Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0140(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0139

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 316kWORD 81k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***I
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0279),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0191/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0060/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 265.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εµπορευµατικές µεταφορές
P8_TC1-COD(2018)0140

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η αποτελεσματικότητα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την κοινωνική και οικονομική συνοχή όλων των περιφερειών της Ένωσης. [Τροπολογία 1]

(1α)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η μείωση του κόστους επεξεργασίας των πληροφοριών για τις μεταφορές μεταξύ των αρχών και των οικονομικών φορέων, η βελτίωση των ικανοτήτων επιβολής από την πλευρά των αρχών και η υποστήριξη της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής. [Τροπολογία 2]

(2)  Η διακίνηση των εμπορευμάτων συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό πληροφοριών, οι οποίες εξακολουθούν να ανταλλάσσονται σε έντυπη μορφή, μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Η χρήση έντυπων εγγράφων αντιπροσωπεύει σημαντικό διοικητικό φόρτο και πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής και τους συναφείς κλάδους (όπως το εμπόριο και η μεταποίηση), ιδίως για τις ΜΜΕ, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. [Τροπολογία 3]

(2α)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων επιβολής έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που βαρύνει τις διεθνείς εταιρείες μεταφορών και ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορικών επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές. Αυτή η ψηφιακή, «έξυπνη» επιβολή επιτάσσει να καταργηθεί η χρήση χαρτιού για όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές σε ηλεκτρονική μορφή. Επομένως, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς θα πρέπει στο μέλλον να αποτελεί τον κανόνα. Επιπλέον, για να έχουν οι υπάλληλοι επιβολής της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, σαφή και πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων μεταφορών που υπόκεινται σε έλεγχο, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις παραβάσεις και τις ανωμαλίες ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. [Τροπολογία 4]

(3)  Η έλλειψη ενιαίου νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, που θα απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να δέχονται τις πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, που απαιτούνται από τη νομοθεσία, σε ηλεκτρονική μορφή, θεωρείται ο κύριος λόγος για την έλλειψη προόδου προς την απλούστευση και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα που μπορούν να προσφέρουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα. Η έλλειψη αποδοχής πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή από τις δημόσιες αρχές επηρεάζει όχι μόνο την ευκολία επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των φορέων εκμετάλλευσης, αλλά εμμέσως παρεμποδίζει επίσης την ανάπτυξη απλουστευμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση και θα οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού κόστους, ειδικά για τις ΜΜΕ. [Τροπολογία 5]

(4)  Ορισμένοι τομείς της νομοθεσίας της Ένωσης για τις μεταφορές απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να δέχονται ψηφιοποιημένες πληροφορίες, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στους ελέγχους και στην αντιμετώπιση των παραβάσεων, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διάθεση των κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στις αρχές σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και για όλες τις σχετικές φάσεις των μεταφορών που διεξάγονται στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα πρέπει να ισχύει για όλες τις κανονιστικές πληροφορίες, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει γενικά να δέχονται τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς και να κυρώσουν και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το πρωτόκολλο e-CMR. Οι αρχές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά τις κανονιστικές πληροφορίες και να διασφαλίζουν την ψηφιακή διάθεση των δεδομένων τους, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. [Τροπολογία 6]

(5)  Επομένως, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να υποχρεούνται να δέχονται πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όταν οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες ως απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε πράξεις της Ένωσης οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης ή, λόγω όμοιων καταστάσεων, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τις μεταφορές αποβλήτων. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει στην περίπτωση που, βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους σχετικά με ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης, απαιτείται η παροχή κανονιστικών πληροφοριών πανομοιότυπων, εν όλω ή εν μέρει, με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται δυνάμει της εν λόγω ενωσιακής νομοθεσίας.

(5α)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής που είναι ανεπαρκής, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν ηλεκτρονικά κανονιστικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την παροχή κανονιστικών πληροφοριών. [Τροπολογία 7]

(6)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός έχει σκοπό μόνο να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την παροχή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων και των διοικητικών αρχών και συγκεκριμένα με ηλεκτρονικά μέσα, δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου που καθορίζουν το περιεχόμενο των κανονιστικών πληροφοριών και, ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών. Δεδομένου ότι σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καταστεί εφικτή η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αντί έντυπων εγγράφων, ωστόσο, θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών για την ανταλλαγή και την ευχερή κοινοποίηση πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να θίγει με άλλο τρόπο τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τις απαιτήσεις των εγγράφων προς χρήση για την διαρθρωμένη παρουσίαση των εν λόγω πληροφοριών. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τις μεταφορές αποβλήτων και περιέχουν διαδικαστικές απαιτήσεις των μεταφορών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) ή στις εκτελεστικές ή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους του. Η Επιτροπή θα πρέπει, ωστόσο, να αξιολογήσει κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των κανονιστικών πληροφοριών για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να βελτιωθούν οι ικανότητες των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας. [Τροπολογία 8]

(7)  Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών.

(8)  Προκειμένου να δοθεί στους φορείς εκμετάλλευσης η δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, είναι αναγκαία η θέσπιση κοινών προδιαγραφών που θα εγκριθούν από την Επιτροπή. Οι εν λόγω προδιαγραφές θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων για τα διάφορα σύνολα και υποσύνολα δεδομένων που αφορούν τις σχετικές κανονιστικές πληροφορίες και να καθορίζουν κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες πρόσβασης και επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές.

(9)  Κατά τον καθορισμό των εν λόγω προδιαγραφών, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων που προβλέπονται από το σχετικό δίκαιο της Ένωσης και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή πολυτροπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από οικονομικούς φορείς και, ως εκ τούτου, ήδη υφιστάμενα ειδικά μοντέλα δεδομένων, καθώς και οι αρχές και οι συστάσεις που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας(4), το οποίο παρέχει μια προσέγγιση για την παροχή ευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η κατάλληλη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την κατάρτιση των εν λόγω προδιαγραφών. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εν λόγω προδιαγραφές να παραμείνουν τεχνολογικά ουδέτερες και ανοικτές σε καινοτόμες τεχνολογίες. [Τροπολογία 9]

(10)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις πλατφόρμες που βασίζονται σε τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους οικονομικούς φορείς για την υποβολή των κανονιστικών πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές σε ηλεκτρονική μορφή (eFTI) στις αρμόδιες αρχές (πλατφόρμες eFTI). Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν οι όροι για τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας eFTI (πάροχοι υπηρεσιών eFTI).

(11)  Για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης τόσο των αρχών των κρατών μελών όσο και των οικονομικών φορέων όσον αφορά τη συμμόρφωση των πλατφορμών eFTI και των παρόχων υπηρεσιών eFTI με τις εν λόγω απαιτήσεις, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο στη διαπίστευση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). Λόγω της σχετικά μακράς περιόδου υλοποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τεχνολογίες όπως η τεχνολογία blockchain θα μπορούσαν να εγγυηθούν ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με το αποτέλεσμα του συστήματος πιστοποίησης, μειώνοντας σημαντικά το κόστος για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 10]

(12)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της υποχρέωσης αποδοχής των κανονιστικών πληροφοριών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). [Τροπολογία 11]

(13)  Ειδικότερα, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση κοινού συνόλου και κοινών υποσυνόλων δεδομένων σχετικών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες και την επεξεργασία αυτών, όταν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εν λόγω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών. [Τροπολογία 12]

(14)  Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής των απαιτήσεων για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών eFTI. [Τροπολογία 13]

(15)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

   για την τροποποίηση του μέρους Β του παραρτήματος Ι, ώστε να ενσωματώνονται οι κατάλογοι απαιτήσεων κανονιστικών πληροφοριών που ισχύουν στη νομοθεσία των κρατών μελών, οι οποίοι κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   για την τροποποίηση του μέρους Α του παραρτήματος Ι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή, οι οποίες θεσπίζουν νέες ενωσιακές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων·
   για την τροποποίηση του μέρος Β του παραρτήματος Ι, ώστε να ενσωματώνεται κάθε νέα διάταξη της σχετικής εθνικής νομοθεσίας η οποία εισάγει αλλαγές στις εθνικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών ή θεσπίζει νέες σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   για τη συμπλήρωση ορισμένων τεχνικών πτυχών του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες πιστοποίησης των πλατφορμών eFTI και των παρόχων υπηρεσιών eFTI·
   για τον καθορισμό κοινών διαδικασιών, τεχνικών προδιαγραφών και λεπτομερών κανόνων για τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την πρόσβαση και την επεξεργασία των αντίστοιχων απαιτήσεων πληροφοριών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των απαιτήσεων για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών eFTI. [Τροπολογία 14]

(16)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(7). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(17)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα η εξασφάλιση ενιαίας προσέγγισης όσον αφορά την αποδοχή, από τις αρχές των κρατών μελών, πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, ωστόσο μπορούν, λόγω της ανάγκης θέσπισης κοινών απαιτήσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(18)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικά μέσα, όπως απαιτείται στο πλαίσιο των κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8).

(19)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες για την τεκμηρίωση της εν λόγω αξιολόγησης και για την εκτίμηση των επιδόσεων της νομοθεσίας ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

(20)  Ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά πριν από την έναρξη ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται σε αυτόν. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από ... [συμπληρώσετε την ημερομηνία], ώστε να δοθεί στην Επιτροπή το χρονικό περιθώριο να εκδώσει τις εν λόγω πράξεις.

(20α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει πάραυτα τις εργασίες για τις αναγκαίες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 15]

(21)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) και εξέδωσε τη γνώμη του στις ... [συμπληρώσετε την ημερομηνία](10),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική κοινοποίηση κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητάς της. Για τον σκοπό αυτόν, ο παρών κανονισμός: [Τροπολογία 16]

α)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να αποδέχονται κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται παρέχονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς· [Τροπολογία 17]

αα)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών· [Τροπολογία 18]

αβ)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την παροχή κανονιστικών πληροφοριών· [Τροπολογία 19]

β)  καθορίζει τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την ηλεκτρονική υποβολή κανονιστικών πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καθορίζονται στις πράξεις της Ένωσης για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης ή για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς αποβλήτων και στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών για τη μεταφορά εμπορευμάτων που ορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση. Όσον αφορά τη μεταφορά αποβλήτων, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε τελωνειακούς ελέγχους, όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Στο μέρος Α του παραρτήματος Ι παρατίθενται οι ενωσιακές πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και οι αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών. [Τροπολογία 20]

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καθορίζονται στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης και απαιτούν την παροχή πληροφοριών εν όλω ή εν μέρει πανομοιότυπων με τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Η εθνική νομοθεσία και οι αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β).

3.  Έως τις ... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τις αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο μέρος Β του παραρτήματος Ι. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή κάθε νέα διάταξη της εθνικής νομοθεσίας που εγκρίνεται μεταγενέστερα, η οποία καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η οποία εισάγει αλλαγές στις εν λόγω απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών ή θεσπίζει νέες σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών εντός ενός μηνός από την υιοθέτηση της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 2

Προσαρμογή του παραρτήματος Ι

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 σχετικά με τροποποιήσεις του παραρτήματος I προκειμένου να:

α)  συμπεριλαμβάνεται αναφορά σε τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή και οι οποίες καθορίζουν νέες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τις νομικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης·

β)  ενσωματώνονται παραπομπές στην εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3·

βα)  ενσωματώνονται παραπομπές σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων, οι οποίες θεσπίζουν απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών· [Τροπολογία 21]

ββ)  ενσωματώνονται παραπομπές σε διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση, οι οποίες καθορίζουν απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μεταφορά εμπορευμάτων. [Τροπολογία 22]

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «κανονιστικές πληροφορίες»: πληροφορίες, ανεξαρτήτως του αν υποβάλλονται ως έγγραφο, οι οποίες αφορούν τη μεταφορά φορτίου στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης, και οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις των εν λόγω πράξεων·

2)  «απαίτηση κανονιστικών πληροφοριών»: η απαίτηση παροχής κανονιστικών πληροφοριών·

3)  «ηλεκτρονικές πληροφορίες για τις εμπορευματικές μεταφορές» (eFTI): κάθε σύνολο στοιχείων δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την ανταλλαγή κανονιστικών πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και των αρμόδιων δημόσιων αρχών·

4)  «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε eFTI, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·

5)  «πλατφόρμα eFTI»: κάθε λύση που βασίζεται στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως λειτουργικό σύστημα, λειτουργικό περιβάλλον ή βάση δεδομένων, προς χρήση για την επεξεργασία eFTI·

6)  «υπεύθυνος ανάπτυξης πλατφόρμας eFTI»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αναπτύξει ή αποκτήσει πλατφόρμα eFTI είτε για σκοπούς επεξεργασίας κανονιστικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη δική του οικονομική δραστηριότητα είτε για τη διάθεσή της στην αγορά·

7)  «υπηρεσία eFTI»: η υπηρεσία επεξεργασίας eFTI μέσω πλατφόρμας eFTI, μεμονωμένη ή σε συνδυασμό με άλλες λύσεις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων άλλων πλατφορμών eFTI·

8)  «πάροχος υπηρεσιών eFTI»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία eFTI σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς βάσει σύμβασης·

9)  «ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας»: κάθε φορέας μεταφορών ή εφοδιαστικής ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την υποβολή κανονιστικών πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

10)  «μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο»: ο τρόπος αναπαράστασης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που μπορεί να χρησιμοποιείται ως πληροφορία από φυσικό πρόσωπο χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία·

11)  «μορφή αναγνώσιμη από μηχανή»: ο τρόπος αναπαράστασης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή που μπορεί να χρησιμοποιείται για αυτόματη επεξεργασία από μηχανή·

12)  «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο οποίος είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό για τη διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης πλατφόρμας eFTI ή παρόχου υπηρεσιών eFTI.

Κεφάλαιο II

Κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς [Τροπολογία 23]

1.  Όταν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά κανονιστικές πληροφορίες, το πράττουν με βάση δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε πιστοποιημένη πλατφόρμα eFTI, σύμφωνα με το άρθρο 8, και, κατά περίπτωση, από πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών eFTI, σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι κανονιστικές πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή και, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο. [Τροπολογία 24]

Οι πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω επαληθευμένης, διαλειτουργικής και ασφαλούς σύνδεσης με την πηγή δεδομένων μιας πλατφόρμας eFTI. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς κοινοποιούν τη διαδικτυακή διεύθυνση μέσω της οποίας είναι εφικτή η πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο προκειμένου η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει με μοναδικό τρόπο τις κανονιστικές πληροφορίες. [Τροπολογία 25]

Οι πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο υποβάλλονται επί τόπου, στην οθόνη των ηλεκτρονικών συσκευών που ανήκουν στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή στις αρμόδιες αρχές.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε οι οικείες αρμόδιες αρχές να επεξεργάζονται τις κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, βάσει των διατάξεων που θεσπίζει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7.

Άρθρο 5

Αποδοχή και παροχή κανονιστικών πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές [Τροπολογία 26]

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποδέχονται κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 4.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σχετικά με τις κανονιστικές πληροφορίες. [Τροπολογία 27]

Άρθρο 6

Εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες

Οι αρμόδιες αρχές, οι πάροχοι υπηρεσιών eFTI και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Κοινό σύνολο δεδομένων eFTI, κοινές διαδικασίες και κοινοί κανόνες πρόσβασης

Η Επιτροπή καταρτίζει τα ακόλουθα μέσω εκτελεστικών πράξεων Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για να καθορίζει τα ακόλουθα: [Τροπολογία 28]

α)  κοινό σύνολο και κοινά υποσύνολα δεδομένων eFTI σχετικών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων ορισμών για κάθε στοιχείο δεδομένων που περιλαμβάνεται στο κοινό σύνολο και τα κοινά υποσύνολα δεδομένων·

β)  κοινές διαδικασίες, κοινούς αναλυτικούς κανόνες και, μεταξύ άλλων, κοινές τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε πλατφόρμες eFTI, καθώς και διαδικασίες για την επεξεργασία των κανονιστικών πληροφοριών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς·

βα)  κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για την επικύρωση της ταυτότητας κάθε φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας που εκδίδει νομικά δεσμευτικές δηλώσεις στο πλαίσιο αυτό. [Τροπολογία 29]

Τα υφιστάμενα, τυποποιημένα μοντέλα δεδομένων και σύνολα δεδομένων τα οποία προσδιορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση χρησιμοποιούνται ως αναφορά για τον καθορισμό αυτών των κοινών δεδομένων eFTI, των διαδικασιών και των κανόνων πρόσβασης. [Τροπολογία 30]

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. [Τροπολογία 31]

Κεφάλαιο III

Πλατφόρμες και υπηρεσίες eFTI

Τμήμα 1

Απαιτήσεις για πλατφόμες και υπηρεσίες eFTI

Άρθρο 8

Λειτουργικές απαιτήσεις για πλατφόρμες eFTI

1.  Οι πλατφόρμες eFTI διέπονται από τις γενικές αρχές της τεχνολογικής ουδετερότητας, καθώς και από διαλειτουργικότητα. Οι πλατφόρμες eFTI που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κανονιστικών πληροφοριών διαθέτουν λειτουργίες που εξασφαλίζουν ότι: [Τροπολογία 32]

α)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679· [Τροπολογία 33]

β)  τα δεδομένα εμπορικού χαρακτήρα μπορούν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6· [Τροπολογία 34]

βα)  οι πλατφόρμες eFTI και τα δεδομένα που περιέχουν είναι διαλειτουργικά· [Τροπολογία 35]

γ)  μπορεί να καθορίζεται μοναδικός ηλεκτρονικός αναγνωριστικός σύνδεσμος μεταξύ των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και της φυσικής αποστολής καθορισμένου συνόλου αγαθών με την οποία συνδέονται τα εν λόγω δεδομένα, από την προέλευση έως τον προορισμό, βάσει των όρων ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, ανεξαρτήτως της ποσότητας ή του αριθμού εμπορευματοκιβωτίων, συσκευασιών ή τεμαχίων ή του δελτίου αποστολής· [Τροπολογία 36]

δ)  τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο βάσει εξουσιοδοτημένης και επαληθευμένης πρόσβασης·

ε)  κάθε πράξη επεξεργασίας καταγράφεται δεόντως ώστε να καθίσταται εφικτή τουλάχιστον η ταυτοποίηση κάθε μεμονωμένης πράξης, του φυσικού ή νομικού προσώπου που εκτέλεσε την πράξη και της σειριακής επεξεργασίας κάθε μεμονωμένου στοιχείου δεδομένων· εάν μια πράξη περιλαμβάνει την τροποποίηση ή τη διαγραφή υφιστάμενου στοιχείου δεδομένων, διατηρείται το αρχικό στοιχείο δεδομένων·

εα)  οι αρμόδιες αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως προβλέπεται στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια τάξη και η συμμόρφωση με τις νομικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης· [Τροπολογία 37]

στ)  τα δεδομένα μπορούν να αρχειοθετούνται και να παραμένουν προσβάσιμα για επαρκή χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

ζ)  τα δεδομένα προστατεύονται από την αλλοίωση και την κλοπή·

η)  τα στοιχεία δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία αντιστοιχούν στο κοινό σύνολο και τα κοινά υποσύνολα δεδομένων eFTI και μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ή σε συνεπίσημη γλώσσα κράτους μέλους. [Τροπολογία 38]

1a.  Υπάρχει τυποποιημένος μορφότυπος eFTI που περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 1 και όλες τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος 1, σε καθορισμένο και διακριτό τμήμα του μορφότυπου eFTI των κρατών μελών. [Τροπολογία 39]

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 9

Απαιτήσεις για παρόχους υπηρεσιών eFTI

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών eFTI διασφαλίζουν ότι:

α)  τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες και σύμφωνα με σαφώς καθορισμένους ρόλους χρήστη και δικαιώματα επεξεργασίας στο πλαίσιο της πλατφόρμας eFTI, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

αα)  τα δεδομένα είναι διαλειτουργικά· [Τροπολογία 41]

β)  τα δεδομένα αποθηκεύονται και παραμένουν προσβάσιμα για επαρκή χρονική περίοδο τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών· [Τροπολογία 42]

γ)  οι αρμόδιες αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε κανονιστικές πληροφορίες για εμπορευματική μεταφορά οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των πλατφορμών eFTI των παρόχων, όταν η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται στις αρμόδιες αρχές από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα· [Τροπολογία 43]

δ)  τα δεδομένα είναι κατάλληλα διασφαλισμένα, μεταξύ άλλων, έναντι της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας και της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης.

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2. [Τροπολογία 44]

Τμήμα 2

Πιστοποίηση

Άρθρο 10

Οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης

1.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πιστοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τους σκοπούς της πιστοποίησης των πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών eFTI, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος κανονισμού.

2.  Για τους σκοπούς της διαπίστευσης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II.

3.  Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των διαπιστευμένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και των πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών eFTI που έχουν πιστοποιηθεί από τους εν λόγω οργανισμούς σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12. Ο εν λόγω κατάλογος καθίσταται δημόσια διαθέσιμος σε επίσημο ιστότοπο της κυβέρνησης στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά χωρίς καθυστέρηση κάθε φορά που πραγματοποιείται αλλαγή στις πληροφορίες που περιέχει και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου Μαΐου κάθε έτους. [Τροπολογία 45]

4.  Έως τις 31 Μαρτίου Μαΐου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και τη διεύθυνση ιστοτόπου στον οποίο έχουν δημοσιευτεί οι εν λόγω κατάλογοι. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της σύνδεσμο προς τις εν λόγω διευθύνσεις ιστοτόπων. [Τροπολογία 46]

Άρθρο 11

Πιστοποίηση πλατφορμών eFTI

1.  Κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου ανάπτυξης πλατφόρμας eFTI, οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης αξιολογούν τη συμμόρφωση της πλατφόρμας eFTI με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η πλατφόρμα δεν τηρεί τις εν λόγω απαιτήσεις.

1a.   Η πιστοποίηση πραγματοποιείται κατά τρόπο ανεξάρτητο για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες, τυποποιημένες πλατφόρμες που προσδιορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση. [Τροπολογία 47]

1β.  Υφιστάμενα συστήματα ΤΠ τα οποία χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τους οικονομικούς φορείς του τομέα των μεταφορών για την παροχή κανονιστικών πληροφοριών και πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, πιστοποιούνται ως πλατφόρμες eFTI. [Τροπολογία 48]

2.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των πιστοποιημένων πλατφορμών eFTI και εκείνων που έλαβαν αρνητική αξιολόγηση. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος διαβιβάζεται στις οικείες αρμόδιες αρχές κάθε φορά που εκδίδεται πιστοποιητικό ή αρνητική αξιολόγηση.

3.  Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μέσω πιστοποιημένης πλατφόρμας eFTI συνοδεύονται από ένδειξη πιστοποίησης.

4.  Ο υπεύθυνος ανάπτυξης της πλατφόρμας eFTI υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης της πιστοποίησής του σε περίπτωση αναθεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών που θεσπίζονται στις εκτελεστικές πράξεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες πιστοποίησης, χρήσης του σήματος πιστοποίησης και ανανέωσης της πιστοποίησης πλατφορμών eFTI.

Άρθρο 12

Πιστοποίηση παρόχων υπηρεσιών eFTI

1.  Κατόπιν αιτήματος παρόχου υπηρεσιών eFTI, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αξιολογεί τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών eFTI προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ο πάροχος δεν τηρεί τις εν λόγω απαιτήσεις.

2.  Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών eFTI και εκείνων που έλαβαν αρνητική αξιολόγηση. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος διαβιβάζεται στις οικείες αρμόδιες αρχές κάθε φορά που εκδίδεται πιστοποιητικό ή αρνητική αξιολόγηση.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες πιστοποίησης των παρόχων υπηρεσιών eFTI.

Κεφάλαιο IV

Εξουσιοδότηση και εκτελεστικές διατάξεις

Άρθρο 13

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 2, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 49]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 50]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 2 τίθενται σε ισχύ ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος τους. [Τροπολογία 51]

4α.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα αντιπροσωπευτικά όργανά τους στα κατάλληλα φόρουμ, συγκεκριμένα μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων που ορίζεται από την απόφαση της Επιτροπής C(2018)5921 της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 («Φόρουμ για τις ψηφιακές μεταφορές και την εφοδιαστική»). [Τροπολογία 52]

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2, του άρθρου 10 παράγραφος 5 και του άρθρου 11 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η περίοδος αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 53]

Κεφάλαιο V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

Επανεξέταση

1.  Το αργότερο έως ... [πέντε τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει ειδικότερα τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε ορισμένες διεπιχειρησιακές πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις των νομικών πράξεων της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης. [Τροπολογία 54]

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

Άρθρο 16

Παρακολούθηση

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή ανά διετία και για πρώτη φορά το αργότερο έως ... [δύο έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]:

1.  τον αριθμό των αρμόδιων αρχών οι οποίες έχουν εφαρμόσει μέτρα πρόσβασης σε πληροφορίες που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών·

2.  τον αριθμό των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων οι οποίοι έχουν υποβάλει κανονιστικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, κατανεμημένων ανά τρόπο μεταφοράς.

Οι πληροφορίες παρέχονται για κάθε έτος που καλύπτεται από την περίοδο υποβολής αναφορών.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 55]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που προβλέπονται στις πράξεις της Ένωσης για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης, καθώς και των όρων μεταφοράς αποβλήτων:

Νομοθεσία της ΕΕ

Πληροφορία

Κανονισμός αριθ. 11 του Συμβουλίου περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς

(ΕΕ 052 της 16.8.1960, σ. 1121–1126)

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

(ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38–42)

[Πρόταση COM(2017) 648 final - 2017/0290 (COD) για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών

(ΕΕ L 300/72 της 14.11.2009, σ. 72-87)

[Πρόταση COM(2017) 0281 final - 2017/0123 (COD) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009]

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες

(ΕΕ L 299/1 της 14.11.2015, σ. 1-142)

Οδηγία 2008/68/ΕΚ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

(ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13–59)

Παραπομπή σε ADR, RID, ADN(11)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων

(ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1-98)

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

Φύση και βάρος των εμπορευμάτων

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

Τόπος και ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων προς μεταφορά

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

Τόπος παραδόσεως των εμπορευμάτων

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

Διαδρομή που ακολουθείται ή απόσταση που διανύεται, αν οι εν λόγω παράγοντες δικαιολογούν κόμιστρο διαφορετικό από εκείνο που ισχύει κατά κανόνα

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου)

 

 

 

 

 

 

Σημεία διελεύσεως των συνόρων, όπου είναι αναγκαίο

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 (παραπομπή στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1960)

 

Σιδηροδρομικοί σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης

Άρθρο 3

 

Ποτάμιοι λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης

Άρθρο 3

 

Θαλάσσιοι λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης

Άρθρο 3

 

Σφραγίδα των σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών, στους εν λόγω σιδηροδρομικούς σταθμούς ή ποτάμιους ή θαλάσσιους λιμένες, μετά το πέρας του τμήματος της μεταφοράς που πραγματοποιείται σιδηροδρομικώς ή σε πλωτή εσωτερική οδό ή διά θαλάσσης

Άρθρο 3

 

[Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και υπογραφή του φορτωτή]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

[Σημείο και ημερομηνία έναρξης της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

[Όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

[Σημείο και ημερομηνία τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

[Απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου έναρξης της συνδυασμένης μεταφοράς και του σημείου τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Υπογεγραμμένη από τον φορτωτή περιγραφή της διαδρομής της συνδυασμένης μεταφοράς, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε τμήμα, καθώς και τα στοιχεία για κάθε τρόπο μεταφοράς που συνιστά το μη οδικό τμήμα, της δραστηριότητας εντός της Ένωσης:

i) σειρά των τμημάτων (δηλ. πρώτο τμήμα, μη οδικό τμήμα ή τελικό τμήμα)·

ii) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταφορέα·

iii) τον τρόπο μεταφοράς και τη σειρά του στη δραστηριότητα.]

 

 

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Αναγνώριση της διατροπικής μονάδας φορτίου που μεταφέρεται]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Όσον αφορά το αρχικό οδικό τμήμα της μεταφοράς:]

i) το σημείο μεταφόρτωσης για το μη οδικό τμήμα·

ii) την απόσταση του αρχικού οδικού τμήματος σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου αποστολής και του πρώτου τερματικού σταθμού·

iii) όταν ολοκληρώνεται το αρχικό οδικό τμήμα, υπογραφή του μεταφορέα που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το οδικό τμήμα μεταφοράς]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο η) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Όσον αφορά το τελικό οδικό τμήμα της μεταφοράς:

i) το σημείο παραλαβής των εμπορευμάτων από το μη οδικό τμήμα (σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή ή θαλάσσια μεταφορά)·

ii) την απόσταση του τελικού οδικού τμήματος σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου μεταφόρτωσης και του σημείου τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης)· ]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

[Όσον αφορά το μη οδικό τμήμα:

i) όταν ολοκληρώνεται το μη οδικό τμήμα, υπογραφή του μεταφορέα (ή των μεταφορέων σε περίπτωση δύο ή περισσότερων μη οδικών μεταφορών στο μη οδικό τμήμα) που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το μη οδικό τμήμα μεταφοράς·

ii) αν διατίθεται, υπογραφή ή σφραγίδα των αρμόδιων σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών στους οικείους σχετικούς τερματικούς σταθμούς (σιδηροδρομικός σταθμός ή λιμένας) κατά μήκος του μη οδικού τμήματος, που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το σχετικό σκέλος του μη οδικού τμήματος. ]

[Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ι) (που αντικαθιστά το άρθρο 3 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]

 

 

 

 

 

Oνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του αποστολέα

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του μεταφορέα

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς κα υπογραφή και ημερομηνία παράδοσης, αφού παραδοθούν τα εμπορεύματα

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

 

Τόπος και ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων και τόπος που έχει ορισθεί για την παράδοση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

 

Κοινώς αποδεκτή περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων και μέθοδος συσκευασίας τους και, σε περίπτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, γενικώς αναγνωρισμένη περιγραφή τους, καθώς και αριθμός των δεμάτων, και ειδικά τους σήματα και αριθμοί

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ε) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

Μεικτή μάζα των εμπορευμάτων ή ποσότητά τους εκφρασμένη με άλλο τρόπο

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο στ) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

Αριθμός των πινακίδων κυκλοφορίας του μηχανοκίνητου οχήματος και του ρυμουλκούμενου

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

[Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) (δεν προτείνονται αλλαγές)]

 

 

Μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, όπως αυτός χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή

Παράρτημα 6.3.2.6 α)

 

 

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της αποστολής, όπως ο αριθμός της (κύριας ή επιμέρους φορτωτικής) αεροπορικής φορτωτικής

Παράρτημα 6.3.2.6 β)

 

 

Το περιεχόμενο της αποστολής (**)

Παράρτημα 6.3.2.6 γ)

 

 

Το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής, με το οποίο δηλώνεται:

- «SPX», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

- «SCO», ήτοι ασφαλής μόνον για αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή

- «SHR», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου

Παράρτημα 6.3.2.6 δ)

 

 

Ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε καθεστώς ασφάλειας, όπου δηλώνεται:

- «KC», ήτοι παραλαβή από γνωστό αποστολέα· ή

- «AC», ήτοι παραλαβή από συμβεβλημένο αποστολέα· ή

- «RA», ήτοι επιλογή από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο· ή

- Τα χρησιμοποιούμενα μέσα ή η μέθοδος ελέγχου ασφαλείας· ή

- Οι λόγοι εξαίρεσης της αποστολής από τον έλεγχο ασφαλείας

Παράρτημα 6.3.2.6 ε)

 

 

Ονοματεπώνυμο του προσώπου που εξέδωσε το καθεστώς ασφάλειας, ή ισοδύναμα στοιχεία ταυτοποίησης, και ημερομηνία και ώρα έκδοσης

Παράρτημα 6.3.2.6 στ)

 

 

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που παραλήφθηκε από την αρμόδια αρχή, του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου το οποίο αποδέχθηκε το καθεστώς ασφάλειας που αποδόθηκε στην αποστολή από άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο

Παράρτημα 6.3.2.6 ζ)

 

 

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο παραστατικό μεταφοράς

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Γενικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη μεταφορά με δεξαμενόπλοια

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 – μόνο για την ADN

 

Ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται για ορισμένους τύπους επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για ορισμένα μέσα συγκράτησης ή σε περίπτωση αλυσίδας μεταφοράς που περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του κεφαλαίου 5.4 των αντίστοιχων παραρτημάτων των ADR, RID και ADN

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 έως 5.4.1.1.21 –ADR και RID

5.4.1.1.3 έως 5.4.1.1.22 –ADN

 

Πρόσθετες και ειδικές πληροφορίες που απαιτούνται για ορισμένες κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Μη επικίνδυνα εμπορεύματα

5.4.1.5

 

Πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου

5.4.2

 

Γραπτές οδηγίες

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο κοινοποίησης για τις μεταφορές αποβλήτων οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΑ

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο μεταφοράς για τις μεταφορές αποβλήτων οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο που συνοδεύει τα μεταφερόμενα απόβλητα τα οποία υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα VII

Δίκαιο των κρατών μελών

Ο κατωτέρω πίνακας παραθέτει την εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών μελών σχετικά με τα ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης. Βάσει της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας, απαιτείται η παροχή πληροφοριών εν όλω ή εν μέρει πανομοιότυπων με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο Α του παρόντος παραρτήματος.

[κράτος μέλος]

Νομοθεσία

Πληροφορία

[Αναφορά νομοθεσίας]

[Αναφορά νομοθεσίας]

[…]

[Αναφορά νομοθεσίας])

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής πράξης]

[Αναφορά άρθρου]

[Αναφορά άρθρου]

 

 [Αναφορά άρθρου]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής πράξης]

[Αναφορά άρθρου]

[Αναφορά άρθρου]

[…]

 [Αναφορά άρθρου]

[κράτος μέλος]

Νομοθεσία

Πληροφορία

[Αναφορά νομοθεσίας]

[Αναφορά νομοθεσίας]

[…]

[Αναφορά νομοθεσίας])

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής πράξης]

[Αναφορά άρθρου]

[Αναφορά άρθρου]

 

 [Αναφορά άρθρου]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής πράξης]

[Αναφορά άρθρου]

[Αναφορά άρθρου]

[…]

 [Αναφορά άρθρου]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.  Για τους σκοπούς της διαπίστευσης, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.

2.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

3.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή την πλατφόρμα eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας που αξιολογεί.

Ο οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση πλατφόρμας eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας που αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.

4.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη ή τον συντηρητή της πλατφόρμας eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας που αξιολογούν ούτε με τον αντιπρόσωπο των ανωτέρω.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση της εν λόγω πλατφόρμας eFTI, ούτε σχετίζονται άμεσα με τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας, ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

5.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων.

6.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης είτε για λογαριασμό του και υπό την ευθύνη του.

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία πιστοποίησης για την οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:

α)  το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)  τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·

γ)  τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της και τον βαθμό πολυπλοκότητας της οικείας τεχνολογίας.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

7.  Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

α)  πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)  επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών·

γ)  κατάλληλη γνώση και κατανόηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 9·

δ)  την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

8.  Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

9.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

10.  Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 ή διάταξη του εθνικού δικαίου για την εκτέλεσή τους, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.

11.  Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει ή διασφαλίζει ότι το αρμόδιο προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει κατατοπιστεί σχετικά με τις δραστηριότητες τυποποίησης και τις σχετικές κανονιστικές δραστηριότητες.

(1)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 265.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(4)Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2017)0134).
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(7)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(8)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(9)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(10)ΕΕ C …
(11)Παραπομπές στην ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), τους κανονισμούς για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID) και την ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN) πρέπει να νοούνται υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. Οι αναγραφόμενοι αριθμοί αντιστοιχούν στα παραρτήματα των ADR, RID και ADN.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου