Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2109(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0059/2019

Indgivne tekster :

A8-0059/2019

Forhandlinger :

PV 14/02/2019 - 7
CRE 14/02/2019 - 7

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0133

Vedtagne tekster
PDF 152kWORD 50k
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg
Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
P8_TA(2019)0133A8-0059/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2019 om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (2018/2109(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen(1) og dens tilhørende delegerede retsakt (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015)(2), dens gennemførelsesretsakt (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 2. november 2015)(3), dens delegerede overgangsretsakt (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015)(4) og dens arbejdsprogram (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016)(5),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end edb som omhandlet i EU-toldkodeksen (COM(2018)0085),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "Udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning" (COM(2016)0813);

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen "Første toårige rapport om fremskridtene hen imod udvikling af EU-toldkodeksen og dens forvaltning" (COM(2018)0524),

–  der henviser til Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen "Anden statusrapport om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring" (COM(2018)0549),

–  der henviser til Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om IT-strategien for toldvæsenet (COM(2018)0178),

–  der henviser til sin førstebehandlingsholdning til Kommissionens forslag om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2017 om håndtering af udfordringerne i forbindelse med gennemførelsen af EU's toldkodeks(7),

–  der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af EU-toldkodeksen og om udøvelsen af delegationen af beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til kodeksens artikel 284 (COM(2018)0039),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 19/2017 med titlen "Importprocedurer: Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse påvirker EU's finansielle interesser",

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 26/2018 med titlen "En række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?",

–  der henviser til Rådets rapport 11760/2017 om de fremskridt, der er gjort med hensyn til bekæmpelse af svig med punktafgifter,

–  der henviser til situationsrapporten fra Europol og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret om varemærkeforfalskning og piratkopiering i Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0059/2019),

A.  der henviser til, at toldunionen, som fejrer sit 50-års jubilæum i år, er en af hjørnestenene i EU i sin egenskab af en af de største handelsblokke i verden, og at en fuldt fungerende toldunion er afgørende for et velfungerende indre marked og en gnidningsfri handel inden for EU, samt at den er en væsentlig del af den fælles handelspolitik over for tredjelande til fordel både for virksomheder og borgere i Unionen, men også for EU's troværdighed, idet den sikrer EU en stærk stilling i forhandlinger om handelsaftaler med tredjelande;

B.  der henviser til, at toldmyndighederne er nødt til at finde den nødvendige balance mellem lettelse af den lovlige handel, toldkontroller med henblik på at beskytte Unionens og dens borgeres sikkerhed, forbrugernes tillid til de varer, der indføres på det indre marked, og Unionens finansielle og kommercielle interesser, og at de er ansvarlige for gennemførelsen af mere end 60 retsakter ud over toldretlige rammer for bekæmpelsen af ulovlig handel og smugling og for tildeling af status som autoriseret økonomisk operatør;

C.  der henviser til, at standardisering af toldoplysninger og -processer spiller en central rolle i homogeniseringen af kontroller, navnlig med hensyn til fænomener som forkert klassificering og undervurdering af import og fejlrapportering af varers oprindelse, som er til skade for alle økonomiske aktører, men især for små og mellemstore virksomheder;

D.  der henviser til, at EU's import og eksport beløb sig til 3 700 mia. EUR i 2017, og at den opkrævede told udgør 15 % af EU's budget;

E.  der henviser til, at gennemførelsen af EU-toldkodeksen derfor er af afgørende betydning for at sikre EU's egne ressourcer, navnlig toldafgifter og nationale skattemæssige interesser, men også for at sikre europæiske forbrugeres sikkerhed og fair konkurrence på det indre marked;

F.  der henviser til, at det i EU-toldkodeksen fastsættes, at de elektroniske systemer, der er nødvendige for dens anvendelse, skal være indført senest den 31. december 2020; der henviser til, at digitaliseringen af toldprocedurerne blev indledt allerede i 2003 og foreskrevet i 2008 med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om indførelse af en EF-toldkodeks (en moderniseret toldkodeks) (8) og beslutning nr. 70/2008/EF (e-toldbeslutningen);

G.  der henviser til, at digitaliseringen af toldområdet er et igangværende arbejde, at over 98 % af toldangivelserne i dag er elektroniske, og at følgende toldområder nu håndteres ved hjælp af elektroniske systemer: transit (NCTS), eksportkontrol (ECS), sikkerhedsdata (ICS), risikostyring (CRMS), registrerings- og identificeringsnummer for økonomiske operatører, tilladelser (CDS), autoriserede økonomiske operatører (AEO), bindende tariferingsoplysninger (EBTI), kvoter og takster (QUOTA), autonome toldsuspensioner, den kombinerede nomenklatur (TARIC), overvågning af import og eksport (SURV2) og systemet til registrerede eksportørers udstedelse af oprindelsesbeviser (REX);

H.  der henviser til, at formålet med det toldprogram, der foreslås under EU's flerårige finansielle ramme for 2021-2027, er at støtte aktiviteterne i og samarbejdet mellem medlemsstaternes toldmyndigheder;

I.  der henviser til, at Det Forenede Kongeriges udtræden af EU udgør en udfordring for en korrekt fungerende toldunion;

J.  der henviser til, at gennemførelsen af centrale elektroniske systemer, der er nødvendig for en fuld gennemførelse af EU-toldkodeksen, vil blive forsinket og udsat til efter den 31. december 2020;

K.  der henviser til, at værktøjet vedrørende toldunionens resultater bruges til at vurdere, hvordan toldunionen fungerer på grundlag af centrale resultatindikatorer inden for en række områder såsom beskyttelse af finansielle interesser, sikring af EU-borgernes sikkerhed og vurdering af toldvæsenets betydning med hensyn til at bidrage til EU's vækst og konkurrenceevne;

L.  der henviser til, at forvaltningen af Told 2020-programmet og dermed IT-arbejdet på toldområdet er opdelt mellem Kommissionen, medlemsstaterne og repræsentanter for kommercielle interesser i en lang række beslutningstagningsstrukturer, hvis mangfoldige lag har en varig negativ indvirkning på programmets effektivitet og forvaltningen af IT-projekter;

M.  der henviser til, at det efter afslutningen af det igangværende Told 2020-program og efter en cost-benefit-analyse af de forskellige muligheder er nødvendigt at foretage en grundig gennemgang af forvaltningen af toldprogrammerne;

1.  fremhæver det arbejde, der udføres dagligt af medlemsstaternes toldmyndigheder og af Kommissionen, som bestræber sig på at beskytte det indre marked mod illoyal konkurrence i form af forfalskninger og dumpingvarer, at lette handelen og mindske de administrative formaliteter, opkræve indtægter til de nationale budgetter og EU-budgettet samt at beskytte offentligheden mod terror-, sundheds- og miljøtrusler samt andre trusler;

2.  minder om, at toldunionen er et af EU's tidligste resultater og kan betragtes som en af dens største succeshistorier, da den har gjort det muligt for virksomheder, der er etableret i EU, at sælge deres varer og investere i hele EU, men også har givet EU mulighed for at fjerne indre grænser og konkurrere med resten af verden; understreger, at EU's indre marked ville være umuligt uden den toldfrihed, som sikres via toldunionen, og den rolle, som sidstnævnte spiller med hensyn til at føre tilsyn med import og eksport;

3.  understreger, at en fuldt funktionel toldunion er afgørende for at sikre EU's troværdighed og styrke og dets forhandlingsposition i forbindelse med indgåelse af nye handelsaftaler; understreger, at en effektiv toldunion i EU bidrager til at lette lovlig handel og mindske den administrative byrde for lovlige erhvervsdrivende, hvilket er vigtigt for udviklingen af konkurrencedygtige virksomheder; understreger betydningen af at sikre en effektiv kontrol – bl.a. ved at fremme samarbejde med tredjelandes toldmyndigheder – og af at undgå enhver urimelig hindring for lovlig handel;

4.  understreger, at det er af afgørende betydning at etablere ukomplicerede toldprocedurer i hele Unionen på grundlag af en reform af IT-infrastrukturen; mener, at digitalisering har potentiale til at gøre udvekslingen af oplysninger og betalingen af told mere gennemsigtig og tilgængelig, navnlig for små og mellemstore virksomheder og for økonomiske aktører i tredjelande, og at den giver mulighed for forenkling af toldregler og -procedurer;

5.  bemærker, at de nuværende forskelle i omfanget og kvaliteten af kontroller, toldprocedurer og sanktionspolitikker ved indgangsstederne til EU's toldunion ofte fører til en forvridning af handelsstrømmene, hvilket øger problemet med "forum shopping" og bringer det indre markeds integritet i fare; opfordrer i den forbindelse kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at tage dette spørgsmål op;

6.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at skabe en integreret EU-toldkvikskranke, der kan hjælpe virksomhederne med at indsende alle de nødvendige oplysninger og dokumenter på ét sted, således at de kan opfylde alle de forskriftsmæssige krav til import, eksport og forsendelse af varer;

7.  minder om, at Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland efter landets udtræden af EU, hvorved EU's ydre grænser ændres, og understreger, at brexitprocessen ikke bør have en negativ indvirkning på udviklingen og forvaltningen af EU's toldunion;

Digitalisering af toldprocedurerne

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en mere effektiv, omkostningseffektiv og strømlinet tilgang til forvaltningen af IT-systemer for toldmyndigheder; opfordrer navnlig til et mere præcist og realistisk skøn over den tid og de ressourcer, der vil være brug for, og omfanget af de individuelle IT-projekter, der vil bidrage til at digitalisere toldprocedurer;

9.  beklager, at implementeringen af de nye IT-systemer for toldunionen har lidt under en række forsinkelser, hvilket har resulteret i, at Kommissionen har anmodet Parlamentet og Rådet om en forlængelse af overgangsperioden ud over den frist på 2020, der er fastsat i EU-toldkodeksen; beklager også, at Kommissionen kun har givet ufuldstændige oplysninger som begrundelse for en yderligere forlængelse, navnlig i lyset af, hvad der falder ind under dens eget og medlemsstaternes ansvarsområde, hvilket ikke giver Europa-Parlamentet mulighed for at udøve sin budgetmæssige og politiske kontrol på passende vis;

10.  understreger, at 75 % af de europæiske komponenter til de IT-systemer, der er nødvendige for gennemførelsen af EU-toldkodeksen, ganske vist forventes at være klar i december 2020, men at det ikke betyder, at 75 % af IT-systemerne vil være klar på denne dato, idet 25 % af IT-systemerne består af nationale komponenter, som medlemsstaterne er ansvarlige for, og hvor der er konstateret forsinkelser;

11.  mener, at Kommissionen og Rådet som et anliggende af højeste prioritet skal sikre, at toldkodeksen implementeres, og toldprocedurerne digitaliseres inden for den nye tidsfrist; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at undgå yderligere fristudsættelser; mener i den forbindelse, at oprettelsen af IT-arkitekturen forudsætter, at der udvikles og indføres 17 IT-værktøjer med betydelige konsekvenser i form af finansielle og menneskelige ressourcer; anser det derfor for tvingende nødvendigt at der ikke forekommer dobbeltarbejde for så vidt angår ressourcer, i den måde hvorpå medlemsstaternes og Kommissionens IT-projekter drives;

12.  opfordrer Kommissionen til at ajourføre tidsplanen for sit arbejdsprogram for EU-toldkodeksen på grundlag af den forlængelse af overgangsperioden, som den har foreslået Europa-Parlamentet og Rådet at vedtage(9); opfordrer Parlamentet og Rådet til at arbejde for at sikre en hurtig vedtagelse af en beslutning om en sådan forlængelse, men at lade den ledsage af de betingelser, der er nødvendige for en vellykket ibrugtagning af IT-arkitekturen på toldområdet, uden at dette berører omfattende sikkerhedstest, således at eventuelle problemer ikke bringer den kontrol af varer, der gennemføres af medlemsstaternes toldmyndigheder, i fare; påpeger, ligesom Den Europæiske Revisionsret har gjort, at samme årsager giver samme virkninger, og at processen med ajourføring af den flerårige strategiske plan for 2017 ved at koncentrere indførelsen af seks IT-værktøjer i samme år, udgør en betydelig udfordring og en stor risiko for, at den nye frist heller ikke bliver overholdt, således at fristen for implementeringen af EU-toldunionen kan blive udsat yderligere ud over 2025;

13.  opfordrer Kommissionen til at ajourføre sin flerårige strategiplan ved at tilrettelægge projekter fordelt over hele overgangsperioden med henblik på så vidt muligt at undgå koncentration af indførelsen i periodens slutning og ved at fastsætte bindende milepæle, også for medlemsstaterne;

14.  opfordrer Kommissionen til ikke at ændre de retlige og tekniske specifikationer, der nu er vedtaget for de 17 IT-værktøjer, da omfanget af de projekter, der skal gennemføres, og den tid, der er nødvendig for deres indførelse, hverken er forenelige med det faktum, at de involverede teknologier hele tiden udvikler sig, eller med de uundgåelige lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige ændringer, der vil finde sted i løbet af denne periode;

15.  minder om, at Kommissionen ifølge Revisionsretten var opmærksom på forsinkelserne, men valgte ikke at medtage disse oplysninger i sin officielle rapport, hvilket forhindrede interessenterne (såsom Europa-Parlamentet, andre EU-institutioner, der ikke var repræsenteret i styringsstrukturen for Told 2020, samt interesserede virksomheder og borgere) i at blive fuldt informeret om risikoen for forsinkelser i realtid; opfordrer derfor Kommissionen til rapportere regelmæssigt og på gennemsigtig vis om gennemførelsen af den flerårige strategiske arbejdsplan og om oprettelsen af de elektroniske toldsystemer for ikke at gentage fejltagelserne fra den tidligere programmering og informere om eventuelle fremtidige forsinkelser og undgå at gøre dette med kort varsel og uden ordentlige afhjælpende foranstaltninger;

16.  opfordrer Kommissionen til løbende at evaluere Told 2020-programmet og afhjælpe de konstaterede mangler, navnlig underudnyttelsen af de eksperthold, der er oprettet under dette program, og at muliggøre et øget samarbejde mellem toldmyndighederne;

17.  understreger, at løbende politikovervågning, analyse og vurdering af mulige virkninger udgør væsentlige dele af forvaltningen af toldunionen; noterer sig og glæder sig over Kommissionens arbejde med at udvikle et redskab vedrørende toldunionens resultater, som endelig vil gøre det muligt systematisk at vurdere toldunionens resultater i forhold til dens strategiske mål med hensyn til effektivitet, virkning og ensartethed; opfordrer medlemsstaterne til at støtte arbejdet med at videreudvikle dette værktøj;

18.  foreslår Kommissionen, at dette værktøj også bør vurdere resultaterne af toldkontrollen for så vidt angår digitaliseringspotentiale og datastrømme med henblik på at skabe en endnu mere effektiv risikobaseret kontrol og samtidig lette byrden for toldmyndighederne;

Forvaltning, rapportering og finansiering af toldprogrammet

19.  noterer sig de foranstaltninger, som Kommissionen og medlemsstaterne har truffet for at sikre en ensartet og konsekvent implementering af toldkodeksen, navnlig hvad angår uddannelse og i form af vedtagelse af retningslinjer; opfordrer ikke desto mindre Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser og forøge de ressourcer, der er afsat til at sikre en fuldstændig implementering af toldkodeksen, som blev vedtaget i 2013, og ensartede toldprocedurer i hele EU; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at fremlægge en handlingsplan, som med fordel kan baseres på en fagfællebedømmelse af praksis på toldområdet, udveksling af god praksis og øget samarbejde mellem toldmyndighederne og et uddannelsesprogram udstyret med tilstrækkelige ressourcer;

20.  minder om, at Kommissionen arbejder på en EU-kvikskranke på toldområdet, som vil gøre det muligt for en økonomisk aktør at indsende oplysninger til en bred vifte af reguleringsmæssige formål (f.eks. veterinære, sundhedsmæssige, miljømæssige osv.) i et standardiseret format til flere modtagere og via harmoniserede adgangssteder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte dette vigtige arbejde;

21.  noterer sig finansieringsindsatsen i EU's budget, hvor bevillingerne til det næste toldprogram 2021-2027 forhøjes til 842 844 000 EUR i 2018-priser; opfordrer medlemsstaterne til også at afsætte de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer til at kunne indføre de nationale komponenter, der er en væsentlig forudsætning for at kunne tage det europæiske elektroniske toldsystem i brug, og opfordrer Kommissionen til rettidigt at forelægge det en rapport om indførelsen af Unionens komponenter og de komponenter, der er udviklet af medlemsstaterne uden for Unionen;

22.  understreger, at toldvæsenet i dag er nødt til at håndtere en fænomenal stigning i mængden af varer, der købes online uden for EU, med hensyn til kontrol og opkrævning af skyldig told, navnlig da mængden af varer med lav værdi, der importeres til EU, hvert år vokser med 10-15 %; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på bedre at håndtere denne udfordring;

23.  opfordrer Kommissionen til ved afslutningen, og først ved afslutningen, af implementeringen af de 17 IT-systemer vedrørende EU-toldkodeksen under Told 2020-programmet at foreslå en mere effektiv forvaltningsstruktur for gennemførelsen af IT-projekter på toldområdet og ajourføringer heraf; understreger, at det i lyset af de økonomiske, finanspolitiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, der repræsenteres af IT-systemet, er af afgørende betydning, at den vedtagne løsning bevarer den europæiske suverænitet fuldt ud;

24.  understreger, at "Told 2021-2027"-programmet ved at støtte medlemsstaternes toldmyndigheder ikke blot vil bidrage til at øge EU's budgetindtægter, men også til at garantere produktsikkerheden, beskyttelsen af de europæiske forbrugere og skabelsen af lige vilkår for EU's virksomheder;

Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

25.  understreger, at usikkerheden omkring Det Forenede Kongeriges udtræden af EU er en stor udfordring for europæiske virksomheder; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at give interessenterne omfattende oplysninger om konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden for toldområdet og visse former for indirekte skatter såsom moms og punktafgifter;

26.  understreger, at der efter Det Forenede Kongeriges udtræden ikke må være nogen smuthuller i toldsystemet – heller ikke ved EU's ydre grænser – som vil kunne bane vej for ulovlig handel eller unddragelse af offentligretlig gæld i henhold til EU-retten;

o
o   o

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
(2) EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1.
(3) EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558.
(4) EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1.
(5) EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6.
(6) EUT L 23 af 26.1.2008, s. 21.
(7) EUT C 242 af 10.7.2018, s. 41.
(8) EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1.
(9) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end edb som omhandlet i EU-toldkodeksen (COM(2018)0085).

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik