Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0140(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0060/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0060/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0139

Elfogadott szövegek
PDF 261kWORD 90k
2019. március 12., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Elektronikus áruszállítási információk ***I
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0279),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0191/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0060/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 265. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra az elektronikus áruszállítási információkról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0140

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Az áruszállítás és a logisztika hatékonysága létfontosságú az uniós gazdaság növekedése és versenyképessége, a belső piac működése, valamint Európai Unió összes régiójának társadalmi és gazdasági kohéziójának a szempontjából. [Mód. 1]

(1a)  Ennek a rendeletnek a célja, hogy csökkentse a szállítási információk feldolgozásának költségeit a hatóságok és a gazdasági szereplők között, és hogy javítsa a hatóságok jogérvényesítési képességeit, valamint, hogy ösztönözze a teherfuvarozás és a teherfuvarozási logisztika digitalizációját. [Mód. 2]

(2)  Az áruk mozgását nagy mennyiségű információ kíséri, amelyek cseréje még mindig papíralapon folyik az egyes vállalkozások, illetve a vállalkozások és a közigazgatási szervek között. A papíralapú dokumentumok használata jelentős adminisztratív terhet és többletköltséget jelent a logisztikai szolgáltatók és a kapcsolódó ágazatok (például a kereskedelem és a gyártás), különösen a kkv-k számára, számottevő adminisztrációs terhet jelent és negatív hatással van a környezetre. [Mód. 3]

(2a)  A szabályok tényleges és hatékony érvényesítése a belső piacon zajló tisztességes verseny előfeltétele. A végrehajtási eszközök további digitalizációja elengedhetetlen a végrehajtási kapacitások felszabadítása, a nemzetközi fuvarozókra és különösen a kkv-kra háruló szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése, a kockázatos kategóriába tartozó fuvarozókkal való célzottabb foglalkozás és a csalárd gyakorlatok feltárása érdekében. Ehhez a digitális, „okos” végrehajtáshoz az szükséges, hogy minden releváns információ papírmentes és elektronikus formában elérhető legyen az illetékes hatóságok számára. Ezért a jövőben szabályban kell rögzíteni az elektronikus szállítási dokumentumok használatát. Továbbá annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős tisztviselők, beleértve az út menti ellenőrzéseket végzőket, tiszta és átfogó képpel rendelkezzenek az ellenőrzött fuvarozókról, közvetlen és valós idejű eléréssel kell rendelkezniük valamennyi releváns információhoz, hogy gyorsabban és hatékonyabban észlelhessék a szabálysértéseket és rendellenességeket. [Mód. 4]

(3)  Uniós szinten nincs olyan egységes jogi keret, amely a közigazgatási szervektől megkövetelné a jogszabályok által előírt, vonatkozó áruszállítási információk elektronikus formában való elfogadását, és ez tekinthető a fő oknak, amiért nem sikerül haladást elérni a rendelkezésre álló elektronikus eszközök révén egyébként lehetséges egyszerűsítés és nagyobb hatékonyság irányába. A közigazgatási szervek részéről az elektronikus formában lévő információk elfogadásának a hiánya nem csupán az e szervek és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció gördülékenységét befolyásolja, hanem Unió-szerte gátolja a vállalkozások közötti egyszerűsített elektronikus kommunikáció fejlődését, és az adminisztratív költségek növekedéséhez fog vezetni, különösen a kkv-k esetében. [Mód. 5]

(4)  A közlekedésre vonatkozó uniós jog egyes területei megkívánják az illetékes hatóságoktól a digitalizált információk elfogadását, de ez messze nem terjed ki az összes kapcsolódó uniós jogszabályra. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében és azért, hogy az ellenőrzések, valamint a jogsértések megakadályozása hatékonyabb legyen, indokolt mindig lehetőséget biztosítani arra, hogy az áruszállításra vonatkozó, jogszabályban előírt információkat az Európai Unió teljes területén, valamint az Európai Unión belül végzett szállítási műveletek minden kapcsolódó fázisa tekintetében elektronikus eszközök alkalmazása útján lehessen a a hatóságok rendelkezésére bocsátani. E lehetőséget továbbá célszerű kiterjeszteni az összes, jogszabályban előírt információra és minden szállítási módra. A tagállamoknak általánosságban el kell fogadniuk az elektronikus szállítási okmányokat, és haladéktalanul meg kell erősíteniük és alkalmazniuk kell az e-CMR protokollt; A hatóságoknak ezért elektronikus úton tájékoztatniuk kell az érintett gazdasági szereplőket a jogszabályban előírt információk tekintetében, és saját adataikat digitális formátumban elérhetővé kell tenniük az alkalmazandó joggal összhangban. [Mód. 6]

(5)  A tagállamok hatóságai számára ezért indokolt előírni az elektronikusan rendelkezésre bocsátott információk elfogadását minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplőknek kötelességük rendelkezésre bocsátani a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban elfogadott uniós jogi aktusokban, illetőleg – a helyzet hasonlóságára való tekintettel – a hulladékszállításra vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelésüket igazoló információkat. Ugyanezt célszerű alkalmazni azokban az esetekben, amikor valamely tagállamnak a Szerződés harmadik részének VI. címében szabályozott kérdéssel foglalkozó nemzeti jogszabálya előírja olyan, jogszabályban előírt információk benyújtását, melyek részben vagy teljesen azonosak az említett uniós jogszabályokban meghatározott információkkal.

(5a)  Az adminisztratív terhek csökkentése és a korlátozott végrehajtási kapacitás felszabadítása érdekében a gazdasági szereplőket kötelezni kell arra, hogy az illetékes tagállami hatóságok számára elektronikus úton nyújtsák be a jogszabályban előírt információkat, és az az illetékes tagállami hatóságoknak elektronikus úton kell kommunikálniuk az érintett gazdasági szereplőkkel a jogszabályban előírt információk tekintetében. [Mód. 7]

(6)  Mivel e rendelet célja csak az információk kifejezetten elektronikus eszközökkel való benyújtásának nyújtásának a megkönnyítése és elősegítése a gazdasági szereplők és a közigazgatási szervek között, nem szabad, hogy az befolyásolja a jogszabályban előírt információk tartalmát meghatározó uniós rendelkezéseket vagy nemzeti törvényeket, és különösen nem szabad, hogy további követelményeket írjon elő a jogszabályban előírt információkkal kapcsolatban. Noha Mivel e rendelet célja a jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeknek papíralapú dokumentumok helyett elektronikus eszközök révén történő megfelelés lehetővé tétele, elő kell mozdítania európai platformok kialakulását az információk cseréjéhez és könnyű megosztásához. Nem szabad, hogy egyéb módon befolyásolja azokat az idevágó uniós rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a szóban forgó információk strukturált benyújtása céljából használt dokumentumokra vonatkozó követelményeket. A rendelet hasonlóképpen nem érintheti a hulladékszállításra vonatkozó uniós jogszabályoknak a szállításra vonatkozó eljárási követelményeket megállapító rendelkezéseit. E rendelet ezen kívül nem hatna ki a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben(3) rögzített nyilatkozattételi követelményekre vonatkozó rendelkezésekre, sem az annak rendelkezései alapján elfogadott végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. A Bizottságnak azonban értékelnie kell, hogy szükség van-e az Unió területén az áruk szállítására vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatási követelmények tartalmára vonatkozó rendelkezések kiigazítására az illetékes hatóságok végrehajtási képességeinek javítása érdekében. [Mód. 8]

(7)  Az információk cseréjére használt elektronikus eszközök e rendelettel összhangbantörténő alkalmazását indokolt úgy megszervezni, hogy az biztosítsa az érzékeny üzleti információk védelmét és tiszteletben tartsa azok titkosságát.

(8)  Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők minden tagállamban ugyanolyan módon tudják a vonatkozó információkat elektronikus formában benyújtani, közös, a Bizottság által elfogadandó előírásokra kell támaszkodni. Helyénvaló, hogy az ilyen előírások biztosítsák a vonatkozó, jogszabályban előírt információk tekintetében a különböző adatkészletek és -alkészletek átjárhatóságát, továbbá indokolt közös eljárásokat és részletes szabályokat meghatározniuk az érintett adatoknak az illetékes hatóságok általi hozzáféréséhez és feldolgozásához.

(9)  Az említett előírások meghatározásakor indokolt megfelelő figyelmet fordítani azokra a vonatkozó, adatcserét érintő előírásokra, amelyeket az uniós jog, a kapcsolódó, a multimodális adatcserét szabályozó európai és nemzetközi szabványok – ideértve az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit – rögzítenek. Ezenkívül figyelembe kell venni a gazdasági szereplők beruházásait és a következésképpen már létező módozatspecifikus adatmodelleket, valamint az európai interoperabilitási keretben(4) – a tagállamok közösen megállapodott megközelítése az európai digitális közszolgáltatások biztosításához – meghatározott elvek elveket és ajánlások rögzítenek ajánlásokat. Fontos továbbá valamennyi érintett fél megfelelő szerepvállalása ezeknek az előírásoknak a létrehozásához és előkészítéséhez. Megfelelő körültekintéssel indokolt eljárni annak érdekében, hogy ezek az előírások technológiasemlegesek, illetve az innovatív technológiákra nyitottak maradjanak. [Mód. 9]

(10)  E rendeletben kell meghatározni az azokra az információs és kommunikációtechnológiai platformokra vonatkozó funkcionális követelményeket, melyeket a gazdasági szereplők használhatnak a jogszabályban előírt áruszállítási információk elektronikus formátumban (eFTI) való rendelkezésre bocsátására az illetékes hatóságok felé (eFTI-platformok). A feltételeket a harmadik félként eljáró eFTI-platformszolgáltatók (eFTI-szolgáltatók) tekintetében is ki kell alakítani.

(11)  Ahhoz, hogy mind a tagállami hatóságokban, mind a gazdasági szereplőkben bizalom alakuljon ki az eFTI-platformoknak és eFTI-szolgáltatóknak az említett követelmények tekintetében való megfelelése terén, a tagállamok illetékes hatóságainak az Európai Parlament és Tanács 765/2008/EK rendeletének(5) megfelelő akkreditációval alátámasztott tanúsítási rendszert indokolt létrehozniuk. A viszonylag hosszú végrehajtási időszak miatt a Bizottságnak mérlegelnie kell, hogy az olyan technológiák, mint a blokklánc, hasonló eredményeket garantálnának-e, mint a tanúsítási rendszer, viszont jelentősen csökkentenék a költségeket a gazdasági szereplők és a tagállamok számára. [Mód. 10]

(12)  Az e rendelet szerinti elektronikus formátumban rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információk elfogadására vonatkozó kötelezettség végrehajtásához az egységes feltételek biztosítása érdekében indokolt a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(6) megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 11]

(13)  Indokolt különösen azzal a céllal végrehajtási hatásköröket a Bizottságra ruházni, hogy az az e rendeletben érintett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekkel kapcsolatban meghatározza a közös adatkészleteket és -alkészleteket, valamint az illetékes hatóságok számára a közös eljárásokat és részletes szabályokat az adott információkhoz való hozzáférés és azok elfogadása érdekében akkor, amikor az érintett gazdasági szereplők ezeket az információkat elektronikusan bocsátják rendelkezésre, ideértve a részletes szabályokat és műszaki előírásokat is. [Mód. 12]

(14)  Indokolt továbbá végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra abból a célból is, hogy meghatározza az eFTI-platformokkal és az eFTI-szolgáltatókkal kapcsolatos követelmények teljesítésének részletes szabályait. [Mód. 13]

(15)  A Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet megfelelő alkalmazása érdekében:

   az I. melléklet B. részének módosítására azon, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmények jegyzékeinek a beillesztése érdekében, melyek a tagállamok jogszabályaiban szerepelnek, és arról a tagállamok a Bizottságot e rendelettel összhangban értesítik;
   az I. melléklet A. részének módosítására a Bizottság által elfogadott, azon felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusok figyelembevétele érdekében, amelyek a jogszabályban előírt információkra vonatkozó új uniós követelményeket határoznak meg az áruk szállításával kapcsolatban;
   az I. melléklet B. részének módosítására a vonatkozó nemzeti jogszabályok bármely új rendelkezésének a beillesztésére, amely változásokat vezet be a jogszabályban előírt információkra vonatkozó nemzeti követelmények tekintetében, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó, jogszabályban előírt információkra vonatkozóan új követelményt állapít meg, amelyről a tagállamok a Bizottságot e rendelettel összhangban értesítik;
   e rendelet egyes technikai szempontjainak a kiegészítésére, nevezetesen az eFTI-platformok és eFTI-szolgáltatók tanúsítására vonatkozó szabályok tekintetében;
   az e rendeletben érintett, információkra vonatkozó követelmények illetékes hatóságok általi hozzáférésére és feldolgozására vonatkozó közös eljárások, műszaki előírások és részletes szabályok meghatározására, valamint az eFTI-platformok és az eFTI-szolgáltatók követelményeinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározására. [Mód. 14]

(16)  Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(7) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(17)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen az elektronikusan rendelkezésre bocsátott áruszállítási információk tagállami hatóságok általi elfogadása terén az egységes megközelítést biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a közös követelmények szükségszerűsége miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(18)  A jogszabályban előírt áruszállítási információk részeként a személyes adatok elektronikus eszközökkel való feldolgozását az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban szükséges megvalósítani(8).

(19)  A Bizottságnak el kell végeznie a rendelet értékelését. Információkat kell gyűjteni az értékeléshez tájékoztatásként, valamint a jogszabály által elérni kívánt célkitűzések teljesítésének felmérésére.

(20)  E rendelet nem alkalmazható hatékonyan az abban meghatározott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok hatálybalépéséig. E rendeletet ezért ... [dátum megadandó]-tól/től kezdődő hatállyal kell alkalmazni annak érdekében, hogy a Bizottságnak legyen ideje az említett jogi aktusok elfogadására.

(20a)  A Bizottságnak azonnal meg kell kezdenie a munkát a szükséges felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében, hogy elkerülje a további késedelmeket, és hogy elegendő időt biztosítson a gazdasági szereplők és a tagállamok felkészülésére. [Mód. 15]

(21)  A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal, amely ... [dátum megadandó]-án/én adott véleményt(10).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  E rendelet meghatározza az Európai Unió területén az áruk szállításához kapcsolódó, jogszabályban előírt információk elektronikus úton történő közlésének jogi keretét, ideértve interoperabilitását is. E célból a rendelet: [Mód. 16]

a)  rögzíti azokat a feltételeket, melyek alapján a tagállamok illetékes hatóságai kötelesek elfogadni az érintett gazdasági szereplők által elektronikusan rendelkezésre bocsátott nyújtott, jogszabályban előírt információkat; [Mód. 17]

aa)  rögzíti azokat a feltételeket, amelyek alapján az érintett gazdasági szereplőknek elektronikusan elérhetővé kell tenni a jogszabályban előírt információkat a tagállamok illetékes hatóságai számára; [Mód. 18]

ab)  meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok illetékes hatóságainak a jogszabályban előírt információk nyújtása tekintetében elektronikus úton tájékoztatniuk kell az érintett gazdasági szereplőket. [Mód. 19]

b)  rögzíti a jogszabályban előírt információk érintett gazdasági szereplők általi elektronikus rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályokat.

(2)  E rendelet a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az Európai Unió területén az áruszállítás feltételeit meghatározó uniós jogi aktusokban, illetőleg a hulladékszállításra vonatkozó feltételeket rögzítő jogi aktusokban meghatározott, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre, valamint az Unióban alkalmazandó nemzetközi egyezményekben az áruszállítás feltételeit meghatározó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre alkalmazandó. A hulladékszállítás tekintetében e rendelet az alkalmazandó uniós rendelkezéseknek megfelelően nem alkalmazandó a vámhivatali ellenőrzésekre. Azokat az uniós jogszabályokat, amelyekre e rendelet alkalmazandó, valamint a megfelelő, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket az I. melléklet A. része sorolja fel. [Mód. 20]

E rendelet a Szerződés harmadik részének VI. címében szabályozott kérdésekkel foglalkozó azon tagállami jogszabályokban meghatározott, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre is alkalmazandó, melyek az első albekezdésben említett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmények alapján nyújtott információkkal részben vagy teljes egészében azonos információk szolgáltatását írják elő.

A nemzeti jogszabályokat és a megfelelő, a második albekezdésben említett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket az I. melléklet B. része sorolja fel a 2. cikk (b) bekezdésében előírt eljárással összhangban.

(3)  A tagállamoknak legkésőbb … [az e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított egy év]-ig értesíteniük kell a Bizottságot a (2) bekezdés második albekezdésében említett nemzeti jogszabályi rendelkezésekről és az azoknak megfelelő, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekről, és ezeket bele kell foglalni az I. melléklet B. részébe. A tagállamok továbbá az adott rendelkezések elfogadásától számított egy hónapon belül értesítsék a Bizottságot bármely később elfogadott, a (2) bekezdés második albekezdésének hatálya alá tartozó új nemzeti jogszabályi rendelkezésről, a jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket módosító rendelkezésekről és a jogszabályban előírt információkra vonatkozóan új releváns követelményeket megállapító rendelkezésekről.

2. cikk

Az I. melléklet kiigazítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására vonatkozóan a következők valamelyike érdekében:

a)  hivatkozás felvétele a Bizottság által elfogadott felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusra, amely a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az áruszállítást szabályozó uniós jogi aktusokkal kapcsolatban új, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket határoz meg;

b)  hivatkozás felvétele az 1. cikk (3) bekezdésével összhangban a tagállamok által bejelentett nemzeti jogszabályokra és jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre;

ba)  hivatkozik az áruszállítást szabályozó más uniós jogi aktusokra, amelyek jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket határoznak meg; [Mód. 21]

bb)  hivatkozik az Unióban alkalmazandó olyan nemzetközi egyezményekre, amelyek az áruszállításhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket határoznak meg. [Mód. 22]

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.  „jogszabályban előírt információk”: dokumentum formájában vagy másként benyújtott, az Európai Unió területén történő áruszállításhoz – ideértve az árutovábbítást is – kapcsolódó információk, amelyeket az 1. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban valamely érintett gazdasági szereplő bocsát rendelkezésre annak érdekében hogy igazolja a kapcsolódó jogi aktusok vonatkozó követelményeinek való megfelelését;

2.  „jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmény”: jogszabályban előírt információk nyújtására vonatkozó követelmény;

3.  „elektronikus áruszállítási információk” (eFTI-k): jogszabályban előírt információknak az érintett gazdasági szereplő és az illetékes közigazgatási szerv közötti cseréje céljából elektronikus adathordozón feldolgozott adatelemek;

4.  „feldolgozás”: eFTI-ken végzett művelet vagy műveletsor, függetlenül attól, hogy azt automatikus eszközökkel végzik-e, például gyűjtés, rögzítés, rendezés, strukturálás, tárolás, kiigazítás vagy módosítás, visszakeresés, megtekintés, felhasználás, továbbítás útján történő közlés, terjesztés vagy másképpen történő rendelkezésre bocsátás, egyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

5.  „eFTI-platform”: információs és kommunikációs technológia (IKT) alapján működő, eFTI-k feldolgozására szánt megoldás, például operációs rendszer, működési környezet vagy adatbázis;

6.  „eFTI-platformfejlesztő”: természetes vagy jogi személy, aki/amely eFTI-platformot fejlesztett ki vagy szerzett meg saját gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, jogszabályban előírt információk feldolgozása vagy a szóban forgó platform piaci forgalomba helyezése céljából;

7.  „eFTI-szolgáltatás”: eFTI-platform segítségével – önmagában vagy más IKT-megoldással együtt, ideértve más eFTI-platformokat is – eFTI-k feldolgozását nyújtó szolgáltatás;

8.  „eFTI-szolgáltató”: természetes vagy jogi személy, aki/amely szerződés alapján eFTI-szolgáltatást nyújt az érintett gazdasági szereplőknek;

9.  „érintett gazdasági szereplő”: szállítási vagy logisztikai szolgáltató, illetve más természetes vagy jogi személy, aki/amely a jogszabályban előírt információkra vonatkozó megfelelő követelménnyel összhangban köteles jogszabályban előírt információkat az illetékes hatóságok rendelkezésre bocsátani ;

10.  „ember által olvasható formátum”: adatok olyan elektronikus megjelenítési módja, amely természetes személyek által további feldolgozás nélkül információként felhasználható;

11.  „géppel olvasható formátum”: adatok olyan elektronikus megjelenítési módja, amely gép általi automatikus feldolgozásra felhasználható;

12.  „megfelelőségértékelő szervezet”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 13. pontja szerinti megfelelőségértékelő szervezet, amelyet az említett rendelettel összhangban akkreditálnak valamely eFTI-platform vagy eFTI-szolgáltató megfelelőségének az értékelésére.

II. FEJEZET

Elektronikusan rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információk

4. cikk

Az érintett gazdasági szereplőkre vonatkozó követelmények

(1)  Amikor Az érintett gazdasági szereplők a jogszabályban előírt információkat elektronikusan bocsátanak bocsátják rendelkezésre,. aztEzt a 8. cikkel összhangban valamely tanúsított eFTI-platformon, illetve a 9. cikkel összhangban – ha van ilyen – tanúsított eFTI-szolgáltatók által feldolgozott adatok alapján tehetik meg. A jogszabályban előírt információkat géppel olvasható formátumban, illetve – az illetékes hatóság kérésére – ember számára olvasható formátumban kötelesek rendelkezésre bocsátani. [Mód. 24]

A géppel olvasható formátumban lévő információk rendelkezésre bocsátása valamely eFTI-platformhoz kapcsolódó, hitelesített, interoperábilis és védett kapcsolaton keresztül történik. Az érintett gazdasági szereplőknek közölniük kell az információhoz való hozzáférést biztosító internetes címet, valamint bármely más elemet, amely ahhoz szükséges, hogy az illetékes hatóság egyedileg azonosíthassa a jogszabályban előírt információkat. [Mód. 25]

Az ember számára olvasható formátumban lévő információk rendelkezésre bocsátása helyben, az érintett gazdasági szereplő vagy az illetékes hatóság tulajdonában lévő elektronikus eszközök képernyőjén történik.

(2)  A tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok számára lehetővé tegyék az érintett gazdasági szereplők által géppel olvasható formában, az (1) bekezdés második albekezdése szerint rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információk feldolgozását, a Bizottság által a 7. cikkben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően.

5. cikk

Az illetékes hatóságok általi elfogadás és a jogszabályban előírt információk nyújtása [Mód. 26]

A tagállamok illetékes hatóságai kötelesek az érintett gazdasági szereplők által a 4. cikknek megfelelően, elektronikusan rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információkat elfogadni.

A tagállamok illetékes hatóságainak a jogszabályban előírt információkat illetően elektronikus formában kell kapcsolatot tartaniuk az érintett gazdasági szereplőkkel. [Mód. 27]

6. cikk

Bizalmas üzleti információk

Az illetékes hatóságok, az eFTI-szolgáltatók és az érintett gazdasági szereplők kötelesek intézkedéseket tenni az e rendelet alapján feldolgozott és cserélt üzleti információk titkosságát biztosítani.

7. cikk

Közös eFTI-adatkészlet, eljárások és hozzáférési szabályok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban határozza meg a következőket felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők meghatározása érdekében: [Mód. 28]

a)  közös eFTI-adatkészlet és -alkészlet az adott, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, ideértve a közös eFTI-adatkészletben és -alkészletben szereplő egyes adatelemek megfelelő meghatározását;

b)  közös eljárások és részletes szabályok, ideértve a közös műszaki előírásokat az illetékes hatóságoknak az eFTI-platformokhoz való hozzáférése tekintetében, ami kiterjed az érintett gazdasági szereplők által elektronikusan rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információk feldolgozására.

ba)  közös eljárások és részletes szabályok az ebben az összefüggésben jogilag kötelező érvényű közleményeket kibocsátó természetes személyek vagy jogi személyek identitásának igazolására. [Mód. 29]

Az Unióban alkalmazandó, nemzetközi egyezményekben meghatározott, meglévő, szabványosított adatmodelleket és adatkészleteket referenciaként kell használni a közös eFTI adatok, eljárások és hozzáférési szabályok meghatározása során. [Mód. 30]

E végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. [Mód. 31]

III. FEJEZET

EFTI-PLATFORMOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

1. SZAKASZ

Az eFTI-platformokra és -szolgáltatásokra vonatkozó követelmények

8. cikk

Az eFTI-platformokra vonatkozó funkcionális követelmények

(1)  Az eFTI-platformok esetében a technológiai semlegesség és az átjárhatóság általános elvei az irányadók. A jogszabályban előírt információk feldolgozását végző eFTI-platformok olyan funkcionalitásokkal bírnak, melyek biztosítják, hogy: [Mód. 32]

a)  a személyes adatok adatokat kötelező legyen az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban feldolgozhatók legyenek feldolgozni; [Mód. 33]

b)  az üzleti adatok adatokat kötelező legyen a 6. cikkel összhangban feldolgozhatók legyenek feldolgozni; [Mód. 34]

ba)  az eFTI platformok és a bennük tárolt adatok interoperábilisak; [Mód. 35]

c)  egyedi elektronikus azonosító kapcsolat legyen megállapítható a feldolgozott adatok és azon meghatározott áruknak azok származási helye és célállomása között, egyetlen szállítási szerződés vagy fuvarlevél feltételeinek megfelelően történő fizikai szállítása között, amelyekre az adatokvonatkoznak, függetlenül a mennyiségtől, a konténerek, kiszerelési egységek számától, illetve a darabszámtól adatok vonatkoznak; [Mód. 36]

d)  adatfeldolgozást kizárólag jogosított és hitelesített hozzáférés alapján lehessen végezni;

e)  minden feldolgozási művelet megfelelően rögzítésre kerüljön annak érdekében, hogy – minimálisan – lehetővé váljon az egyes különálló műveleteknek, a műveletet végző természetes vagy jogi személynek, valamint az egyes adatelemeken végzett műveletek sorrendjének az azonosítása; amennyiben valamely művelet meglévő adatelem módosítására vagy törlésére terjed ki, az eredeti adatelemet meg kell őrizni;

ea)  az illetékes hatóságok azonnali hozzáféréssel rendelkezzenek minden releváns információhoz a nemzeti vagy uniós jogszabályok szerint, hogy biztosítsák a közrendet és a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az áruszállítást szabályozó uniós jogi aktusoknak való megfelelést; [Mód. 37]

f)  az adatok a vonatkozó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekkel összhangban megfelelő ideig archiválhatók és hozzáférhetők maradnak;

g)  gondoskodnak az adatok sérüléssel és eltulajdonítással szembeni védelméről;

h)  a feldolgozott adatelemek megfeleljenek az általános eFTI-adatkészleteknek és -alkészleteknek, továbbá az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén, vagy valamely tagállam hivatalos nyelveinek egyikén feldolgozhatók. [Mód. 38]

(1a)  Szabványosított eFTI-formátumot kell meghatározni, amely tartalmazza az I. melléklet A. részében felsorolt összes jogszabályban előírt információra vonatkozó követelményt és az I. melléklet B. részében felsorolt összes jogszabályban előírt információra vonatkozó követelményt a tagállamok által létrehozott eFTI-formátum egy kijelölt és külön részében. [Mód. 39]

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az (1) bekezdésben rögzített követelményekre vonatkozó részletes szabályok megállapítása érdekében. E végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. [Mód. 40]

9. cikk

Az eFTI-szolgáltatókra vonatkozó követelmények

(1)  Az eFTI-szolgáltató biztosítja, hogy

a)  adatokat kizárólag jogosított felhasználók, illetve világosan meghatározott felhasználói szerepeknek és feldolgozási jogoknak megfelelően, az eFTI-platformon belül dolgozzák fel, a vonatkozó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeknek megfelelően.

aa)  az adatok interoperábilisak; [Mód. 41]

b)  az adatokat megfelelő időtartamon négy éven keresztül tárolják, illetve legyenek hozzáférhetők, a vonatkozó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeknek megfelelően; [Mód. 42]

c)  a az illetékes hatóságok készen hozzáférjenek az eFTI-platformjaikon feldolgozott áruszállítási műveletekre vonatkozó, jogszabályban előírt információkhoz, amikor a hozzáférést az érintett gazdasági szereplő a az illetékes hatóságok számára biztosítja; [Mód. 43]

d)  az adatok megfelelően védettek legyenek, ideértve a jogosulatlan vagy törvénytelen feldolgozással, valamint a véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy sérülésekkel szembeni védelmet.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az (1) bekezdésben rögzített követelményekre vonatkozó részletes szabályok megállapítása érdekében. E végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. [Mód. 44]

3. SZAKASZ

Tanúsítás

10. cikk

Megfelelőségértékelő szervezetek

(1)  A megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálása a 765/2008/EK rendeletnek megfelelően történik azzal a céllal, hogy elvégezzék az eFTI-platformok és szolgáltatók tanúsítását az e rendelet 11. és 12. cikkében meghatározottak szerint.

(2)  Az akkreditáció érdekében a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a II. mellékletben meghatározott előírásokat.

(3)  A tagállamok kötelesek nyilvántartani az akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek, valamint az ezen szervezetek által tanúsított eFTI-platformok és eFTI-szolgáltatók aktualizált listáját a 11. és 12. cikknek megfelelően. A jegyzéket a hivatalos kormányzati internetes webhelyen keresztül teszik nyilvánosan elérhetővé. A jegyzéket rendszeresen minden alkalommal haladéktalanul. amint módosul a benne szereplő információ, de legkésőbb minden év március május 31-ig aktualizálni szükséges frissítik. [Mód. 45]

(4)  Minden év március május 31-ig a tagállam a Bizottság felé benyújtja a (3) bekezdés szerinti jegyzékeket annak a webhelynek a címével együtt, ahol a jegyzékeket közzéteszik. A Bizottság a hivatalos webhelyén ezeknek a webhelyeknek a címére mutató hivatkozásokat tesz közzé. [Mód. 46]

11. cikk

Az eFTI-platformok tanúsítása

(1)  Az adott eFTI-platformfejlesztő kérésére egy megfelelőségértékelő szervezet méri fel az eFTI-platform a 8. cikk (1) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelését. Ha az értékelés pozitív eredménnyel jár, megfelelőségi tanúsítvány kerül kiadásra. Ha az értékelés negatív eredménnyel jár, a megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a platform miért nem felel meg a követelményeknek.

(1a)   A verseny torzulásának elkerülése érdekében a tanúsítást független módon kell elvégezni. Biztosítani kell az Unióban alkalmazandó nemzetközi egyezményekben meghatározott, meglévő, szabványosított platformoknak való megfelelést. [Mód. 47]

(1b)  A meglévő informatikai rendszereket, amelyeket jelenleg a közlekedési ágazatban a gazdasági szereplők jogszabályban előírt információk szolgáltatására használnak, és amelyek megfelelnek a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott funkcionális követelményeknek, eFTI-platformokként kell tanúsítani. [Mód. 48]

(2)  A megfelelőségértékelő szervezetek vezetik a tanúsított eFTI-platformok aktualizált jegyzékét, illetve a negatív értékelést kapó szolgáltatókét is. Az aktualizált listát az érintett illetékes hatóságoknak tanúsítvány vagy negatív értékelés kiadásakor minden alkalommal megküldik.

(3)  Az illetékes hatóságok számára tanúsított eFTI-platformon rendelkezésre bocsátott információkhoz tanúsító jelölést mellékelnek.

(4)  Az eFTI-platformfejlesztőnek a tanúsítványa ismételt értékelését kell kérnie, amennyiben a 7. cikk (2) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokban elfogadott műszaki előírások módosulnak.

(5)  A Bizottság jogosult a tanúsításra, a tanúsító jelölések használatára és az eFTI-platformok tanúsításának megújítására vonatkozó szabályokat érintően, e rendelet kiegészítéseként, a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni.

12. cikk

Az eFTI-szolgáltatók tanúsítása

(1)  Az adott eFTI-szolgáltató kérésére egy megfelelőségértékelő szervezet méri fel az eFTI-szolgáltató a 9. cikk (1) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelését. Ha az értékelés pozitív eredménnyel jár, megfelelőségi tanúsítvány kerül kiadásra. Ha az értékelés negatív eredménnyel jár, a megfelelőségértékelő szervezet tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a szolgáltató miért nem felel meg a követelményeknek.

(2)  A megfelelőségértékelő szervezetek vezetik a tanúsított eFTI-szolgáltatók aktualizált jegyzékét, illetve a negatív értékelést kapó szolgáltatókét is. Az aktualizált listát az érintett illetékes hatóságok tanúsítvány vagy negatív értékelés kiadásakor minden alkalommal megkapják.

(3)  A Bizottság jogosult az eFTI-szolgáltatók tanúsítására vonatkozó szabályokat érintően, e rendelet kiegészítéseként, a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni.

IV. fejezet

FELHATALMAZÁS ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK

13. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk, a 7. cikk, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól … [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. [Mód. 49]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk, a 7. cikk, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 50]

(4)  A 2. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel aktusokat a hatálybalépésüket követő egy év elteltével kell alkalmazni. [Mód. 51]

(4a)   Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság biztosítja az érintett felekkel és képviseleti testületeikkel a megfelelő fórumokon – nevezetesen a 2018. szeptember 13-i C(2018)5921 bizottsági határozattal létrehozott szakértői csoport (digitális közlekedési és logisztikai fórum) révén – folytatott konzultációt. [Mód. 52]

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 2. cikk, a 10. cikk (5) bekezdése és 11. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

14. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. [Mód. 53]

V. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Felülvizsgálat

(1)  „A Bizottság legkésőbb … [az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően öt három évvel]-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát, és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.” A felülvizsgálat során különösen annak a lehetőségét kell megvizsgálni, hogy lehetséges-e a rendelet hatályát kiterjeszteni bizonyos vállalatok közötti információkra, amelyek szükségesek a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az áruszállítást szabályozó uniós jogi aktusok releváns követelményeinek való megfelelés bizonyításához. [Mód. 54]

(2)  A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

16. cikk

Monitoring

A tagállamok kétévente, illetve az első alkalommal legkésőbb … [az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően két évvel]-ig benyújtják a következő információkat a Bizottságnak:

1.  az illetékes hatóságok száma, melyek a 4. cikk (2) bekezdése értelmében végrehajtották az intézkedéseket a gazdasági szereplők által rendelkezésre bocsátott információkhoz való hozzáférés és azok feldolgozása érdekében;

2.  az érintett gazdasági szereplők száma, melyek a 4. cikk (1) bekezdése értelmében a tagállam illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátották a jogszabályban előírt információkat, szállítási mód szerinti bontásban.

Az információk benyújtására a nyilatkozattételi időszak minden évében sor kerül.

17. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet … [OP illessze be: a hatálybalépéstől számított négy e rendelet hatálybalépése után három év]-tól/-től kell alkalmazni. [Mód. 55]

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

A E RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

Az uniós jogban rögzített, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelmények

Az alábbi táblázat rögzíti a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az Európai Unió területén az áruszállítás feltételeit meghatározó uniós jogi aktusokban, illetőleg a hulladékszállításra vonatkozó feltételeket rögzítő jogi aktusokban meghatározott, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket:

Európai uniós jogszabályok

Információs tétel

11. tanácsi rendelet a fuvarozási díjakban és feltételekben jelentkező megkülönböztetés megszüntetéséről

HL 052. (1960.8.16., 1121–1126. o.)

A tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 92/106/EGK irányelv

HL L 368. (1992.12.17., 38–42. o.)

[COM(2017) 648 végleges – 2017/0290 (COD) hivatkozási számú javaslat a 92/106/EGK irányelv módosításáról]

1072/2009/EK rendelet a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól

(HL L 300., 2009.11.14., 72–87. o.)

[COM(2017) 0281 végleges – 2017/0123 (COD) hivatkozási számú javaslat a 1071/2009/EK rendelet és a 1072/2009/EK rendelet módosításáról]

A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról

(HL L 299., 2015.11.14., 1–142. o.)

2008/68/EK irányelv a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról

HL L 260. (2008.9.30., 13–59. o.)

Hivatkozás az ADR-re, RID-re, ADN-re(11)

1013/2006/EK rendelet a hulladékszállításról

(HL L 190., 2006.7.12., 1–98. o.)

A feladó neve és címe

6. cikk (1) bekezdés

3. cikk (hivatkozás a 11. tanácsi rendelet 6. cikkére)

 

 

 

 

 

 

Áruk jellege és tömege

6. cikk (1) bekezdés

3. cikk (hivatkozás a 11. tanácsi rendelet 6. cikkére)

 

 

 

 

 

 

Az áruk szállításra való átvételének a helye és napja

6. cikk (1) bekezdés

3. cikk (hivatkozás a 11. tanácsi rendelet 6. cikkére)

 

 

 

 

 

 

Az áruk átadásának a helye

6. cikk (1) bekezdés

3. cikk (hivatkozás a 11. tanácsi rendelet 6. cikkére)

 

 

 

 

 

 

A használandó útvonal vagy a megteendő távolság, amennyiben ezek a tények a szokványosan alkalmazandótól eltérő díjat indokolnak

6. cikk (1) bekezdés

3. cikk (hivatkozás a 11. tanácsi rendelet 6. cikkére)

 

 

 

 

 

 

Határátkelőhely, ha van

6. cikk (1) bekezdés

3. cikk (hivatkozás az 1960. június 27-i 11. tanácsi rendelet 6. cikkére)

 

 

 

 

 

 

Vasúti felrakó és kirakodó állomások

 

3. cikk

 

 

 

 

 

 

Belvízi úton lévő felrakó és kirakodó kikötők

 

3. cikk

 

 

 

 

 

 

Tengeri felrakó és kirakodó kikötők

 

3. cikk

 

 

 

 

 

 

Az érintett vasútállomásokon, belvízi úton vagy tengeri kikötőkben a vasúti vagy kikötői hatóságok által adott pecsét, amikor az út adott része vasúton, belvízi úton vagy tengeren teljesült

 

3. cikk

 

 

 

 

 

 

[A feladó neve, címe, kapcsolattartási adatai és aláírása]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés a) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A kombinált szállítási művelet Unión belüli megkezdésének helye és időpontja]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés b) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A címzett neve, címe és kapcsolattartási adatai]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés c) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A kombinált szállítási művelet Unión belüli befejezésének helye és időpontja]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés d) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A kombinált szállítási művelet Unión belüli megkezdésének helye és befejezésének helye között légvonalban mért távolság]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés e) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A kombinált szállítási művelet útvonalának feladó által aláírt leírása, ideértve legalább az egyes szakaszok alábbi adatait, ideértve azokat minden egyes, olyan szállítási mód tekintetében, amelyen az Unión belüli művelet nem közúti szakaszát képezik:

i. szakaszok sorrendje (azaz első szakasz, nem közúti szakasz vagy végső szakasz);

ii. a fuvarozó neve, címe és kapcsolattartási adatai;

iii. szállítási mód és annak sorrendje a műveletben.]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés f) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A szállított intermodális rakodási egység azonosítása]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés g) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A kezdeti közúti szállítási szakasz esetében:

i. az átrakodás helye nem közúti szakaszra;

ii. a kezdeti közúti szállítási szakasz távolsága légvonalban a szállítási helye és az első átrakodó terminál között;

iii. ha a kezdeti közúti szakasz teljesült, a közúti fuvarozó aláírása a közúti szakasz szállítási műveletének az elvégzése igazolásaként]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés h) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A végső közúti szállítási szakasz esetében:

i. a hely, ahol az áruk átvételre [átrakásra] kerülnek a nem közúti szakaszról (vasúti, belvízi vagy tengeri szállítás);

ii. a végső közúti szállítási távolsága légvonalban az átrakodás helye és a kombinált szállítási művelet Unión belüli befejezési helye között); ]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés i) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

[A nem közúti szakasz esetében:

i. ha a nem közúti szakasz teljesült, a fuvarozó (illetve fuvarozók, amennyiben a nem közúti szakaszon két vagy több nem közúti művelet zajlik) aláírása a nem közúti szakasz szállítási műveletének az elvégzése igazolásaként;

ii. ha az elérhető, az érintett vasúti vagy kikötői hatóságok aláírása vagy pecsétje a kapcsolódó (vasúti pályaudvari vagy kikötői) terminálokban a nem közúti szakasz művelete során annak igazolására, hogy a nem közúti szakasz vonatkozó része teljesült. ]

 

 

[3. cikk (2) bekezdés j) pont (felváltja a 92/106/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét)]

 

 

 

 

 

A feladó neve, címe és aláírása

 

 

 

8. cikk (3) bekezdés a) pontj

[8. cikk (3) bekezdés a) pont (módosításra nincs javaslat)]

 

 

 

A fuvarozó neve, címe és aláírása

 

 

 

8. cikk (3) bekezdés b) pont

[8. cikk (3) bekezdés b) pont (módosításra nincs javaslat)]

 

 

 

A címzett neve és címe, valamint aláírása és a szállítás napja, amennyiben az áruk már megérkeztek

 

 

 

8. cikk (3) bekezdés c) pont

[8. cikk (3) bekezdés c) pont (módosításra nincs javaslat)]

 

 

 

Az áruk átvételének helye és dátuma, illetve a szállításra kijelölt hely

 

 

 

8. cikk (3) bekezdés d) pont

[8. cikk (3) bekezdés d) pont (módosításra nincs javaslat)]

 

 

 

Az áruk természetének és csomagolási módjának közismert megnevezése, illetve veszélyes áruk esetében az általánosan elismert megnevezés, továbbá a csomagok száma és különleges jelzéseik és számozásuk

 

 

 

8. cikk (3) bekezdés e) pont

[8. cikk (3) bekezdés e) pont (módosításra nincs javaslat)]

 

 

 

Az áruk bruttó tömege vagy más módon kifejezett mennyisége

 

 

 

8. cikk (3) bekezdés f) pont

[8. cikk (3) bekezdés f) pont (módosításra nincs javaslat)]

 

 

 

A gépjármű és a pótkocsik rendszáma

 

 

 

8. cikk (3) bekezdés g) pont

[8. cikk (3) bekezdés g) pont (módosításra nincs javaslat)]

 

 

 

A meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosítója

 

 

 

 

 

A melléklet 6.3.2.6. a) pontja

 

 

A szállítmány egyedi azonosítója, például az (egyedi vagy összevont) légi fuvarlevél száma

 

 

 

 

 

A melléklet 6.3.2.6. b) pontja

 

 

A szállítmány tartalma (**)

 

 

 

 

 

A melléklet 6.3.2.6. c) pontja

 

 

A szállítmány védelmi státusza a következők megadásával:

- „SPX”, ami azt jelenti, hogy biztonságos az utasokat, a kizárólag rakományt és kizárólag postai küldeményeket szállító légi járművek számára, vagy

- „SCO”, ami azt jelenti, hogy biztonságos a kizárólag rakományt és kizárólag postai küldeményeket szállító légi járművek számára, vagy

- „SHR”, ami azt jelenti, hogy biztonságos az utasokat, a kizárólag rakományt és kizárólag postai küldeményeket szállító légi járművek számára a kiemelt kockázatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően

 

 

 

 

 

A melléklet 6.3.2.6. d) pontja

 

 

A védelmi státusz megállapításának alapja, vagyis:

- „KC”, ami azt jelenti, hogy ismert szállítótól érkezett, vagy

- „AC”, ami azt jelenti, hogy listás szállítótól érkezett, vagy

- „RA”, ami azt jelenti, hogy azt meghatalmazott ügynök választotta ki, vagy

- Az alkalmazott átvilágítás eszköze vagy módja, vagy

- A szállítmánynak az átvilágítás alóli mentesítésének alapja

 

 

 

 

 

A melléklet 6.3.2.6. e) pontja

 

 

A védelmi státuszt megállapító személy neve vagy azzal egyenértékű azonosító jele, valamint a megállapítás napja és időpontja

 

 

 

 

 

A melléklet 6.3.2.6. f) pontja

 

 

Azon meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi azonosítója, amely a más meghatalmazott ügynök által a szállítmányra vonatkozóan megállapított védelmi státuszt elfogadta

 

 

 

 

 

A melléklet 6.3.2.6. g) pontja

 

 

A fuvarokmányban feltüntetendő általános információk

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1. pont

 

Tartályhajóval történő szállítás esetén feltüntetendő általános információk

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2. pont – csak ADN

 

Az ADR, az RID és az ADN megfelelő mellékleteinek 5.4. pontjában foglalt egyedi rendelkezéseknek megfelelően egyes veszélyesáru-típusok, egyes szállítóeszközök, valamint különböző szállítási módokat tartalmazó szállítási lánc esetén feltüntetendő egyedi információk

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3. – 5.4.1.1.21. pont – ADR és RID

5.4.1.1.3. – 5.4.1.1.22. pont – ADN

 

Egyes veszélyesáru-osztályok esetén feltüntetendő kiegészítő és különös információk

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2. pont

 

Nem veszélyes áruk

 

 

 

 

 

 

5.4.1.5. pont

 

Konténeres csomagolás tanúsítványa

 

 

 

 

 

 

5.4.2. pont

 

Írásos utasítások

 

 

 

 

 

 

5.4.3. pont

 

Az 1013/2006/EK rendelet 4. cikke alapján előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó hulladékszállítmányok esetén a bejelentőlapon feltüntetendő információk

 

 

 

 

 

 

 

IA. melléklet

Az 1013/2006/EK rendelet 4. cikke alapján előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó hulladékszállítmányok esetén a kísérődokumentumban feltüntetendő információk

 

 

 

 

 

 

 

IB. melléklet

Az 1013/2006/EK rendelet 18. cikkében foglalt általános információs követelmények hatálya alá tartozó hulladékszállítmányokat kísérő dokumentumban feltüntetendő információk

 

 

 

 

 

 

 

VII. melléklet

Tagállami jog

Az alábbi táblázat felsorolja a tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályait, melyek a Szerződés harmadik része VI. címe alatt szabályozott kérdésekkel foglalkoznak, továbbá – részben vagy teljes egészében – az e melléklet A. részében meghatározott információkkal azonos információk átadását írják elő.

[Tagállam]

Jogszabály

Információs tétel

[Jogszabályi hivatkozás]

[Jogszabályi hivatkozás]

[…]

[Jogszabályi hivatkozás])

[A vonatkozó jogi aktusbeli cikkben meghatározott információs tétel]

[Hivatkozás cikkre]

[Hivatkozás cikkre]

 

[Hivatkozás cikkre]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[A vonatkozó jogi aktusbeli cikkben meghatározott információs tétel]

[Hivatkozás cikkre]

[Hivatkozás cikkre]

[…]

[Hivatkozás cikkre]

[Tagállam]

Jogszabály

Információs tétel

[Jogszabályi hivatkozás]

[Jogszabályi hivatkozás]

[…]

[Jogszabályi hivatkozás])

[A vonatkozó jogi aktusbeli cikkben meghatározott információs tétel]

[Hivatkozás cikkre]

[Hivatkozás cikkre]

 

[Hivatkozás cikkre]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[A vonatkozó jogi aktusbeli cikkben meghatározott információs tétel]

[Hivatkozás cikkre]

[Hivatkozás cikkre]

[…]

[Hivatkozás cikkre]

II. MELLÉKLET

A BEJELENTETT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.  A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 2–11. pontban meghatározott követelményeket.

2.  A megfelelőségértékelő szervezetet egy tagállam nemzeti jogszabályai szerint kell létrehozni, és jogi személyiséggel rendelkezik.

3.  A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa értékelt szervezettől, eFTI-platformtól vagy -platformszolgáltatótól.

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa értékelt eFTI-platform vagy -platformszolgáltató tervezésében, gyártásában, szállításában, összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől.

4.  A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső vezetése és a megfelelőségértékelési feladatokat végző személyzete nem lehet annak az eFTI-platformnak vagy -platformszolgáltatónak a tervezője, gyártója, szállítója, létesítője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelyet értékelnek, valamint nem lehet az érintett felek meghatalmazott képviselője sem.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és megfelelőségértékelést végző személyzete nem vehet részt közvetlenül ezen eFTI-platform vagy -platformszolgáltató tervezésében, gyártásában/kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselhet ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt továbbá olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét a bejelentett megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatainak és alvállalkozóinak a tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységei bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

5.  A megfelelőségértékelő szervezet és személyzete a legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és az adott szakterületen elvárható műszaki felkészültséggel végzi megfelelőségértékelési tevékenységeit, és független minden olyan – különösen pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely – különösen a tevékenysége eredményeiben érdekelt személyek vagy azok csoportjai részéről – alkalmas az ítélőképességének vagy megfelelőségértékelési tevékenysége eredményeinek befolyásolására.

6.  A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára a 12. és 13. cikkben előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.

A megfelelőségértékelő szervezetnek – mindenkor, minden tanúsítási eljárás esetében, amelyre bejelentették – rendelkeznie kell a következőkkel:

a)  olyan személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b)  a megfelelőségértékelés során követett eljárások olyan leírása, amely biztosítja ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát. A szervezetnek megfelelő iránymutatásokkal és eljárásokkal kell rendelkeznie a bejelentett szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére;

c)  olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége során kellően figyelembe tudja venni egy vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, a kérdéses technológia összetettségi fokát.

A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel.

7.  A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzet a következőkkel rendelkezik:

a)  alapos műszaki és szakmai szakképzettség az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre kiterjedően, amelyre a megfelelőségértékelő szervezetet bejelentették;

b)  megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről, és megfelelő hatáskör a szóban forgó értékelések elvégzésére;

c)  a 9. cikkben rögzített követelmények megfelelő ismerete és megértése;

d)  az értékelések elvégzését igazoló megfelelőségi tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítésére való alkalmasság.

8.  Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és megfelelőségértékelést végző személyzet pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és az értékelést végző személyzetnek a javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.

9.  A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a megfelelőségértékelésért.

10.  A megfelelőségértékelő szervezet személyzete a szakmai titoktartás szabályait alkalmazza minden olyan információra, amelyet a 12. és 13. cikk vagy bármely, azt átültető nemzeti jogszabály szerinti feladatkörében szerzett, kivéve azon tagállam illetékes hatóságai irányában, ahol a tevékenységét gyakorolja. A tulajdonjogoknak védelmet kell élvezniük.

11.  A megfelelőségértékelő szervezet vegyen részt, illetve biztosítsa, hogy a megfelelőségértékelő feladatok elvégzéséért felelős személyzete tájékoztatást kapjon a vonatkozó szabványosítási tevékenységekről, valamint a kapcsolódó szabályozási tevékenységekről.

(1)HL C 62., 2019.2.15., 265. o.
(2)Az Európai Parlament 2019. március 12-i álláspontja.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).
(4)Európai interoperabilitási keret – Végrehajtási stratégia, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (COM(2017)0134).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(7)HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(8)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
(9)Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
(10)HL C…
(11)Az ADR-re, az RID-re és az ADN-re való hivatkozásokat a 2008/68/EK irányelv 2. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alapján kell értelmezni. A hivatkozott számok az ADR, az RID és az ADN megfelelő mellékleteire utalnak.

Utolsó frissítés: 2020. március 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat