Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2109(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0059/2019

Внесени текстове :

A8-0059/2019

Разисквания :

PV 14/02/2019 - 7
CRE 14/02/2019 - 7

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.19

Приети текстове :

P8_TA(2019)0133

Приети текстове
PDF 167kWORD 59k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
P8_TA(2019)0133A8-0059/2019

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (2018/2109(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС)(1) и свързания делегиран акт (Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 2015/2446 от 28 юли 2015 г.)(2), акт за изпълнение (Регламент на Комисията за изпълнение (ЕС) № 2015/2447 от 2 ноември 2015 г.)(3), преходния делегиран акт (Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2016/341 от 17 декември 2015 г.)(4) и работната програма (Решение на Комисията за изпълнение (ЕС) 2016/578 от 11 април 2016 г.)(5),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Развитие на митническия съюз в ЕС и на неговото управление“ (COM(2016)0813),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Първи двугодишен доклад за напредъка в развитието на митническия съюз на ЕС и неговото управление“ (COM(2018)0524),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Втори доклад за напредъка при изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците“ (COM(2018)0549),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно информационнотехнологичната стратегия за митниците (COM(2018)0178),

—  като взе предвид позицията на първо четене на Европейския парламент относно предложението на Европейската комисия относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013)0884),

—  като взе предвид Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията(6),

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 17 януари 2017 г. относно справянето с предизвикателствата на прилагането на Митническия кодекс на Съюза(7),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на Митническия кодекс на Съюза и упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове съгласно член 284 от него (COM(2018)0039),

—  като взе предвид Специален доклад № 19/2017 на Европейската сметна палата, озаглавен „Процедури за внос – пропуските в правната рамка и неефективното изпълнение се отразяват на финансовите интереси на ЕС“,

—  като взе предвид Специален доклад № 26/2018 на Европейската сметна палата, озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“,

—  като взе предвид доклада на Съвета 11760/2017 относно напредъка в борбата с измамите с акцизи,

—  като взе предвид доклада на Европол и на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост относно фалшифицирането и пиратството в Европейския съюз,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по международна търговия (A8-0059/2019),

А.  като има предвид, че митническият съюз, който тази година чества 50-ата си годишнина, е един от основните елементи на Европейския съюз като един от най-големите търговски блокове в света, че един напълно функциониращ митнически съюз е от съществено значение за правилното функциониране на единния пазар и за безпрепятственото търгуване в рамките на ЕС и че е съществена част от общата търговска политика по отношение на трети държави в интерес както на предприятията, така и на гражданите на Съюза, а също и на доверието в Европейския съюз, който е поставен от митническия съюз в силна позиция при договарянето на търговски споразумения с трети държави;

Б.  като има предвид, че митническите органи трябва да постигнат необходимия баланс между улесняването на законната търговия, митническия контрол, предназначен да защити сигурността на Съюза и неговите граждани, доверието на потребителите в стоките, въвеждани на единния пазар, и финансовите и търговските интереси на Съюза и че са отговорни за изпълнението на повече от 60 правни акта – в допълнение към митническата правна рамка – за борба срещу незаконната търговия и контрабандата и за предоставянето на статут на одобрен икономически оператор;

В.  като има предвид, че стандартизирането на митническата информация и процеси играе ключова роля за хомогенизирането на контрола, особено по отношение на явления, като неправилното класиране и подценяването на вноса, както и невярното деклариране на произхода на стоките, което е вредно за всички икономически оператори, но особено за малките и средните предприятия;

Г.  като има предвид, че през 2017 г. вносът и износът на Съюза възлиза на 3 700 милиарда евро, а събраните мита представляват 15% от бюджета на Съюза;

Д.  като има предвид, че прилагането на Митническия кодекс на Съюза е от съществено значение за опазване на собствените ресурси на Съюза, по-специално митата, и на националните данъчни интереси, но и за гарантиране на безопасността на европейските потребители и лоялната конкуренция на вътрешния пазар;

Е.  като има предвид, че съгласно МКС електронните системи, необходими за неговото прилагане, трябва да бъдат въведени до 31 декември 2020 г.; като има предвид, че цифровизацията на митническите процедури беше започната през 2003 г. и уредена през 2008 г. с приемането на Регламент (ЕО) № 450/2008 от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс)(8) и на Решение № 70/2008/ЕО (Решение за електронни митници);

Ж.  като има предвид, че цифровизацията на митниците е в процес на развитие, повече от 98% от митническите декларации понастоящем са електронни и следните области на митниците вече се обработват чрез електронни системи: транзит (NCTS), контрол на износа (ECS), данни за сигурността (ICS), управление на риска (CRMS), регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI), разрешения (CDS), одобрени икономически оператори (ОИО), обвързваща тарифна информация (ЕОТИ), квоти и тарифни квоти (QUOTA), суспендиране на автономни мита, комбинирана номенклатура (ТАРИК), наблюдение на вноса и износа (SURV2) и система за регистрирани износители за сертификатите за произход (REX);

З.  като има предвид, че целта на митническата програма, предложена в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021 – 2027 г., е да се подкрепят дейностите и сътрудничеството между митническите органи на държавите членки;

И.  като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС представлява предизвикателство за правилното функциониране на митническия съюз;

Й.  като има предвид, че въвеждането на основни електронни системи, необходими за пълното прилагане на Митническия кодекс на Съюза, ще бъде забавено и отложено за след 31 декември 2020 г.;

К.  като има предвид, че инструментът за ефективност на митническия съюз функционира чрез оценка на функционирането на митническия съюз въз основа на ключови показатели за изпълнение в редица области, като защитата на финансовите интереси, гарантирането на безопасността и сигурността на гражданите на ЕС и оценяването на значението на митниците с цел допринасяне за растежа и конкурентоспособността на ЕС;

Л.  като има предвид, че управлението на програмата „Митници 2020“ и съответно на митническата ИТ работа се споделя между Комисията, държавите членки и представителите на търговските интереси в множество структури за вземане на решения, чието мултиплициране оказва трайно отрицателно въздействие върху ефективността на програмата и управлението на ИТ проектите;

М.  като има предвид, че след приключване на текущата програма „Митници 2020“ и след оценка на разходите и ползите от различните възможни варианти ще бъде необходимо да се извърши преглед на управлението на програмите в областта на митниците;

1.  подчертава работата, извършвана ежедневно от митническите органи на държавите членки и службите на Комисията, които работят за предпазване на вътрешния пазар от нелоялна конкуренция под формата на фалшифицирани и дъмпингови продукти, за улесняване на търговията и за намаляване на бюрократичните формалности, за събиране на приходи за националните бюджети и за бюджета на Съюза, както и за защита на обществеността от терористични, здравни, екологични и други заплахи;

2.  припомня, че митническият съюз е едно от най-ранните постижения на ЕС и може да се счита за един от неговите най-големи успехи, тъй като е дал възможност на предприятия, установени в Съюза, да продават своите стоки и да инвестират в целия Съюз, но и е позволил на ЕС да премахне вътрешните граници и да се конкурира с останалата част от света; подчертава, че единният пазар на ЕС би бил невъзможен без предоставената от митническия съюз безмитна среда и без ролята на митническия съюз за надзора на вноса и износа;

3.  подчертава, че напълно функционален митнически съюз е от съществено значение за гарантиране на надеждността и силата на ЕС и на неговата позиция при воденето на преговори за сключване на нови търговски споразумения; подчертава, че един ефективен митнически съюз на ЕС спомага за улесняване на законната търговия и за намаляване на административната тежест върху законните търговци – съображение, което е важно за развитието на конкурентоспособни предприятия; подчертава, че е важно да се гарантира ефективен контрол – inter alia чрез насърчаване на сътрудничеството с митническите органи на трети държави – и да се избягва всяка ненужна пречка пред законната търговия;

4.  подчертава, че създаването на безпрепятствени митнически процедури в целия Съюз въз основа на реформирана ИТ инфраструктура е от основно значение; счита, че цифровизацията има потенциал да направи обмена на информация и плащането на задълженията по-прозрачни и по-достъпни, особено за малките и средни предприятия и икономическите операторите в трети държави, и че предлага възможности за опростяване на митническите правила и процедури;

5.  отбелязва, че настоящите различия в равнището и в качеството на контрола, митническите процедури и политиките за налагане на санкции на намиращите се на територията на ЕС входни пунктове в митническия съюз често водят до нарушаване на търговските потоци, усложняват проблема с „търсенето на най-благоприятна правна система“ и излагат на риск целостта на единния пазар; в този контекст настоятелно изисква от Комисията и държавите членки да разгледат този въпрос;

6.  насърчава Комисията да увеличи усилията си за създаване на интегрирано обслужване на едно гише в ЕС, което ще помогне на предприятията да предоставят всички необходими сведения и документи на едно място и по този начин те ще бъдат в състояние да изпълнят всички регулаторни изисквания за внос, износ и транзит на стоки;

7.  припомня, че Обединеното кралство ще стане трета държава след оттеглянето от ЕС, като по този начин ще промени външните граници на ЕС, и подчертава, че процесът на излизане на Обединеното кралство от ЕС не следва да оказва отрицателно въздействие върху развитието и управлението на митниците на ЕС;

Цифровизиране на митническите процедури

8.  призовава Комисията и държавите членки да разработят по-ефикасен, разходоефективен и рационализиран подход към управлението на ИТ системите за митническите органи; призовава по-специално за по-точна и по-реалистична оценка на времето и ресурсите, които ще бъдат необходими, и обхвата на отделните ИТ проекти, които ще спомогнат за цифровизиране на митническите процедури;

9.  изразява съжаление относно факта, че прилагането на новите ИТ системи за митническия съюз претърпя поредица от забавяния, което доведе до искане от страна на Комисията до Парламента и Съвета за удължаване на преходния период след изтичането на посочения в МКС срок 2020 г.; изразява съжаление и за това, че Комисията е предоставила само непълна информация, за да обоснове това допълнително удължаване, по-специално по отношение на отговорността на Комисията и на държавите членки, като така Европейският парламент не може да упражнява по подходящ начин своя бюджетен и политически контрол;

10.  подчертава, че докато 75% от европейските компоненти на ИТ системите, необходими за изпълнението на МКС, се очаква да бъдат готови до декември 2020 г., това не може да означава, че до тази дата 75% от ИТ системите ще бъдат готови, тъй като 25% от тези системи принадлежат към националните компоненти, за които отговарят държавите членки, и когато са отбелязани закъснения;

11.  счита, че като въпрос с най-висок приоритет Комисията и Съветът трябва да гарантират прилагането на Митническия кодекс и цифровизирането на митническите процедури в рамките на новия краен срок; поради това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да направят всичко възможно, за да се избегнат по-нататъшни отлагания; като има предвид, че в този смисъл създаването на ИТ архитектурата изисква разработването и въвеждането на седемнадесет ИТ инструмента със значителни последици за финансовите и човешките ресурси; следователно счита, че е наложително да се избегне дублиране на усилия по отношение на ресурсите, определени във връзка с начина на управление на ИТ проектите на държавите членки и на Комисията;

12.  призовава Комисията да актуализира графика за своята работна програма за МКС въз основа на удължаването на предложения от Комисията преходен период(9) за приемане от Европейския парламент и от Съвета; призовава Парламента и Съвета да работят за бързото приемане на това удължаване, като създадат и необходимите условия за успешно въвеждане на митническата ИТ архитектура, без да се засягат задълбочените изпитвания за сигурност, така че всички евентуални въпроси да не застрашават проверките на стоките, извършвани от митническите органи на държавите членки; подчертава, както и Европейската сметна палата, че едни и същи клаузи имат едни и същи последици и че актуализирането на многогодишния стратегически план за 2017 г., като концентрира прилагането на шест ИТ системи през същата година, представлява голямо предизвикателство и крие също сериозен риск от неизпълнение на променените крайни срокове, така че срокът за прилагане на МКС да може да бъде удължен допълнително след 2025 г.;

13.  призовава Комисията да актуализира своя многогодишен стратегически план чрез проекти за определяне на последователността през целия преходен период, за да се избегне, доколкото е възможно, концентрацията на въвеждания в края на периода, и като определи задължителни етапни цели, включително за държавите членки;

14.  призовава Комисията да не изменя правните и техническите спецификации, които вече са приети за седемнадесетте ИТ инструмента, тъй като мащабът на проектите, които ще бъдат изпълнявани, и времето, необходимо за тяхното въвеждане, не са съвместими нито с постоянно променящия се характер на технологиите, нито с неизбежните законодателни и регулаторни промени, които ще настъпят през този период;

15.  припомня, че според Сметната палата Комисията е била наясно със закъсненията, но е решила да не включва тази информация в официалното си докладване, което е попречило на заинтересованите страни (като Европейския парламент, други институции на ЕС, които не са представени в управленската структура на „Митници 2020“, както и заинтересованите дружества и граждани) да бъдат напълно информирани за риска от забавяния в реално време; ето защо призовава Комисията да докладва редовно и прозрачно за провеждането на многогодишния стратегически работен план и за създаването на митническите електронни системи, така че да не повтаря грешките от предишното програмиране, както и да информира за евентуални бъдещи забавяния, но не в последния момент или без подходящи корективни действия;

16.  приканва Комисията непрекъснато да оценява програма „Митници 2020“ и да реагира на установените пропуски, особено на недостатъчното използване на създадените по тази програма екипи от експерти, както и да дава възможност за засилване на сътрудничеството между митническите служби;

17.  подчертава, че непрекъснатият политически мониторинг, анализ и оценка на възможните въздействия са съществени елементи от управлението на митническия съюз; взема под внимание и приветства работата на Комисията за разработване на инструмент за функционирането на митническия съюз, който в крайна сметка ще позволи да бъде систематично оценявано в съответствие с неговите стратегически цели от гледна точка на ефикасността, ефективността и еднаквостта; призовава държавите членки да подкрепят работата по допълнителното разработване на този инструмент;

18.  предлага на Комисията чрез този инструмент да се оценят също така резултатите от митническия контрол по отношение на потенциала за цифровизация и потоците от данни с цел създаване на още по-ефективен, основан на риска контрол, като същевременно се оптимизира тежестта върху митническите органи;

Управление, докладване и финансиране на програма „Митници“

19.  отбелязва предприетите от Комисията и държавите членки действия за осигуряване на еднакво и последователно прилагане на Митническия кодекс, по-специално по отношение на обучението и чрез приемането на насоки; призовава все пак Комисията и държавите членки да увеличат усилията си и използваните ресурси, за да се гарантира пълното прилагане на Митническия кодекс, приет през 2013 г., и на единните митнически процедури на равнището на целия Европейски съюз; във връзка с това призовава Комисията да представи план за действие, който би могъл да се основава ефективно върху преглед на митническите практики от страна на партньорите, обмен на добри практики и засилено сътрудничество между митническите служби, както и върху програма за обучение с достатъчно ресурси;

20.  припомня, че Комисията предприема работа по създаването на среда за обслужване на едно гише в митниците на ЕС, която би позволила на даден икономически оператор да представи данни, необходими за широк набор от регулаторни цели (ветеринарни, санитарни, екологични и др.) в стандартизиран формат за множество получатели и чрез хармонизирани точки за достъп; призовава Комисията и държавите членки да продължават да извършват тази важна дейност;

21.  взема под внимание финансовите усилия, поети от европейския бюджет, който увеличи средствата за следващата програма „Митници 2021 – 2027“ на 842 844 000 евро на цени от 2018 г.; призовава държавите членки също да предоставят човешките и финансовите ресурси, необходими за въвеждането на националните компоненти – основни елементи за прилагането на европейската митническа електронна система, – и призовава Комисията да му представи своевременно доклад относно въвеждането на компонентите на Съюза и на външните спрямо Съюза компоненти, разработени от държавите членки;

22.  подчертава, че в днешно време митниците трябва да се справят с огромно увеличение на обема на стоките, закупени онлайн извън Съюза, от гледна точка на контрола и събирането на приложимите мита, особено защото обемът на внасяните в Съюза стоки с ниска стойност нараства всяка година с 10 – 15%; призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си, за да се справят по-добре с това предизвикателство;

23.  приканва Комисията да предложи, в края и единствено в края на изпълнението на 17-те свързани с МКС ИТ системи от програма „Митници 2020“, по-ефективна управленска структура за провеждането на митнически ИТ проекти и техните актуализации; подчертава, че с оглед на икономическите, фискалните и свързаните със сигурността предизвикателства, представени от митническата ИТ система, от съществено значение е приетото решение да съхрани напълно европейския суверенитет;

24.  подчертава, че програмата „Митници 2021 – 2027“, като подпомага митническите органи на държавите членки, ще спомогне не само да се увеличат приходите в бюджета на ЕС, но и да се гарантира безопасност на продуктите, защита на европейските потребители и равни условия за предприятията от ЕС;

Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз

25.  подчертава, че несигурността около излизането на Обединеното кралство от ЕС е основно предизвикателство за европейските предприятия; поради това призовава Комисията и държавите членки да предоставят на заинтересованите страни изчерпателна информация относно последиците от оттеглянето на Обединеното кралство в областта на митниците и на някои видове косвени данъци (ДДС и акцизи);

26.  подчертава, че след оттеглянето на Обединеното кралство не трябва да има пропуски в митническата система – включително по външните граници на ЕС, – които да проправят пътя за незаконна търговия или за избягване на публичноправните задължения, предвидени от правото на ЕС;

o
o   o

27.  възлага на своя председател да предаде настоящия доклад на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558.
(4) OВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1.
(5) ОВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 6.
(6) ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21.
(7) ОВ С 242, 10.7.2018 г., стр. 41.
(8) ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1.
(9) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085).

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност