Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0060/2019

Indgivne tekster :

A8-0060/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0139

Vedtagne tekster
PDF 275kWORD 79k
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Elektronisk godstransportinformation ***I
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0279),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0191/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0060/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 265.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om elektronisk godstransportinformation
P8_TC1-COD(2018)0140

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, artikel 100, stk. 2 og artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Effektiviteten af godstransport og logistik er afgørende for EU's væksten og konkurrenceevnen i Unionens økonomi, det indre markeds funktion og den sociale og økonomiske samhørighed i alle EU-regioner. [Ændring 1]

(1a)  Formålet med denne forordning er at reducere omkostningerne til behandling af transportinformation mellem myndigheder og erhvervsdrivende, at forbedre myndighedernes håndhævelseskapacitet og at fremme digitaliseringen af godstransport og logistik. [Ændring 2]

(2)  Bevægelsen af varer ledsages af en stor mængde oplysninger, der fortsat udveksles i papirformat mellem virksomheder, og mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Brugen af papirdokumenter udgør en betydelig administrativ byrde og en ekstra omkostning for logistikoperatører og tilknyttede erhvervsgrene (såsom handel og fremstillingsvirksomhed), navnlig for SMV'er, og har en negativ indvirkning på miljøet. [Ændring 3]

(2a)  Effektiv håndhævelse af reglerne er en forudsætning for fair konkurrence på det indre marked. Yderligere digitalisering af håndhævelsesværktøjerne er afgørende for at kunne frigøre håndhævelseskapacitet, reducere unødvendige administrative byrder for internationale transportoperatører, navnlig for SMV'er, sætte mere målrettet ind over for højrisikable transportoperatører og afdække svigagtig praksis. Denne digitale "intelligente" håndhævelse kræver, at alle relevante oplysninger bliver papirløse og gjort tilgængelige for de kompetente myndigheder i elektronisk form. Derfor bør anvendelsen af elektroniske transportdokumenter i fremtiden blive reglen. For at give håndhævelsesmyndigheder, herunder dem, der udfører vejkontroller, et klart og fuldstændigt overblik over de transportoperatører, der kontrolleres, bør de desuden have adgang direkte og i realtid til alle relevante oplysninger, så de hurtigere og mere effektivt kan afdække overtrædelser og afvigelser. [Ændring 4]

(3)  Manglen på en fælles lovramme på EU-plan, der pålægger offentlige myndigheder at acceptere relevante godstransportoplysninger påkrævet af lovgivningen i elektronisk form, betragtes som hovedårsagen til manglende fremskridt med hensyn til forenkling og større effektivitet, som er gjort mulig af tilgængelige elektroniske midler. De offentlige myndigheders manglende accept af oplysninger i elektronisk form påvirker ikke kun den enkle kommunikation mellem dem og operatører men hindrer indirekte også udviklingen af forenklet business-to-business elektronisk kommunikation i hele EU Unionen og vil føre til øgede administrative omkostninger, navnlig for SMV'er. [Ændring 5]

(4)  Dele af EU's Unionens transportlovgivning kræver, at de kompetente myndigheder accepterer digitaliseret information, men dette gælder langt fra al EU-lovgivning. Det skal For at reducere administrative omkostninger og effektivisere kontroller og bekæmpelse af overtrædelser, bør det altid være muligt at benytte elektroniske midler til at gøre lovgivningsmæssige oplysninger om godstransport tilgængelige for myndigheder på hele EU's Unionens område og med respekt for alle relevante faser af transportdrift udført i EU Unionen. Derudover skal denne mulighed gælde for alle lovgivningsmæssige oplysninger inden for alle former for transport. Medlemsstaterne bør generelt godtage elektroniske transportdokumenter og straks ratificere og anvende e-CMR-protokollen. Myndighederne bør derfor kommunikere elektronisk med de berørte erhvervsdrivende om de lovgivningsmæssige oplysninger og gøre deres egne data digitalt tilgængelige i overensstemmelse med gældende ret. [Ændring 6]

(5)  Medlemsstaternes myndigheder skal derfor acceptere oplysninger, der stilles til rådighed elektronisk, når erhvervsdrivende er forpligtede til at stille oplysninger til rådighed som et bevis på overholdelse af kravene fastlagt i Unionens love, der er vedtaget i henhold til tredje del, afsnit VI, i traktaten eller, grundet ligheden af situationerne, i henhold til Unionens lovgivning om overførsel af affald. Det samme skal gælde, hvor en medlemsstats nationale lovgivning omhandlende emner reguleret af afsnit VI i traktatens tredje del kræver indlevering af lovgivningsmæssige oplysninger, der er helt eller delvist identiske med oplysninger leveret i henhold til sådan EU-lovgivning.

(5a)  For at reducere den administrative byrde og frigøre den begrænsede håndhævelseskapacitet bør de erhvervsdrivende være forpligtet til at levere lovgivningsmæssige oplysninger elektronisk til medlemsstaternes kompetente myndigheder, og medlemsstaternes kompetente myndigheder bør kommunikere elektronisk med de berørte erhvervsdrivende vedrørende leveringen af lovgivningsmæssige oplysninger. [Ændring 7]

(6)  Idet denne forordning kun har til formål at lette indlevering og fremme leveringen af information mellem erhvervsdrivende og administrative organer, specifikt med elektroniske midler, bør den ikke påvirke bestemmelserne i europæisk eller national lovgivning, der fastlægger indholdet af lovgivningsmæssige oplysninger, og den skal bør navnlig ikke pålægge yderligere lovgivningsmæssige oplysningskrav. Selv om Eftersom denne forordning har til formål at gøre det muligt at overholde de lovgivningsmæssige oplysningskrav ved anvendelse af elektroniske metoder i stedet for på papir, skal bør den gøre det muligt at udvikle europæiske platforme, så oplysningerne nemt kan udveksles og deles. Den bør ikke på anden vis påvirke de relevante EU-bestemmelser for krav vedrørende dokumenterne, der skal anvendes til en struktureret fremlæggelse af de pågældende oplysninger. EU-bestemmelserne om overførsel af affald, som indeholder procedurekrav for overførslerne, skal bør ligeledes forblive upåvirket af denne forordning. Denne forordning berører bør heller ikke berøre bestemmelserne om anmeldelsespligt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013(3) eller i gennemførelsesretsakter eller delegerede retsakter vedtaget under dens betingelser. Kommissionen bør imidlertid vurdere, om det er nødvendigt at tilpasse bestemmelserne om indholdet af de lovgivningsmæssige oplysningskrav vedrørende godstransport på Unionens område med henblik på at forbedre de kompetente myndigheders håndhævelseskapacitet. [Ændring 8]

(7)  Brugen af elektroniske midler til udveksling af oplysninger i overensstemmelse med denne forordning skal tilrettelægges på en måde, der sikrer og respekterer fortroligheden af følsomme erhvervsoplysninger.

(8)  Med henblik på at gøre det muligt for operatører at levere relevant information i elektronisk form på samme måde i alle medlemsstater, er det nødvendigt at være afhængig af ensartede specifikationer, der vedtages af Kommissionen. Disse specifikationer skal sikre interoperabilitet af data for de forskellige datasæt og undersæt vedrørende de relevante lovgivningsmæssige oplysninger, og fastlægge fælles procedurer og detaljerede regler for de kompetente myndigheders adgang til og behandling af disse oplysninger.

(9)  Ved fastlæggelsen af disse specifikationer skal der tages behørigt hensyn til specifikationer for relevante dataudvekslinger fastsat i relevant EU-lovgivning og i relevante europæiske og internationale standarder for multimodal dataudveksling såvel, herunder bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse. Der bør også tages hensyn til de erhvervsdrivendes investeringer og til de specifikke datamodeller, der som følge heraf allerede eksisterer, og til principperne og anbefalingerne fastsat i den europæiske interoperabilitetsramme(4), som er en metode til levering af europæiske digitale offentlige tjenester, som medlemsstaterne er blevet enige om. Desuden er det vigtigt, at alle relevante interessenter inddrages i udarbejdelsen og udfærdigelsen af disse specifikationer. Der bør også tages nødvendigt hensyn til, at disse specifikationer forbliver teknologineutrale og åbne for innovative teknologier. [Ændring 9]

(10)  Denne forordning skal fastsætte de funktionelle krav, der gælder for informations- og kommunikationsbaserede platforme, der vil blive benyttet af erhvervsdrivende til at gøre de lovgivningsmæssige godstransportoplysninger tilgængelige i elektronisk format (eFTI) for de kompetente myndigheder (eFTI-platforme). Der bør også fastsættes betingelser for tredjeparts udbydere af eFTI-platforme (eFTI-udbydere).

(11)  For at opbygge tillid blandt både medlemsstaternes myndigheder og erhvervsdrivende med hensyn til eFTI-platformes og eFTI-udbyderes opfyldelse af disse krav, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemføre et certificeringssystem understøttet af akkreditering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008(5). På grund af den relativt lange gennemførelsesperiode bør Kommissionen vurdere, om teknologier som blockchainteknologi kan sikre samme resultat som certificeringssystemet, samtidig med at omkostningerne for de erhvervsdrivende og medlemsstaterne nedbringes betydeligt. [Ændring 10]

(12)  Med henblik på at sikre ensartede forhold for gennemførelsen af forpligtelsen til at acceptere de lovgivningsmæssige oplysninger gjort tilgængelige i elektronisk format i henhold til denne forordning skal Kommissionen overdrages gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser skal udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(6). [Ændring 11]

(13)  Kommissionen skal især tildeles gennemførelsesbeføjelser til at etablere et fælles datasæt og undersæt vedrørende de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav omfattet af denne forordning, såvel som fælles procedurer og detaljerede regler for kompetente myndigheder vedrørende adgang til og behandling af disse oplysninger, hvor de berørte erhvervsdrivende gør disse oplysninger elektronisk tilgængelige, herunder detaljerede regler og tekniske specifikationer. [Ændring 12]

(14)  Kommissionen skal også tildeles gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte detaljerede regler for gennemførelsen af krav til eFTI-platforme og til eFTI-udbydere. [Ændring 13]

(15)  For at sikre korrekt anvendelse af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

   for at ændre del B i bilag I, med henblik på at inkorporere listen med de lovgivningsmæssige oplysningskrav i medlemsstaternes lovgivning meddelt Kommissionen af medlemsstaterne i overensstemmelse med denne forordning
   for at ændre del A i bilag I med henblik på at tage hensyn til enhver delegeret eller gennemførelsesretsakt vedtaget af Kommissionen, der fastsætter nye EU-lovgivningsmæssige oplysningskrav i relation til varetransport
   for at ændre del B i bilag I med henblik på at inkorporere nye bestemmelser i relevant national lovgivning, der introducerer ændringer til nationale lovgivningsmæssige oplysningskrav eller fastsætter nye relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde, meddelt til Kommissionen af medlemsstaterne i overensstemmelse med denne forordning
   for at supplere visse tekniske aspekter af denne forordning, nemlig hvad angår reglerne for certificering af eFTI-platforme og eFTI-udbydere
   for at fastlægge fælles procedurer, tekniske specifikationer og detaljerede regler for de kompetente myndigheder om adgang til og behandling af de respektive oplysningskrav, der er omfattet af denne forordning, samt detaljerede regler om gennemførelsen af kravene for eFTI-platforme og eFTI-udbydere. [Ændring 14]

(16)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(7). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(17)  Målene for denne forordning, dvs. at sikre en ensartet tilgang til myndighederne i medlemsstaternes accept af godstransportoplysninger gjort elektronisk tilgængelige, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af arbejdsopgavernes kollektive karakter bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(18)  Automatisk behandling af personoplysninger, der er påkrævet som en del af de lovgivningsmæssige oplysninger om godstransport, skal udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679(8).

(19)  Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordning. Oplysninger skal indhentes med henblik på at informere denne evaluering og med henblik på at vurdere resultaterne af lovgivningen med hensyn til de mål, den bestræber sig på at opfylde.

(20)  Denne forordning kan ikke effektivt anvendes, før den delegerede retsakt og gennemførelsesretsakten fastlagt i den, er trådt i kraft. Denne forordning skal derfor finde anvendelse fra den ... [indsæt venligst dato], for at give Kommissionen tid til at vedtage disse retsakter.

(20a)  Kommissionen bør straks påbegynde arbejdet med de nødvendige delegerede retsakter for at undgå yderligere forsinkelser og sikre, at de erhvervsdrivende og medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at forberede sig. [Ændring 15]

(21)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(9) og afgav en udtalelse den ... [indsæt venligst dato](10)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Kapitel I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.  Denne forordning fastsætter en lovramme for elektronisk kommunikation af lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende godstransport på EU's Unionens område, herunder dens interoperabilitet. Til det formål vil denne forordning: [Ændring 16]

a)  fastsætte betingelserne for medlemsstaternes kompetente myndigheders obligatoriske accept af lovgivningsmæssige oplysninger, når de gøres leveres elektronisk tilgængelige af berørte erhvervsdrivende; [Ændring 17]

aa)  fastsætte betingelserne, hvorunder berørte erhvervsdrivende skal gøre lovgivningsmæssige oplysninger elektronisk tilgængelige for medlemsstaternes kompetente myndigheder [Ændring 18]

ab)  fastsætte betingelserne, hvorunder medlemsstaternes kompetente myndigheder skal kommunikere elektronisk med de berørte erhvervsdrivende vedrørende leveringen af lovgivningsmæssige oplysninger [Ændring 19]

b)  fastsætte regler for levering af tjenesteydelser relateret til at gøre lovgivningsmæssige oplysninger elektroniske tilgængelige af berørte erhvervsdrivende.

2.  Denne forordning finder anvendelse på de lovgivningsmæssige oplysningskrav, der fremgår af EU's Unionens love, som fastsætter betingelserne for godstransport på EU's Unionens område i henhold til tredje del, afsnit VI, i traktaten, eller som fastsætter betingelserne for overførsel af affald og de lovgivningsmæssige oplysningskrav for godstransport, der er fastsat i internationale konventioner, som finder anvendelse i Unionen. Hvad angår overførsel af affald, finder denne forordning ikke anvendelse på kontrol gennemført af toldmyndighederne, som anført i de gældende EU-bestemmelser. EU's Unionens love, som er omfattet af denne forordning, samt de tilsvarende lovgivningsmæssige oplysningskrav er anført i bilag I, del A. [Ændring 20]

Denne forordning finder også anvendelse på lovgivningsmæssige oplysningskrav, som er fastsat i medlemsstaternes lovgivning, og som vedrører emner reguleret af afsnit VI i traktatens tredje del, og som kræver tilrådighedsstillelse af information identisk, helt eller delvist, med information givet i henhold til de lovgivningsmæssige oplysningskrav refereret til i første afsnit.

Den nationale lovgivning og tilsvarende lovgivningsmæssige oplysningskrav refereret til i det andet afsnit, skal opføres i del B af bilag I, i overensstemmelse med proceduren fastsat i artikel 2, litra b.

3.  Senest den ... [datoen et år efter denne forordnings ikrafttræden] skal medlemsstaterne meddele Kommissionen bestemmelserne i national lovgivning og tilsvarende lovgivningsmæssige oplysningskrav omhandlet i andet afsnit af stykke 2, der skal inkluderes i del B af bilag I. Medlemsstaterne skal også meddele Kommissionen alle nye bestemmelser i national lovgivning vedtaget efterfølgende, og som er omfattet af det andet afsnit af stykke 2, og som introducerer ændringer til disse lovgivningsmæssige oplysningskrav eller fastsætter nye relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav, inden for en måned efter vedtagelse af sådanne bestemmelser.

Artikel 2

Tilpasning af bilag I

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 vedrørende ændring af bilag I med henblik på at:

a)  medtage en henvisning til enhver delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt vedtaget af Kommissionen, som fastsætter nye lovgivningsmæssige oplysningskrav i relation til EU-retsakter, der regulerer varetransport i henhold til afsnit VI i traktatens tredje del

b)  indarbejde henvisninger til krav i national lovgivning og lovgivningsmæssige oplysningskrav meddelt af medlemsstater i henhold til artikel 1, stk. 3

ba)  indarbejde henvisninger til andre EU-retsakter, der regulerer godtransport, og som fastsætter lovgivningsmæssige oplysningskrav [Ændring 21]

bb)  indarbejde henvisninger til internationale konventioner, der finder anvendelse i Unionen, og som fastsætter lovgivningsmæssige oplysningskrav, der direkte eller indirekte vedrører godstransport. [Ændring 22]

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)  "lovgivningsmæssige oplysninger": oplysninger, uanset om de præsenteres som et dokument relateret til godstransport på Unionens område, herunder som transit, der gøres tilgængelige af en berørt erhvervsdrivende i henhold til bestemmelser refereret til i artikel 1, stk. 2, med henblik på at dokumentere overholdelse af relevante krav i de berørte akter

2)  "lovgivningsmæssige oplysningskrav": krav om at levere lovgivningsmæssige oplysninger

3)  "elektronik godstransportinformation" (eFTI): ethvert sæt dataelementer behandlet i elektronisk support med henblik på at udveksle lovgivningsmæssige oplysninger mellem de berørte erhvervsdrivende og med de kompetente offentlige myndigheder

4)  "behandling": enhver aktivitet eller række af aktiviteter udført på eFTI, uanset om det er ved brug af elektronisk databehandling, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, indhentning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse

5)  "eFTI-platform": enhver løsning baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT), såsom et operativsystem, et operativt miljø eller en database beregnet til at blive brugt til at behandle eFTI

6)  "udvikler af eFTI-platform": enhver fysisk eller juridisk person, der har udviklet eller erhvervet en eFTI-platform enten med henblik på at behandle lovgivningsmæssige oplysninger relateret til deres egen økonomiske aktivitet eller med henblik på at bringe platformen på markedet

7)  "eFTI-tjenesteydelse": en tjenesteydelse bestående af eFTI-databehandling ved hjælp af en eFTI-platform, alene eller i kombination med andre IKT-løsninger, herunder andre eFTI-platforme

8)  "eFTI-udbyder": enhver fysisk eller juridisk person, der leverer en eFTI-tjenesteydelse til berørte erhvervsdrivende baseret på en kontrakt

9)  "berørte erhvervsdrivende": enhver transport- eller logistikoperatør eller enhver anden fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for at gøre lovgivningsmæssige oplysninger tilgængelige for kompetente myndigheder i henhold til de relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav

10)  "menneskeligt læseligt format": en måde at præsentere oplysninger på i elektronisk form, der kan bruges som information af en fysisk person uden at kræve yderligere behandling

11)  "maskinlæsbart format": en måde at repræsentere data i elektronisk form, der kan benyttes til automatisk maskinbehandling

12)  "overensstemmelsesvurderingsorgan" et overensstemmelsesvurderingsorgan som defineret i artikel 2, nummer 13, i forordning (EF) nr. 765/2008, og som er akkrediteret i henhold til denne forordning til at udføre en overensstemmelsesvurdering af en eFTI-platform eller en eFTI-udbyder.

Kapitel II

Lovgivningsmæssige oplysninger stillet til rådighed elektronisk

Artikel 4

Krav til de berørte erhvervsdrivende [Ændring 23]

1.  Når Berørte erhvervsdrivende gør lovgivningsmæssige oplysninger elektronisk tilgængelige, skal de. De gøre det gør dette på basis af oplysninger behandlet i en certificeret eFTI-platform i overensstemmelse med artikel 8 og, hvis det er relevant, af en certificeret eFTI-udbyder i overensstemmelse med artikel 9. De lovgivningsmæssige oplysninger skal gøres tilgængelige i maskinlæsbart format og, på anmodning fra den kompetente myndighed, i menneskeligt læseligt format. [Ændring 24]

Oplysninger i maskinlæsbart format skal gøres tilgængelige via en berigtiget, interoperabel og sikker forbindelse til en eFTI-platforms datakilde. Berørte erhvervsdrivende skal meddele internetadressen, hvor der er adgang til oplysningerne, sammen med ethvert andet element, der er nødvendigt for at give den kompetente myndighed mulighed for entydigt at identificere de lovgivningsmæssige oplysninger. [Ændring 25]

Oplysninger i menneskeligt læseligt format skal gøres tilgængelige på stedet, på skærmen på elektroniske enheder tilhørende den berørte erhvervsdrivende eller de kompetente myndigheder.

2.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der gør det muligt for deres kompetente myndigheder at behandle lovgivningsmæssige oplysninger gjort tilgængelige af de berørte erhvervsdrivende i maskinlæsbart format i henhold til andet afsnit af stykke 1, i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat af Kommissionen i henhold til artikel 7.

Artikel 5

Accept af kompetente myndigheder Kompetente myndigheders accept og levering af lovgivningsmæssige oplysninger [Ændring 26]

Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal acceptere lovgivningsmæssige oplysninger gjort elektronisk tilgængelige af berørte økonomiske aktører i overensstemmelse med artikel 4.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kommunikerer elektronisk med de berørte erhvervsdrivende vedrørende lovgivningsmæssige oplysninger. [Ændring 27]

Artikel 6

Fortrolige erhvervsmæssige oplysninger

De kompetente myndigheder, eFTI-udbydere og berørte erhvervsdrivende skal træffe foranstaltninger for at sikre fortroligheden af forretningsoplysninger, der behandles og udveksles i henhold til denne forordning.

Artikel 7

Fælles eFTI-datasæt, procedurer og regler for adgang

Kommissionen skal tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at fastsætte følgende ved hjælp af gennemførelsesretsakter: [Ændring 28]

a)  et fælles eFTI-datasæt og undersæt i forbindelse med de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav, herunder tilhørende definitioner for hvert dataelement inkluderet i de fælles datasæt og undersæt

b)  fælles procedurer og detaljerede regler, herunder fælles tekniske specifikationer, for kompetente myndigheders adgang til eFTI-platforme, inklusive procedurer for behandling af lovgivningsmæssige oplysninger gjort elektronisk tilgængelige af de berørte økonomiske aktører.

ba)  fælles procedurer og detaljerede bestemmelser om validering af identiteten af enhver fysisk eller juridisk person, der afgiver juridisk bindende erklæringer i denne forbindelse. [Ændring 29]

Eksisterende, standardiserede datamodeller og datasæt, som er angivet i internationale konventioner, der finder anvendelse i Unionen, anvendes som referenceramme i forbindelse med fastsættelsen af disse fælles eFTI-data, procedurer og regler for adgang. [Ændring 30]

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2. [Ændring 31]

Kapitel III

eFTI-platforme og -tjenester

Afsnit 1

Krav til eFTI-platforme og-tjenester

Artikel 8

Funktionelle krav til eFTI-platforme

1.  eFTI-platformene er underlagt de generelle principper om teknologisk neutralitet og interoperabilitet. De eFTI-platforme, der benyttes til at behandle lovgivningsmæssige oplysninger, skal indeholde funktioner, der sikrer at: [Ændring 32]

a)  personoplysninger kan skal behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 [Ændring 33]

b)  erhvervsmæssige data kan skal behandles i overensstemmelse med artikel 6 [Ændring 34]

ba)  eFTI-platformene og de data, som de indeholder, er interoperable [Ændring 35]

c)  et unikt elektronisk identificerende link kan etableres mellem de behandlede data og den fysiske forsendelse af et bestemt sæt af varer, som oplysningerne er relateret til, fra udgangspunkt til bestemmelsessted i henhold til vilkårene i en enkelt transportkontrakt , uanset kvantitet eller antallet af containere, pakker, eller stykker eller et fragtbrev [Ændring 36]

d)  data kun kan behandles på baggrund af autoriseret og attesteret adgang

e)  alle behandlingsprocesser registreres behørigt med henblik på, som minimum, at kunne identificere hver enkelt proces, de fysiske eller juridiske personer involveret i processen og sekvensering af processen for hvert individuelt dataelement det oprindelige dataelement blive bevaret, hvis en proces involverer ændring eller sletning af et eksisterende dataelement

ea)  de kompetente myndigheder har øjeblikkelig adgang til alle relevante oplysninger i henhold til national lovgivning eller EU-lovgivning med henblik på at sikre den offentlige orden og overholdelsen af de EU-retsakter, der regulerer godtransport i henhold til afsnit VI i traktatens tredje del [Ændring 37]

f)  data kan arkiveres og forblive tilgængelige i en passende tidsperiode i henhold til relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav

g)  data er beskyttet mod korruption og tyveri

h)  behandlede dataelementer svarer til det fælles eFTI-datasæt og -undersæt, og at de kan behandles på ethvert af EU's Unionens officielle sprog eller ethvert af medlemsstaternes officielt anerkendte sprog. [Ændring 38]

1a.  Der skal være et standardiseret eFTI-format, som omfatter alle de lovgivningsmæssige oplysningskrav anført i del A i bilag I og alle de lovgivningsmæssige oplysningskrav anført i del B i bilag I i en afgrænset og særskilt del af eFTI-formatet, som er anført af medlemsstaterne. [Ændring 39]

2.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende kravene fastsat i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2. [Ændring 40]

Artikel 9

Krav til eFTI-udbydere

1.  eFTI-udbydere skal sikre at:

a)  data kun behandles af autoriserede brugere og i henhold til klart definerede brugerroller og behandlingsrettigheder inden for eFTI-platformen i overensstemmelse med relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav

aa)  data er interoperable [Ændring 41]

b)  data opbevares og er tilgængelige i en passende tidsperiode fire år i henhold til relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav [Ændring 42]

c)  myndigheder de kompetente myndigheder har umiddelbar adgang til lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende godstransport behandlet ved hjælp af deres eFTI-platforme, når denne adgang gives til myndighederne de kompetente myndigheder af en berørt erhvervsdrivende [Ændring 43]

d)  data er behørigt sikret, bl.a. mod autoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller skade.

2.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende kravene fastsat i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2. [Ændring 44]

Afsnit 3

Certificering

Artikel 10

Overensstemmelsesvurderingsorganer

1.  Overensstemmelsesvurderingsorganerne skal akkrediteres i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 med henblik på at udføre certificeringen af eFTI-platforme og -udbydere fastsat i artikel 11 og 12 i denne forordning.

2.  Med henblik på akkreditering skal dette overensstemmelsesvurderingsorgan opfylde kravene fastsat i bilag II.

3.  Medlemsstaterne skal føre en opdateret liste over akkrediterede overensstemmelsesvurderingsorganer og over eFTI-platforme og eFTI-udbydere certificeret af disse organer i henhold til artikel 11 og 12. De skal offentliggøre denne liste på en officiel statslig hjemmeside. Listen vil løbende blive ajourført skal straks ajourføres hver gang de oplysninger, den indeholder, ændres, og senest den 31. marts maj hvert år. [Ændring 45]

4.  Senest den 31. marts maj hvert år skal medlemsstaterne indsende den i stk. 3 omhandlede liste til Kommissionen sammen med adresserne på de hjemmesider, hvor disse lister er blevet offentliggjort. Kommissionen offentliggør et link til disse hjemmesideadresser på sin officielle webside. [Ændring 46]

Artikel 11

Certificering af eFTI-platforme

1.  Efter ansøgning fra en udvikler af en eFTI-platform vurderer overensstemmelsesvurderingsorganer, hvorvidt eFTI-platformen opfylder kravene fastlagt i artikel 8, stk. 1. Hvis vurderingen er positiv, vil et certificeringsdokument blive udstedt. Hvis vurderingen er negativ, vil overensstemmelsesvurderingsorganet informere ansøgeren om, hvorfor udbyderen ikke opfylder disse krav.

1a.   Certificeringen skal foregå uafhængigt for at undgå konkurrenceforvridning. Der skal sikres overensstemmelse med eksisterende, standardiserede platforme, som er angivet i internationale konventioner, der finder anvendelse i Unionen. [Ændring 47]

1b.  Eksisterende IT-systemer, som på nuværende tidspunkt anvendes af de erhvervsdrivende i transportsektoren til at levere lovgivningsmæssige oplysninger, og som opfylder de funktionelle krav i artikel 8, stk. 1, certificeres som eFTI-platforme. [Ændring 48]

2.  Overensstemmelsesvurderingsorganet fører en ajourført liste over certificerede eFTI-platforme samt over dem, der modtog en negativ vurdering. Den ajourførte liste skal transmitteres til berørte kompetente myndigheder, hver gang et certifikat eller en negativ vurdering udstedes.

3.  Oplysninger, der gøres tilgængelige for kompetente myndigheder ved hjælp af en certificeret eFTI-platform, ledsages af et certificeringsmærke.

4.  Udvikleren af eFTI-platforme ansøger om en fornyet vurdering af certificeringen, hvis de tekniske specifikationer vedtaget i gennemførelsesretsakterne, refereret til i artikel 7, stk. 2, revideres.

5.  Kommission tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 for at supplere denne forordning med regler vedrørende certificering, brug af kvalitetsmærker og fornyelse af certificeringen af eFTI-platforme.

Artikel 12

Certificering af eFTI-udbydere

1.  Efter ansøgning fra en eFTI-udbyder vurderer overensstemmelsesvurderingsorganer, hvorvidt eFTI-udbyderen opfylder kravene fastlagt i artikel 9, stk. 1. Hvis vurderingen er positiv, vil et certificeringsdokument blive udstedt. Hvis vurderingen er negativ, vil overensstemmelsesvurderingsorganet informere ansøgeren om, hvorfor udbyderen ikke opfylder disse krav.

2.  Overensstemmelsesvurderingsorganet fører en ajourført liste med certificerede eFTI-udbydere samt dem, der modtog en negativ vurdering. Den ajourførte liste skal stilles til rådighed for berørte kompetente myndigheder, hver gang der udstedes et certifikat eller en negativ vurdering.

3.  Kommission tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 13 for at supplere denne forordning med regler om certificering af eFTI-udbydere.

Kapitel IV

Delegerede beføjelser og gennemførelsesbestemmelser

Artikel 13

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 7, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 5, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. [Ændring 49]

3.  Den i artikel 2, artikel 7, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 5, og artikel 12, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. [Ændring 50]

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 2 gælder i et år efter deres ikrafttræden. [Ændring 51]

4a.   Inden Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, sørger den for at høre de berørte interessenter og de organer, der repræsenterer dem i de relevante fora, navnlig via den ekspertgruppe, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse C(2018)5921 af 13.9.2018 (det digitale transport- og logistikforum). [Ændring 52]

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, artikel 10, stk. 5, og artikel 11, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 14

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. [Ændring 53]

Kapitel V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 15

Revision

1.  Senest den ... [fem tre år fra datoen for indførelsen af denne forordning] foretager Kommissionen en evaluering af forordningen og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater heraf for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Denne evaluering skal navnlig undersøge muligheden for at udvide denne forordnings anvendelsesområde til også at omfatte visse business-to-business-oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere overholdelsen af de relevante krav i EU-retsakterne, der regulerer godtransport i henhold til afsnit VI i traktatens tredje del. [Ændring 54]

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af denne rapport.

Artikel 16

Overvågning

Medlemsstaterne giver hvert andet år Kommissionen følgende oplysninger, og første gang senest den ... [datoen to år fra datoen for indførelsen anvendelse af denne forordning]:

1.  antallet af kompetente myndigheder, der har gennemført tiltag for at få adgang til og behandling af information stillet til rådighed af erhvervsdrivende, i henhold til artikel 4, stk. 2

2.  antallet af berørte erhvervsdrivende, der har stillet lovgivningsmæssige oplysninger til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 1, opdelt efter transportform.

Disse oplysninger indleveres for hvert år, der er omfattet af rapporteringsperioden.

Artikel 17

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den ... [OP indsæt fire år efter sin tre år fra denne forordnings ikrafttræden]. [Ændring 55]

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER, DER ER OMFATTET AF DENNE FORORDNING

Lovpligtige oplysningskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen

Tabellen nedenfor angiver de lovpligtige oplysningskrav, der fremgår af Unionens love, som fastsætter betingelserne for godstransport på Unionens område i henhold til tredje del, afsnit VI, i traktaten samt betingelserne for overførsel af affald:

EU-lovgivning

Oplysning

Rådets forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår

EUT 052 (af 16.08.1960, s. 1121–1126)

Direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

EUT L 368 (af 17.12.1992, s. 38–42)

[Forslag til COM(2017)0648 - 2017/0290 (COD) om ændring af direktiv 92/106/EØF ]

Forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel

EUT L 300/72 (af 14.11.2009, s. 72-87)

[Forslag til COM(2017)0281 - 2017/0123 (COD) om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009]

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/1998 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed

EUT L 299/1 (af 14.11.2015, s. 1-142)

Direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods

EUT L 260, (af 30.9.2008, s. 13–59)

Henvisninger til ADR, RID, ADN(11)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1-98)

Befragterens navn og adresse

Artikel 6.1

Artikel 3 (henvisning til artikel 6 i Rådets forordning nr. 11)

 

Varernes art og vægt

Artikel 6.1

Artikel 3 (henvisning til artikel 6 i Rådets forordning nr. 11)

 

Sted og dato for modtagelse af varerne, der skal transporteres

Artikel 6.1

Artikel 3 (henvisning til artikel 6 i Rådets forordning nr. 11)

 

Stedet, hvor varerne skal afleveres

Artikel 6.1

Artikel 3 (henvisning til artikel 6 i Rådets forordning nr. 11)

 

Rute eller afstand, hvis disse faktorer retfærdiggør en fragtberegning, som afviger fra det almindelige gældende befordringsvederlag

Artikel 6.1

Artikel 3 (henvisning til artikel 6 i Rådets forordning nr. 11)

 

 

 

 

 

 

I givet fald grænseovergangsstederne

Artikel 6.1

Artikel 3 (henvisning til artikel 6 i Rådets forordning nr. 11 af 27. juni 1960)

 

Jernbanepålæsnings- og jernbaneaflæsningsterminaler

Artikel 3

 

Lastnings- og losningshavne på indre vandveje

Artikel 3

 

Sølastnings- og sølosningshavne

Artikel 3

 

Stempel fra jernbane- eller havnemyndighederne, som er påsat på jernbanestationerne eller de indre vandveje eller de pågældende søhavne, når den del af rejsen, der finder sted med tog eller ad indre vandveje eller til søs, er udført

Artikel 3

 

[Afskiberens navn, adresse, kontaktoplysninger og underskrift]

[Artikel 3.2, litra a) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

[Sted og dato, hvor den kombinerede transport begynder i Unionen]

[Artikel 3.2, litra b) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

[Modtagerens navn, adresse og kontaktoplysninger]

[Artikel 3.2, litra c) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

[Sted og dato, hvor den kombinerede transport slutter i Unionen]

[Artikel 3.2, litra d) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

[Afstand i fugleflugtslinje mellem stedet, hvor den kombinerede transport begynder, og stedet, hvor den kombinerede transport slutter, i Unionen]

[Artikel 3.2, litra e) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

 

 

 

 

[En beskrivelse, underskrevet af afskiberen, af ruten for den kombinerede transport, der som minimum omfatter følgende detaljer for hver etape, herunder hver transportmåde, som udgør etapen, der ikke er ad vej i Unionen:

i) etapens rækkefølge (dvs. første etape, etape, der ikke er ad vej, eller sidste etape)

ii) transportvirksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger

iii) transportmåde og rækkefølgen heraf i løbet af transporten.]

 

 

[Artikel 3.2, litra f) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

 

 

 

 

[Identifikation af den intermodale lasteenhed, som transporteres]

[Artikel 3.2, litra g) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

 

 

 

 

[For den indledende transportetape ad vej:

i) stedet til omladning til etapen, der ikke er ad vej

ii) længden af den indledende transportetape ad vej i fugleflugtslinje mellem stedet til lastning og den første omladningsterminal

iii) hvis den indledende etape ad vej er gennemført, transportvirksomhedens underskrift, som bekræfter, at transporten ad vej er udført.]

[Artikel 3.2, litra h) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

 

 

 

 

[For den afsluttende transportetape ad vej:

i) stedet, hvor varerne [over]tages fra etapen, der ikke er ad vej (transport ad jernbane, indre vandveje eller til søs)

iii) længden af den afsluttende transportetape ad vej i fugleflugtslinje mellem stedet til omladning og stedet, hvor den kombinerede transport slutter i Unionen). ]

[Artikel 3.2, litra i) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

 

 

 

 

[For etapen, der ikke er ad vej:

i) hvis etapen, der ikke er ad vej, er gennemført, transportvirksomhedens (eller transportvirksomhederne i tilfælde af flere typer transport på etapen, der ikke er ad vej) underskrift, som bekræfter, at transporten på etapen, der ikke er ad vej, er udført

iii) om muligt en underskrift eller et segl fra de pågældende jernbane- eller havnemyndigheder i de pågældende terminaler (jernbanestation eller havn) langs transportetapen, der ikke er ad vej, som bekræfter, at den pågældende del af transportetapen, der ikke er ad vej, er gennemført. ]

[Artikel 3.2, litra j) (erstatter artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF)]

 

 

 

 

 

Afsenderens navn, adresse og underskrift

Artikel 8.3, litra a)

[Artikel 8.3, litra a) (ingen foreslåede ændringer)]

 

Transportvirksomhedens navn, adresse og underskrift

Artikel 8.3, litra b)

[Artikel 8.3, litra b) (ingen foreslåede ændringer)]

 

Modtagerens navn og adresse samt — efter at varerne er leveret — modtagerens underskrift og datoen for leveringen

Artikel 8.3, litra c)

[Artikel 8.3, litra c) (ingen foreslåede ændringer)]

 

 

 

Sted og dato for overtagelsen af varerne samt det sted, hvor varerne skal leveres

Artikel 8.3, litra d)

[Artikel 8.3, litra d) (ingen foreslåede ændringer)]

 

 

 

Den almindeligt benyttede betegnelse for varerne og emballeringsmetoden samt, hvis der er tale om farligt gods, en alment anerkendt beskrivelse af varerne samt antallet af pakker og særlig mærkning og særlige numre på pakkerne

Artikel 8.3, litra e)

[Artikel 8.3, litra e) (ingen foreslåede ændringer)]

 

 

Varernes bruttovægt eller mængden af varer udtrykt på anden vis

Artikel 8.3, litra f)

[Artikel 8.3, litra f) (ingen foreslåede ændringer)]

 

 

Motorkøretøjets og påhængsvognens nummerplader

Artikel 8.3, litra g)

[Artikel 8.3, litra g) (ingen foreslåede ændringer)]

 

 

Den sikkerhedsgodkendte fragtagents entydige alfanumeriske identifikationskode, der er tildelt af den kompetente myndighed

Bilag 6.3.2.6, litra a)

 

 

En entydig identifikationskode for forsendelsen, f.eks. nummeret på (firma- eller hoved)luftfragtbrevet

Bilag 6.3.2.6, litra b)

 

 

Forsendelsens indhold (**)

Bilag 6.3.2.6, litra c)

 

 

Forsendelsens sikkerhedsstatus, dvs.

- "SPX", der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly, eller

- "SCO", der betyder, at forsendelsen kun er sikret til transport med fragt- og postfly, eller

- "SHR", der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly i overensstemmelse med de krav, der gælder for højrisikoforsendelser

Bilag 6.3.2.6, litra d)

 

 

Årsagen til, at der er udstedt sikkerhedsstatus, med angivelse af:

- "KC", der betyder, at forsendelsen er modtaget fra en kendt befragter, eller

- "AC", der betyder, at forsendelsen er modtaget fra en registreret befragter, eller

- "RA", der betyder, at forsendelsen er blevet udvalgt af en sikkerhedsgodkendt fragtagent

- De anvendte screeningsmidler eller –metoder, eller

- Begrundelsen for at undtage forsendelsen fra screening

Bilag 6.3.2.6, litra e)

 

 

Navnet på den person, der udstedte denne sikkerhedsstatus, eller en tilsvarende identifikation samt dato og tidspunkt for udstedelsen

Bilag 6.3.2.6, litra f)

 

 

Den entydige identifikationskode, der er tildelt af den kompetente myndighed, til en sikkerhedsgodkendt fragtagent, der har accepteret den sikkerhedsstatus, som en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent har givet forsendelsen

Bilag 6.3.2.6, litra g)

 

 

Krav om generelle oplysninger i transportdokumentet

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Krav om generelle oplysninger vedrørende transport i tankskibe

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 – Kun ADN

 

Krav om specifikke oplysninger, der skal vedlægges i forbindelse med bestemte typer farligt gods eller bestemte emballager, eller i tilfælde af en transportkæde, der omfatter forskellige transportmåder, i henhold til de særlige bestemmelser i kapitel 5.4 i de respektive bilag til ADR, RID og ADN

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 til 5.4.1.1.21 –ADR og RID

5.4.1.1.3 til 5.4.1.1.22 –ADN

 

Krav til supplerende og særlige oplysninger vedrørende bestemte klasser af farligt gods

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Ikke-farligt gods

5.4.1.5

 

Containerpakkeattest

5.4.2

 

Skriftlige anvisninger

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Oplysninger i anmeldelsesformularen til overførsler af affald, der er underlagt proceduren for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Bilag IA

Oplysninger i transportformularen til overførsler af affald, der er underlagt proceduren for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Bilag IB

Oplysninger i formularen, som ledsager overførslerne af affald, der er underlagt kravene om generelle oplysninger i artikel 18 i forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Bilag VII

Medlemsstaternes love

Tabellen nedenfor angiver medlemsstaternes relevante nationale lovgivning, som vedrører områder, der er omfattet af tredje del, afsnit VI, i traktaten, og som kræver tilvejebringelse af oplysninger, der er helt eller delvist identiske med oplysningerne angivet i punkt A i nærværende bilag.

[Medlemsstat]

Lovgivning

Oplysning

[Henvisning til lovgivning]

[Henvisning til lovgivning]

[…]

[Henvisning til lovgivning])

[Oplysning som angivet i artiklen i den pågældende retsakt]

[Henvisning til artikel]

[Henvisning til artikel]

 

 [Henvisning til artikel]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Oplysning som angivet i artiklen i den pågældende retsakt]

[Henvisning til artikel]

[Henvisning til artikel]

[…]

 [Henvisning til artikel]

[Medlemsstat]

Lovgivning

Oplysning

[Henvisning til lovgivning]

[Henvisning til lovgivning]

[…]

[Henvisning til lovgivning])

[Oplysning som angivet i artiklen i den pågældende retsakt]

[Henvisning til artikel]

[Henvisning til artikel]

 

 [Henvisning til artikel]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Oplysning som angivet i artiklen i den pågældende retsakt]

[Henvisning til artikel]

[Henvisning til artikel]

[…]

 [Henvisning til artikel]

BILAG II

KRAV VEDRØRENDE BEMYNDIGEDE ORGANER

1.  I forbindelse med notifikation skal et overensstemmelsesvurderingsorgan opfylde kravene i stk. 2-11.

2.  Overensstemmelsesvurderingsorganet skal oprettes i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning og skal være en juridisk person.

3.  Overensstemmelsesvurderingsorganet skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af organisationen eller eFTI-platformen eller platformens tjenesteudbyder, det vurderer.

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation og/eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammenbygning, brug eller vedligeholdelse af eFTI-platformen eller platformens tjenesteudbyder, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke er tale om interessekonflikter, anses for at være et sådant organ.

4.  Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller reparatør af eFTI-platformen eller platformens tjenesteudbyder, som de vurderer, eller repræsentant for nogle af disse parter.

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, omsætning, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af eFTI-platformen eller platformens tjenesteudbyder eller enheden eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, de er bemyndiget til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningsservice.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

5.  Overensstemmelsesvurderingsorganet og dets personale skal udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og ikke påvirkes af nogen form for pression og incitament, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres afgørelser eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

6.  Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges det i artikel 12 og 13, og for hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

Til enhver tid og for hver certificeringsprocedure, som det er blevet notificeret for, skal overensstemmelsesvurderingsorganet have følgende til rådighed:

a)  det nødvendige personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne

b)  beskrivelser af de procedurer, i overensstemmelse med hvilke overensstemmelsesvurdering foretages, og som sikrer gennemsigtighed i og mulighed for at reproducere disse procedurer. Det skal have indført hensigtsmæssige politikker og procedurer, som skelner mellem de opgaver, som det udfører i sin egenskab af bemyndiget organ, og andre aktiviteter

c)  procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine aktiviteter under behørig hensyntagen til de pågældende virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer inden for, og deres struktur, til, hvor kompleks den pågældende teknologi er.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal have de nødvendige midler til på en egnet måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne.

7.  Det personale, som skal udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, skal have:

a)  en god teknisk og faglig uddannelse omfattende alle overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorganet er blevet bemyndiget

b)  et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de vurderinger, de foretager, og den nødvendige bemyndigelse til at udføre sådanne vurderinger

c)  et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de i artikel 9 omhandlede krav

d)  den nødvendige færdighed i at udarbejde de overensstemmelsescertifikater, redegørelser og rapporter, som dokumenterer, at vurderingerne er blevet foretaget.

8.  Det skal sikres, at overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, arbejder uvildigt.

Aflønningen af et overensstemmelsesvurderingsorgans øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, må ikke være afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af resultatet af disse vurderinger.

9.  Overensstemmelsesvurderingsorganer skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre staten er ansvarlig i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

10.  Overensstemmelsesvurderingsorganets personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af dets opgaver i henhold til artikel 12 og 13 eller enhver bestemmelse i en national lov, som gennemfører dem, undtagen over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

11.  Overensstemmelsesvurderingsorganerne skal deltage i eller sikre, at deres personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og de relevante lovgivningsaktiviteter.

(1)EUT C 62 af 15.2.2019, s. 265.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2019.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
(4)Den europæiske interoperabilitetsramme — strategi for gennemførelse, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2017)0134).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
(6)Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 fastsættende regler og almindelige principper vedrørende mekanismer for medlemsstaternes kontrol med Kommissionens brug af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(7)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(8)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(10)EUT C … .
(11)Henvisninger til ADR, RID og ADN skal forstås som defineret i artikel 2, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, i direktiv 2008/68/EF. Numrene, der henvises til, er numrene på de pågældende bilag til ADR, RID og ADN.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik