Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2110(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0057/2019

Predkladané texty :

A8-0057/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0132

Prijaté texty
PDF 207kWORD 67k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (2018/2110(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností(1),

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého „pri formulovaní a vykonávaní politík Únie berú Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiac ich bytostí“,

–  so zreteľom na posúdenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy na európskej úrovni a jeho príslušné prílohy, ktoré vydala výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS)(2) v októbri 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2012 o ochrane zvierat počas prepravy(3),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) z 12. januára 2011 k dobrým životným podmienkam zvierat počas prepravy(4),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 10. novembra 2011 o vplyve nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy (COM(2011)0700),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru z 15. februára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (COM(2012)0006),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie č. 49/2011 z 15. marca 2012 o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky(5),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2015(6),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ(7),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre petície (A8-0057/2019),

A.  keďže v článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že EÚ považuje zvieratá nielen za obyčajný tovar, výrobky či majetok, ale za cítiace bytosti, ktoré dokážu cítiť radosť a bolesť; keďže EÚ premietla túto predstavu do opatrení, ktoré by mali zaistiť, aby sa zvieratá držali a prepravovali v podmienkach, v ktorých nie sú vystavené zlému zaobchádzaniu, zneužívaniu, bolesti ani utrpeniu; keďže v EÚ sa dobré životné podmienky zvierat najviac rešpektujú a obhajujú a EÚ je príkladom pre zvyšok sveta;

B.  keďže medzi členskými štátmi, v rámci členských štátov a do tretích krajín sa každoročne na dlhé vzdialenosti prepravujú milióny zvierat na plemenitbu, chov, ďalší výkrm a porážku; keďže zvieratá sa prepravujú aj na rekreačné účely, na prehliadky a ako spoločenské zvieratá; keďže občania Únie prejavujú čoraz viac znepokojenie, pokiaľ ide o dodržiavanie noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, najmä v prípade prepravy živých zvierat;

C.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 12. decembra 2012 vyzval na skrátenie času prepravy jatočných zvierat na maximálne osem hodín;

D.  keďže podľa definície Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE“) z roku 2008 dobré životné podmienky zvierat znamenajú, že zviera je zdravé, má dostatok priestoru, je dobre vykrmované, cíti sa bezpečne, môže slobodne vyjadrovať obvyklé správanie a necíti strach, bolesť ani pocit ohrozenia; keďže takéto podmienky nie sú zaručené v prevažnej väčšine prípadov prepravy živých zvierat, najmä na dlhé vzdialenosti;

E.  keďže nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy sa uplatňuje na prepravu všetkých živých stavovcov v rámci Únie;

F.  keďže členské štáty sú zodpovedné za zabezpečenie správneho vykonávania a presadzovania nariadenia na vnútroštátnej úrovni vrátane úradných kontrol, zatiaľ čo Komisia je zodpovedná za zabezpečenie riadneho vykonávania právnych predpisov EÚ členskými štátmi;

G.  keďže členské štáty nepresadzujú nariadenie (ES) č. 1/2005 striktne ani dostatočne prísne v rámci EÚ a vôbec sa nesnažia o jeho presadzovanie mimo EÚ;

H.  keďže veľké množstvo porušení, ktoré odhalilo GR SANTE Komisie v roku 2017 vo viacerých členských štátoch, by si vyžadovalo začatie príslušných konaní o nesplnení povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy;

I.  keďže preprava je pre zvieratá stresujúca, lebo ich vystavuje celému radu negatívnych vplyvov na ich dobré životné podmienky; keďže v prípade obchodovania s tretími krajinami spôsobujú zvieratám ďalšie utrpenie veľmi dlhé cesty vrátane dlhých zdržaní na hraniciach na kontrolu dokladov, vozidiel a spôsobilosti zvierat na prepravu;

J.  keďže kvalita a periodicita kontrol členských štátov majú priamy vplyv na úroveň dodržiavania požiadaviek; keďže analýza správ členských štátov o kontrole odhalila obrovské rozdiely medzi členskými štátmi z hľadiska počtu kontrol (od nuly po niekoľko miliónov ročne), ako aj výskytu porušenia predpisov (od nuly po 16,6 %), z čoho vyplýva, že prístup členských štátov ku kontrolám sa značne líši, keď niektoré členské štáty vykonávajú len náhodné kontroly, a iné uplatňujú stratégie založené na riziku; keďže takéto rozdiely v prístupe zároveň znemožňujú porovnanie údajov medzi členskými štátmi;

K.  keďže dobré životné podmienky zvierat počas prepravy by sa dali zabezpečiť poskytovaním odbornej prípravy a vzdelávania pre vodičov s cieľom podporovať starostlivé riadenie podľa toho, ktoré typy zvierat sa prepravujú(8);

L.  keďže správnym zaobchádzaním so zvieratami možno skrátiť čas na nakladanie a vykladanie zvierat, znížiť stratu hmotnosti zvierat, obmedziť počet zranení a rán a zvýšiť kvalitu mäsa;

M.  keďže existujú rozsiahle štúdie, ktoré dokazujú, že dobré životné podmienky zvierat majú vplyv na kvalitu mäsa;

N.  keďže v záujme ochrany dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy treba pozornosť venovať najmä spôsobu zaobchádzania s dobytkom pri nakládke a vykládke a starostlivosti počas tranzitu;

O.  keďže spôsobilosť na prepravu je dôležitým faktorom zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, pretože v prípade zranených, oslabených, gravidných, neodstavených alebo chorých zvierat stúpa riziko ohrozenia ich dobrých životných podmienok; keďže môže existovať neistota, pokiaľ ide o spôsobilosť na prepravu a štádium gravidity;

P.  keďže otázky súvisiace so spôsobilosťou sú najčastejším dôvodom porušení a druhým najčastejšími dôvodom sú nedostatky súvisiace s dokumentáciou;

Q.  keďže zodpovedné osoby často nevedia, čo treba urobiť, ak sa zvieratá vyhlásia za nespôsobilé na prepravu;

R.  keďže zodpovedné osoby často nepoznajú štádium gravidity konkrétneho zvieraťa;

S.  keďže je obzvlášť problematické prepravovať neodstavené teľatá a jahňatá;

T.  keďže poľnohospodári majú najväčší záujem na tom, aby boli ich zvieratá spôsobilé na prepravu, a majú najviac čo stratiť, ak preprava nie je v súlade s platnými pravidlami;

U.  keďže sa často vyskytujú nedostatky pri poskytovaní dostatočného množstva potravy a vody zvieratám a dodržiavaní 24-hodinového odpočinku pri zastávke na overenom kontrolnom mieste;

V.  keďže prepravné vozidlá sú často príliš preplnené; keďže závažným problémom sú vysoké teploty a nedostatočné vetranie vo vnútri vozidiel;

W.  keďže v rôznych členských štátoch boli v poslednom čase zaznamenané epidémie infekčných chorôb zvierat, ako sú africký mor ošípaných, vtáčia chrípka a choroby malých prežúvavcov a hovädzieho dobytka; keďže preprava živých zvierat môže zvýšiť riziko rozšírenia týchto chorôb;

X.  keďže preprava mäsa a iných živočíšnych produktov, ako aj spermy a embryí je pre chovateľov hospodárskych zvierat technicky a administratívne jednoduchšia a niekedy finančne výhodnejšia ako preprava živých zvierat na účely porážky alebo plemenitby; keďže Federácia európskych veterinárov a Svetová organizácia pre zdravie zvierat zdôrazňujú, že zvieratá by sa mali chovať čo najbližšie k zariadeniam, v ktorých sa narodia, a mali by sa porážať čo najbližšie k miestu produkcie; keďže dostupnosť zariadení na porážku vrátane mobilných zariadení na mieste alebo v blízkosti chovu môže prispieť k zabezpečeniu živobytia pre obyvateľov vidieckych oblastí;

Y.  keďže dobré životné podmienky zvierat by bolo možné najlepšie zabezpečiť ich porážkou čo najbližšie k miestu chovu;

Z.  keďže bitúnky sú v jednotlivých členských štátoch rozmiestnené nerovnomerne;

AA.  keďže pre niektoré členské štáty a dodávateľské reťazce v Únii je živá preprava zvierat na ďalšiu výrobu alebo porážku dôležitá z hľadiska zabezpečenia hospodárskej súťaže na trhu;

Odporúčania

Vykonávanie a presadzovanie

1.  poznamenáva, že každý rok sa milióny zvierat prepravujú živé na porážku alebo chov v rámci EÚ a z EÚ do tretích krajín; domnieva sa, že nariadenie (ES) č. 1/2005, ak sa riadne vykonáva a presadzuje, má pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat počas prepravy; víta usmernenia Komisie k tejto problematike, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 sa tieto usmernenia a niektoré opatrenia plánované Komisiou oneskorili až o päť rokov; konštatuje, že aj naďalej pretrvávajú závažné problémy v oblasti prepravy a že subjekty zapojené do vykonávania nariadenia majú podľa všetkého najväčšie obavy práve v súvislosti s jeho presadzovaním;

2.  zdôrazňuje, že Výbor pre petície dostáva veľmi vysoký počet petícií týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, v ktorých sa často odsudzuje systematické, sústavné a závažné porušovanie nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 členskými štátmi aj prepravcami;

3.  zdôrazňuje, že utrpenie zvierat počas prepravy vyvoláva v spoločnosti značné znepokojenie; konštatuje, že Komisii bolo 21. septembra 2017 doručených viac ako jeden milión podpisov na podporu kampane #StopTheTrucks, v ktorej občania EÚ žiadajú ukončenie prepravy na dlhé vzdialenosti;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pokrok, ktorý členské štáty dosiahli pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 1/2005, nepostačuje doposiaľ na splnenie hlavného cieľa nariadenia, ktorým je zlepšenie podmienok zvierat počas prepravy, najmä v súvislosti s overovaním plánov prepravy a ukladaním pokút; vyzýva členské štáty, aby výrazne zlepšili dodržiavanie nariadenia; vyzýva Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch zabezpečila účinné a jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti prepravy zvierat; vyzýva Komisiu, aby podnikla právne kroky voči tým členským štátom, ktoré neuplatňujú náležite toto nariadenie, a aby im ukladala pokuty;

5.  zdôrazňuje, že čiastočné vykonávanie nariadenia nepostačuje na splnenie jeho hlavného cieľa, ktorým je zabrániť zraneniam, neprimeranému utrpeniu alebo smrti zvierat počas prepravy, a že preto treba vynaložiť väčšie úsilie na zabránenie vážnym nehodám, ktoré majú výrazný vplyv na dobré životné podmienky zvierat, a stíhať osoby, ktoré za ne nesú zodpovednosť;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ešte stále treba vyriešiť mnohé otázky súvisiace s nariadením (ES) č. 1/2005 vrátane: preplnenia; nedostatočnej výšky priestorov, v ktorých sa zvieratá prepravujú; neposkytnutia požadovaných zastávok na oddych; neprimeraného vetrania a zariadení na poskytovanie vody; prepravy v extrémnej horúčave; prepravy zvierat nespôsobilých na prepravu; prepravy neodstavených teliat; potreby zistiť stupeň gravidity živých zvierat; stupňa kontroly plánov prepravy; následnosti medzi nesplnením povinnosti, presadzovaním a uložením sankcie; „zmiešaného” vplyvu odbornej prípravy, vzdelávania a certifikácie; a nedostatočnej podstielky, ako sa uvádza v osobitnej správa Dvora audítorov č. 31/2018 a v sťažnostiach MVO adresovaných Komisii; vyzýva na zlepšenie v uvedených oblastiach;

7.  vyzýva všetky členské štáty, aby zabezpečili, aby sa cesty plánovali a vykonávali od odchodu až po príchod na miesto určenia v súlade s požiadavkami EÚ na dobré životné podmienky zvierat a s prihliadnutím na rôzne dopravné prostriedky a škálu geografických podmienok v EÚ a tretích krajinách;

8.  zdôrazňuje, že systematické porušovanie nariadenia v určitých oblastiach a v niektorých členských štátoch vedie k nekalej hospodárskej súťaži a vytvára nerovnaké podmienky pre prevádzkovateľov v rôznych členských štátoch, dôsledkom čoho môžu byť tzv. preteky ku dnu, pokiaľ ide o normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na to, že výška sankcií môže byť v niektorých členských štátoch viac než desaťkrát vyššia ako v iných členských štátoch, vypracovala harmonizovaný systém sankcií EÚ s cieľom zabezpečiť, aby boli sankcie účinné, primerané a odrádzajúce, pričom by sa mali zohľadniť opakované porušenia; vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán na zosúladenie sankcií v jednotlivých členských štátoch;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia ignorovala uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012, a zdôrazňuje, že dôsledné a harmonizované presadzovanie nariadenia, ktorého súčasťou je aj uplatňovanie účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií podľa článku 25 nariadenia, má zásadný význam pre zlepšenie životných podmienok zvierat počas prepravy, a že členské štáty sa nemôžu obmedziť len na vydávanie odporúčaní a pokynov; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia v súvislosti s výzvou uvedenou v tomto uznesení na preskúmanie nariadenia s cieľom nájsť ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s právnymi požiadavkami v jednotlivých členských štátoch;

10.  domnieva sa, že opakované porušenia, ktoré sa vyskytujú za okolností, nad ktorými mal prepravca kontrolu, by mali viesť k trestnému stíhaniu; vyzýva členské štáty, aby stíhali porušovanie tohto nariadenia, najmä ak ide o opakované porušovanie; domnieva sa, že účinné, primerané a odrádzajúce sankcie by mali zahŕňať zabavenie vozidiel a povinné preškolenie osôb zodpovedných za dobré životné podmienky a prepravu zvierat a vyjadruje presvedčenie, že ich treba v celej Únii harmonizovať; domnieva sa, že sankcie by mali odrážať škody, rozsah, trvanie a opakovanie porušenia;

11.  vyzýva členské štáty, aby účinnejšie využívali silné právomoci v oblasti presadzovania, ktoré im nariadenie poskytuje, vrátane právomoci požadovať od prepravcov, aby vytvorili systémy na zabránenie opakovaným porušeniam, a právomoci pozastaviť alebo odňať prepravcom povolenie; vyzýva členské štáty, aby prijali dostatočné nápravné opatrenia a zaviedli sankcie s cieľom predchádzať utrpeniu zvierat a odrádzať prevádzkovateľov od pretrvávajúceho nedodržiavania predpisov; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa usilovali dosiahnuť absolútny súlad pri vykonávaní a presadzovaní nariadenia;

12.  vyzýva Komisiu, aby na základe konzultácií s národnými kontaktnými miestami a správ o inšpekciách a vykonávaní zostavila zoznam prevádzkovateľov, ktorí sa dopustili opakovaných a závažných porušení nariadenia; vyzýva Komisiu, aby tento zoznam často aktualizovala a aby zároveň presadzovala príklady najlepších postupov v oblasti prepravy a správy;

13.  zdôrazňuje, že nedodržiavaním nariadenia členskými štátmi sa ohrozuje jeho cieľ brániť výskytu a šíreniu infekčných chorôb zvierat, keďže doprava je jednou z príčin rýchleho šírenia týchto chorôb vrátane tých, ktoré sa môžu preniesť na ľudí; konštatuje, že vozidlá často nespĺňajú požiadavky článku 12 zmenenej smernice Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva(9); domnieva sa najmä, že nevyhovujúcim skladovaním odpadu vzniká riziko šírenia antimikrobiálnej rezistencie a chorôb; vyzýva Komisiu, aby vypracovala harmonizované postupy schvaľovania plavidiel a nákladných vozidiel a aby prijala opatrenia na prevenciu šírenia infekčných chorôb zvierat prostredníctvom dopravy v rámci EÚ, ako aj z tretích krajín presadzovaním opatrení biologickej bezpečnosti a lepších životných podmienok zvierat;

14.  vyzýva na užšiu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi s cieľom posilniť presadzovanie nariadenia tým, že sa využitím technológie vytvorí komunikačný systém, ktorý sa bude v reálnom čase používať medzi členským štátom miesta odoslania, členským štátom miesta určenia a všetkými členskými štátmi tranzitu; vyzýva Komisiu, aby vyvinula systémy geolokalizácie, ktoré umožnia sledovať polohu zvierat a dĺžku prepravy v prepravných vozidlách a odhaliť akékoľvek nedodržanie harmonogramov prepravy; zastáva názor, že ak sú zvieratá vo východiskovom bode prepravy v dobrom stave, ale na miesto doručenia prídu v zlom stave, malo by sa vykonať komplexné vyšetrovanie a v prípade opakovania musí byť zodpovedným stranám v dopravnom reťazci okamžite uložená pokuta v súlade so zákonom a majiteľ-poľnohospodár musí mať podľa vnútroštátneho práva nárok na náhradu akejkoľvek straty príjmu v tejto súvislosti; ďalej sa domnieva, že príslušné orgány by mali prísne sankcionovať organizátora a certifikujúceho úradníka každého plánu prepravy vytvoreného v členskom štáte začatia prepravy v prípade, ak je plán prepravy vyplnený nepravdivo alebo klamlivo;

15.  poznamenáva, že presadzovanie nariadenia je obzvlášť zložité, keď sa zvieratá prepravujú cez niekoľko členských štátov a keď rozličné členské štáty vykonávajú rôzne úlohy v oblasti presadzovania (schvaľovanie plánu prepravy, schvaľovanie prepravy, potvrdenie spôsobilosti a schválenie vozidla a pod.); vyzýva členské štáty, ktoré zistia porušenia, aby podľa článku 26 nariadenia informovali všetky ostatné zainteresované členské štáty s cieľom predísť opakovanému výskytu porušení a umožniť optimalizované posudzovanie rizika;

16.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu predkladala pravidelné správy o vykonávaní a presadzovaní nariadenia vrátane informácií o porušeniach roztriedených podľa jednotlivých členských štátov, druhov zvierat a typov porušenia a vo vzťahu k objemu prepravy živých zvierat každého členského štátu;

17.  víta prípady, keď vlády, vedci, podniky, zástupcovia odvetvia a príslušné vnútroštátne orgány spoločne vymedzili najlepšie postupy, aby zabezpečili súlad s požiadavkami právnych predpisov, ako napríklad v prípade webového sídla pre príručky na prepravu zvierat (Animal Transport Guides); vyzýva Komisiu, aby na účely členských štátov šírila a presadzovala najlepšie postupy v oblasti prepravy hospodárskych zvierat a aby podporovala platformu EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorou sa presadzuje intenzívnejší dialóg a výmena osvedčených postupov medzi všetkými aktérmi; vyzýva Komisiu, aby vypracovala novú stratégiu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na obdobie 2020 – 2024 a aby podporovala inovácie v oblasti prepravy zvierat;

18.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s organizáciou OIE, úradom EFSA a členskými štátmi s cieľom podporovať vykonávanie a riadne presadzovanie nariadenia (ES) č. 1/2005 v záujme podpory posilneného dialógu o otázkach týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy a aby a pri tom osobitne zamerala na:

   lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy výmenou informácií a najlepších postupov a priamym zapojením zainteresovaných strán;
   podporu školení určených pre vodičov a prepravné spoločnosti;
   lepšie šírenie príručiek a informačných prehľadov v oblasti prepravy zvierat (Animal Transport Guides) preložených do všetkých jazykov EÚ;
   navrhovanie dobrovoľných záväzkov pre podniky týkajúcich sa ďalšieho zlepšovania životných podmienok zvierat počas prepravy a prijímanie opatrení v súvislosti s nimi;
   intenzívnejšiu výmenu informácií a väčšie využívanie najlepších postupov medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom znižovať počet porušení spôsobených prepravnými spoločnosťami a vodičmi;

19.  vyzýva Komisiu, aby posúdila zlučiteľnosť tohto nariadenia s nariadením (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(10), pokiaľ ide o čas jazdy a čas odpočinku vodičov;

20.  zdôrazňuje, že je dôležité rozlišovať medzi zodpovednosťou podnikov zaoberajúcich sa prepravou zvierat a zodpovednosťou poľnohospodárov, keďže ide o podniky, a nie poľnohospodárov, ktoré by sa mali brať na zodpovednosť za problémy vyplývajúce z prepravy zvierat; pripomína, že poľnohospodári majú najväčší záujem o dobré životné podmienky zvierat z citových dôvodov a z dôvodov naviazanosti na zviera, ale aj z hospodárskych dôvodov;

21.  pripomína, že Komisia je ako strážkyňa zmlúv zodpovedná za sledovanie, či sa právne predpisy EÚ uplatňujú správne; vyzýva európskeho ombudsmana, aby preskúmal, či Komisia opakovane zlyhala pri zabezpečovaní súladu s platným nariadením a či by preto mohla byť voči nej vyvodená zodpovednosť za nesprávny úradný postup;

22.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Konferencie predsedov nenavrhnúť zriadenie parlamentného vyšetrovacieho výboru pre dobré životné podmienky zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej, a to i napriek podpore veľkého počtu poslancov z rôznych politických skupín; odporúča preto, aby Európsky parlament zriadil vyšetrovací výbor pre dobré životné podmienky zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej, ktorý by pôsobil od začiatku nasledujúceho volebného obdobia, s cieľom riadne vyšetriť a monitorovať údajné porušenia a nesprávny úradný postup pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy;

Zber údajov, kontroly a monitorovanie

23.  vyjadruje poľutovanie, že vzhľadom na rozdielne prístupy členských štátov k zberu údajov je ťažké vypracovať ucelenú analýzu vykonávania nariadenia; vyzýva Komisiu, aby stanovila spoločné minimálne pravidlá pre systémy sledovania všetkých ciest s cieľom umožniť harmonizovanejší zber údajov a hodnotenie monitorovaných parametrov; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie s cieľom poskytovať Komisii harmonizované, komplexné a kompletné údaje o kontrolách prepravy a miere porušovania predpisov; vyzýva členské štáty, aby vykonávali viac neohlásených kontrol a aby vypracovali a uplatňovali stratégiu založenú na riziku s cieľom zamerať svoju inšpekčnú činnosť na vysoko rizikové formy prepravy v záujme čo najefektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov na kontroly;

24.  konštatuje, že podľa osobitnej správy Dvora audítorov z roku 2018 o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ Komisia pripustila, že údaje od členských štátov nie sú dostatočne kompletné, ucelené, spoľahlivé, a ani podrobné na to, aby bolo možné dospieť k záverom o súlade na úrovni EÚ;

25.  zdôrazňuje, že kontroly sa musia vykonávať jednotne v rámci celej Únie a na primeranom počte zvierat každoročne prepravovaných v jednotlivých členských štátoch, aby sa zaručilo a zachovalo riadne fungovanie vnútorného trhu a zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže v EÚ; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet neohlásených kontrol na mieste zameraných na dobré životné podmienky a prepravu zvierat, ktoré vykonáva Potravinový a veterinárny úrad (ďalej len „FVO“); domnieva sa, že odlišné spôsoby zberu údajov a mechanizmy kontroly sťažujú možnosť získať presný obraz o dodržiavaní pravidiel v jednotlivých členských štátoch; vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla harmonizovanejšiu štruktúru podávania správ a aby vykonala ďalšiu analýzu údajov zo správ z inšpekcií FVO a z výkazov členských štátov v súvislosti s ich viacročnými vnútroštátnymi plánmi kontroly; uznáva, že audity GR SANTE sú dôležitým zdrojom informácií pre Komisiu pri posudzovaní vykonávania súčasného nariadenia; vyzýva Komisiu, aby každoročne vykonala aspoň sedem neohlásených návštev v súlade s odporúčaním Dvora audítorov;

26.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenie o tom, ako sa môže obchodný kontrolný a expertný systém (ďalej len „TRACES“) použiť na podporu vypracúvania analýz rizík v súvislosti s kontrolami prepravy živých zvierat, ako odporúča Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe z roku 2018, v ktorej sa uvádza, že orgány členských štátov zodpovedné za kontroly prepravy len zriedka využívajú informácie zo systému TRACES na cielené inšpekcie; požaduje účinnejší a transparentnejší systém monitorovania vrátane verejného prístupu k informáciám zhromažďovaným systémom TRACES; ďalej požaduje zvýšiť počet každoročných inšpekcií FVO;

27.  vyzýva členské štáty, aby zvýšili počet kontrol v celom výrobnom reťazci, a aby najmä vykonávali účinné a systematické kontroly zásielok zvierat pred ich naložením, s cieľom skoncovať s praktikami, ktorými sa porušuje toto nariadenie a zhoršujú sa podmienky prepravy zvierat na pevnine alebo po mori, napríklad tými, ktoré umožňujú, aby preplnené dopravné prostriedky alebo zvieratá nespôsobilé na prepravu pokračovali v ceste na dlhú vzdialenosť alebo aby sa naďalej využívali kontrolné miesta s nedostatočnými zariadeniami na odpočinok, kŕmenie a napájanie prepravovaných zvierat;

28.  vyjadruje znepokojenie nad nízkym počtom inšpekcií v niektorých členských štátoch a nízkym alebo nulovým počtom nahlasovaných porušení; vyjadruje pochybnosti v súvislosti s presnosťou systémov kontroly a podávania správ; vyzýva tie členské štáty, ktoré v súčasnosti vykonávajú len málo inšpekcií alebo žiadne inšpekcie, aby začali vykonávať inšpekcie v dostatočnom množstve a aby Komisii predkladali o týchto inšpekciách komplexné správy;

29.  vyzýva členské štáty, aby vykonali aj inšpekcie vnútroeurópskej prepravy, pri ktorej sa zvieratá nakladajú do vozidiel, s cieľom overiť súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1/2005;

30.  súhlasí s Komisiou, že správnou praxou je, aby príslušné orgány kontrolovali vo fáze nakladania všetky zásielky určené krajinám mimo EÚ(11); domnieva sa, že určitý percentuálny podiel zásielok v rámci EÚ by sa mal kontrolovať aj v štádiu nakladania, a to v pomere k počtu prípadov porušenia nahlásených mimovládnymi organizáciami a inšpekciami FVO; nazdáva sa, že príslušné orgány by mali vo fáze nakladania skontrolovať, či sa dodržiavajú požiadavky nariadenia týkajúce sa podlahovej plochy a výšky, či správne fungujú vetracie systémy a systémy na vodu, či správne fungujú napájacie zariadenia a či sú vhodné pre prepravované druhy zvierat, či sa nenakladajú zvieratá nespôsobilé na prepravu a či sa prepravuje dostatočné množstvo krmiva a podstielky;

31.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatočný počet prístupných, čistých a fungujúcich zariadení na napájanie v súlade s potrebami každého druhu, plnú vodnú nádrž a dostatočné množstvo podstielky;

32.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že príslušné orgány overia, či plány prepravy obsahujú realistické informácie, a či sú teda v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia;

33.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby vozidlá prepravy spĺňali minimálne požiadavky na priestory stanovené v kapitole VII prílohy I k nariadeniu a aby sa v prípade vysokých teplôt zvieratám poskytol primerane väčší priestor;

34.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby bola vnútorná výška vozidiel prepravy v súlade s minimálnymi normami a aby medzi podlahou alebo stenou vozidla a priečkami neboli žiadne medzery;

35.  uznáva, že sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok v oblasti prepravy zvierat v rámci EÚ, avšak vyjadruje znepokojenie nad početnými správami o používaní nevhodných vozidiel na prepravu živých zvierat na pevnine aj po mori a vyzýva na dôslednejšie sledovanie a postihovanie takýchto postupov; uznáva, že požiadavky stanovené v článkoch 20 a 21 nariadenia, ktoré sa týkajú prepravy plavidlami na prepravu dobytka, sú často ignorované; vyzýva členské štáty, aby nepovolili používanie vozidiel a plavidiel na prepravu dobytka, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami nariadenia, a aby v takomto prípade odňali povolenia, ktoré už boli vydané; vyzýva členské štáty, aby postupy vydávania osvedčení a schvaľovania, ako aj vydávania osvedčení o spôsobilosti vodičov vykonávali dôslednejšie;

36.  vyzýva preto na zavedenie harmonizovaných a záväzných noriem povoľovania vozidiel a plavidiel ako dopravných prostriedkov na prepravu hospodárskych zvierat, ktoré by mal vydávať ústredný orgán EÚ; keďže tento orgán by mal rozhodovať o tom, ktoré dopravné prostriedky sú vhodné na prepravu zvierat, pokiaľ ide o ich stav a typ vybavenia (napr. majú na palube inštalovaný vhodný satelitný navigačný systém);

37.  vyzýva prevádzkovateľov, aby vodičom a sprievodcom zabezpečili dôkladnú odbornú prípravu v súlade s prílohou IV k nariadeniu v záujme zabezpečenia správneho zaobchádzania so zvieratami;

38.  uznáva, že niektoré členské štáty majú lode a prístavy, ktoré spĺňajú požadované normy, ale zdôrazňuje, že počas prepravy na mori napriek tomu prevládajú zlé podmienky, najmä pokiaľ ide o nakládku a vykládku; vyzýva členské štáty, aby boli dôslednejšie vo svojich postupoch povoľovania a schvaľovania plavidiel, aby zlepšili kontroly plavidiel na prepravu dobytka pred naložením zvierat, ako aj kontroly zvierat, pokiaľ ide o ich spôsobilosť na prepravu, a aby riadne kontrolovali operácie vykladania v súlade s nariadením; vyzýva členské štáty, aby Komisii poskytli podrobné plány svojich kontrolných zariadení; vyzýva Komisiu, aby vypracovala, aktualizovala a distribuovala zoznam prístavov s primeranými zariadeniami na kontrolu zvierat; ďalej žiada príslušné orgány, aby neschvaľovali plány prepravy, na základe ktorých sa plánujú využívať prístavy bez takýchto zariadení; žiada členské štáty, aby prispôsobili svoje prístavy a zabezpečili náležitú údržbu svojich plavidiel s cieľom zlepšiť životné podmienky zvierat v námornej doprave;

39.  vyzýva Komisiu, aby schválila inovatívne alternatívy k vývozným kontrolám v súlade s článkom 133 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429(12), ako sú napríklad kontroly na platformách, ktoré poskytujú zvieratám lepšie životné podmienky, keďže bránia prehusteniu zvierat na jednom mieste a nevyžadujú si vyloženie zvierat, čím sa skracuje čakanie;

40.  konštatuje, že požiadavka na certifikáty zdravia zvierat v preprave medzi členskými štátmi vytvára negatívnu motiváciu zvoliť si radšej vnútroštátne destinácie namiesto najbližších možných miest určenia; vyzýva Komisiu, aby využila svoje právomoci podľa článku 144 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 na prijatie delegovaného aktu, ktorým by sa stanovila výnimka pre premiestňovanie zvierat, ktoré predstavujú nízke riziko šírenia chorôb;

Dĺžka trvania ciest

41.  trvá na tom, že dĺžka trvania prepravy zvierat by mala byť čo najkratšia pri zohľadnení geografických rozdielov na úrovni členských štátov a v súlade s odôvodnením 5 nariadenia, v ktorom sa uvádza, že „z dôvodu ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách“ a odôvodnenia 18, v ktorom sa uvádza, že „je pravdepodobné, že dlhé cesty majú na zdravie zvierat škodlivejší vplyv ako krátke cesty“;

42.  trvá na tom, že čas potrebný na prepravu zvierat vrátane nakladania a vykladania musí byť v súlade s veterinárnym poradenstvom pre konkrétny živočíšny druh bez ohľadu na to, či ide o pozemnú, námornú alebo leteckú dopravu;

43.  vyjadruje poľutovanie nad porušovaním nariadenia, ktoré sa týka neuplatňovania alebo nesprávneho uplatňovania konkrétnych pravidiel týkajúcich sa neodstavených zvierat, ako sú teľatá, jahňatá, kozľatá, žriebätá a prasiatka, ktoré ešte potrebujú mlieko, a požaduje zavedenie podrobnejších opatrení, aby sa v plnej miere zaručila ochrana dobrých životných podmienok týchto zvierat pri preprave;

44.  vyzýva členské štáty, aby aspoň na jednu hodinu zabezpečili vyloženie neodstavených zvierat, aby mohli dostať elektrolyty alebo náhradu mlieka, a aby obmedzili dĺžku ich prepravy na maximálne osem hodín;

45.  vyzýva Komisiu, aby vymedzila pojem neodstavené zviera pri každom druhu a aby obmedzila cesty neodstavených zvierat na maximálnu vzdialenosť 50 km a maximálne 1,5 hodiny vzhľadom na ťažkosti pri zabezpečovaní ich dobrých životných podmienok počas prepravy;

46.  poukazuje na to, že v dokumentoch týkajúcich sa plánovania dopravy sa často uvádzajú len miestne názvy, a nie presné adresy, na ktorých sa vykonávajú kontroly, dodávky a zhromažďovanie, čo výrazne sťažuje vykonávanie kontrol;

47.  vyzýva so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 na skrátenie času prepravy zvierat na minimum, a najmä na vyvarovanie sa dlhých a veľmi dlhých ciest a ciest mimo hraníc EÚ využitím alternatívnych stratégií, akými je napríklad zabezpečenie ekonomicky životaschopných a rovnomerne rozmiestnených miestnych alebo mobilných bitúnkov v blízkosti chovov, podpora krátkych distribučných reťazcov a priameho predaja, nahradenie – v prípadoch, keď je to možné – prepravy plemenných zvierat využívaním spermy alebo embryí a preprava jatočných tiel a mäsových výrobkov, ako aj regulačnými a neregulačnými iniciatívami v členských štátoch s cieľom uľahčiť porážanie priamo v poľnohospodárskych podnikoch; vyzýva Komisiu, aby pre prepravu všetkých rôznych druhov živých zvierat vrátane neodstavených zvierat podľa potreby jasne vymedzila špecifické kratšie časy cesty;

48.  konštatuje, že vzhľadom na rôznorodosť požiadaviek, ako aj meniace sa trhové podmienky a politické rozhodnutia sa malé bitúnky sa stali ekonomicky nerentabilné, čo viedlo k celkovému poklesu ich počtu; naliehavo vyzýva Komisiu a miestne orgány v členských štátoch, aby v prípade potreby podporovali a presadzovali porážky priamo v poľnohospodárskych podnikoch a ekonomicky životaschopné miestne alebo mobilné bitúnky a zariadenia na spracovanie mäsa v členských štátoch, aby mohli byť zvieratá porážané čo najbližšie k miestu chovu, čo je tiež v záujme udržania zamestnanosti vo vidieckych oblastiach; vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali stratégiu, ktorá umožní postupný prechod na regionálnejší model živočíšnej výroby, v rámci ktorého sa budú zvieratá podľa možnosti a s ohľadom na geografické rozdiely rodiť, vykrmovať a porážať v tom istom regióne, namiesto toho, aby sa prepravovali na extrémne dlhé vzdialenosti;

49.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako by sa dalo poľnohospodárov, bitúnky a mäsopriemysel stimulovať, aby zvieratá nechávali porážať v najbližšom bitúnku, čím by sa zabránilo zdĺhavej preprave zvierat a znížili by sa emisie; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti uľahčila inovatívne riešenia, ako sú mobilné bitúnky, a zároveň garantovala prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

50.  domnieva sa, že v niektorých prípadoch by zníženie povoleného času prepravy, ako sa v súčasnosti stanovuje v kapitole V prílohy 1 k nariadeniu, nebolo realizovateľné, a preto treba hľadať riešenia pre prípady, keď je z dôvodu zemepisných podmienok a izolácie vidieka potrebná preprava živých zvierat po zemi a/alebo po mori na ďalšie spracovanie alebo porážku;

51.  vyzýva členské štáty, aby v prípade potreby umožnili núdzové okamžité porážanie zvierat priamo v poľnohospodárskych podnikoch alebo výkrmniach, ak sa zistí, že nie sú spôsobilé na prepravu a opatrenia prvej pomoci sa ukážu byť neúčinné, aby sa zabránilo zbytočnému utrpeniu zvierat;

52.  konštatuje, že spoločenská a ekonomická hodnota zvieraťa môže mať vplyv na kvalitu jeho prepravy; zdôrazňuje, že normy prepravy plemenných zvierat v oblasti chovu koní sú na vysokej úrovni;

53.  vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na vplyv prepravy živých zvierat na životné prostredie, dobré životné podmienky zvierat a zdravie vypracovala stratégiu na zabezpečenie prechodu z prepravy živých zvierat na obchod prevažne s mäsom a jatočnými telami a zárodočnými produktmi; domnieva sa, že každá takáto stratégia sa musí zamerať na hospodárske faktory, ktoré majú vplyv na konkrétne rozhodnutia prepravovať živé zvieratá; vyzýva Komisiu, aby do tejto stratégie zahrnula dopravu do tretích krajín;

54.  vyzýva členské štáty, aby na bitúnkoch umožnili vykonávať programy pre rituálne zabíjanie zvierat, keďže veľké množstvo živých zvierat sa vyváža na trhy na Blízkom východe;

55.  uznáva súčasnú deformáciu trhu spôsobenú uplatňovaním odlišných ciel na živé zvieratá a na mäso, ktoré výrazne stimulujú obchodovanie so živými zvieratami; naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu so svojimi obchodnými partnermi túto deformáciu preskúmala s cieľom obmedziť obchodovanie so živými zvieratami a v prípade potreby ho nahradila obchodovaním s mäsom;

56.  pripomína, že podľa súčasného nariadenia sa po maximálnom osemhodinovom čase prepravy domácich nepárnokopytníkov a domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných vyžaduje prestávka na schválenom kontrolnom mieste;

Dobré životné podmienky zvierat

57.  žiada príslušné orgány členských štátov, aby zabezpečili prítomnosť úradných veterinárnych lekárov na výstupných miestach Únie, ktorí budú mať za úlohu overiť, či zvieratá sú spôsobilé pokračovať v ceste a či vozidlá a/alebo plavidlá spĺňajú požiadavky nariadenia; poznamenáva najmä, že v článku 21 nariadenia sa stanovuje, že veterinárni lekári pred odchodom vozidiel z územia EÚ skontrolujú, či vozidlá nie sú preplnené, či sú dostatočne vysoké, či majú zvieratá podstielku, či je vo vozidlách dostatočné množstvo krmiva a vody a či zariadenia na vetranie a napájanie fungujú správne;

58.  nabáda na využívanie pohotovostných plánov pre všetky cesty, vrátane napríklad náhradných vozidiel a pohotovostných centier, aby prepravcovia mohli účinne reagovať na núdzové situácie a znížil vplyv meškania alebo nehody na zvieratá prepravované na účely plemenitby alebo na porážku, ako sa už v nariadení stanovuje pre prepravcov na dlhé vzdialenosti;

59.  trvá na tom, že právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok by mali vychádzať z vedeckých poznatkov a najnovších technológií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek jasným odporúčaniam úradu EFSA a žiadosti Európskeho parlamentu uvedenej v uznesení z roku 2012 Komisia doposiaľ neaktualizovala pravidlá prepravy zvierat v súlade s najnovšími vedeckými dôkazmi; vyzýva preto Komisiu, aby aktualizovala pravidlá, ktoré upravujú konkrétne potreby podľa najnovších vedeckých poznatkov a technológií, najmä s ohľadom na faktory, ako sú napríklad dostatočné vetranie a kontrola teploty a vlhkosti vzduchu využívaním klimatizácie vo všetkých vozidlách, vhodné systémy pre napájanie a tekuté krmivá, najmä pre neodstavené zvieratá, zníženie prehustenia zvierat a vymedzená minimálna výška priestorov, a aby prispôsobila vozidlá potrebám každého druhu; upozorňuje na závery stanoviska EFSA, v ktorých sa zdôrazňuje, že na dobré životné podmienky zvierat majú okrem dĺžky trvania cesty vplyv aj iné faktory, napríklad riadne nakladanie a vykladanie, ako aj konštrukcia vozidla;

60.  vyjadruje znepokojenie nad cestami, počas ktorých sú zvieratá napájané kontaminovanou vodou, ktorá nie je vhodná na konzumáciu, alebo nemajú prístup k vode z dôvodu poruchy alebo nesprávneho umiestnenia napájacích zariadení; zdôrazňuje, že vo vozidlách používaných na prepravu živých zvierat treba zabezpečiť, aby v nich počas ciest boli k dispozícii dostatočné zásoby vody a aby množstvo poskytovanej vody v každej chvíli zodpovedalo špecifickým potrebám prepravovaných druhov zvierat a ich počtu;

61.  víta záväzok Komisie vypracovať ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by mali podporovať zlepšenie životných podmienok zvierat v doprave; domnieva sa, že tieto ukazovatele by sa mali vypracovať bezodkladne, aby sa mohli použiť ako doplnok k súčasným legislatívnym požiadavkám;

62.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa pri každej budúcej revízii právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy vychádzalo z objektívnych a vedecky podložených ukazovateľov, aby sa predišlo svojvoľnému rozhodovaniu s neopodstatnenými hospodárskymi dôsledkami pre odvetvia chovu hospodárskych zvierat;

63.  trvá na tom, že podľa právnych predpisov EÚ nesú poľnohospodári právnu zodpovednosť za to, že ich prepravovaným zvieratám nebude spôsobené zranenie, ujma ani neprimerané utrpenie;

64.  zdôrazňuje, že porušenia sú často spôsobené neprimeranými vetracími systémami vozidiel používaných na prepravu živých zvierat na dlhé vzdialenosti a že v takýchto prípadoch sú zvieratá často natlačené do malých priestorov s extrémnymi teplotami, ktoré výrazne prekračujú teplotné a tolerančné limity stanovené v nariadení;

65.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa pred náboženským rituálnym zabíjaním vo všetkých členských štátoch bez výnimky vykonávalo omračovanie;

66.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že priestory pre zvieratá vo vozidlách nie sú vždy dostatočne veľké na zabezpečenie primeranej ventilácie a že sa zvieratám bráni v prirodzenom pohybe, pričom často musia byť dlhý čas v neprirodzených polohách v zjavnom rozpore s technickými špecifikáciami stanovenými v článku 6 a v kapitole II bode 1.2 prílohy I k nariadeniu;

67.  domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa zaviedla povinná prítomnosť veterinárnych lekárov na plavidlách na prepravu živých zvierat, ktorí budú sledovať a nahlasovať počet zvierat, ktoré počas ciest uhynú, a pripravovať núdzové plány na riešenie akýchkoľvek situácií na mori, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dobré životné podmienky prepravovaných zvierat;

68.  konštatuje, že poľnohospodári, prepravcovia a príslušné orgány jednotlivých členských štátov vykladajú a presadzujú nariadenie (ES) č. 1/2005 rôzne, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť zvierat na prepravu; vyzýva Komisiu, aby nariadenie zrevidovala s cieľom spresniť v prípade potreby požiadavky na prepravu; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby so zreteľom na zabezpečenie rovnakých podmienok zabezpečili, aby sa nariadenie v budúcnosti presadzovalo a vykonávalo harmonizovane a jednotne v celej Únii, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť zvierat na prepravu;

69.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala plne funkčnú definíciu spôsobilosti zvierat na prepravu a aby vypracovala praktické usmernenia na jej posudzovanie; vyzýva členské štáty, aby organizovali osvetové a informačné činnosti vrátane spoľahlivých, pravidelných a povinných kurzov odbornej prípravy, vzdelávania a certifikácie vodičov, prepravcov, obchodníkov, zhromažďovacích stredísk, bitúnkov, veterinárnych lekárov, príslušníkov pohraničných orgánov a všetkých ostatných prevádzkovateľov zapojených do prepravy zvierat s cieľom znížiť vysokú mieru porušovania právnych predpisov v oblasti spôsobilosti zvierat; vyzýva prevádzkovateľov, aby vodičom a sprievodcom zabezpečili dôkladnú odbornú prípravu v súlade s prílohou IV k nariadeniu;

70.  vyzýva na bdelosť s cieľom zabrániť tomu, aby sa prepravovali choré zvieratá, slabé zvieratá, zvieratá s nízkou hmotnosťou, dojčiace zvieratá, gravidné samice a samice nespĺňajúce potrebný čas na odstavenie;

71.  zdôrazňuje, že už podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 sa musí zvieratám prepravovaným na dlhé vzdialenosti v primeraných intervaloch poskytovať voda, krmivo a odpočinok, a to primerane k ich druhu a veku; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonávala účinnejšie monitorovanie s cieľom zabezpečiť v plnej miere harmonizované dodržiavanie týchto právnych požiadaviek všetkými členskými štátmi;

72.  zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť náležitú organizáciu prepravy zvierat s ohľadom na poveternostné podmienky a druh prepravy;

73.  zdôrazňuje, že v prípadoch, keď sa vyžaduje, aby boli zvieratá vyložené na 24 hodín odpočinku v tretích krajinách, organizátor musí určiť také miesto na odpočinok, ktoré je vybavené zariadeniami rovnocennými zariadeniam na kontrolných miestach EÚ; vyzýva príslušné orgány, aby tieto zariadenia pravidelne kontrolovali a aby neschvaľovali plány prepravy v prípadoch, ak sa nepotvrdí, že navrhnuté miesto na odpočinok je vybavené zariadeniami rovnocennými zariadeniam v EÚ;

74.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby bol súčasťou plánovania dopravy aj doklad o rezervácii vrátane krmiva, vody a čerstvej podstielky na kontrolnom mieste; vyzýva Komisiu, aby stanovila požiadavky na umiestnenie a vybavenie miest na odpočinok;

75.  uznáva, že obmedzovanie prehustenia zvierat a prerušovanie ciest, aby si zvieratá mohli oddýchnuť, majú nepriaznivý hospodársky dosah na prevádzkovateľov dopravy, čo môže mať vplyv na správne zaobchádzanie s prepravovanými zvieratami; žiada Komisiu, aby podporovala stimuly zamerané na správne zaobchádzanie so zvieratami;

76.  žiada členské štáty, aby zabezpečili lepšiu registráciu období gravidity v poľnohospodárskych podnikoch;

77.  vyzýva Komisiu, aby na základe vedeckých poznatkov vypracovala usmernenia pre vodu poskytovanú zvieratám prepravovaným v klietkach a podmienky prepravy kurčiat, ktoré podporujú dobré životné podmienky zvierat;

78.  pripomína, že členské štáty musia nájsť riešenia pre zvieratá na konci životného a produkčného cyklu, ktoré im zabezpečia dobré životné podmienky;

Hospodárska pomoc

79.  vyzýva na rozsiahlejšie využívanie platieb na dobré životné podmienky zvierat ako opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013(13), ktoré poskytuje podporu pre prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré presahujú platné záväzné normy;

80.  žiada, aby sa v nadchádzajúcej reforme SPP zachovalo a posilnilo prepojenie medzi platbami v rámci SPP a lepšími životnými podmienkami zvierat, ktoré v plnom rozsahu rešpektujú normy stanovené v nariadení (ES) č. 1/2005 alebo ich dokonca prekračujú;

81.  vyzýva na podporu opatrení na dosiahnutie rovnomerného rozmiestnenia bitúnkov v členských štátoch, čím sa zaistí zohľadnenie počtu hospodárskych zvierat v danom regióne;

Tretie krajiny

82.  vyjadruje znepokojenie nad neustálymi správami o problémoch s prepravou zvierat a zabezpečením ich dobrých životných podmienok v tretích krajinách; konštatuje, že porážanie zvierat v niektorých tretích krajinách, do ktorých EÚ vysiela zvieratá, zahŕňa extrémne a dlhotrvajúce utrpenie a pravidelne porušuje medzinárodné normy pre dobré životné podmienky zvierat pri porážke, ktoré stanovila organizácia OIE; uznáva, že v tretích krajinách často existuje dopyt po živých zvieratách, avšak vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali – v prípadoch, keď je to možné – posun od prepravy živých zvierat k preprave mäsa alebo jatočných tiel do tretích krajín, ako aj prepravu spermy alebo embryí namiesto plemenných zvierat;

83.  dôrazne kritizuje štatistiky vypracované Komisiou o dodržiavaní nariadenia týkajúceho sa ciest uskutočňovaných na prepravu živých zvierat do krajín mimo EÚ a zdôrazňuje, že boli zostavené bez akýchkoľvek systematických kontrol vozidiel na prepravu zvierat;

84.  vyzýva Komisiu, aby pri bilaterálnych obchodných rokovaniach s tretími krajinami vyžadovala súlad s predpismi EÚ pre dobré životné podmienky zvierat a aby sa v rámci Svetovej obchodnej organizácie zasadzovala za internacionalizáciu právnych predpisov Únie v tejto oblasti;

85.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že normy, ktoré uplatňujú určité tretie krajiny, nie sú také prísne ako normy v EÚ; vyzýva Komisiu, aby sprísnila existujúce požiadavky voči obchodným partnerom Únie, najmä pokiaľ ide o obchod so zvieratami a ich prepravu, aby boli aspoň také prísne ako normy EÚ; vyzýva členské štáty vyvážajúce do tretích krajín, aby spolupracovali s miestnymi orgánmi na zlepšovaní noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

86.  požaduje dôsledné a úplné dodržiavanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z roku 2015 vo veci C-424/13, v ktorom Súdny dvor rozhodol, že na to, aby mohla byť povolená preprava zvierat na dlhej ceste, ktorá sa začne na území Únie a pokračuje mimo tohto územia, musí prepravca predložiť plán prepravy, ktorý je realistický z hľadiska splnenia a osobitná pozornosť sa v ňom venuje predpovedanej teplote; vyzýva príslušné orgány, aby neschvaľovali plány prepravy, v ktorých sa podľa rozsudku súdu vyžaduje, aby sa zvieratá vyložili na 24-hodinový odpočinok v tretej krajine, pokiaľ organizátor na takýto odpočinok neurčil miesto, ktoré je vybavené zariadeniami rovnocennými s tými na kontrolných miestach; v tejto súvislosti tiež pripomína, že jediný existujúci zoznam s informáciami o ustajnení zvierat na trasách v tretích krajinách je ešte z roku 2009, avšak často v ňom chýbajú presné adresy, čo výrazne sťažuje vykonávanie potrebných kontrol podľa právnych predpisov Únie; vyzýva úradných veterinárnych lekárov, aby v súlade s nariadením (ES) č. 1/2005 na výstupných miestach overili, že ešte pred tým, ako vozidlá opustia územie EÚ, boli splnené ustanovenia nariadenia;

87.  v tejto súvislosti tiež pripomína návrh Komisie na smernicu o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (oznamovatelia) (COM(2018)0218), najmä v súvislosti s veterinárnymi kontrolami;

88.  vyjadruje poľutovanie nad často dlhými zdržaniami na hraniciach a v prístavoch a upozorňuje na to, že to zvieratám spôsobuje zvýšenú bolesť a utrpenie; vyzýva členské štáty, ktoré hraničia s tretími krajinami, aby sprístupnili odpočívadlá, na ktorých sa môžu zvieratá vyložiť a môže sa im poskytnúť krmivo, voda, odpočinok a veterinárna starostlivosť, čím sa umožní správne vyplnenie plánov prepravy, a aby pre prepravované zvieratá vyhradili špeciálne zrýchlené pruhy s dostatočným počtom colných zamestnancov s cieľom skrátiť čakacie lehoty bez toho, aby sa oslabila kvalita sanitárnych a colných kontrol na hraniciach; ďalej žiada členské štáty, aby lepšie spolupracovali pri plánovaní prepravy dobytka s cieľom zabrániť nahromadeniu veľkého počtu zvierat v rovnakom čase na hraničných kontrolách;

89.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila spoluprácu a komunikáciu medzi príslušnými orgánmi vo všetkých členských štátoch a tretích krajinách, vrátane prehĺbenej vzájomnej pomoci a zrýchlenej výmeny informácií, s cieľom obmedziť problémy v oblasti dobrých životných podmienok a chorôb zvierat, ktoré vyplývajú zo zlej správy, tým, že vývozcovia budú v plnej miere dodržiavať administratívne požiadavky; žiada Komisiu, aby presadzovala dobré životné podmienky zvierat na medzinárodnej úrovni a vyvíjala iniciatívy na zvyšovanie povedomia v tretích krajinách;

90.  vyzýva Komisiu, aby vyvíjala tlak na tranzitné krajiny, ktoré zavádzajú byrokratické a bezpečnostné prekážky spôsobujúce v preprave živých zvierat zbytočné zdržania;

91.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby venovali osobitnú pozornosť porušovaniu dobrých životných podmienok zvierat počas ciest po vnútrozemských vodných tokoch alebo po mori do tretích krajín a aby posúdili možné porušenia právnych predpisov, ako je napríklad nepovolené vyhadzovanie mŕtvych zvierat z plavidiel do Stredozemného mora (často s odrezanými značkami), ku ktorému dochádza preto, lebo v prístave určenia často nie je možné mŕtve zviera vyložiť;

92.  vyzdvihuje rozhodnutie Rady 2004/544/ES o podpísaní Európskeho dohovoru o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy(14), na základe ktorého sa prepravou rozumie ktorákoľvek z týchto možností: preprava medzi dvoma členskými štátmi cez územie nečlenského štátu, preprava medzi členským štátom a nečlenským štátom, alebo preprava priamo medzi dvoma členskými štátmi;

93.  zdôrazňuje, že s výnimkou prípadu, ak by normy v oblasti prepravy zvierat v tretích krajinách boli zosúladené s normami EÚ a ich vykonávaním by bolo možné dosiahnuť plný súlad s nariadením, prepravu živých zvierat do tretích krajín by mali upravovať dvojstranné dohody, aby sa rozdiely medzi týmito normami zmiernili, a v prípade, ak sa by sa to nepodarilo dosiahnuť, by takáto preprava mal byť zakázaná;

94.  pripomína členským štátom, že podľa zavedenej judikatúry(15) môžu zaviesť prísnejšie vnútroštátne pravidlá na ochranu zvierat počas prepravy, pokiaľ sú tieto pravidlá v súlade s hlavným cieľom nariadenia (ES) č. 1/2005;

95.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu najlepších postupov a opatrení regulačnej rovnocennosti s tretími krajinami v oblasti prepravy živých zvierat;

o
o   o

96.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 59.
(4) Úradný vestník EFSA 2011, 9(1):1966.
(5) Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 116.
(6) Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. apríla 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018: Dobré životné podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977.
(10) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.
(11) Záverečná správa o audite vykonanom v Holandsku od 20. februára 2017 do 24. februára 2017 s cieľom vyhodnotiť dobré životné podmienky zvierat počas prepravy do krajín mimo EÚ, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, 2017.
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).
(13) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 347.
(14) Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 21.
(15) Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. októbra 2004 – Vec C-113/02, Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo a rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. mája 2008 – Vec C-491/06, Danske Svineproducenter.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia