Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0140(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0060/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0060/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0139

Hyväksytyt tekstit
PDF 260kWORD 75k
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Sähköiset kuljetustiedot ***I
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0279),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan sekä 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0191/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0060/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 265.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi sähköisistä kuljetustiedoista
P8_TC1-COD(2018)0140

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Tehokas tavaraliikenne ja logistiikka on olennaisen tärkeää unionin talouden kasvulle ja kilpailukyvylle, sisämarkkinoiden toiminnalle ja unionin kaikkien alueiden sosiaaliselle ja taloudelliselle yhteenkuuluvuudelle. [Tark. 1]

(1 a)  Tämän asetuksen tarkoituksena on vähentää viranomaisten ja talouden toimijoiden välisestä kuljetustietojen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia ja parantaa viranomaisten valvontavalmiuksia sekä kannustaa tavaraliikenteen ja logistiikan digitalisointiin. [Tark. 2]

(2)  Tavaraliikenteeseen liittyy suuria tietomääriä, joita vaihdetaan edelleen paperimuodossa yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä. Paperiasiakirjojen käyttö aiheuttaa huomattavan hallinnollisen taakan ja lisäkustannuksia logistiikkayhtiöille logistiikkayhtiöille ja niihin liittyville toimialoille (kuten kauppa ja valmistusteollisuus), erityisesti pk-yrityksille, ja vaikuttaa kielteisesti ympäristöön. [Tark. 3]

(2 a)  Sääntöjen täytäntöönpanon tosiasiallinen ja tehokas valvonta on ennakkoedellytys tasapuoliselle kilpailulle sisämarkkinoilla. Valvontavälineiden digitalisoinnin jatkaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan vapauttaa valvontakapasiteettia, vähentää kansainvälisten liikenteenharjoittajien ja erityisesti pk-yritysten tarpeetonta hallinnollista taakkaa, kohdistaa valvonta paremmin suuririskisiin liikenteenharjoittajiin ja havaita vilpilliset käytännöt. Tämä digitaalinen, ”älykäs” valvonta edellyttää, että kaikkien asiaa koskevien tietojen osalta siirrytään paperittomuuteen ja että tiedot ovat toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä sähköisessä muodossa. Sähköisten kuljetusasiakirjojen käytön olisi tulevaisuudessa siis oltava sääntö. Jotta lisäksi voidaan antaa valvontaviranomaisille, myös tienvarsitarkastuksia suorittaville viranomaisille, selkeä ja kattava yleiskuva tarkastettavista liikenteenharjoittajista, niille olisi annettava suora ja reaaliaikainen pääsy kaikkiin asiaa koskeviin tietoihin, jotta ne voivat havaita rikkomukset ja poikkeamat aiempaa nopeammin ja tehokkaammin. [Tark. 4]

(3)  Unionin tasolta puuttuu yhtenäinen lainsäädäntökehys, jossa viranomaisten edellytettäisiin hyväksyvän asiaankuuluvat lakisääteiset kuljetustiedot sähköisessä muodossa, ja tätä pidetään tärkeimpänä syynä siihen, ettei saatavilla olevien sähköisten välineiden mahdollistaman yksinkertaistamisen ja suuremman tehokkuuden suhteen ole saavutettu edistystä. Se, että viranomaiset eivät hyväksy sähköisessä muodossa olevia tietoja, ei vaikuta ainoastaan niiden ja liikenteenharjoittajien välisen viestinnän sujuvuuteen, vaan se haittaa myös yksinkertaisemman yritystenvälisen sähköisen viestinnän kehitystä koko unionissa ja johtaa hallintokustannusten kasvuun erityisesti pk-yrityksissä. [Tark. 5]

(4)  Joillain unionin liikennelainsäädännön aloilla edellytetään, että viranomaiset hyväksyvät digitalisoituja tietoja, mutta tämä ei koske läheskään kaikkea asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollista taakkaa ja tehostaa tarkastuksia ja rikkomusten torjuntaa, Ttavarakuljetuksia koskevat lakisääteiset tiedot olisi voitava aina asettaa viranomaisten saataville sähköisiä välineitä käyttäen koko unionin alueella ja unionin alueella tehtävien kuljetusten kaikissa asiaankuuluvissa vaiheissa. Tämän mahdollisuuden olisi lisäksi koskettava kaikkia lakisääteisiä tietoja ja kaikkia liikennemuotoja. Jäsenvaltioiden olisi yleisesti hyväksyttävä sähköiset kuljetusasiakirjat sekä ratifioitava sähköisiä kuljetusasiakirjoja koskeva pöytäkirja ja sovellettava sitä viipymättä. Sen vuoksi viranomaisten olisi viestittävä talouden toimijoiden kanssa lakisääteisistä tiedoista sähköisesti ja asetettava omat tietonsa digitaalisesti saataville sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. [Tark. 6]

(5)  Jäsenvaltioiden viranomaisia olisi siksi vaadittava hyväksymään sähköisessä muodossa saataville asetetut tiedot aina kun talouden toimijoiden edellytetään asettavan saataville tietoja näyttönä SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston nojalla hyväksytyissä unionin säädöksissä vahvistettujen vaatimusten noudattamisesta tai, tilanteiden samankaltaisuus huomioon ottaen, jätteiden siirtoa koskevan unionin lainsäädännön noudattamisesta. Näin olisi oltava myös silloin, kun SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä edellytetään sellaisten lakisääteisten tietojen antamista, jotka ovat osittain tai kokonaan samoja kuin tällaisen unionin lainsäädännön nojalla annettavat tiedot.

(5 a)  Jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa ja vapauttaa vähiin käynyttä valvontakapasiteettia, olisi edellytettävä, että talouden toimijat toimittavat lakisääteiset tiedot sähköisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi viestittävä asianomaisten talouden toimijoiden kanssa sähköisesti lakisääteisten tietojen antamisesta. [Tark. 7]

(6)  Koska tämän asetuksen tarkoituksena on ainoastaan helpottaa ja edistää tietojen antamista talouden toimijoiden ja hallinnollisten elinten välillä etenkin sähköisessä muodossa, sen ei pitäisi vaikuttaa unionin tai kansallisen lainsäädännön säännöksiin, joissa määritellään lakisääteisten tietojen sisältö, eikä siinä etenkään pitäisi asettaa mitään uusia lakisääteisiä tietovaatimuksia. Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa lakisääteisten tietovaatimusten noudattaminen sähköisin välinein paperisten asiakirjojen sijaan, mutta se joten sen olisi mahdollistettava eurooppalaisten alustojen kehittäminen, jotta tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa helposti. Se ei saisi muulla tavoin vaikuttaa sovellettaviin unionin säännöksiin niitä asiakirjoja koskevista vaatimuksista, joita on käytettävä kyseessä olevien tietojen jäsennetyssä esittämisessä. Tämä asetus ei samoin saisi vaikuttaa jätteiden siirtoa koskevan unionin lainsäädännön säännöksiin, joihin sisältyy kuljetuksia koskevia menettelyvaatimuksia. Tämä asetus ei myöskään saisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013(3) tai sen nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä tai delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen raportointivelvollisuuksia koskevien säännösten soveltamista. Komission olisi kuitenkin arvioitava, onko tavaroiden kuljetusta unionin alueella koskevien lakisääteisten tietovaatimusten sisällöstä annettuja säännöksiä mukautettava, jotta voidaan parantaa toimivaltaisten viranomaisten valvontavalmiuksia. [Tark. 8]

(7)  Tämän asetuksen mukainen sähköisten välineiden käyttö tietojen vaihdossa olisi järjestettävä tavalla, joka takaa turvallisuuden ja suojaa arkaluonteisten kaupallisten tietojen luottamuksellisuuden.

(8)  Jotta toiminnanharjoittajat voisivat antaa asiaankuuluvat tiedot sähköisessä muodossa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, on tarpeellista laatia yhteiset spesifikaatiot, jotka hyväksyy komissio. Näillä spesifikaatioilla olisi varmistettava asiaankuuluvia lakisääteisiä tietoja koskevien erilaisten tietojoukkojen ja osajoukkojen tietojen yhteentoimivuus, ja niissä olisi määriteltävä yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt sille, kuinka toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttöönsä ja käsittelevät näitä tietoja.

(9)  Näitä spesifikaatioita määriteltäessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon tiedonsiirtospesifikaatiot, jotka on vahvistettu asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä ja multimodaalista tiedonvaihtoa koskevissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset. Talouden toimijoiden tekemät investoinnit ja näin ollen jo olemassa olevat liikennemuotokohtaiset tietomallit olisi myös otettava huomioon, samoin kuin eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin(4) sisältyvät periaatteet ja suositukset, joissa määritellään lähestymistapa jäsenvaltioiden yhteisesti sopimien eurooppalaisten julkisten palvelujen tarjoamiseen. On myös tärkeää, että kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät otetaan asianmukaisesti mukaan näiden spesifikaatioiden kehittämiseen ja valmisteluun. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että spesifikaatiot pysyvät teknologianeutraaleina ja avoimina innovatiivisille teknologioille. [Tark. 9]

(10)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava niihin tieto- ja viestintäteknologiapohjaisiin alustoihin sovellettavat toiminnalliset vaatimukset, joita talouden toimijat voivat käyttää sähköisessä muodossa olevien lakisääteisten kuljetustietojen (eFTI) asettamiseksi toimivaltaisten viranomaisten saataville (eFTI-alustat). Lisäksi olisi määriteltävä ehdot kolmansina osapuolina oleville eFTI-alustojen palveluntarjoajille (eFTI-palveluntarjoajat).

(11)  Jotta voitaisiin lisätä sekä jäsenvaltioiden viranomaisten että talouden toimijoiden luottamusta siihen, että eFTI-alustat ja eFTI-palveluntarjoajat noudattavat näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava käyttöön sertifiointijärjestelmä, joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008(5) mukaiseen akkreditointiin. Suhteellisen pitkän täytäntöönpanoajanjakson vuoksi komission olisi arvioitava, voisivatko lohkoketjuteknologian kaltaiset teknologiat taata samanlaisen tuloksen kuin sertifiointijärjestelmä ja vähentää samalla merkittävästi talouden toimijoille ja jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia. [Tark. 10]

(12)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen mukaisesti sähköisessä muodossa saataville asetettujen lakisääteisten tietojen hyväksymistä koskevan velvollisuuden yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(6) mukaisesti. [Tark. 11]

(13)  Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin lakisääteisiin tietovaatimuksiin liittyvä yhteinen tietojoukko ja sen osajoukot sekä yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt sille, kuinka toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttöönsä ja käsittelevät näitä tietoja, kun asianomaiset talouden toimijat asettavat tiedot saataville sähköisesti, mukaan lukien yksityiskohtaiset säännöt ja tekniset spesifikaatiot. [Tark. 12]

(14)  Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovalta vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat eFTI-alustoja ja eFTI-palveluntarjoajia koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa. [Tark. 13]

(15)  Tämän asetuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla

   muutetaan liitteessä I olevaa B osaa, jotta siihen voidaan lisätä luettelot jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvistä lakisääteisistä tietovaatimuksista, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle tämän asetuksen mukaisesti;
   muutetaan liitteessä I olevaa A osaa sellaisten komission hyväksymien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten huomioon ottamiseksi, joissa asetetaan uusia tavaraliikenteeseen liittyviä unionin lakisääteisiä tietovaatimuksia;
   muutetaan liitteessä I olevaa B osaa, jotta siihen voidaan lisätä asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön uudet säännökset, joilla tehdään muutoksia kansallisiin lakisääteisiin tietovaatimuksiin tai asetetaan uusia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lakisääteisiä tietovaatimuksia, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle tämän asetuksen mukaisesti;
   täydennetään tämän asetuksen tiettyjä teknisiä näkökohtia, etenkin eFTI-alustojen ja eFTI-palveluntarjoajien sertifiointia koskevien sääntöjen osalta;
   vahvistetaan yhteiset menettelyt, tekniset spesifikaatiot ja yksityiskohtaiset säännöt sille, kuinka toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttöönsä ja käsittelevät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tietovaatimuksia, sekä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat eFTI-alustoja ja eFTI-palveluntarjoajia koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa. [Tark. 14]

(16)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(7) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(17)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa sen suhteen, että jäsenvaltioiden viranomaiset hyväksyvät sähköisesti saataville asetetut kuljetustiedot, vaan se voidaan yhteisten vaatimusten vahvistamistarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18)  Lakisääteisten kuljetustietojen osana vaadittujen henkilötietojen sähköisen käsittelyn olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(8) mukaisesti.

(19)  Komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi. Tämän arvioinnin tueksi olisi kerättävä tietoja, samoin kuin tämän asetuksen tuloksellisuuden arvioimiseksi suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin.

(20)  Tätä asetusta ei voida soveltaa tehokkaasti ennen kuin siinä säädetyt delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset ovat tulleet voimaan. Siksi tätä asetusta olisi sovellettava ... päivästä ...kuuta ... [lisätään päivämäärä], jotta komissiolla olisi aikaa hyväksyä mainitut säädökset.

(20 a)  Komission olisi aloitettava välittömästi tarvittavien delegoitujen säädösten valmistelu, jotta vältetään lisäviivästykset ja varmistetaan, että talouden toimijoilla ja jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa valmistautua. [Tark. 15]

(21)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(9) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän antoi lausunnon ... päivänä ...kuuta ... [lisätään päivämäärä](10),

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan lainsäädäntökehys tavaroiden kuljettamiseen ja kuljetusten yhteentoimivuuteen unionin alueella liittyvien lakisääteisten tietojen sähköiselle toimittamiselle. Tätä varten tässä asetuksessa [Tark. 16]

a)  vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edellytetään hyväksyvän lakisääteiset tiedot, kun jotka asianomaiset talouden toimijat asettavat ne saataville antavat sähköisessä muodossa; [Tark. 17]

a a)  vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti asianomaisten talouden toimijoiden edellytetään asettavan lakisääteiset tiedot sähköisessä muodossa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville; [Tark. 18]

a b)  vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viestittävä talouden toimijoiden kanssa sähköisesti lakisääteisten tietojen antamisesta; [Tark. 19]

b)  vahvistetaan säännöt niiden palvelujen tarjoamiselle, jotka liittyvät siihen, että asianomaiset talouden toimijat asettavat lakisääteisten tiedot saataville sähköisessä muodossa.

2.  Tätä asetusta sovelletaan lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista säädetään unionin säädöksissä, joissa vahvistetaan tavaroiden kuljetusta unionin alueella koskevat ehdot SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaisesti tai joissa vahvistetaan jätteiden siirtoa koskevat ehdot, ja tavaroiden kuljetusta koskeviin lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista määrätään unionissa sovellettavissa kansainvälisissä yleissopimuksissa. Jätteiden siirron osalta tätä asetusta ei sovelleta tullitoimipaikkojen tekemiin tarkastuksiin, joista säädetään sovellettavissa unionin lainsäädännön säännöksissä. Unionin säädökset, joihin tätä asetusta sovelletaan, ja niihin liittyvät lakisääteiset tietovaatimukset luetellaan liitteessä I olevassa A osassa. [Tark. 20]

Tätä asetusta sovelletaan myös lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista säädetään SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja joissa edellytetään sellaisten tietojen antamista, jotka ovat osittain tai kokonaan samoja kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti annettavat tiedot.

Toisessa alakohdassa tarkoitetut kansalliset lait ja niihin liittyvät lakisääteiset tietovaatimukset luetellaan liitteessä I olevassa B osassa 2 artiklan b alakohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ilmoitettava komissiolle 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut kansallisen lainsäädännön säännökset ja niihin liittyvät lakisääteiset tietovaatimukset, jotka sisällytetään liitteessä I olevaan B osaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myös tämän jälkeen hyväksytyistä uusista kansallisen lainsäädännön säännöksistä, jotka kuuluvat 2 kohdan toisen alakohdan soveltamisalaan ja joilla tehdään muutoksia näihin lakisääteisiin tietovaatimuksiin tai asetetaan uusia lakisääteisiä tietovaatimuksia, kuukauden kuluessa tällaisten säännösten hyväksymisestä.

2 artikla

Liitteen I mukauttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti liitteen I muuttamiseksi siten, että siihen

a)  lisätään viittaus sellaisiin komission hyväksymiin delegoituihin säädöksiin tai täytäntöönpanosäädöksiin, joissa asetetaan SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaista tavaroiden kuljetusta säänteleviin unionin säädöksiin liittyviä uusia lakisääteisiä tietovaatimuksia;

b)  lisätään viittaukset jäsenvaltioiden 1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti ilmoittamiin kansallisiin lakeihin ja lakisääteisiin tietovaatimuksiin.

b a)  lisätään viittaukset muihin tavaroiden kuljetusta säänteleviin unionin säädöksiin, joissa vahvistetaan lakisääteisiä tietovaatimuksia; [Tark. 21]

b b)  lisätään viittaukset unionissa sovellettaviin kansainvälisiin yleissopimuksiin, joissa vahvistetaan tavaroiden kuljetukseen suoraan tai epäsuorasti liittyviä lakisääteisiä tietovaatimuksia. [Tark. 22]

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)  ’lakisääteisillä tiedoilla’ tavaroiden kuljettamiseen unionin alueella, mukaan lukien kauttakulku, liittyviä tietoja, riippumatta siitä, onko ne esitetty asiakirjana, jotka asianomaisen talouden toimijan on asetettava saataville 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti osoittaakseen, että sovellettavien säädösten asiaa koskevia vaatimuksia on noudatettu;

2)  ’lakisääteisellä tietovaatimuksella’ lakisääteisten tietojen antamista koskevaa vaatimusta;

3)  ’sähköisillä kuljetustiedoilla’ (electronic freight transport information, eFTI) mitä tahansa tietoalkioiden joukkoa, jota käsitellään sähköisellä välineellä lakisääteisten tietojen vaihtamiseksi asianomaisten talouden toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä;

4)  ’käsittelyllä’ kaikenlaisia sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan eFTI-tietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai muutoin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, tutkiminen, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen taikka rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen;

5)  ’eFTI-alustalla’ mitä tahansa tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva ratkaisua, kuten käyttöjärjestelmää, käyttöympäristöä tai tietokantaa, joka on tarkoitettu käytettäväksi eFTI-tietojen käsittelyssä;

6)  ’eFTI-alustan kehittäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on kehittänyt tai hankkinut eFTI-alustan joko omaan taloudelliseen toimintaansa liittyvien lakisääteisten tietojen käsittelyä varten tai saattaakseen tämän alustan markkinoille;

7)  ’eFTI-palvelulla’ palvelua, joka koostuu eFTI-tietojen käsittelystä pelkästään eFTI-alustalla tai yhdessä muiden tieto- ja viestintätekniikkaratkaisujen kanssa, mukaan lukien muut eFTI-alustat;

8)  ’eFTI-palveluntarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa eFTI-palvelua asianomaisille talouden toimijoille sopimuksen pohjalta;

9)  ’asianomaisella talouden toimijalla’ liikenteenharjoittajaa tai logistiikkayhtiötä tai mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa lakisääteisten tietojen asettamisesta toimivaltaisten viranomaisten saataville sovellettavien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti;

10)  ’ihmisen luettavissa olevalla muodolla’ tietojen esittämistä sellaisessa sähköisessä muodossa, jota luonnollinen henkilö voi käyttää tietolähteenä ilman lisäkäsittelyä;

11)  ’koneellisesti luettavalla muodolla’ tietojen esittämistä sellaisessa sähköisessä muodossa, jota voidaan käyttää koneen suorittamassa automaattisessa käsittelyssä;

12)  ’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 13 kohdassa määriteltyä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta, joka on akkreditoitu mainitun asetuksen mukaisesti tekemään eFTI-alustojen tai eFTI-palveluntarjoajien vaatimustenmukaisuuden arviointi.

II luku

Sähköisessä muodossa saataville asetetut lakisääteiset tiedot

4 artikla

Asianomaisia talouden toimijoita koskevat vaatimukset (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) [Tark. 23]

1.  Kun asianomaiset Asianomaisten talouden toimijat asettavat toimijoiden on asetettava lakisääteiset tiedot saataville sähköisessä muodossa, niiden . Niiden on tehtävä se sertifioidun eFTI-alustan käsittelemien tietojen pohjalta 8 artiklan mukaisesti ja, tapauksen mukaan, sertifioidun eFTI-palveluntarjoajan käsittelemien tietojen pohjalta 9 artiklan mukaisesti. Lakisääteiset tiedot on asetettava saataville koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos toimivaltainen viranomainen sitä pyytää, ihmisen luettavissa olevassa muodossa. [Tark. 24]

Koneellisesti luettavassa muodossa olevat tiedot on asetettava saataville varmennetulla, yhteentoimivalla ja suojatulla yhteydellä eFTI-alustalla olevaan tietolähteeseen. Asianomaisten talouden toimijoiden on ilmoitettava verkko-osoite, jonka kautta tiedot ovat saatavilla, sekä kaikki muut tekijät, jotka ovat tarpeellisia, jotta toimivaltainen viranomainen voi yksiselitteisesti tunnistaa lakisääteiset tiedot. [Tark. 25]

Ihmisen luettavissa olevassa muodossa olevat tiedot on asetettava saataville paikan päällä, asianomaisen talouden toimijan tai toimivaltaisen viranomaisen omistamien sähköisten välineiden näytöllä.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä lakisääteisiä tietoja, joita asianomaiset talouden toimijat ovat asettaneet saataville koneellisesti luettavassa muodossa 1 kohdan toisen alakohdan nojalla, komission 7 artiklan nojalla hyväksymien säännösten mukaisesti.

5 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä ja lakisääteisten tietojen antaminen [Tark. 26]

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä lakisääteiset tiedot, jotka asianomaiset talouden toimijat asettavat saataville sähköisessä muodossa 4 artikla mukaisesti.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viestittävä asianomaisten talouden toimijoiden kanssa lakisääteisistä tiedoista sähköisesti. [Tark. 27]

6 artikla

Luottamukselliset kaupalliset tiedot

Toimivaltaisten viranomaisten, eFTI-palveluntarjoajien ja asianomaisten talouden toimijoiden on toteuttavat toimenpiteitä varmistaakseen tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjen ja vaihdettujen kaupallisten tietojen luottamuksellisuuden.

7 artikla

Yhteinen eFTI-tietojoukko ja tietojen saantia koskevat menettelyt ja säännöt

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan [Tark. 28]

a)  lakisääteisiin tietovaatimuksiin liittyvän yhteisen eFTI-tietojoukon ja sen osajoukot, mukaan lukien yhteiseen tietojoukkoon ja sen osajoukkoihin sisältyvien tietoalkioiden määritelmät;

b)  toimivaltaisten viranomaisten pääsyä eFTI-alustoille koskevat yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien yhteiset tekniset spesifikaatiot, sekä asianomaisten talouden toimijoiden sähköisessä muodossa saataville asettamien lakisääteisten tietojen käsittelyä koskevat menettelyt.

b a)  yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen nojalla oikeudellisesti sitovia lausuntoja antavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyyden vahvistamiseksi. [Tark. 29]

Unionissa sovellettavissa kansainvälisissä yleissopimuksissa määriteltyjä, olemassa olevia standardoituja tietomalleja ja tietojoukkoja käytetään viitekohtina määriteltäessä näitä yhteisiä eFTI-tietoja, menettelyjä ja tietojen saantia koskevia sääntöjä. [Tark. 30]

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. [Tark. 31]

III luku

EFTI-alustat ja -palvelut

1 jakso

eFTI-alustoja ja -palveluja koskevat vaatimukset

8 artikla

eFTI-alustoja koskevat toiminnalliset vaatimukset

1.  eFTI-alustoihin sovelletaan teknologianeutraaliuden ja yhteentoimivuuden yleisiä periaatteita. Lakisääteisten tietojen käsittelyssä käytettävien eFTI-alustojen on tarjottava toiminnot, joilla varmistetaan, että [Tark. 32]

a)  henkilötietoja voidaan käsitellä on käsiteltävä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti; [Tark. 33]

b)  kaupallisia tietoja voidaan käsitellä on käsiteltävä 6 artiklan mukaisesti; [Tark. 34]

b a)  eFTI-alustat ja niillä olevat tiedot ovat yhteentoimivia; [Tark. 35]

c)  käsiteltyjen tietojen ja sen määritellyn tavarakokonaisuuden fyysisen kuljetuksen, johon tiedot liittyvät, välille voidaan muodostaa yksilöllinen sähköinen tunnistuslinkki lähtöpaikasta määräpaikkaan yhden kuljetussopimuksen tai rahtikirjan ehtojen mukaisesti konttien, kollien tai kappaletavaroiden lukumäärästä riippumatta; [Tark. 36]

d)  tietoja voidaan käsitellä yksinomaan valtuutetun ja varmennetun pääsyn pohjalta;

e)  kaikki käsittelytoiminnot kirjataan asianmukaisesti, jotta mahdollistetaan vähintään kunkin erillisen toiminnon ja sen suorittaneen luonnollisen tai oikeushenkilön tunnistaminen ja kutakin yksittäistä tietoalkiota koskevien toimintojen järjestyksen määrittely; jos toiminnoissa muutetaan tai poistetaan olemassa olevia tietoalkioita, alkuperäinen tietoalkio on säilytettävä;

e a)  toimivaltaisilla viranomaisilla on välitön pääsy kaikkiin asiaa koskeviin tietoihin kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti, jotta varmistetaan yleinen järjestys ja niiden unionin säädösten noudattaminen, joilla säännellään tavaroiden kuljetusta SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaisesti; [Tark. 37]

f)  tiedot voidaan arkistoida ja ne pysyvät saatavilla riittävän ajan asiaa koskevien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti;

g)  tiedot suojataan korruptoitumiselta ja varkauksilta;

h)  käsitellyt tietoalkiot vastaavat yhteistä eFTI-tietojoukkoa ja sen osajoukkoja ja niitä voidaan käsitellä millä tahansa unionin virallisella kielellä tai jäsenvaltion toisella virallisella kielellä. [Tark. 38]

1 a.  On otettava käyttöön standardoitu eFTI-formaatti, joka sisältää kaikki liitteen 1 osassa A luetellut lakisääteiset tietovaatimukset ja kaikki liitteen 1 osassa B luetellut lakisääteiset tietovaatimukset erillisessä asiaa koskevassa jäsenvaltioiden luetteloon kuuluvan eFTI-formaatin osassa. [Tark. 39]

2.  Komissio hyväksyy 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt täytäntöönpanosäädöksillä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamiseksi. [Tark. 40]

9 artikla

eFTI-palveluntarjoajia koskevat vaatimukset

1.  eFTI-palveluntarjoajien on varmistettava, että

a)  tietoja käsittelevät ainoastaan valtuutetut käyttäjät ja niitä käsitellään eFTI-alustalla selkeästi määriteltyjen käyttäjäroolien ja käsittelyoikeuksien mukaisesti ja asiaa koskevien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti;

a a)  tiedot ovat yhteentoimivia; [Tark. 41]

b)  tiedot arkistoidaan ja ne pysyvät saatavilla riittävän neljän vuoden ajan asiaa koskevien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti; [Tark. 42]

c)  toimivaltaisilla viranomaisilla on välitön pääsy niiden eFTI-alustoilla käsiteltyihin tavarakuljetusta koskeviin lakisääteisiin tietoihin, kun asianomainen talouden toimija on antanut tämän pääsyn toimivaltaiselle viranomaiselle; [Tark. 43]

d)  tiedot on suojattu asianmukaisesti, myös luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

2.  Komissio hyväksyy 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt täytäntöönpanosäädöksillä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamiseksi. [Tark. 44]

3 jakso

Sertifiointi

10 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

1.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset on akkreditoitava asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti suorittamaan 11 ja 12 artiklassa tarkoitettu eFTI-alustojen ja eFTI-palveluntarjoajien sertifiointi.

2.  Akkreditointia varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on täytettävä liitteessä II vahvistetut vaatimukset.

3.  Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ajan tasalla olevaa luetteloa akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista sekä eFTI-alustoista ja eFTI-palveluntarjoajista, jotka nämä laitokset ovat sertifioineet 11 ja 12 artiklan mukaisesti. Niiden on asetettava luettelo julkisesti saataville valtion virallisella verkkosivulla. Luetteloa Luettelo on päivitettävä säännöllisesti viipymättä joka kerta, kun sen sisältämät tiedot muuttuvat, ja viimeistään kunkin vuoden maaliskuun toukokuun 31 päivään mennessä. [Tark. 45]

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 3 kohdassa tarkoitettu luettelo sekä sen verkkosivun osoite, jossa luettelo on julkaistu, viimeistään kunkin vuoden maaliskuun toukokuun 31 päivänä. Komissio julkaisee linkin näille verkkosivulle omalla virallisella verkkosivustollaan. [Tark. 46]

11 artikla

eFTI-alustojen sertifiointi

1.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on eFTI-alustan kehittäjän pyynnöstä arvioitava, onko eFTI-alusta 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukainen. Jos arviointi on myönteinen, hakijalle on annettava vaatimustenmukaisuustodistus. Jos arviointi on kielteinen, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on ilmoitettava hakijalle, miksi alusta ei ole vaatimusten mukainen.

1 a.   Sertifiointi on suoritettava riippumattomalla tavalla, jotta vältetään kilpailun vääristyminen. On varmistettava yhdenmukaisuus unionissa sovellettavissa kansainvälisissä yleissopimuksissa määriteltyjen, olemassa olevien standardoitujen alustojen kanssa. [Tark. 47]

1 b.  Olemassa olevat tietotekniset järjestelmät, joita kuljetusalan talouden toimijat nykyisin käyttävät lakisääteisten tietojen antamiseen ja jotka täyttävät 8 artiklan 1 kohdassa vahvistetut toiminnalliset vaatimukset, on sertifioitava eFTI-alustoiksi. [Tark. 48]

2.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on pidettävä yllä ajan tasalla olevaa luetteloa sertifioiduista eFTI-alustoista ja kielteisen arvioinnin saaneista alustoista. Päivitetty luettelo on toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille jokaisen sertifioinnin tai kielteisen arvioinnin jälkeen.

3.  Tietoihin, jotka asetetaan toimivaltaisten viranomaisten saataville sertifioidun eFTI-alustan kautta, on liityttävä tarkastusmerkki.

4.  eFTI-alustan kehittäjän on haettava sertifiointinsa uudelleenarviointia, jos 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä hyväksyttyjä teknisiä spesifikaatiota tarkistetaan.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi eFTI-alustojen sertifiointia, tarkastusmerkin käyttöä ja sertifioinnin uusimista koskevilla säännöillä.

12 artikla

eFTI-palveluntarjoajien sertifiointi

1.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on eFTI-palveluntarjoajan pyynnöstä arvioitava, onko eFTI-palveluntarjoaja 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukainen. Jos arviointi on myönteinen, hakijalle on annettava vaatimustenmukaisuustodistus. Jos arviointi on kielteinen, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on ilmoitettava hakijalle, miksi palveluntarjoaja ei ole vaatimusten mukainen.

2.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on pidettävä yllä ajan tasalla olevaa luetteloa sertifioiduista eFTI-palveluntarjoajista ja kielteisen arvioinnin saaneista palveluntarjoajista. Päivitetty luettelo on asetettava asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten saataville jokaisen sertifioinnin tai kielteisen arvioinnin jälkeen.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi eFTI-palveluntarjoajien sertifiointia koskevilla säännöillä.

IV luku

Säädösvallan siirto ja täytäntöönpanosäännökset

13 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklassa, 7 artiklassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. [Tark. 49]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa, 7 artiklassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. [Tark. 50]

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Edellä olevan 2 artiklan mukaisesti annettujen delegoitujen säädösten soveltaminen alkaa vuoden kuluttua siitä, kun ne ovat tulleet voimaan. [Tark. 51]

4 a.   Ennen delegoidun säädöksen antamista komissio varmistaa asianomaisten sidosryhmien ja niitä edustavien elinten kuulemisen asianmukaisilla foorumeilla eli asiantuntijaryhmässä, joka on perustettu 13 päivänä syyskuuta 2018 annetulla komission päätöksellä C(2018) 5921 final (”digitaalista tavaraliikennettä ja logistiikkaa käsittelevä foorumi”). [Tark. 52]

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 2 artiklan, 10 artiklan 5 kohdan ja 11 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

14 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. [Tark. 53]

V luku

Loppusäännökset

15 artikla

Uudelleentarkastelu

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viiden kolmen vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Tässä arvioinnissa tarkastellaan erityisesti mahdollisuutta ulottaa tämän asetuksen soveltamisala koskemaan tiettyjä yritysten välisiä tietoja, joita tarvitaan, jotta voidaan osoittaa tavaroiden kuljetusta SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaisesti säänteleviin unionin säädöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten noudattaminen. [Tark. 54]

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.

16 artikla

Seuranta

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle seuraavat tiedot joka toinen vuosi ja ensimmäisen kerran viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä]:

1.  niiden toimivaltaisten viranomaisten lukumäärä, jotka ovat toteuttaneet toimenpiteitä saadakseen käyttöönsä ja käsitelläkseen asianomaisten talouden toimijoiden saataville asettamia tietoja 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

2.  niiden asianomaisten talouden toimijoiden lukumäärä, jotka ovat asettaneet lakisääteisiä tietoja jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saataville 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, liikennemuodoittain jaoteltuna.

Tiedot on annettava kultakin raportointijakson kattamalta vuodelta.

17 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta … [neljän kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. [Tark. 55]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

TÄMÄN ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Unionin oikeudessa säädetyt lakisääteiset tietovaatimukset

Seuraavassa taulukossa esitetään lakisääteiset tietovaatimukset, joista säädetään unionin säädöksissä, joissa vahvistetaan tavaroiden kuljetusta unionin alueella koskevat ehdot SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaisesti tai joissa vahvistetaan jätteiden siirtoa koskevat ehdot:

EU:n lainsäädäntö

Tietoyksikkö

Neuvoston asetus N:o 11 syrjinnän poistamisesta kuljetusmaksuista ja -ehdoista

EYVL 052 (16.8.1960, s. 1121–1126)

Direktiivi 92/106/ETY tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä

EYVL L 368 (17.12.1992, s. 38–42)

[Ehdotus COM(2017) 648 final - 2017/0290 (COD) direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta]

Asetus (EY) N:o 1072/2009 maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä

EUVL L 300 (14.11.2009, s. 72-87)

[Ehdotus COM(2017) 0281 final - 2017/0123 (COD) asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta]

Komission täytäntöönpano­asetus (EU) 2015/1998 yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien perusvaatimusten täytäntöön­panemiseksi

EUVL L 299 (14.11.2015, s. 1-142)

Direktiivi 2008/68/EY vaarallisten aineiden sisämaan­kuljetuksista

EUVL L 260, (30.9.2008, s. 13–59)

Viittaukset ADR-, RID ja ADN-määräyksiin(11)

Asetus (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta

(EYVL L 190, 12.7.2006, s. 1-98)

Lähettäjän nimi ja osoite

6 artiklan 1 kohta

3 artikla (viittaus neuvoston asetuksen N:o 11 6 artiklaan)

 

Tavaroiden laatu ja paino

6 artiklan 1 kohta

3 artikla (viittaus neuvoston asetuksen N:o 11 6 artiklaan)

 

Paikka, jossa tavarat on vastaanotettu kuljetusta varten, sekä vastaanottopäivä

6 artiklan 1 kohta

3 artikla (viittaus neuvoston asetuksen N:o 11 6 artiklaan)

 

Paikka, johon tavarat on määrä toimittaa

6 artiklan 1 kohta

3 artikla (viittaus neuvoston asetuksen N:o 11 6 artiklaan)

 

Käytettävä reitti tai kuljetusmatkan pituus, jos kuljetusmaksu näiden tekijöiden perusteella on muu kuin tavallisesti sovellettava maksu

6 artiklan 1 kohta

3 artikla (viittaus neuvoston asetuksen N:o 11 6 artiklaan)

 

 

 

 

 

 

Tarvittaessa rajanylityspaikat

6 artiklan 1 kohta

3 artikla (viittaus neuvoston asetuksen N:o 11 6 artiklaan)

 

Rautatien kuormaus- ja purkausasemat

3 artikla

 

Sisävesien laivaus- ja purkaussatamat

3 artikla

 

Merenkulun laivaus- ja purkaussatamat

3 artikla

 

Asianomaisten asemien tai satamien rautatie- tai satamaviranomaisten leima kyseisen rautateitse, sisävesiteitse tai meritse tapahtuvan kuljetusosuuden päätyttyä

3 artikla

 

[Rahdinantajan nimi, osoite, yhteystiedot ja allekirjoitus]

[3 artiklan 2 kohdan a alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

[Paikka, jossa yhdistetty kuljetus alkaa unionissa, ja yhdistetyn kuljetuksen alkamispäivä]

[3 artiklan 2 kohdan b alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

[Vastaanottajan nimi, osoite ja yhteystiedot]

[3 artiklan 2 kohdan c alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

[Paikka, jossa yhdistetty kuljetus päättyy unionissa]

[3 artiklan 2 kohdan d alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

[Etäisyys linnuntietä niiden paikkojen välillä, joissa yhdistetty kuljetus alkaa ja päättyy unionissa]

[3 artiklan 2 kohdan e alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

 

 

 

 

[Rahdinantajan allekirjoittama kuvaus yhdistetyn kuljetuksen reitistä, joka sisältää kustakin kuljetuksen unionissa tapahtuvasta osuudesta vähintään seuraavat tiedot, myös kustakin liikennemuodosta, joka muodostaa kuljetuksen muun kuin maantieosuuden:

i) osuuden järjestys kuljetuksessa (eli ensimmäinen osuus, muu kuin maantieosuus tai viimeinen osuus)

ii) liikenteenharjoittajan nimi, osoite ja yhteystiedot

iii) liikennemuoto ja sen järjestys kuljetuksessa]

 

 

[3 artiklan 2 kohdan f alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

 

 

 

 

[Kuljetetun intermodaalisen kuormausyksikön tunniste]

[3 artiklan 2 kohdan g alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

 

 

 

 

[Ensimmäisestä maantieosuudesta:

i) uudelleenlastauspaikka muulle kuin maantieosuudelle

ii) ensimmäisen maantieosuuden pituus linnuntietä lähetyspaikasta ensimmäiseen uudelleenlastausterminaaliin

iii) jos ensimmäinen maantieosuus on suoritettu loppuun, liikenteenharjoittajan allekirjoitus, joka vahvistaa, että maantieosuuden kuljetus on suoritettu]

[3 artiklan 2 kohdan h alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

 

 

 

 

[Viimeisestä maantieosuudesta:

i) paikka, jossa tavarat otetaan vastaan muulta kuin maantieosuudelta (rautatie-, sisävesi- tai merikuljetus)

ii) viimeisen maantieosuuden pituus linnuntietä uudelleenlastauspaikasta paikkaan, jossa yhdistetty kuljetus päättyy unionissa ]

[3 artiklan 2 kohdan i alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

 

 

 

 

[Muusta kuin maantieosuudesta:

i) jos muu kuin maantieosuus on suoritettu loppuun, liikenteenharjoittajan (tai liikenteenharjoittajien, jos muuhun kuin maantieosuuteen sisältyy kaksi tai useampi muuta kuin maantiekuljetusta) allekirjoitus, joka vahvistaa, että kuljetus muulla kuin maantieosuudella on suoritettu

ii) muun kuin maantiekuljetuksen reitillä sijaitsevien terminaalien (rautatieasema tai satama) asianomaisten rautatie- tai satamaviranomaisten allekirjoitus tai leima, jos saatavilla, joka vahvistaa, että muun kuin maantieosuuden kyseinen osa on suoritettu ]

[3 artiklan 2 kohdan j alakohta (korvaa neuvoston direktiivin 92/106/ETY 3 artiklan)]

 

 

 

 

 

Lähettäjän nimi, osoite ja allekirjoitus

8 artiklan 3 kohdan a alakohta

[8 artiklan 3 kohdan a alakohta (muutoksia ei ehdoteta)]

 

Liikenteenharjoittajan nimi, osoite ja allekirjoitus

8 artiklan 3 kohdan b alakohta

[8 artiklan 3 kohdan b alakohta (muutoksia ei ehdoteta)]

 

Vastaanottajan nimi, osoite ja allekirjoitus sekä toimituspäivä, kun tavarat on toimitettu

8 artiklan 3 kohdan c alakohta

[8 artiklan 3 kohdan c alakohta (muutoksia ei ehdoteta)]

 

 

 

Tavaroiden haltuunottopaikka ja -aika sekä määräpaikka

8 artiklan 3 kohdan d alakohta

[8 artiklan 3 kohdan d alakohta (muutoksia ei ehdoteta)]

 

 

 

Tavaralajin yleisesti käytetty nimitys ja pakkaustapa sekä, kun on kyse vaarallisista tavaroista, tavaran yleisesti hyväksytty nimitys sekä kollien määrä, niiden erityismerkinnät ja numerot

8 artiklan 3 kohdan e alakohta

[8 artiklan 3 kohdan e alakohta (muutoksia ei ehdoteta)]

 

 

Tavaran kokonaismassa tai sen määrä muulla tavoin ilmaistuna

8 artiklan 3 kohdan f alakohta

[8 artiklan 3 kohdan f alakohta (muutoksia ei ehdoteta)]

 

 

Moottoriajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero

8 artiklan 3 kohdan g alakohta

[8 artiklan 3 kohdan g alakohta (muutoksia ei ehdoteta)]

 

 

Asianomaiselta viranomaiselta saatu valvotun edustajan yksilöivä aakkosnumeerinen tunniste

Liitteen 6.3.2.6 kohdan a alakohta

 

 

Lähetyksen yksilöivä tunniste, kuten lentorahtikirjan (alarahtikirjan tai päärahtikirjan) numero

Liitteen 6.3.2.6 kohdan b alakohta

 

 

Lähetyksen sisältö (**)

Liitteen 6.3.2.6 kohdan c alakohta

 

 

Lähetyksen turvaluokitus, eli mainitaan joko

- ”SPX”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi, tai

- ”SCO”, jos lähetys on turvallinen ainoastaan rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi, tai

- ”SHR”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi suuririskisiä lähetyksiä koskevien vaatimusten mukaisesti

Liitteen 6.3.2.6 kohdan d alakohta

 

 

Syy turvaluokituksen antamiseen, eli mainitaan

- ”KC”, kun lähetys on vastaanotettu tunnetulta lähettäjältä, tai

- ”AC”, kun lähetys on vastaanotettu tunnetulta tiliasiakkaalta, tai

- ”RA”, kun lähetys on valvotun edustajan valitsema, tai

- turvatarkastuksessa käytetty keino tai menetelmä, tai

- perusteet lähetyksen vapauttamiselle turvatarkastuksesta

Liitteen 6.3.2.6 kohdan e alakohta

 

 

Turvaluokituksen antaneen henkilön nimi tai vastaava tunniste ja luokituksen antamispäivä ja -aika

Liitteen 6.3.2.6 kohdan f alakohta

 

 

Sellaisen valvotun edustajan asianomaiselta viranomaiselta saama yksilöivä tunniste, joka on hyväksynyt toisen valvotun edustajan lähetykselle antaman turvaluokituksen

Liitteen 6.3.2.6 kohdan g alakohta

 

 

Yleiset rahtikirjamerkinnät

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Yleiset tiedot, jotka edellytetään säiliöaluksilla tapahtuvista kuljetuksista

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 – ainoastaan ADN

 

Erityistiedot, joita edellytetään tietyntyyppisistä vaarallisista aineista tai tietyistä pakkauksista, konteista, säiliöistä ja vastaavista tai kun on kyse eri liikennemuotoja sisältävästä kuljetusketjusta, ADR-, RID- ja ADN-sopimuksen sovellettavissa liitteissä olevassa 5.4 luvussa annettujen erityismääräysten mukaisesti

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 – 5.4.1.1.21 – ADR ja RID

5.4.1.1.3 – 5.4.1.1.22 – ADN

 

Lisä- tai erityistiedot tietyille vaarallisten aineiden luokille

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Vaarattomat aineet

5.4.1.5

 

Kontin/ajoneuvon pakkaustodistus

5.4.2

 

Kirjalliset turvallisuusohjeet

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Sellaisten jätteiden siirtoa koskevaan ilmoitusasiakirjaan sisältyvät tiedot, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1013/2016 4 artiklan mukaista kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä

 

 

 

 

 

 

 

Liite IA

Sellaisten jätteiden siirtoa koskevaan siirtoasiakirjaan sisältyvät tiedot, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1013/2016 4 artiklan mukaista kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä

 

 

 

 

 

 

 

Liite IB

Sellaisten jätteiden siirron mukana seuraavaan asiakirjaan sisältyvät tiedot, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1013/2016 18 artiklan mukaisia yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia

 

 

 

 

 

 

 

Liite VII

Jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Seuraavassa taulukossa luetellaan SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä koskeva jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään sellaisten tietojen antamista, jotka ovat osittain tai kokonaan samoja kuin tämän liitteen A kohdassa yksilöidyt tiedot.

[Jäsenvaltio]

Lainsäädäntö

Tietoyksikkö

[Lainsäädäntöviite]

[Lainsäädäntöviite]

[…]

[Lainsäädäntöviite]

[Kyseessä olevassa säädöksen artiklassa määritelty tietoyksikkö]

[Artiklaviite]

[Artiklaviite]

 

 [Artiklaviite]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Kyseessä olevassa säädöksen artiklassa määritelty tietoyksikkö]

[Artiklaviite]

[Artiklaviite]

[…]

 [Artiklaviite]

[Jäsenvaltio]

Lainsäädäntö

Tietoyksikkö

[Lainsäädäntöviite]

[Lainsäädäntöviite]

[…]

[Lainsäädäntöviite]

[Kyseessä olevassa säädöksen artiklassa määritelty tietoyksikkö]

[Artiklaviite]

[Artiklaviite]

 

 [Artiklaviite]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Kyseessä olevassa säädöksen artiklassa määritelty tietoyksikkö]

[Artiklaviite]

[Artiklaviite]

[…]

 [Artiklaviite]

LIITE II

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on akkreditointia varten täytettävä 2–11 kohdassa säädetyt vaatimukset.

2.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.

3.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta taikka eFTI-alustasta tai eFTI-palveluntarjoajasta riippumaton kolmas osapuoli.

Laitosta, joka kuuluu sellaisia yrityksiä edustavaan toimialajärjestöön tai ammatilliseen liittoon, jotka osallistuvat laitoksen arvioimien eFTI-alustojen tai eFTI-palveluntarjoajien suunnitteluun, valmistukseen, toimittamiseen, kokoamiseen, käyttöön tai huoltoon, voidaan pitää tällaisena laitoksena sillä ehdolla, että osoitetaan, että kyseinen laitos on riippumaton eikä eturistiriitoja ole.

4.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa eFTI-alustojen tai eFTI-palveluntarjoajien suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, asentajia, ostajia, omistajia, käyttäjiä tai kunnossapitäjiä eivätkä minkään tällaisen osapuolen edustajia.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana näiden eFTI-alustojen tai eFTI-palveluntarjoajien suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai huollossa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai joka voi vaarantaa niiden riippumattomuuden niissä vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimissa, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen.

5.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet moitteetonta ammattietiikkaa ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä osoittaen, eikä arviointilaitoksiin ja niiden henkilöstöön saa kohdistua mitään sellaista painostusta tai johdattelua – etenkään taloudellista painostusta tai johdattelua – joka saattaisi vaikuttaa arviointilaitosten ja niiden henkilöstön harkintaan tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien osalta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

6.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka tällaiselle laitokselle on osoitettu 12 ja 13 artiklassa ja joita varten se on ilmoitettu, siitä riippumatta, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on kaikissa tapauksissa ja kunkin sellaisen sertifiointimenettelyn osalta, jota varten se on ilmoitettu, oltava käytössään

a)  tarvittava henkilöstö, jolla on tekninen tietämys sekä riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

b)  tarvittavat kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että varmistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus. Sillä on oltava käytössään asianmukaiset toimintatavat ja menettelyt, joissa erotetaan toisistaan ilmoitettuna laitoksena suoritetut tehtävät ja muu toiminta;

c)  tarvittavat menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne sekä kyseessä olevan teknologian monimutkaisuus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää.

7.  Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

a)  vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;

b)  riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;

c)  asianmukaiset tiedot ja ymmärrys 9 artiklassa vahvistetuista vaatimuksista;

d)  kyky laatia vaatimustenmukaisuustodistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

8.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

9.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

10.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan tehtäviään 12 ja 13 artiklan tai niiden täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa laitosten toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suojattava.

11.  Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja asiaankuuluviin sääntelytoimiin tai varmistettava, että niiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö saa niistä tiedon.

(1)EUVL C 62, 15.2.2019, s. 265.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. maaliskuuta 2019.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).
(4)Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia, COM(2017) 134.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(10)EUVL C …
(11)Viittaukset ADR-, RID- ja ADN-sopimuksiin on ymmärrettävä siten kuin ne on määritelty direktiivin 2008/68/EY 2 artiklan 1, 2 ja 3 alakohdassa. Numerot viittaavat ADR‑, RID- ja ADN-sopimusten liitteisiin.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö