συγκέντρωσης, τα σφαγεία, τους κτηνιάτρους, τους μεθοριακούς πράκτορες και κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται στη μεταφορά ζώων, προκειμένου να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα των παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα προς μεταφορά· καλεί τους φορείς να εξασφαλίσουν διεξοδική κατάρτιση των οδηγών και των συνοδών σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού·

70.  ζητεί αυστηρή παρακολούθηση για την αποφυγή της φόρτωσης ασθενών, αδύναμων ή υπερβολικά ελαφρών ζώων, ζώων που δεν έχουν απογαλακτιστεί, κυοφορούντων θηλυκών και θηλυκών που δεν συμπλήρωσαν τον απαραίτητο χρόνο απογαλακτισμού·

71.  επισημαίνει ότι ήδη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι στα ζώα που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, θα παρέχεται νερό, ζωοτροφή και ανάπαυση σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους· καλεί την Επιτροπή να διεξάγει αποτελεσματικότερους ελέγχους για την εξασφάλιση της πλήρους και εναρμονισμένης τήρησης αυτών των νομικών απαιτήσεων από όλα τα κράτη μέλη·

72.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη τη σωστή οργάνωση της μεταφοράς των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και το είδος της μεταφοράς·

73.  τονίζει ότι, όταν απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτες χώρες, ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει χώρο ανάπαυσης με εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των σημείων ελέγχου της ΕΕ· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιθεωρούν τακτικά τις εγκαταστάσεις αυτές και να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια δρομολογίου, εάν ο προτεινόμενος χώρος ανάπαυσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες με τις εγκαταστάσεις της ΕΕ·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι στα έγγραφα που αφορούν τα δρομολόγια ταξιδίου παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για την διατήρηση, τη σίτιση, το πότισμα και την ύπαρξη καθαρής στρωμνής, στο σημείο ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις απαιτήσεις για τις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις των τόπων ανάπαυσης·

75.  αναγνωρίζει ότι οι χαμηλότερες πυκνότητες πληθυσμού των ζώων και η διακοπή των δρομολογίων για να ξεκουραστούν τα ζώα έχουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στις εταιρείες μεταφορών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή διαχείριση της μεταφοράς ζώων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κίνητρα για τη σωστή διαχείριση της μεταφοράς ζώων·

76.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη βελτίωση των λογιστικών αρχείων που τηρούνται στις μονάδες όσον αφορά τις περιόδους κύησης·

77.  ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει, βάσει επιστημονικών πορισμάτων, κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή νερού σε ζώα που μεταφέρονται σε κλωβούς, και να καθορίσει τις συνθήκες για τη μεταφορά νεοσσών, προωθώντας ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης·

78.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν λύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων στο τέλος του κύκλου ζωής και αναπαραγωγής τους·

Οικονομική βοήθεια

79.  ζητεί πιο εκτεταμένη χρήση του μέτρου αγροτικής ανάπτυξης «ενισχύσεις καλής διαβίωσης των ζώων», σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013(13), το οποίο παρέχει στήριξη για υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τα ισχύοντα υποχρεωτικά πρότυπα·

80.  ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των ενισχύσεων της ΚΓΠ και των βελτιωμένων συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, που θα σέβονται απολύτως ή θα υπερβαίνουν τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

81.  ζητεί την υποστήριξη μέτρων για την εξασφάλιση ισόρροπης κατανομής των κέντρων σφαγής στα κράτη μέλη, που θα λαμβάνει υπόψη τον ζωικό πληθυσμό σε κάθε περιφέρεια·

Τρίτες χώρες

82.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά και την καλή διαβίωση των ζώων σε ορισμένες τρίτες χώρες· σημειώνει ότι η σφαγή σε ορισμένες τρίτες χώρες στις οποίες η ΕΕ στέλνει ζώα εμπεριέχει ακραία και παρατεταμένη ταλαιπωρία και συχνά παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων σχετικά με την ορθή μεταχείριση στα σφαγεία· αν και αναγνωρίζει ότι η ζήτηση σε τρίτες χώρες αφορά συχνά ζωντανά ζώα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη στροφή, στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, σε τρίτες χώρες, καθώς και τη μεταφορά σπέρματος ή εμβρύων αντί ζώων αναπαραγωγής·

83.  επικρίνει έντονα τις στατιστικές που καταρτίζει η Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον κανονισμό σχετικά με τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και υπογραμμίζει ότι οι στατιστικές αυτές έχουν καταρτιστεί ελλείψει συστηματικών ελέγχων στα οχήματα μεταφοράς ζώων·

84.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί, στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, την συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων και να τάσσεται υπέρ της διεθνοποίησης των σχετικών ενωσιακών διατάξεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

85.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται από κάποιες τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τη μεταφορά ζώων, ώστε να φτάσουν σε τουλάχιστον σε ίδια επίπεδα αυστηρότητας με τα πρότυπα της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη που κάνουν εξαγωγές σε τρίτες χώρες να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για τη βελτίωση των προτύπων της καλής διαβίωσης των ζώων·

86.  ζητεί τη συνεπή και πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 στην υπόθεση C-424/13, με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι, για τη μεταφορά ζώων που συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο που αρχίζει στην επικράτεια της ΕΕ και στη συνέχεια συνεχίζεται εκτός αυτού, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει, προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η αναχώρηση, ένα ημερολόγιο ταξιδίου το οποίο να είναι ρεαλιστικό όσον αφορά τη συμμόρφωση, με ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις θερμοκρασίας καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν ημερολόγια ταξιδιού σε περιπτώσεις στις οποίες βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτη χώρα, εκτός εάν ο διοργανωτής έχει εντοπίσει χώρο για την ανάπαυση αυτή ο οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των σημείων ελέγχου· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι από το 2009 υπάρχει μόνο ένας κατάλογος στάβλων στα δρομολόγια σε τρίτες χώρες, συχνά χωρίς ακριβή στοιχεία διεύθυνσης, γεγονός που δυσχεραίνει αισθητά τις απαραίτητες επιθεωρήσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί τους επίσημους κτηνιάτρους στα σημεία εξόδου να ελέγχουν, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ότι πριν από την έξοδο των οχημάτων από την ΕΕ, τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού·

87.  υπενθυμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την ενίσχυση της προστασίας των καταγγελλόντων παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας (καταγγέλτες) (COM(2018)0218), ιδίως στο πλαίσιο των κτηνιατρικών ελέγχων·

88.  θεωρεί λυπηρές τις συχνά μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα και την αυξημένη οδύνη και αγωνία που αυτές προκαλούν στα ζώα· καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με τρίτες χώρες να παρέχουν χώρους ανάπαυσης όπου τα ζώα μπορούν να εκφορτώνονται και να λαμβάνουν τροφή, νερό, ανάπαυση και κτηνιατρική φροντίδα, ούτως ώστε τα ημερολόγια δρομολογίου να μπορούν να συμπληρώνονται σωστά, και να ανοίγουν ειδικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας, οι οποίες θα είναι επαρκώς στελεχωμένες στα τελωνεία για τη μεταφορά των ζώων, ώστε να μειώνονται οι περίοδοι αναμονής, χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητα των υγειονομικών και τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συνεργαστούν καλύτερα στον προγραμματισμό των μεταφορών ζώων, προκειμένου να μειωθεί ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μεταφορών που πρέπει να ελέγχονται συγχρόνως στα σύνορα·

89.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω αμοιβαίας συνδρομής και της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την καλή μεταχείριση και τις ασθένειες των ζώων και τα οποία συνδέονται με κακή διαχείριση, εξασφαλίζοντας ότι οι εξαγωγείς ικανοποιούν πλήρως τις διοικητικές απαιτήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει διεθνώς την καλή μεταχείριση των ζώων και να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ·

90.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις στις χώρες διαμετακόμισης, οι οποίες δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια και εμπόδια στην ασφάλεια που καθυστερούν περιττά τη μεταφορά ζώντων ζώων·

91.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη διάρκεια μεταφορών μέσω υδάτινων οδών σε τρίτες χώρες, και να αξιολογήσουν τις πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας, όπως η απαγόρευση της απόρριψης νεκρών ζώων από σκάφη στη Μεσόγειο (συχνά με την αφαίρεση σήματος) που συμβαίνει επειδή συχνά η διάθεση δεν είναι δυνατή στο λιμένα προορισμού·

92.  επισημαίνει την απόφαση 2004/544/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνών μεταφορών(14), όπου ως μεταφορά νοείται οτιδήποτε από τα ακόλουθα: μεταξύ δύο κρατών μελών που διέρχονται από το έδαφος κράτους μη μέλους· μεταξύ κράτους μέλους και κράτους μη μέλους· ή απευθείας μεταξύ δύο κρατών μελών·

93.  τονίζει ότι, αν δεν ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς των ζώων τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ και δεν εφαρμόζονται επαρκώς ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό, οι μεταφορές ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται σε διμερείς συμφωνίες για την άμβλυνση των διαφορών αυτών και, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να απαγορευθούν·

94.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία(15), μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, εφόσον είναι σύμφωνοι με τον βασικό στόχο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

95.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ισοδύναμων ρυθμιστικών μέτρων για τη μεταφορά ζώντων ζώων με τρίτες χώρες·

o
o   o

96.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 59.
(4) Επίσημη Εφημερίδα της EFSA 2011:9(1):1966.
(5) ΕΕ C 251 Ε της 31.8.2013, σ. 116.
(6) Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015, Zuchtvieh-Export GmbH κατά Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη».
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977.
(10) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1.
(11) «Τελική έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε στις Κάτω Χώρες από τις 20 Φεβρουαρίου 2017 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου να αξιολογηθεί η καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά προς χώρες εκτός ΕΕ», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 2017.
(12) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).
(13) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 347.
(14) ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 21.
(15) Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14.10.2004 - Υπόθεση C-113/02 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών και απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 8.5.2008 - Υπόθεση C-491/06 Danske Svineproducenter.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου