Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2267(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0166/2019

Predkladané texty :

A8-0166/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0137

Prijaté texty
PDF 131kWORD 44k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity
P8_TA(2019)0137A8-0166/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o žiadosti o zbavenie Dominique Bildovej imunity (2018/2267(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Dominique Bildovej imunity, ktorú 19. októbra 2018 podalo Ministerstvo spravodlivosti Francúzskej republiky na základe žiadosti generálneho prokurátora odvolacieho súdu v Paríži a ktorá bola predložená na plenárnej schôdzi 12. novembra 2018 v súvislosti s prebiehajúcim konaním vyšetrujúceho sudcu, v rámci ktorého sa vyšetruje podozrenie z porušenia dôvery, zatajovania porušenia dôvery, podvodu organizovanou skupinou, falšovania a používania sfalšovaných dokladov a nelegálnej práce utajovaním zamestnancov v súvislosti s podmienkami zamestnávania asistentov,

–  po vypočutí Jeana-Françoisa Jalkha, ktorý zastupoval Dominique Bildovú v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0166/2019),

Α.  keďže vyšetrujúci sudca parížskeho regionálneho súdu požiadal o zbavenie Dominique Bildovej poslaneckej imunity, aby ju mohli vypočuť v súvislosti s podozreniami na údajné činy;

Β.  keďže žiadosť o zbavenie Dominique Bildovej imunity sa týka údajného porušenia dôvery, zatajovania porušenia dôvery, podvodu organizovanou skupinou, falšovania a používania sfalšovaných dokladov a nelegálnej práce utajovaním zamestnancov v súvislosti s podmienkami zamestnávania asistentov poslancov Európskeho parlamentu zo strany Národný front;

C.  keďže 5. decembra 2016 sa začalo súdne vyšetrovanie nadväzujúce na predbežné vyšetrovanie, ktoré bolo iniciované po vyhlásení vtedajšieho predsedu Európskeho parlamentu z 9. marca 2015 v súvislosti s určitým počtom asistentov poslancov Európskeho parlamentu zo strany Národný front;

D.  keďže počas prehliadky vykonanej v ústredí Národného frontu vo februári 2016 bolo v kancelárii pokladníka Národného frontu zabavených niekoľko dokumentov, z ktorých vyplýva, že úmyslom strany bolo „ušetriť“ tým, že Európsky parlament mal uhrádzať mzdy zamestnancov strany zamestnaných ako asistenti poslancov; keďže v tejto fáze vyšetrovania sa zistilo, že osem asistentov poslancov nevykonávalo takmer žiadnu asistentskú činnosť alebo že táto činnosť tvorila len veľmi malú časť ich celkových úloh;

E.  keďže sa ukázalo, že asistent poslankyne Dominique Bildovej zamestnaný na plný úväzok v období od 1. októbra 2014 do 31. júla 2015 bol jedným z tých asistentov, ktorí nevykonávali prakticky žiadnu asistentskú činnosť; keďže v organizačnej štruktúre strany Národný front, ktorá bola zverejnená vo februári 2015, bol asistent poslankyne Dominique Bildovej označený ako „referent pre vnútroštátne plánovanie“ a v útvare kontroly a plánovania politík pracoval pod vedením iného poslanca Európskeho parlamentu; keďže po skončení jeho zmluvy ako asistenta poslankyne pracoval na ďalšie dve zmluvy v súvislosti s činnosťami strany Národný front od augusta 2015 do 31. decembra 2016; keďže počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje jeho zmluva asistenta poslankyne, vykonával aj tieto úlohy: generálny tajomník organizácie Collectif Marianne, generálny tajomník organizácie Collectif Mer et Francophonie a kandidát v regionálnych voľbách v departmente Doubs v marci 2015;

F.  keďže Európsky parlament pozastavil vyplácanie výdavkov na asistentskú výpomoc v súvislosti so zmluvou asistenta poslankyne Dominique Bildovej;

G.  keďže vyšetrujúci sudca považuje za potrebné vypočuť Dominique Bildovú;

H.  keďže Dominique Bilde odmietla odpovedať na otázky vyšetrovateľov pri vypočúvaní v auguste 2017 a odmietla prísť na prvé vypočúvanie v súvislosti s obvinením z porušenia dôvery, ktoré sa malo uskutočniť 24. novembra 2017, pričom sa odvolala na svoju poslaneckú imunitu;

I.  keďže príslušný orgán podal žiadosť o zbavenie Dominique Bildovej imunity, aby ju mohol vypočuť v súvislosti s obvineniami, ktoré boli voči nej vznesené;

J.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu;

K.  keďže v článku 26 Ústavy Francúzskej republiky sa uvádza, že: „Iba na základe súhlasu predsedníctva zhromaždenia, ktorého je poslanec členom, môže byť poslanec Európskeho parlamentu stíhaný za trestný čin alebo prečin alebo vzatý do väzby alebo môže byť obmedzená jeho osobná sloboda. Tento súhlas sa nevyžaduje v prípade spáchania závažného trestného činu alebo prečinu alebo iného trestného činu počas jeho páchania, alebo ak bol poslanec právoplatne odsúdený.“;

L.  keďže neexistuje dôkaz ani dôvod domnievať sa, že by išlo o fumus persecutionis;

1.  rozhodol zbaviť Dominique Bildovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ministrovi spravodlivosti Francúzskej republiky a Dominique Bildovej.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia