Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0140(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0060/2019

Pateikti tekstai :

A8-0060/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0139

Priimti tekstai
PDF 301kWORD 69k
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Elektroninė krovinių vežimo informacija ***I
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0279),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį ir į 192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0191/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Europos regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0060/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 265.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../... dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos
P8_TC1-COD(2018)0140

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  krovinių vežimo ir logistikos efektyvumas nepaprastai svarbus Sąjungos ekonomikos augimui ir konkurencingumui, vidaus rinkos veikimui bei visų Sąjungos regionų socialinei ir ekonominei sanglaudai; [1 pakeit.]

(1a)  šio reglamento tikslas – sumažinti valdžios institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų transporto informacijos tvarkymo išlaidas, pagerinti institucijų galimybes užtikrinti vykdymą ir skatinti krovinių transporto ir logistikos skaitmeninimą; [2 pakeit.]

(2)  vykstant prekių judėjimui įmonės tarpusavyje ir su valdžios institucijomis keičiasi dideliu kiekiu informacijos – ja vis dar keičiamasi teikiant popierinius dokumentus. Dėl popierinių dokumentų naudojimo logistikos veiklos vykdytojai ir susijusios pramonės šakos (pavyzdžiui, prekyba ir gamyba), visų pirma, MVĮ, patiria didelę administracinę naštą ir papildomas išlaidas, pavyzdžiui, neigiamą poveikį aplinkai; [3 pakeit.]

(2a)  veiksmingas ir efektyvus taisyklių vykdymo užtikrinimas yra būtina sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje sąlyga. Nepaprastai svarbu toliau skaitmeninti vykdymo užtikrinimo priemones, kad būtų sudarytos galimybės naudoti vykdymo užtikrinimo pajėgumus, sumažinta tarptautiniams vežėjams, visų pirma MVĮ, tenkanti nereikalinga administracinė našta, labiau atsižvelgta į didelės rizikos vežėjus ir nustatyta nesąžininga praktika. Siekiant šio skaitmeninio, pažangaus vykdymo užtikrinimo būtina, kad visa susijusi informacija taptų bepopierė ir kompetentingoms institucijoms būtų teikiama elektroniniu būdu. Todėl ateityje elektroninių transporto dokumentų naudojimas turėtų tapti taisykle. Be to, siekiant, kad vykdymą užtikrinantys pareigūnai, įskaitant tuos, kurie atlieka patikrinimus keliuose, turėtų aiškų ir išsamų bendrą supratimą apie tikrinamus vežėjus, jiems reikia suteikti tiesioginę ir tikralaikę prieigą prie visos susijusios informacijos, kad jie galėtų greičiau ir veiksmingiau nustatyti pažeidimus ir anomalijas; [4 pakeit.]

(3)  nėra nustatyta Sąjungos lygmeniu taikytinos vienodos teisinės sistemos, pagal kurią valdžios institucijų būtų reikalaujama priimti elektroniniu būdu teikiamą atitinkamą krovinių vežimo informaciją, kurią pagal teisės aktus reikalaujama teikti, ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl naudojant esamas elektronines priemones nedaroma pažangos paprastinant esamas procedūras ir didinant efektyvumą. Tai, kad valdžios institucijos nepriima elektroniniu būdu teikiamos informacijos, ne tik turi įtakos jų ryšių su veiklos vykdytojais efektyvumui, bet ir netiesiogiai trukdo Sąjungoje įmonėms sukurti paprastesnes elektronines ryšių palaikymo priemones įmonėms tarpusavyje keistis informacija ir padidins administravimo išlaidas, ypač MVĮ; [5 pakeit.]

(4)  kai kurių sričių Sąjungos teisės aktais, susijusiais su vežimu, reikalaujama, kad kompetentingos institucijos priimtų suskaitmenintą informaciją, tačiau šie reikalavimai nustatyti ne visuose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir užtikrinti veiksmingesnę kontrolę ir reagavimą į pažeidimus, turėtų būti užtikrinta galimybė visoje Sąjungos teritorijoje ir bet kuriuo atitinkamu Sąjungoje vykdomos vežimo veiklos etapu naudotis elektroninėmis priemonėmis teikiant institucijoms reglamentavimo informaciją apie krovinių vežimą. Be to, ši galimybė turėtų būti taikoma teikiant visą su visų rūšių vežimu susijusią reglamentavimo informaciją. Valstybės narės paprastai turėtų pripažinti elektroninius transporto dokumentus ir nedelsdamos ratifikuoti bei taikyti e-CMR protokolą. Todėl valdžios institucijos turėtų elektroniniu būdu bendrauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais, kiek tai susiję su reglamentavimo informacija, ir užtikrinti, kad jų duomenys būtų prieinami skaitmeniniu būdu, laikantis taikytinos teisės; [6 pakeit.]

(5)  taigi turėtų būti nustatytas reikalavimas valstybių narių institucijoms priimti elektroninėmis priemonėmis teikiamą informaciją, jei ekonominės veiklos vykdytojai privalo teikti informaciją kaip įrodymą, kad yra laikomasi reikalavimų, patvirtintų Sąjungos teisės aktuose, priimtuose pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį arba, panašiomis aplinkybėmis, – pagal Sąjungos teisės aktus dėl atliekų vežimo. Ta pati tvarka turėtų būti taikoma, jei pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus, susijusius su klausimais, kurie reglamentuojami Sutarties trečiosios dalies VI antraštine dalimi, reikalaujama teikti reglamentavimo informaciją, kuri visiškai arba iš dalies atitinka pagal šiuos Sąjungos teisės aktus teiktiną informaciją;

(5a)  siekiant sumažinti administracinę naštą ir sudaryti galimybes naudoti nepakankamus vykdymo užtikrinimo pajėgumus, turėtų būti reikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai elektroniniu būdu teiktų reglamentavimo informaciją valstybių narių kompetentingoms institucijoms, o valstybių narių kompetentingos institucijos elektroniniu būdu bendrautų su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais apie reglamentavimo informacijos teikimą; [7 pakeit.]

(6)  kadangi šis reglamentas skirtas tik informacijos teikimui (konkrečiai – elektroninėmis priemonėmis) tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir administravimo įstaigų palengvinti ir skatinti, juo neturėtų būti daroma poveikio Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatoms, kuriomis nustatomas reglamentavimo informacijos turinys, ir visų pirma neturėtų būti įvedama jokių papildomų reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją. Nors Kadangi šiuo reglamentu siekiama elektroninėmis priemonėmis, o ne naudojant popierinius dokumentus, užtikrinti reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją laikymąsi, juo turėtų būti sudaryta galimybė plėtoti Europos platformas siekiant keistis ir lengvai dalyti informacija. Jis neturėtų niekaip kitaip paveikti susijusių Sąjungos nuostatų dėl reikalavimų, susijusių su dokumentais, kurie turėtų būti naudojami atitinkamai informacijai struktūriškai teikti. Lygiai taip pat šis reglamentas neturėtų paveikti Sąjungos teisės aktų dėl atliekų vežimo nuostatų, kuriomis nustatomi vežimo procedūriniai reikalavimai. Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nedarant poveikio nuostatoms dėl ataskaitų teikimo, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013(3) arba laikantis jo sąlygų priimtuose įgyvendinimo arba deleguotuosiuose aktuose. Vis dėlto, Komisija turėtų įvertinti, ar nuostatos dėl reglamentavimo informacijos reikalavimų, susijusių su prekių vežimu Sąjungos teritorijoje, turinio turi būti pritaikytos, siekiant pagerinti kompetentingų institucijų vykdymo užtikrinimo gebėjimus; [8 pakeit.]

(7)  informacijos mainai elektroninėmis priemonėmis pagal šį reglamentą turėtų būti vykdomi taip, kad būtų užtikrintas neskelbtinos komercinės informacijos saugumas ir konfidencialumas;

(8)  kad visose valstybėse narėse veiklos vykdytojai galėtų vienodai elektroniniu būdu teikti atitinkamą informaciją, reikia taikyti bendras specifikacijas, kurias turėtų priimti Komisija. Šiomis specifikacijomis turėtų būti užtikrintas įvairių duomenų rinkinių ir jų sudedamųjų dalių, susijusių su atitinkama reglamentavimo informacija, sąveikumas, taip pat šiose specifikacijose turėtų būti nustatytos bendros procedūros ir išsamios taisyklės dėl kompetentingų institucijų teisės gauti šią informaciją ir ją tvarkyti;

(9)  nustatant šias specifikacijas turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į atitinkamas keitimosi duomenimis specifikacijas, nustatytas susijusiuose Sąjungos teisės aktuose bei susijusiuose Europos ir tarptautiniuose su įvairiarūšiu vežimu susijusių duomenų mainų standartuose, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Taip pat reikėtų atsižvelgti į ekonominės veiklos vykdytojų padarytas investicijas, taigi į jau esamus konkrečius duomenų modelius, ir į principus ir rekomendacijas, pateiktus komunikate „Europos sąveikumo sistema“(4), kuriame nustatytas požiūris į Europos skaitmeninių viešųjų paslaugų, dėl kurių valstybės narės bendrai susitarė, teikimą. Be to, kuriant ir rengiant tas specifikacijas svarbu, kad visos susijusios suinteresuotosios šalys tinkamai dalyvautų. Reikėtų tinkamai pasirūpinti, kad šios specifikacijos būtų neutralios technologijų požiūriu ir atviros naujoviškoms technologijoms; [9 pakeit.]

(10)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti veikimo reikalavimai, taikytini informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamoms platformoms, kuriomis ekonominės veiklos vykdytojai galėtų naudotis siekdami elektroniniu formatu teikti kompetentingoms institucijoms reglamentavimo informaciją apie krovinių vežimą (toliau – eFTI) (toliau – eFTI platformos). Taip pat turėtų būti nustatytos sąlygos, taikytinos eFTI platformų paslaugų teikėjams, kurie yra trečiosios šalys (toliau – eFTI paslaugų teikėjai);

(11)  siekdamos didinti valstybių narių institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų pasitikėjimą tuo, kad eFTI platformos ir eFTI paslaugų teikėjai atitinka tuos reikalavimus, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų įdiegti sertifikavimo sistemą, grindžiamą akreditavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008(5). Dėl palyginti ilgo įgyvendinimo laikotarpio Komisija turėtų įvertinti, ar tokios technologijos, kaip blokų grandinės technologija, galėtų užtikrinti panašų į sertifikavimo sistemos rezultatą, kartu iš esmės sumažindamos ekonominės veiklos vykdytojų ir valstybių narių išlaidas; [10 pakeit.]

(12)  kad būtų užtikrintos vienodos įpareigojimo priimti pagal šį reglamentą elektroniniu formatu teikiamą reglamentavimo informaciją įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(6); [11 pakeit.]

(13)  visų pirma įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti siekiant nustatyti reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją, įeinantiems į šio reglamento taikymo sritį, vykdyti skirtą bendrą duomenų rinkinį ir jo sudedamąsias dalis, taip pat bendras procedūras ir išsamias taisykles dėl kompetentingų institucijų teisės gauti ir tvarkyti šią informaciją (jei atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai ją teikia elektroninėmis priemonėmis), įskaitant išsamias taisykles ir technines specifikacijas; [12 pakeit.]

(14)  be to, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti siekiant nustatyti išsamias eFTI platformoms ir eFTI paslaugų teikėjams taikytinų reikalavimų įgyvendinimo taisykles; [13 pakeit.]

(15)  tinkamam šio reglamento taikymui užtikrinti Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį:

   siekiant iš dalies pakeisti I priedo B dalį, kad į ją būtų įtraukti valstybių narių teisės aktuose pateiktų reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją sąrašai, apie kuriuos valstybės narės pagal šį reglamentą praneša Komisijai;
   siekiant iš dalies pakeisti I priedo A dalį, kad būtų atsižvelgiama į visus Komisijos priimtus deleguotuosius ar įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi Sąjungos nauji vežant krovinius taikytini reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją;
   siekiant iš dalies pakeisti I priedo B dalį, kad į ją būtų įtrauktos visos naujos susijusių nacionalinės teisės aktų nuostatos, kuriomis nustatoma reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją pakeitimų arba nustatoma naujų atitinkamų reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją, įeinančių į šio reglamento taikymo sritį, apie kuriuos valstybės narės pagal šį reglamentą praneša Komisijai;
   siekiant papildyti tam tikrus techninius šio reglamento aspektus, konkrečiai – susijusius su eFTI platformų ir eFTI paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklėmis;
   siekiant nustatyti bendras procedūras, technines specifikacijas ir išsamias taisykles, skirtas kompetentingoms institucijoms, kai jos turi prieigą prie atitinkamų informacijos reikalavimų, kuriems taikomas šis reglamentas, ir juos tvarko, taip pat išsamias eFTI platformoms ir eFTI paslaugų teikėjams taikomų reikalavimų įgyvendinimo taisykles; [14 pakeit.]

(16)  ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(7) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(17)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti vienodo požiūrio į elektroninėmis priemonėmis teikiamos reglamentavimo informacijos apie krovinių vežimą priėmimą valstybių narių institucijose taikymą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi, remiantis tuo, kad būtina nustatyti bendrus reikalavimus, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(18)  elektroninėmis priemonėmis tvarkant asmens duomenis, kuriuos reikalaujama pateikti teikiant reglamentavimo informaciją apie krovinių vežimą, turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679(8);

(19)  Komisija turėtų atlikti šio reglamento taikymo vertinimą. Siekiant pagrįsti šį vertinimą ir įvertinti šio teisės akto veiksmingumą įgyvendinant tikslus, kurių juo siekiama, turėtų būti surinkta reikiama informacija;

(20)  šis reglamentas negali būti veiksmingai taikomas, kol neįsigalios jame numatyti deleguotieji ir įgyvendinimo aktai. Taigi šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo ... [įrašyti datą], kad Komisija turėtų laiko priimti šiuos aktus;

(20a)  Komisija turėtų nedelsdama pradėti rengti reikalingus deleguotuosius aktus, kad išvengtų tolesnio vėlavimo ir užtikrintų, jog ekonominės veiklos vykdytojai ir valstybės narės turėtų pakankamai laiko pasirengti; [15 pakeit.]

(21)  vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001(9) 28 straipsnio 2 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu; jis pateikė nuomonę ... [įrašyti datą](10),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatoma reglamentavimo informacijos, susijusios su prekių vežimu Sąjungos teritorijoje, teikimo elektroninėmis ryšių palaikymo priemonėmis teisinė sistema, įskaitant jos sąveikumą. Šiuo tikslu šiame reglamente: [16 pakeit.]

a)  nustatomos sąlygos, pagal kurias valstybių narių kompetentingos institucijos privalo priimti atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų elektroninėmis priemonėmis teikiamą pateiktą reglamentavimo informaciją; [17 pakeit.]

aa)  nustatomos sąlygos, pagal kurias reikalaujama, kad atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai elektroniniu būdu teiktų valstybių narių kompetentingoms institucijoms reglamentavimo informaciją; [18 pakeit.]

ab)  nustatomos sąlygos, pagal kurias reikalaujama, kad valstybių narių kompetentingos institucijos elektroniniu būdu bendrautų su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais apie reglamentavimo informacijos teikimą; [19 pakeit.]

b)  nustatomos taisyklės dėl paslaugų, susijusių reglamentavimo informacija, kurią atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai teikia elektroninėmis priemonėmis, teikimo.

2.  Šis reglamentas taikomas reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją, pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį nustatytiems Sąjungos teisės aktuose, kuriais nustatomos prekių vežimo Sąjungos teritorijoje sąlygos arba atliekų vežimo sąlygos, ir Sąjungoje taikomose tarptautinėse konvencijose nurodytiems reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją dėl prekių vežimo. Kalbant apie atliekų vežimą, šis reglamentas netaikomas muitinės įstaigų atliekamiems patikrinimams, numatytiems galiojančiose Sąjungos nuostatose. Sąjungos teisės aktai, kuriems taikomas šis reglamentas, ir atitinkami reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją išvardyti I priedo A dalyje. [20 pakeit.]

Šis reglamentas taip pat taikomas reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją, nustatytiems valstybių narių teisės aktuose, kurie yra susiję su klausimais, reglamentuojamais Sutarties trečiosios dalies VI antraštine dalimi, ir kuriais reikalaujama teikti informaciją, kuri visiškai arba iš dalies atitinka informaciją, teiktiną pagal pirmoje pastraipoje nurodytus reikalavimus pateikti reglamentavimo informaciją.

Antroje pastraipoje nurodyti nacionalinės teisės aktai ir atitinkami reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją išvardijami I priedo B dalyje, laikantis 2 straipsnio b punkte nustatytos tvarkos.

3.  Ne vėliau kaip ... [vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalinės teisės aktų nuostatas ir atitinkamus 2 dalies antroje pastraipoje nurodytus reikalavimus pateikti reglamentavimo informaciją, įtrauktinus į I priedo B dalį. Valstybės narės taip pat praneša Komisijai apie visas naujas vėliau priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatas, kurioms taikoma 2 dalies antra pastraipa ir kuriomis nustatomi tų reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją pakeitimai arba nustatomi atitinkami nauji reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją. Valstybės narės apie šis nuostatas praneša per mėnesį nuo jų priėmimo.

2 straipsnis

I priedo pritaikymas

Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo pakeitimų siekiant:

a)  įtraukti nuorodą į Komisijos priimtus deleguotuosius arba įgyvendinimo aktus, kuriais pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį nustatomi nauji reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją, taikytini Sąjungos teisės aktams, kuriais reglamentuojamas krovinių vežimas;

b)  įtraukti nuorodas į nacionalinės teisės aktus ir reikalavimus pateikti reglamentavimo informaciją, apie kuriuos valstybės narės pranešė pagal 1 straipsnio 3 dalį;

ba)  įtraukti nuorodas į kitus Sąjungos teisės aktus, kuriais reglamentuojamas prekių vežimas ir kuriais nustatomi reglamentavimo informacijos reikalavimai; [21 pakeit.]

bb)  įtraukti nuorodas į Sąjungoje taikomas tarptautines konvencijas, kuriose nustatomi reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su prekių vežimu. [22 pakeit.]

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos šios terminų apibrėžtys:

1)  reglamentavimo informacija – informacija, kuri gali būti teikiama kaip dokumentas, susijusi su krovinių vežimu Sąjungos teritorijoje, įskaitant vežimą tranzitu, kurią atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turi pateikti pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas nuostatas, kad įrodytų, jog yra laikomasi atitinkamų susijusiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

2)  reikalavimas pateikti reglamentavimo informaciją – reikalavimas pateikti reglamentavimo informaciją;

3)  elektroninė krovinių vežimo informacija (eFTI) – duomenų elementų rinkinys, elektronine priemone tvarkomas reglamentavimo informacijos mainų, vykdomų tarp atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų ir su kompetentingomis valdžios institucijomis, tikslais;

4)  tvarkymas – automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis eFTI platformoje atliekama operacija ar operacijos, kaip antai duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, struktūrinimas, laikymas, pritaikymas ar keitimas, paieška, pasitikrinimas, naudojimas, atskleidimas duomenis persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, naudojimo ribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas;

5)  eFTI platforma – informacinėmis ir ryšių technologijomis (toliau – IRT) grindžiamas sprendimas, kaip antai operacinė sistema, operacinė aplinka ar duomenų bazė, kuris yra skirtas naudoti eFTI tvarkymo tikslu;

6)  eFTI platformos kūrėjas – fizinis ar juridinis asmuo, sukūręs arba įgijęs eFTI platformą, kad galėtų tvarkyti su savo vykdoma ekonomine veikla susijusią reglamentavimo informaciją arba pateikti tą platformą rinkai;

7)  eFTI paslauga – paslauga, kurią sudaro eFTI tvarkymas eFTI platformoje atskirai arba kartu su kitais IRT sprendimais, įskaitant kitas eFTI platformas;

8)  eFTI paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, pagal sutartį teikiantis atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams eFTI paslaugą;

9)  atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas – vežėjas ar logistikos veiklos vykdytojas arba bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už reglamentavimo informacijos teikimą kompetentingoms institucijoms pagal atitinkamą su ta informacija susijusį reikalavimą;

10)  žmogaus skaitomas formatas – formatas, kai duomenys pateikiami elektronine forma ir žmogus gali juos naudoti kaip informaciją, kurios nereikia toliau tvarkyti;

11)  kompiuterio skaitomas formatas – formatas, kai duomenys pateikiami elektronine forma ir juos galima automatiškai apdoroti kompiuteriu;

12)  atitikties vertinimo įstaiga – Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 13 punkte apibrėžta įstaiga, akredituota pagal minėtą reglamentą, kad galėtų atlikti eFTI platformos arba eFTI paslaugų teikėjo atitikties vertinimą.

II SKYRIUS

ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS TEIKIAMA REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

4 straipsnis

Reikalavimai atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams [23 pakeit.: tekstas lietuvių kalba nekeičiamas]

1.  Jei Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai reglamentavimo informaciją teikia elektroninėmis priemonėmis. Jie tai daro naudodami duomenis, sutvarkytus sertifikuotoje eFTI platformoje, pagal 8 straipsnį ir, jei taikoma, sertifikuoto eFTI paslaugų teikėjo, pagal 9 straipsnį. Reglamentavimo informacija teikiama kompiuterio skaitomu formatu ir, kompetentingai institucijai paprašius, žmogaus skaitomu formatu. [24 pakeit.]

Informacija kompiuterio skaitomu formatu teikiama naudojantis patvirtinto autentiškumo, sąveikiu ir saugiu eFTI platformos ryšiu su duomenų šaltiniu. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai perduoda interneto svetainės, per kurią galima naudotis informacija, adresą, kartu su visais kitais elementais, kurie reikalingi, kad kompetentinga institucija galėtų vienareikšmiškai identifikuoti reglamentavimo informaciją. [25 pakeit.]

Informacija žmogaus skaitomu formatu teikiama vietoje, atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo ar kompetentingų institucijų turimų elektroninių įtaisų ekrane.

2.  Valstybės narės imasi priemonių, kad jų kompetentingos institucijos galėtų tvarkyti reglamentavimo informaciją, kurią atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai pateikia kompiuterio skaitomu formatu pagal 1 dalies antrą pastraipą, laikydamiesi Komisijos pagal 7 straipsnį nustatytų nuostatų.

5 straipsnis

Reglamentavimo informacijos priėmimas ir teikimas kompetentingose institucijose [26 pakeit.]

Valstybių narių kompetentingos institucijos priima reglamentavimo informaciją, kurią atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai elektroninėmis priemonėmis teikia pagal 4 straipsnį.

Valstybių narių kompetentingos institucijos elektroniniu būdu bendrauja su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais atitinkamos reglamentavimo informacijos klausimais. [27 pakeit.]

6 straipsnis

Konfidenciali komercinė informacija

Kompetentingos institucijos, eFTI paslaugų teikėjai ir atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai imasi priemonių siekdami užtikrinti komercinės informacijos, kuri tvarkoma ir kuria keičiamasi pagal šį reglamentą, konfidencialumą.

7 straipsnis

Bendras eFTI duomenų rinkinys, procedūros ir naudojimo taisyklės

Komisija įgyvendinimo aktais nustato Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti: [28 pakeit.]

a)  atitinkamiems reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją vykdyti skirtą bendrą eFTI duomenų rinkinį ir jo sudedamąsias dalis, įskaitant atitinkamas kiekvieno į bendrą duomenų rinkinį ir jo sudedamąsias dalis įtraukto duomenų elemento apibrėžtis;

b)  bendras procedūras ir išsamias taisykles, įskaitant bendras technines specifikacijas, dėl kompetentingų institucijų teisės naudotis eFTI platformomis, įskaitant reglamentavimo informacijos, kurią elektroninėmis priemonėmis teikia atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai, tvarkymo procedūras;

ba)  bendras procedūras ir išsamias taisykles, skirtas bet kurio fizinio arba juridinio asmens, kuris daro teisiškai privalomus toliau nurodytus pareiškimus, tapatybei nustatyti. [29 pakeit.]

Pagal Sąjungoje taikomas tarptautines konvencijas nustatytais esamais, standartizuotais duomenų modeliais ir duomenų rinkiniais remiamasi apibrėžiant šiuos bendrus eFTI duomenis, procedūras ir prieigos taisykles. [30 pakeit.]

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [31 pakeit.]

III SKYRIUS

eFTI PLATFORMOS IR PASLAUGOS

1 SKIRSNIS

Reikalavimai eFTI platformoms ir paslaugoms

8 straipsnis

eFTI platformų veikimo reikalavimai

1.  eFTI platformoms taikomi bendrieji technologinio neutralumo ir sąveikumo principai. Reglamentavimo informacijai tvarkyti naudojamos eFTI platformos turi funkcijas, kuriomis užtikrinama, kad: [32 pakeit.]

a)  asmens duomenis būtų galima tvarkyti tvarkomi pagal Reglamentą (ES) 2016/679; [33 pakeit.]

b)  komercinius duomenis būtų galima tvarkyti tvarkomi pagal 6 straipsnį; [34 pakeit.]

ba)  eFTI platformos ir juose esantys duomenys būtų sąveikūs; [35 pakeit.]

c)  būtų galima sukurti unikalų elektroninį nustatytos tapatybės ryšį tarp tvarkomų duomenų ir apibrėžto krovinio, su kuriuo susiję tie duomenys, fizinio vežimo nuo kilmės vietos iki paskirties vietos laikantis bendroje vežimo sutartyje arba važtaraštyje nustatytų sąlygų, neatsižvelgiant į konteinerių, pakuočių ar vienetų kiekį ar skaičių; [36 pakeit.]

d)  duomenis būtų galima tvarkyti tik naudojantis autorizuota patvirtinto autentiškumo prieiga;

e)  visos tvarkymo operacijos būtų tinkamai įrašomos siekiant suteikti galimybę bent jau identifikuoti kiekvieną atskirą operaciją, operaciją atlikusius fizinius ar juridinius asmenis ir su kiekvienu duomenų elementu atliktų operacijų eilės tvarką; būtų išsaugotas pirminis duomenų elementas, jei atliekant operaciją reikia pakeisti arba ištrinti esamą duomenų elementą;

ea)  kompetentingos institucijos turėtų tiesioginę prieigą prie visos susijusios informacijos, kaip numatyta nacionalinės arba Sąjungos teisės aktuose, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas prekių vežimas, atitiktį Sutarties trečiosios dalies VI antraštinei daliai; [37 pakeit.]

f)  duomenis būtų galima archyvuoti ir kad jie būtų prieinami tam tikrą laikotarpį atsižvelgiant į atitinkamus reikalavimus pateikti reglamentavimo informaciją;

g)  duomenys būtų apsaugoti nuo korupcijos ir vagystės;

h)  tvarkomi duomenų elementai atitiktų bendrą eFTI duomenų rinkinį ir jo sudedamąsias dalis ir kad būtų galima juos tvarkyti bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba arba viena iš oficialiųjų valstybės narės kalbų. [38 pakeit.]

1a.  Turi būti taikomas standartizuotas eFTI formatas, kuris apima visus I priedo A dalyje išvardytus reglamentavimo informacijos reikalavimus ir visus I priedo B dalyje išvardytus reglamentavimo informacijos reikalavimus pagal valstybių narių nurodytą atskirą, specialiai tam skirtą, eFTI formato skirsnį. [39 pakeit.]

2.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti išsamias taisykles dėl 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [40 pakeit.]

9 straipsnis

Reikalavimai eFTI paslaugų teikėjams

1.  eFTI paslaugų teikėjai užtikrina, kad:

a)  duomenis eFTI platformoje tvarkytų tik įgaliotieji naudotojai, laikydamiesi aiškiai apibrėžto naudotojo vaidmens ir su tvarkymu susijusių teisių ir atsižvelgdami į atitinkamus reikalavimus pateikti reglamentavimo informaciją;

aa)  duomenys būtų sąveikūs; [41 pakeit.]

b)  duomenis būtų galima laikyti ir kad jie būtų prieinami tam tikrą laikotarpį ketverius metus, atsižvelgiant į atitinkamus reikalavimus pateikti reglamentavimo informaciją; [42 pakeit.]

c)  kompetentingos institucijos turėtų tiesioginę prieigą prie reglamentavimo informacijos, susijusios su krovinio vežimu ir tvarkomos naudojantis jų eFTI platformomis, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas suteikia kompetentingoms institucijoms šią prieigą; [43 pakeit.]

d)  duomenys būtų tinkamai apsaugoti, be kita ko, nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

2.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti išsamias taisykles dėl 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [44 pakeit.]

3 SKIRSNIS

Sertifikavimas

10 straipsnis

Atitikties vertinimo įstaigos

1.  Atitikties vertinimo įstaigos akredituojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, kad galėtų atlikti eFTI platformų ir paslaugų teikėjų sertifikavimą, kaip nustatyta šio reglamento 11 ir 12 straipsniuose.

2.  Akreditavimo tikslu atitikties vertinimo įstaiga laikosi II priede nustatytų reikalavimų.

3.  Valstybės narės turi parengusios atnaujintą akredituotų atitikties vertinimo įstaigų, taip pat tų įstaigų pagal 11 ir 12 straipsnius sertifikuotų eFTI platformų ir eFTI paslaugų teikėjų sąrašus. Jos šį sąrašą viešai skelbia oficialioje vyriausybės interneto svetainėje. Sąrašas nuolat nedelsiant atnaujinamas kiekvieną kartą, kai pasikeičia jame nurodyta informacija, – kasmet ne vėliau kaip iki kovo gegužės 31 d. [45 pakeit.]

4.  Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip kovo gegužės 31 d. pateikia Komisijai 3 dalyje nurodytus sąrašus ir interneto svetainės, kurioje šie sąrašai paskelbti, adresą. Komisija savo oficialioje interneto svetainėje paskelbia nuorodą į šias interneto svetaines. [46 pakeit.]

11 straipsnis

eFTI platformų sertifikavimas

1.  eFTI platformos kūrėjui paprašius, atitikties vertinimo įstaigos įvertina eFTI platformos atitiktį 8 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams. Jei vertinimas teigiamas, išduodamas atitikties pažymėjimas. Jei vertinimas neigiamas, atitikties vertinimo įstaiga informuoja pareiškėją, kodėl platforma neatitinka šių reikalavimų.

1a.   Sertifikavimas atliekamas nepriklausomai, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų. Užtikrinama, kad būtų laikomasi Sąjungoje taikomose tarptautinėse konvencijose, nustatytų standartizuotų platformų reikalavimų. [47 pakeit.]

1b.  Esamos IT sistemos, kurias transporto sektoriuje šiuo metu naudoja ekonominės veiklos vykdytojai, teikdami reglamentavimo informaciją, ir kurios atitinka 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus funkcinius reikalavimus, patvirtinamos kaip elektroninių ryšių platformos. [48 pakeit.]

2.  Atitikties vertinimo įstaigos turi parengusios atnaujintus sertifikuotų eFTI platformų ir platformų, kurių vertinimas neigiamas, sąrašus. Atnaujinti sąrašai perduodami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms tada, kai išduodamas pažymėjimas arba pateikiamas neigiamas vertinimas.

3.  Kartu su informacija, kompetentingoms institucijoms perduodama naudojantis sertifikuota eFTI platforma, pridedamas sertifikavimo ženklas.

4.  eFTI platformos kūrėjas teikia prašymą atlikti pakartotinį vertinimą dėl sertifikavimo, jei patikslinamos 7 straipsnio 2 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose patvirtintos techninės specifikacijos.

5.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą taisyklėmis dėl sertifikavimo, sertifikavimo ženklo naudojimo ir eFTI platformų sertifikavimo atnaujinimo.

12 straipsnis

eFTI paslaugų teikėjų sertifikavimas

1.  eFTI paslaugų teikėjui paprašius, atitikties vertinimo įstaiga įvertina eFTI paslaugų teikėjo atitiktį 9 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams. Jei vertinimas teigiamas, išduodamas atitikties pažymėjimas. Jei vertinimas neigiamas, atitikties vertinimo įstaiga informuoja pareiškėją, kodėl paslaugų teikėjas neatitinka šių reikalavimų.

2.  Atitikties vertinimo įstaigos turi parengusios atnaujintus sertifikuotų eFTI paslaugų teikėjų ir paslaugų teikėjų, kurių vertinimas neigiamas, sąrašus. Atnaujinti sąrašai perduodami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms tada, kai išduodamas pažymėjimas arba pateikiamas neigiamas vertinimas.

3.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą taisyklėmis dėl eFTI paslaugų teikėjų sertifikavimo.

IV SKYRIUS

ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS IR ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

13 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai deleguojami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  2 straipsnyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai deleguojami neribotam laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. [49 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. [50 pakeit.]

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais Deleguotieji aktai, priimti pagal 2 straipsnį, taikomi praėjus vieniems metams nuo jų įsigaliojimo. [51 pakeit.]

4a.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija užtikrina, kad vykdys konsultacijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir jų atstovaujamosiomis įstaigomis atitinkamuose forumuose, t. y. per ekspertų grupę, įsteigtą 2018 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimu C(2018)5921 galutinis („Skaitmeninio transporto ir logistikos forumas“). [52 pakeit.]

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 2 straipsnį, 10 straipsnio 5 dalį ir 11 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. [53 pakeit.]

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Peržiūra

1.  Ne anksčiau vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento taikymo pradžios datos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių nustatytų faktų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Šiame vertinime visų pirma nagrinėjama galimybė išplėsti šio reglamento taikymo sritį, į ją įtraukiant tam tikrą įmonių tarpusavio informaciją, kuri būtina siekiant įrodyti, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių prekių vežimą, reikalavimų pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį. [54 pakeit.]

2.  Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.

16 straipsnis

Stebėsena

Valstybės narės kas dvejus metus, o pirmą kartą – ne vėliau kaip .... [dveji metai po šio reglamento taikymo pradžios datos] pateikia Komisijai šią informaciją:

1.  kompetentingų institucijų, pagal 4 straipsnio 2 dalį įgyvendinančių priemones, kad galėtų gauti ir tvarkyti atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų teikiamą informaciją, skaičių;

2.  atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų, kurie pagal 4 straipsnio 1 dalį valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikė reglamentavimo informaciją pagal vežimo rūšis, skaičių.

Teikiama informacija apie kiekvienus ataskaitinio laikotarpio metus.

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [ketveri treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos]. [55 pakeit.]

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA, ĮEINANTI Į ŠIO REGLAMENTO TAIKYMO SRITĮ

Reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją, nustatyti Sąjungos teisės aktuose

Toliau esančioje lentelėje pateikiami reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją, pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį nustatyti Sąjungos teisės aktuose, kuriais nustatomos prekių vežimo Sąjungos teritorijoje sąlygos arba atliekų vežimo sąlygos:

ES teisės aktai

Informacijos elementas

Tarybos reglamentas Nr. 11 dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu

OL 052 (1960 8 16, p. 1121–1126)

Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo

OL L 368 (1992 12 17, p. 38–42)

[Pasiūlymas COM(2017) 648 final2017/0290 (COD), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB]

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių

OL L 300/72 (2009 11 14, p. 72–87)

[Pasiūlymas COM(2017) 0281 final2017/0123 (COD), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009]

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės

OL L 299/1 (2015 11 14, p. 1-142)

Direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais

OL L 260 (2008 9 30, p. 13–59)

Nuoroda į ADR, RID, ADN(11)

Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo

(OL L 190, 2006 7 12, p. 1–98)

Siuntėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

6 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis (nuoroda į Tarybos reglamento Nr. 11 6 straipsnį)

 

Prekių pobūdis ir svoris

6 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis (nuoroda į Tarybos reglamento Nr. 11 6 straipsnį)

 

Vežti skirtų prekių priėmimo vieta ir data

6 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis (nuoroda į Tarybos reglamento Nr. 11 6 straipsnį)

 

Vieta, į kurią turi būti pristatytos prekės

6 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis (nuoroda į Tarybos reglamento Nr. 11 6 straipsnį)

 

Maršrutas, kuriuo turi būti vežama, arba atstumas, kurį turi būti vežama, jei šiais veiksniais gali būti grindžiamas tarifo skirtumas, palyginti su įprastai taikomu tarifu

6 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis (nuoroda į Tarybos reglamento Nr. 11 6 straipsnį)

 

 

 

 

 

 

Sienos kirtimo punktai, jei taikoma

6 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis (nuoroda į 1960 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento Nr. 11 6 straipsnį)

 

Geležinkelio stotys, kuriose pakraunama ir iškraunama

3 straipsnis

 

Vidaus vandenų uostai, kuriuose pakraunama ir iškraunama

3 straipsnis

 

Jūrų uostai, kuriuose pakraunama ir iškraunama

3 straipsnis

 

Spaudas, kurį geležinkelių institucija arba uosto direkcija deda atitinkamose stotyse, vidaus vandenų ar jūrų uostuose užbaigus tą vežimo geležinkeliu, vidaus vandenų ar jūrų keliais atkarpą

3 straipsnis

 

[Krovinio siuntėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas, duomenys ryšiams ir parašas]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies a punktas]

 

[Mišriojo krovinių vežimo pradžios Sąjungoje vieta ir data]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies b punktas]

 

[Krovinio gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir duomenys ryšiams]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies c punktas]

 

[Mišriojo krovinių vežimo pabaigos Sąjungoje vieta ir data]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies d punktas]

 

[Tiesia linija išmatuotas atstumas nuo vietos Sąjungoje, kurioje prasideda mišrusis krovinių vežimas, iki vietos Sąjungoje, kurioje baigiasi mišrusis krovinių vežimas]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies e punktas]

 

 

 

 

 

[Krovinio siuntėjo pasirašytas mišriojo krovinių vežimo maršruto aprašymas, kuriame pateikiami bent šie toliau išvardyti duomenys apie kiekvieną krovinių vežimo Sąjungoje atkarpą, be kita ko, apie kiekvienos rūšies transportą ne automobilių keliu einančia atkarpa:

i) atkarpų eilės tvarka (t. y. pradinė atkarpa, ne automobilių keliu einanti atkarpa arba paskutinė atkarpa);

ii) krovinio vežėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir duomenys ryšiams;

iii) transporto rūšis ir jos eilės vieta vežant krovinį.]

 

 

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies f punktas]

 

 

 

 

 

[Vežamo įvairiarūšio transporto krovinio vieneto identifikavimo duomenys]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies g punktas]

 

 

 

 

 

[Automobilių keliu einančios pradinės atkarpos:

i) vieta, kurioje krovinys bus perkrautas vežti ne automobilių keliu einančia atkarpa;

ii) tiesia linija išmatuotas automobilių keliu einančios pradinės atkarpos ilgis nuo krovinio išsiuntimo vietos iki pirmojo krovinių perkrovimo terminalo;

iii) jei krovinys nuvežtas automobilių keliu einančia pradine atkarpa, vežėjo parašas, kuriuo jis patvirtina, kad krovinio vežimas automobilių keliu einančia atkarpa įvykdytas.]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies h punktas]

 

 

 

 

 

[Automobilių keliu einančios paskutinės atkarpos:

i) vieta, kurioje paimamas ne automobilių keliu einančia atkarpa (geležinkeliu, vidaus vandenų arba jūrų transportu) atvežtas krovinys;

ii) tiesia linija išmatuotas automobilių keliu einančios paskutinės atkarpos ilgis nuo krovinio perkrovimo vietos iki vietos Sąjungoje, kurioje baigiasi mišrusis krovinių vežimas.) ]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies i punktas]

 

 

 

 

 

[Ne automobilių keliu einančios atkarpos:

i) jei krovinys nuvežtas ne automobilių keliu einančia atkarpa, vežėjo (arba vežėjų, jei krovinys vežtas dviem arba daugiau ne automobilių keliu einančiomis atkarpomis) parašas (-ai), kuriuo jis (-ie) patvirtina, kad krovinio vežimas ne automobilių keliu einančia atkarpa įvykdytas;

ii) jei yra, atitinkamų geležinkelio arba uosto įstaigų susijusiuose terminaluose (geležinkelio stotyje arba uoste), esančiuose ne automobilių keliu einančioje atkarpoje, parašai arba antspaudai, kuriais jos patvirtina, kad krovinio vežimas atitinkama ne automobilių keliu einančia atkarpa įvykdytas. ]

[3 straipsnio (kuriuo pakeičiamas Tarybos direktyvos 92/106/EEB 3 straipsnis) 2 dalies j punktas]

 

 

 

 

 

Siuntėjo pavadinimas, adresas ir parašas

8 straipsnio 3 dalies a punktas

[8 straipsnio 3 dalies a punktas (pakeitimų nesiūloma)]

 

Vežėjo pavadinimas, adresas ir parašas

8 straipsnio 3 dalies b punktas

[8 straipsnio 3 dalies b punktas (pakeitimų nesiūloma)]

 

Krovinio gavėjo pavadinimas ir adresas, jo parašas ir krovinio pristatymo data (gavus krovinį)

8 straipsnio 3 dalies c punktas

[8 straipsnio 3 dalies c punktas (pakeitimų nesiūloma)]

 

 

 

Krovinio perdavimo vieta ir data bei krovinio paskirties vieta

8 straipsnio 3 dalies d punktas

[8 straipsnio 3 dalies d punktas (pakeitimų nesiūloma)]

 

 

 

Krovinio pobūdžio ir taikyto pakavimo metodo aprašymas įprastais žodžiais, o jei tai pavojingas krovinys – visuotinai pripažintas jo aprašymas, pakuotės vienetų skaičius, specialūs pakuočių žymenys ir numeriai

8 straipsnio 3 dalies e punktas

[8 straipsnio 3 dalies e punktas (pakeitimų nesiūloma)]

 

 

Bendra krovinio masė su įpakavimu arba kitais mato vienetais nurodytas krovinio kiekis

8 straipsnio 3 dalies f punktas

[8 straipsnio 3 dalies f punktas (pakeitimų nesiūloma)]

 

 

Motorinės transporto priemonės ir priekabos valstybiniai numeriai

8 straipsnio 3 dalies g punktas

[8 straipsnio 3 dalies g punktas (pakeitimų nesiūloma)]

 

 

Reguliuojamo subjekto unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas, kurį jam suteikė atitinkama institucija

Priedo 6.3.2.6 skirsnio a punktas

 

 

Unikalus siuntos identifikavimo kodas, pavyzdžiui, oro transporto važtaraščio (vidinio arba pagrindinio) numeris

Priedo 6.3.2.6 skirsnio b punktas

 

 

Siuntos turinys (**)

Priedo 6.3.2.6 skirsnio c punktas

 

 

Siuntos saugumo statusas, nurodant:

– SPX – saugu vežti keleiviniais, krovininiais ir pašto orlaiviais arba

– SCO – saugu vežti tik krovininiais ir pašto orlaiviais, arba

– SHR – saugu vežti keleiviniais, vien tik krovininiais ir vien tik pašto orlaiviais pagal didelės rizikos reikalavimus

Priedo 6.3.2.6 skirsnio d punktas

 

 

Saugumo statuso suteikimo priežastis, nurodant:

– KC – gauta iš žinomo siuntėjo arba

– AC – gauta iš patikimo siuntėjo, arba

– RA – atrinko reguliuojamas subjektas, arba

– šias taikytas patikrinimo priemones ar metodus

– siuntos tikrinimo išimties darymo priežastys

Priedo 6.3.2.6 skirsnio e punktas

 

 

Asmens, kuris suteikė saugumo statusą, vardas ir pavardė arba lygiaverčiai identifikavimo duomenys, saugumo statuso suteikimo data ir laikas

Priedo 6.3.2.6 skirsnio f punktas

 

 

Bet kurio reguliuojamo subjekto, kuris sutiko su kito reguliuojamo subjekto siuntai suteiktu saugumo statusu, atitinkamos institucijos suteiktas unikalus identifikavimo kodas

Priedo 6.3.2.6 skirsnio g punktas

 

 

Bendroji informacija, kurią privaloma pateikti vežimo dokumente

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Bendroji informacija, kurią privaloma pateikti vežant tanklaiviais

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 – tik ADN

 

Specialioji informacija, kurią privaloma pateikti vežant tam tikrų tipų pavojingus krovinius arba naudojant tam tikras talpyklas, arba jei krovinių vežimo grandinė apima įvairias transporto rūšis, kaip nustatyta atitinkamų ADR, RID ir ADN priedų 5 skyriaus 4 dalies specialiosiose nuostatose

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3–5.4.1.1.21 – ADR ir RID

5.4.1.1.3–5.4.1.1.22 – ADN

 

Papildoma ir specialioji informacija, kurią privaloma pateikti vežant tam tikrų klasių pavojingus krovinius

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Nepavojingi kroviniai

5.4.1.5

 

Konteinerio pakavimo sertifikatas

5.4.2

 

Nurodymai raštu

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Informacija, pateikiama pranešimo dokumente, kai vežamos atliekos, kurias vežant taikoma išankstinio pranešimo ir leidimo procedūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 4 straipsnį

 

 

 

 

 

 

 

IA priedas

Informacija, pateikiama judėjimo dokumente, kai vežamos atliekos, kurias vežant taikoma išankstinio pranešimo ir leidimo procedūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 4 straipsnį

 

 

 

 

 

 

 

IB priedas

Informacija, pateikiama pridedamame dokumente, kai vežamos atliekos, kurias vežant taikomi Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 18 straipsnyje nustatyti bendrieji informacijos reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

VII priedas

Valstybių narių teisės aktai

Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti atitinkami valstybių narių teisės aktai, kurie yra susiję su Sutarties trečiosios dalies VI antraštine dalimi reglamentuojamais klausimais ir pagal kuriuos reikalaujama teikti reglamentavimo informaciją, visiškai arba iš dalies atitinkančią šio priedo A punkte nurodytą informaciją.

[Valstybė narė]

Teisės aktai

Informacijos elementas

[Nuoroda į teisės aktus]

[Nuoroda į teisės aktus]

[…]

[Nuoroda į teisės aktus]

[Informacijos elementas, nurodytas atitinkamame teisės akto straipsnyje]

[Nuoroda į straipsnį]

[Nuoroda į straipsnį]

 

 [Nuoroda į straipsnį]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Informacijos elementas, nurodytas atitinkamame teisės akto straipsnyje]

[Nuoroda į straipsnį]

[Nuoroda į straipsnį]

[…]

 [Nuoroda į straipsnį]

[Valstybė narė]

Teisės aktai

Informacijos elementas

[Nuoroda į teisės aktus]

[Nuoroda į teisės aktus]

[…]

[Nuoroda į teisės aktus]

[Informacijos elementas, nurodytas atitinkamame teisės akto straipsnyje]

[Nuoroda į straipsnį]

[Nuoroda į straipsnį]

 

 [Nuoroda į straipsnį]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Informacijos elementas, nurodytas atitinkamame teisės akto straipsnyje]

[Nuoroda į straipsnį]

[Nuoroda į straipsnį]

[…]

 [Nuoroda į straipsnį]

II PRIEDAS

NOTIFIKUOTOSIOMS ĮSTAIGOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

1.  Pranešimo tikslais atitikties vertinimo įstaiga turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.  Atitikties vertinimo įstaiga yra įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir yra juridinis asmuo.

3.  Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamos eFTI platformos ar platformos paslaugų teikėjo.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamos eFTI platformos arba platformos paslaugų teikėjo projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

4.  Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai negali būti vertinamos eFTI platformos arba platformos paslaugų teikėjo projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai arba tų šalių atstovai.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant tą eFTI platformą arba platformos paslaugų teikėją arba atliekant jų techninę priežiūrą, taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie negali imtis jokios veiklos, kuri jiems trukdytų nepriklausomai ir sąžiningai priimti sprendimus, susijusius su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.  Atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma finansinėms, kurie galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

6.  Atitikties vertinimo įstaiga yra pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai pavestos pagal 12 ir 13 straipsnius ir kurioms atlikti jai kaip notifikuotajai įstaigai yra suteikti įgaliojimai, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais ir dėl kiekvienos atitikties vertinimo procedūros, dėl kurių atitikties vertinimo įstaigai suteikti notifikuotosios įstaigos įgaliojimai, atitikties vertinimo įstaigoje turi būti:

a)  darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos bei tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b)  procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymų, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Ji turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitos veiklos atskyrimas.

c)  procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir struktūrą ir atitinkamų produktų technologijos sudėtingumo lygį.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.  Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

a)  turi tinkamą techninį ir profesinį parengimą, aprėpiantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kurią atitikties vertinimo įstaiga įgaliota atlikti kaip notifikuotoji įstaiga;

b)  pakankamai gerai išmano atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi reikiamus įgaliojimus tam vertinimui atlikti;

c)  turi tinkamų žinių ir supranta 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

d)  geba rengti atitikties sertifikatus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinama, kad vertinimas atliktas.

8.  Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo jų rezultatų.

9.  Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.  Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinės paslapties reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal 12 ir 13 straipsnius arba bet kurią nacionalinės teisės nuostatą, kuria šis reikalavimas įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Nuosavybės teisės yra saugomos.

11.  Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos ir reguliavimo veikloje arba užtikrina, kad apie šią veiklą būtų informuoti vertinimą atliekantys jų darbuotojai.

(1)OL C 62, 2019 2 15, p. 265.
(2) 2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
(4)Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“ (COM(2017) 134).
(5)2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
(6)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(7)OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(8)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(9)2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(10)OL C….
(11)Nuoroda į ADR, RID ir ADN turi būti suprantama taip, kaip nustatyta Direktyvos 2008/68/EB 2 straipsnio 1–3 dalyse. Skaičiai, į kuriuos daroma nuoroda, reiškia atitinkamų ADR, RID ADN priedų numerius.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika