Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0140(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0060/2019

Predložena besedila :

A8-0060/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0139

Sprejeta besedila
PDF 274kWORD 78k
Torek, 12. marec 2019 - Strasbourg
Elektronske informacije o prevozu blaga ***I
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0279),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 91, 100(2) in 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0191/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0060/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 265.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 12. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga
P8_TC1-COD(2018)0140

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 91, člena 100(2) in člena 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Učinkovitost prevoza blaga in logistike je ključnega pomena za rast in konkurenčnost gospodarstva Unije, delovanje notranjega trga ter socialno in ekonomsko kohezijo vseh regij Unije. [Sprememba 1]

(1a)  Namen te uredbe je zmanjšati stroške obdelave informacij o prevozu med organi in gospodarskimi subjekti, izboljšati zmogljivosti organov za izvrševanje in spodbuditi digitalizacijo tovornega prometa in logistike. [Sprememba 2]

(2)  Pretok blaga spremlja velika količina informacij, ki se še vedno izmenjujejo v papirni obliki, tako med podjetji kot med podjetji in javnimi organi. Uporaba papirnih dokumentov pomeni veliko upravno breme in dodatne stroške za izvajalce logističnih storitev in s tem povezanih sektorjev, kot sta trgovina in proizvodnja, zlasti za mala in srednja podjetja, ter negativno vpliva na okolje. [Sprememba 3]

(2a)  Uspešno in učinkovito izvrševanje pravil je prvi pogoj za pošteno konkurenco na notranjem trgu. Nadaljnja digitalizacija orodij za izvrševanje je bistvena za sprostitev zmogljivosti izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnih upravnih bremen za mednarodne prevoznike, zlasti za mala in srednja podjetja, zagotovitev bolj ciljne usmerjenosti na zelo tvegane prevoznike in zaznavanje goljufivega ravnanja. To digitalno, „pametno“ izvrševanje zahteva, da se vse ustrezne informacije dematerializirajo in so pristojnim organom na voljo v elektronski obliki. Zato bi morala uporaba elektronskih prevoznih dokumentov v prihodnosti postati pravilo. Poleg tega bi morali uslužbencem organov pregona, tudi tistim, ki opravljajo cestne preglede, zagotoviti jasen in popoln pregled prevoznikov, ki se preverjajo, prav tako pa bi morali imeti neposreden dostop v realnem času do vseh ustreznih informacij za hitrejše in učinkovitejše odkrivanje kršitev in nepravilnosti. [Sprememba 4]

(3)  Odsotnost enotnega pravnega okvira na ravni Unije, s katerim bi se od javnih organov zahtevalo, da sprejemajo ustrezne informacije o prevozu blaga, ki jih zahteva zakonodaja, v elektronski obliki, se šteje kot glavni razlog nezadostnega napredka pri poenostavljanju in povečevanju učinkovitosti, ki ju omogočajo razpoložljiva elektronska sredstva. Ker javni organi informacije v elektronski obliki slabo sprejemajo, to ne vpliva le na enostavnost komuniciranja med njimi in subjekti, ampak posredno tudi ovira razvoj poenostavljenega elektronskega komuniciranja med podjetji v Uniji in vodi k večjim upravnim stroškom, zlasti za mala in srednja podjetja. [Sprememba 5]

(4)  Nekatera področja prometnega prava Unije od pristojnih organov zahtevajo, da sprejmejo digitalizirane informacije, vendar se to še zdaleč ne nanaša na vso ustrezno zakonodajo Unije. OmogočenaDa bi zmanjšali upravna bremena ter izboljšali učinkovitost nadzora in boja proti kršitvam, bi morala biti vedno možna uporaba elektronskih sredstev, da se za posredovanje zakonsko predpisane informacije predpisanih informacij o prevozu blaga dajejo na voljo organom na celotnem ozemlju Unije in da se upoštevajo za vse ustrezne faze prevoza, ki se izvajajo v Uniji. Poleg tega bi se morala navedena ta možnost veljati uporabljati za vse zakonsko predpisane informacije pri vseh načinih prevoza. Države članice bi morale na splošno sprejemati elektronske prevozne dokumente ter nemudoma ratificirati protokol o e-CMR in začeti z njegovo uporabo. Organi bi morali zato zadevnim gospodarskim subjektom elektronsko sporočati regulativne informacije in v skladu s pravom, ki se uporablja, omogočiti digitalno razpoložljivost svojih podatkov. [Sprememba 6]

(5)  Od organov držav članic bi bilo zato treba zahtevati, da sprejmejo informacije, dane na voljo v elektronski obliki, kadar so gospodarski subjekti obvezani dati na voljo informacije kot dokaz izpolnjevanja zahtev, določenih v aktih Unije, sprejetih v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe ali, glede na podobnost primerov, z zakonodajo Unije o pošiljkah odpadkov. Enako bi moralo veljati, če nacionalna zakonodaja države članice, ki se nanaša na zadeve, ki jih ureja naslov VI tretjega dela Pogodbe, zahteva zagotavljanje zakonsko predpisanih informacij, ki so v celoti ali deloma enake informacijam, ki jih je treba zagotoviti v skladu s tako zakonodajo Unije.

(5a)  Da bi zmanjšali upravno breme in razbremenili omejene zmogljivosti za izvrševanje, bi bilo treba od gospodarskih subjektov zahtevati, naj pristojnim organom držav članic elektronsko posredujejo regulativne informacije, te pa naj zadevne gospodarske subjekte elektronsko obveščajo o zagotavljanju regulativnih informacij. [Sprememba 7]

(6)  Ker je Uredba namenjena le olajšanju zagotavljanjain spodbujanju posredovanja informacij med gospodarskimi subjekti in upravnimi organi, zlasti z elektronskimi sredstvi, ne bi smela vplivati na določbe zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, ki določajo vsebino zakonsko predpisanih informacij, in zlasti ne nalagati dodatnih zahtev glede zakonsko predpisanih informacij. Ker je Uredba namenjena omogočanju skladnosti z zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij z elektronskimi sredstvi in ne s papirnimi dokumenti, bi morala omogočiti razvoj evropskih platform za enostavno izmenjavo in deljenje informacij. neNe bi smela kako drugače vplivati na ustrezne določbe Unije o zahtevah v zvezi z dokumenti, ki jih je treba uporabljati za strukturirano predložitev zadevnih informacij. Ta uredba prav tako ne bi smela vplivati na določbe zakonodaje Unije o pošiljkah odpadkov, ki vsebujejo postopkovne zahteve za pošiljke. Poleg tega ne bi smela posegati v določbe o obveznostih poročanja iz Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(3) oziroma iz izvedbenih ali delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njenimi določbami. Vendar bi morala Komisija oceniti, ali je treba določbe v zvezi z vsebino regulativnih informacij v zvezi s prevozom blaga na ozemlju Unije prilagoditi, da bi izboljšali zmogljivosti pristojnih organov za izvrševanje. [Sprememba 8]

(7)  Uporaba elektronskih sredstev za izmenjavo informacij v skladu s to uredbo bi morala biti organizirana tako, da bi se zagotavljala varnost in spoštovala zaupnost občutljivih poslovnih informacij.

(8)  Da bi lahko subjekti ustrezne informacije v elektronski obliki zagotavljali enako v vseh državah članicah, se je treba opreti na skupne specifikacije, ki bi jih morala sprejeti Komisija. Take specifikacije bi morale zagotavljati interoperabilnost različnih sklopov in podsklopov podatkov, ki se nanašajo na ustrezne zakonsko predpisane informacije, ter določati skupne postopke in podrobna pravila za dostop do takih informacij s strani pristojnih organov in njihovo obdelavo.

(9)  Pri določanju takih specifikacij bi bilo treba ustrezno upoštevati ustrezne specifikacije za izmenjavo podatkov, določene v ustrezni zakonodaji Unije ter v ustreznih evropskih in mednarodnih standardih za izmenjavo večmodalnih podatkov, vključno z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov. Upoštevati bi bilo treba tudi naložbe gospodarskih subjektov in s tem že obstoječe modele podatkov za posamezne vrste prevoza, pa tudi načela in priporočila iz evropskega okvira interoperabilnosti(4), ki določa pristop k izvajanju evropskih digitalnih javnih storitev, o katerem so se države članice skupno dogovorile. Poleg tega je pri razvoju in pripravi teh specifikacij pomembno primerno sodelovanje vseh ustreznih deležnikov. Ustrezno bi bilo treba poskrbeti, da te specifikacije ostanejo tehnološke nevtralne in odprte za inovativne tehnologije. [Sprememba 9]

(10)  S to uredbo bi bilo treba določiti funkcionalne zahteve, ki bi veljale za platforme, temelječe na informacijski in komunikacijski tehnologiji, ki bi jih lahko gospodarski subjekti uporabljali za dajanje zakonsko predpisanih informacij o prevozu blaga v elektronski obliki (eFTI) na voljo pristojnim organom (platforme eFTI). Določiti bi bilo treba tudi pogoje za tretje ponudnike storitev platforme eFTI (ponudniki storitev eFTI).

(11)  Za vzpostavitev zaupanja organov držav članic in gospodarskih subjektov, kar zadeva izpolnjevanje navedenih zahtev s strani platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI, bi morali pristojni organi držav članic vzpostaviti sistem certificiranja, ki bi temeljil na akreditaciji v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5). Komisija bi morala zaradi sorazmerno dolgega obdobja izvajanja oceniti, ali bi lahko tehnologije, kot je tehnologija veriženja podatkovnih blokov, zagotovile podoben rezultat kot sistem certificiranja, hkrati pa znatno znižale stroške za gospodarske subjekte in države članice. [Sprememba 10]

(12)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje obveznosti sprejemanja zakonsko predpisanih informacij, danih na voljo v elektronski obliki v skladu s to uredbo, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(6). [Sprememba 11]

(13)  Zlasti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev skupnega sklopa in podsklopov podatkov v zvezi z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij, zajetih v tej uredbi, pa tudi skupne postopke in podrobna pravila za pristojne organe pri dostopanju do takih informacij in njihovi obdelavi, kadar dajo zadevni gospodarski subjekti te informacije na voljo v elektronski obliki, vključno s podrobnimi pravili in tehničnimi specifikacijami. [Sprememba 12]

(14)  Izvedbena pooblastila bi bilo treba na Komisijo prenesti tudi za določitev podrobnih pravil za izvajanje zahtev za platforme eFTI in ponudnike storitev eFTI. [Sprememba 13]

(15)  Za zagotovitev ustrezne uporabe te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da sprejme akte v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije:

   za spremembo dela B Priloge I, da bi se vključili seznami zahtev glede zakonsko predpisanih informacij v zakonodaji držav članic, ki jih države članice priglasijo Komisiji v skladu s to uredbo;
   za spremembo dela A Priloge I, da bi se upoštevali morebitni delegirani ali izvedbeni akti, ki jih je sprejela Komisija in v katerih so določene nove zahteve glede zakonsko predpisanih informacij Unije v zvezi s prevozom blaga;
   za spremembo dela B Priloge I, da bi se vključile morebitne nove določbe ustrezne nacionalne zakonodaje, s katerimi se uvajajo spremembe nacionalnih zahtev glede zakonsko predpisanih informacij ali določajo ustrezne nove zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, ki spadajo na področje uporabe te uredbe in jih države članice priglasijo Komisiji v skladu s to uredbo;
   za dopolnitev nekaterih tehničnih vidikov te uredbe, in sicer, kar zadeva pravila za certificiranje platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI;
   za vzpostavitev skupnih postopkov, tehničnih specifikacij in podrobnih pravil za pristojne organe za dostop do zadevnih informacij, ki jih zajema ta uredba, in njihovo obdelavo, pa tudi podrobnih pravil za izvajanje zahtev za platforme eFTI in ponudnike storitev eFTI. [Sprememba 14]

(16)  Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(7). Da bi se zagotovilo enakopravno sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

(17)  Ker ciljev te uredbe, in sicer zagotovitve enotnega pristopa k sprejemanju informacij o prevozu blaga, ki jih dajo organi držav članic na voljo v elektronski obliki, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi potrebe po določitvi skupnih zahtev lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(18)  Obdelava osebnih podatkov, ki se zahtevajo v okviru zakonsko predpisanih informacij o prevozu blaga, z elektronskimi sredstvi bi morala potekati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(8).

(19)  Komisija bi morala opraviti vrednotenje te uredbe. Zbrati bi bilo treba informacije, ki bi se uporabile kot podlaga za to vrednotenje in za oceno učinkovitosti zakonodaje glede na njene cilje.

(20)  Te uredbe ni mogoče učinkovito uporabljati pred začetkom veljavnosti delegiranih in izvedbenih aktov iz te uredbe. Ta uredba bi se zato morala začeti uporabljati ... [vstavite datum], da bi imela Komisija dovolj časa za sprejetje navedenih aktov.

(20a)  Komisija bi morala nemudoma začeti delo na potrebnih delegiranih aktih, da bi preprečila nadaljnje zamude ter gospodarskim subjektom in državam članicam zagotovila dovolj časa za pripravo. [Sprememba 15]

(21)  V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(9) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal ... [vstavite datum](10)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

Splošne določbe

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  Ta uredba vzpostavlja pravni okvir za elektronsko sporočanje zakonsko predpisanih informacij, ki se nanašajo na prevoz blaga na ozemlju Unije, vključno z njegovo interoperabilnostjo. V ta namen ta uredba: [Sprememba 16]

(a)  določa pogoje, v skladu s katerimi morajo pristojni organi držav članic sprejeti zakonsko predpisane informacije, kadar jih dajo zadevni gospodarski subjekti na voljopredložijo v elektronski obliki; [Sprememba 17]

(aa)  določa pogoje, v skladu s katerimi morajo zadevni gospodarski subjekti dati regulativne informacije v elektronski obliki na voljo pristojnim organom držav članic; [Sprememba 18]

(ab)  določa pogoje, pod katerimi morajo pristojni organi držav članic elektronsko komunicirati z zadevnimi gospodarskimi subjekti, kar zadeva zagotavljanje predpisanih informacij; [Sprememba 19]

(b)  določa pravila za opravljanje storitev, povezanih z dajanjem zakonsko predpisanih informacij na voljo v elektronski obliki s strani zadevnih gospodarskih subjektov.

2.  Ta uredba se uporablja za zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz aktov Unije, ki določajo pogoje za prevoz blaga na ozemlju Unije v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe ali pogoje za pošiljke odpadkov, in zahteve v zvezi z regulativnimi informacijami za prevoz blaga iz mednarodnih konvencij, ki se uporabljajo v Uniji. Kar zadeva pošiljke odpadkov, se ta uredba ne uporablja za nadzor, ki ga izvajajo carinski uradi, kot je določen v veljavnih določbah Unije. Akti Unije, za katere se ta uredba uporablja, in ustrezne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij so navedeni v delu A Priloge I. [Sprememba 20]

Ta uredba se uporablja tudi za zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz zakonodaje držav članic, ki se nanaša na zadeve, urejene z naslovom VI tretjega dela Pogodbe, in s katerimi se zahteva zagotavljanje zakonsko predpisanih informacij, v celoti ali deloma enakih informacijam, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij iz prvega pododstavka.

Nacionalna zakonodaja in ustrezne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz drugega pododstavka se navedejo v delu B Priloge I v skladu s postopkom iz člena 2(b).

3.  Države članice najpozneje do ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe] priglasijo Komisiji določbe nacionalne zakonodaje in ustrezne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz drugega pododstavka odstavka 2, ki jih je treba vključiti v del B Priloge I. Države članice Komisiji priglasijo tudi morebitne nove določbe nacionalne zakonodaje, ki so bile sprejete pozneje in so zajete v drugem pododstavku odstavka 2 ter s katerimi se uvajajo spremembe navedenih zahtev glede zakonsko predpisanih informacij ali določajo ustrezne nove zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, in sicer v enem mesecu od sprejetja takih določb.

Člen 2

Prilagoditev Priloge I

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 v zvezi s spremembami Priloge I za:

(a)  vključitev sklicevanja na morebitne delegirane ali izvedbene akte, ki jih je sprejela Komisija in v katerih so določene zahteve glede zakonsko predpisanih informacij Unije v zvezi s pravnimi akti Unije, ki urejajo prevoz blaga v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe;

(b)  vključitev sklicevanj na nacionalno zakonodajo in zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, ki jih priglasijo države članice v skladu s členom 1(3);

(ba)  vključuje sklicevanja na druge pravne akte Unije, ki urejajo prevoz blaga, ki določajo zahteve glede zakonsko predpisanih informacij; [Sprememba 21]

(bb)  vključujejo sklicevanja na mednarodne konvencije, ki se uporabljajo v Uniji in ki vzpostavljajo zahteve za zakonsko predpisane informacije, neposredno ali posredno povezane s prevozom blaga. [Sprememba 22]

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)  „zakonsko predpisane informacije“ pomenijo informacije, ki so ali niso predložene kot dokument in se nanašajo na prevoz tovora na ozemlju Unije, vključno s tranzitom, in jih mora zadevni gospodarski subjekt dati na voljo v skladu z določbami iz člena 1(2), da dokaže upoštevanje ustreznih zahtev iz zadevnih aktov;

(2)  „zahteva glede zakonsko predpisanih informacij“ pomeni zahtevo po predložitvi zakonsko predpisanih informacij;

(3)  „elektronske informacije o prevozu blaga“ (eFTI) pomenijo vsak sklop podatkovnih elementov, obdelanih v elektronski obliki za namene izmenjave zakonsko predpisanih informacij med gospodarskimi subjekti in s pristojnimi javnimi organi;

(4)  „obdelava“ pomeni vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo v zvezi z eFTI s samodejnimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, širjenje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

(5)  „platforma eFTI“ pomeni vsako informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki temelji na rešitvi, kot je operacijski sistem, operacijsko okolje ali zbirka podatkov, in se uporablja za obdelavo eFTI;

(6)  „razvijalec platforme eFTI“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je razvila ali pridobila platformo eFTI za namene obdelave zakonsko predpisanih informacij, povezanih z njeno lastno gospodarsko dejavnostjo, ali za dajanje navedene platforme na trg;

(7)  „storitev eFTI“ pomeni storitev, ki vključuje obdelavo eFTI s platformo eFTI, samostojno ali skupaj z drugimi rešitvami IKT, vključno z drugimi platformami eFTI;

(8)  „ponudnik storitev eFTI“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki zadevnemu gospodarskemu subjektu zagotavlja storitev eFTI na podlagi pogodbe;

(9)  „zadevni gospodarski subjekt“ pomeni vsakega prevoznika ali izvajalca logističnih storitev ali vsako fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna, da pristojnim organom daje na voljo zakonsko predpisane informacije v skladu z ustrezno zahtevo glede zakonsko predpisanih informacij;

(10)  „človeku berljiva oblika“ pomeni način prikaza podatkov v elektronski obliki, ki se lahko uporablja kot informacija fizične osebe, ne da bi bila potrebna kakršna koli nadaljnja obdelava;

(11)  „strojno berljiva oblika“ pomeni način prikaza podatkov v elektronski obliki, ki se lahko uporablja za samodejno strojno obdelavo;

(12)  „organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ za ugotavljanje skladnosti v smislu točke 13 člena 2 Uredbe (ES) št. 765/2008, ki je v skladu z navedeno uredbo akreditiran za ugotavljanje skladnosti platforme eFTI ali ponudnika storitev eFTI.

Poglavje II

Zakonsko predpisane informacije, dane na voljo v elektronski obliki

Člen 4

Zahteve za zadevne gospodarske subjekte

1.  Če zadevniZadevni gospodarski subjekti dajomorajo dati zakonsko predpisane informacije na voljo v elektronski obliki, to storijo na podlagi podatkov, v skladu s členom 8 obdelanih na certificirani platformi eFTI, in, če je primerno, v skladu s členom 9 s strani certificiranega ponudnika storitev eFTI. Zakonsko predpisane informacije se dajo na voljo v strojno berljivi obliki, na zahtevo pristojnega organa pa v človeku berljivi obliki. [Sprememba 24]

Informacije v strojno berljivi obliki se dajo na voljo prek overjene, interoperabilne in varne povezave do vira podatkov platforme eFTI. Zadevni gospodarski subjekt sporoči internetni naslov, prek katerega je mogoče dostopati do informacij, skupaj s katerimi koli drugimi elementi, ki so potrebni, da se pristojnemu organu omogoči, da enoznačno opredeli zakonsko predpisane informacije. [Sprememba 25]

Informacije v človeku berljivi obliki se dajo na voljo na kraju samem, na zaslonu elektronskih naprav, ki so v lasti zadevnega gospodarskega subjekta ali pristojnih organov.

2.  Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi svojim pristojnim organom omogočijo, da obdelujejo zakonsko predpisane informacije, ki jih dajo na voljo zadevni gospodarski subjekti v strojno berljivi obliki na podlagi drugega pododstavka odstavka 1, v skladu z določbami, ki jih Komisija določi v skladu s členom 7.

Člen 5

Sprejemanje in posredovanje zakonsko predpisanih informacij s strani pristojnih organov [Sprememba 26]

Pristojni organi držav članic sprejmejo zakonsko predpisane informacije, ki jih dajo zadevni gospodarski subjekti na voljo v elektronski obliki v skladu s členom 4.

Pristojni organi držav članic se z zadevnimi gospodarskimi subjekti glede zakonsko predpisanih informacij sporazumevajo v elektronski obliki. [Sprememba 27]

Člen 6

Zaupne poslovne informacije

Pristojni organi, ponudniki storitev eFTI in zadevni gospodarski subjekti sprejmejo ukrepe za zagotovitev zaupnosti poslovnih informacij, ki se obdelujejo in izmenjujejo v skladu s to uredbo.

Člen 7

Skupni sklop podatkov eFTI, postopki in pravila za dostop

Komisija z izvedbenimi akti določi naslednjeNa Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 v zvezi z določitvijo naslednjega: [Sprememba 28]

(a)  skupni sklop in podsklope podatkov eFTI v zvezi z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij, vključno z ustreznimi opredelitvami za vsak podatkovni element, vključen v skupni sklop in podsklope podatkov;

(b)  skupne postopke in podrobna pravila, vključno s skupnimi tehničnimi specifikacijami, za dostop pristojnih organov do platform eFTI, vključno s postopki za obdelavo zakonsko predpisanih informacij, ki jih dajo zadevni gospodarski subjekti na voljo v elektronski obliki;

(ba)  skupne postopke in podrobna pravila za potrjevanje identitete katere koli fizične ali pravne osebe, ki v skladu s tem izdaja pravno zavezujoče izjave. [Sprememba 29]

Obstoječi standardizirani modeli podatkov in podatkovni nizi, opredeljeni v mednarodnih konvencijah, ki se uporabljajo v Uniji, se uporabijo kot referenca za določitev teh skupnih podatkov, postopkov in pravil za dostop v okviru eFTI. [Sprememba 30]

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2). [Sprememba 31]

Poglavje III

Platforme in storitve eFTI

Oddelek 1

Zahteve za platforme in storitve eFTI

Člen 8

Funkcionalne zahteve za platforme eFTI

1.  Za platforme eFTI veljajo splošna načela tehnološke nevtralnosti in interoperabilnosti. Platforme eFTI, ki se uporabljajo za obdelavo zakonsko predpisanih informacij, zagotavljajo funkcije, s katerimi zagotavljajo, da: [Sprememba 32]

(a)  se lahko morajo osebni podatki obdelovati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679; [Sprememba 33]

(b)  se lahko morajo poslovni podatki obdelovati v skladu s členom 6; [Sprememba 34]

(ba)  so platforme eFTI in podatki, ki jih vsebujejo, interoperabilni; [Sprememba 35]

(c)  je mogoče vzpostaviti enoznačno elektronsko identifikacijsko povezavo med obdelanimi podatki in fizično pošiljko določenega nabora blaga, na katerega se nanašajo ti podatki, od izvornega do namembnega kraja, v skladu s pogoji enotne prevozne pogodbe, ne glede na količino ali število kontejnerjev, paketov ali kosovali dobavnice; [Sprememba 36]

(d)  se lahko podatki obdelujejo zgolj na podlagi pooblaščenega in preverjenega dostopa;

(e)  se vsi postopki obdelave ustrezno beležijo, da se omogoči vsaj identifikacija posameznih postopkov, fizične ali pravne osebe, ki je izvedla postopek, in zaporedja postopkov za vsak posamezen podatkovni element; če postopek vključuje spremembo ali izbris obstoječega podatkovnega elementa, se ohrani prvotni podatkovni element;

(ea)  imajo pristojni organi takojšen dostop do vseh ustreznih informacij, kot je določeno v nacionalni zakonodaji ali zakonodaji Unije, da se zagotovita javni red in skladnost s pravnimi akti Unije, ki urejajo prevoz blaga v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe; [Sprememba 37]

(f)  se podatki lahko arhivirajo in ostanejo dostopni v ustreznem obdobju v skladu z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij;

(g)  so podatki zaščiteni pred izkrivljanjem in krajo;

(h)  obdelani podatkovni elementi ustrezajo skupnemu sklopu in podsklopom podatkov eFTI ter se lahko obdelajo v katerem koli uradnem jeziku Unije ali enem od uradnih jezikov v državah članicah. [Sprememba 38]

1a.  Določi se standardizirani format eFTI, ki vključuje vse zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, navedene v delu A Priloge 1, in vse zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, navedene v delu B Priloge 1, v temu namenjenem in ločenem oddelku formata eFTI, ki ga navedejo države članice. [Sprememba 39]

2.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravilaNa Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil v zvezi z zahtevami iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2). [Sprememba 40]

Člen 9

Zahteve za ponudnike storitev eFTI

1.  Ponudnik storitev eFTI zagotavlja, da:

(a)  podatke obdelujejo le pooblaščeni uporabniki in da se podatki obdelujejo glede na jasno določeno vlogo uporabnika in pravice obdelave v okviru platforme eFTI v skladu z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij;

(aa)  so podatki interoperabilni; [Sprememba 41]

(b)  se podatki hranijo in so dostopni v ustreznem obdobjuštiri leta v skladu z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij; [Sprememba 42]

(c)  imajo pristojni organi prek svojih platform eFTI neposreden dostop do zakonsko predpisanih informacij v zvezi s prevozom blaga, če ta dostop pristojnim organom zagotavlja zadevni gospodarski subjekt; [Sprememba 43]

(d)  so podatki ustrezno zaščiteni, tudi pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem.

2.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila v zvezi z zahtevami iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil v zvezi z zahtevami iz odstavka 1. [Sprememba 44]

Oddelek 3

Certificiranje

Člen 10

Organi za ugotavljanje skladnosti

1.  Organi za ugotavljanje skladnosti so akreditirani v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 za namene izvajanja certificiranja platform in ponudnikov storitev eFTI iz členov 11 in 12 te uredbe.

2.  Za namene akreditacije organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz Priloge II.

3.  Države članice vodijo in posodabljajo seznam akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti ter platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI, ki jih navedeni organi certificirajo v skladu s členoma 11 in 12. Ta seznam objavijo na uradnem internetnem spletnem mestu vlade. Seznam se redno posodabljanemudoma posodobi ob vsaki spremembi informacij, ki jih vsebuje, in sicer najpozneje do 31. marcamaja vsako leto. [Sprememba 45]

4.  Države članice Komisiji vsako leto do 31. marcamaja pošljejo sezname iz odstavka 3, skupaj z naslovom spletnega mesta, na katerem so taki seznami objavljeni. Komisija objavi povezavo do navedenih naslovov spletnih mest na svoji uradni spletni strani. [Sprememba 46]

Člen 11

Certificiranje platform eFTI

1.  Organi za ugotavljanje skladnosti na zahtevo razvijalca platforme eFTI ocenijo skladnost platforme eFTI z zahtevami iz člena 8(1). Če je ocena pozitivna, se izda certifikat o skladnosti. Če je ocena negativna, organ za ugotavljanje skladnosti vložnika obvesti, zakaj platforma ne izpolnjuje navedenih zahtev.

1a.   Certificiranje se izvaja neodvisno, da se prepreči izkrivljanje konkurence. Skladnost se zagotavlja z obstoječimi standardiziranimi platformami, opredeljenimi v mednarodnih konvencijah, ki se uporabljajo v Uniji. [Sprememba 47]

1b.  Obstoječi informacijski sistemi, ki jih gospodarski subjekti v prometnem sektorju trenutno uporabljajo za posredovanje regulativnih informacij in ki izpolnjujejo funkcionalne zahteve iz člena 8(1), se certificirajo kot platforme eFTI. [Sprememba 48]

2.  Organi za ugotavljanje skladnosti vodijo in posodabljajo seznam certificiranih platform eFTI in platform, ki so bile negativno ocenjene. Posodobljeni seznam se ob vsaki izdaji certifikata ali negativni oceni posreduje zadevnim pristojnim organom.

3.  Informacije, ki jih dajo pristojni organi na voljo prek certificirane platforme eFTI, spremlja certifikacijska oznaka.

4.  Razvijalec platforme eFTI vloži vlogo za ponovno presojo svojega certifikata, če se revidirajo tehnične specifikacije, sprejete v izvedbenih aktih iz člena 7(2).

5.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 za dopolnitev te uredbe s pravili o certificiranju, uporabi certifikacijske oznake in obnovitvi certifikata za platforme eFTI.

Člen 12

Certificiranje ponudnikov storitev eFTI

1.  Organ za ugotavljanje skladnosti na zahtevo ponudnika storitev eFTI oceni skladnost ponudnika storitev eFTI z zahtevami iz člena 9(1). Če je ocena pozitivna, se izda certifikat o skladnosti. Če je ocena negativna, organ za ugotavljanje skladnosti vložnika obvesti, zakaj ponudnik ne izpolnjuje navedenih zahtev.

2.  Organi za ugotavljanje skladnosti vodijo in posodabljajo seznam certificiranih ponudnikov storitev eFTI in ponudnikov storitev eFTI, ki so bili negativno ocenjeni. Posodobljeni seznam se ob vsaki izdaji certifikata ali negativni oceni da na voljo zadevnim pristojnim organom.

3.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 za dopolnitev te uredbe s pravili o certificiranju ponudnikov storitev eFTI.

Poglavje IV

Prenos pooblastil in izvedbena pooblastila

Člen 13

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 7, člena 8(2), člena 9(2), člena 11(5) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. [Sprememba 49]

3.  Prenos pooblastila iz člena 2, člena 7, člena 8(2), člena 9(2), člena 11(5) in člena 12(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. [Sprememba 50]

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 2, se začnejo uporabljati eno leto po začetku njihove veljavnosti. [Sprememba 51]

4a.   Komisija pred sprejetjem delegiranega akta zagotovi posvetovanje z zadevnimi deležniki in njihovimi predstavniškimi organi v ustreznih forumih, in sicer prek skupine strokovnjakov, ustanovljene s Sklepom Komisije C(2018)5921 z dne 13.9.2018 („Forum za digitalni promet in logistiko“). [Sprememba 52]

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2, člena 10(5) in člena 11(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 14

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. [Sprememba 53]

Poglavje V

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Pregled

1.  Komisija najpozneje do ... [pet lettri leta po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah. Ta ocena zlasti preuči možnost razširitve področja uporabe te uredbe na nekatere informacije, ki si jih izmenjujejo podjetja, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti z ustreznimi zahtevami pravnih aktov Unije, ki urejajo prevoz blaga v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe. [Sprememba 54]

2.  Države članice zagotovijo Komisiji vse potrebne informacije za pripravo navedenega poročila.

Člen 16

Spremljanje

Države članice Komisiji vsaki dve leti in prvič najpozneje do ... [dve leti po začetku uporabe te uredbe] predložijo naslednje informacije:

1.  število pristojnih organov, ki izvajajo ukrepe za dostop do informacij, ki so jih dali na voljo zadevni gospodarski subjekti v skladu s členom 4(2), in njihovo obdelavo;

2.  število zadevnih gospodarskih subjektov, ki so dali zakonsko predpisane informacije na voljo pristojnim organom držav članic v skladu s členom 4(1), razčlenjeno po načinu prevoza.

Informacije se predložijo za vsako leto, zajeto v obdobju poročanja.

Člen 17

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [Urad za publikacije – vstaviti datum štiri leta po začetku veljavnostitri leta od datuma začetka veljavnosti te uredbe]. [Sprememba 55]

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE, KI SPADAJO NA PODROČJE UPORABE TE UREDBE.

Zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz prava Unije

Spodnja preglednica vključuje zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz aktov Unije, ki določajo pogoje za prevoz blaga na ozemlju Unije v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe in pogoje za pošiljke odpadkov.

Zakonodaja EU

Podatek

Uredba Sveta št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih izvajanja

UL 52 (16.8.1960, str. 1121–1126)

Direktiva 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

UL L 368 (17.12.1992, str. 38–42)

[Predlog COM(2017) 648 final – 2017/0290 (COD) o spremembi Direktive 92/106/EGS ]

Uredba (ES) št. 1072/2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga

UL L 300/72 (14.11.2009, str. 72–87)

[Predlog COM(2017) 0281 final – 2017/0123 (COD) o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009]

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva

UL L 299/1 (14.11.2015, str. 1-142)

Direktiva 2008/68/ES o notranjem prevozu nevarnega blaga

UL L 260 (30.9.2008, str. 13–59)

Sklici na ADR, RID, ADN(11)

Uredba (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov

(UL L 190, 12.7.2006, str. 1–98)

Ime in naslov pošiljatelja

člen 6.1

člen 3 (sklic na člen 6 Uredbe Sveta št. 11)

 

Vrsta in teža blaga

člen 6.1

člen 3 (sklic na člen 6 Uredbe Sveta št. 11)

 

Kraj in datum sprejetja blaga za prevoz

člen 6.1

člen 3 (sklic na člen 6 Uredbe Sveta št. 11)

 

Kraj za dostavo blaga

člen 6.1

člen 3 (sklic na člen 6 Uredbe Sveta št. 11)

 

Prevozna pot ali razdalja, če ta dejavnika upravičujeta ceno, ki se razlikuje od običajne cene

člen 6.1

člen 3 (sklic na člen 6 Uredbe Sveta št. 11)

 

 

 

 

 

 

Mejni prehodi, če je ustrezno

člen 6.1

člen 3 (sklic na člen 6 Uredbe Sveta št. 11 z dne 27. junija 1960)

 

Železniške postaje za natovarjanje in raztovarjanje

člen 3

 

Pristanišča za natovarjanje in raztovarjanje na celinskih plovnih poteh

člen 3

 

Pomorska pristanišča za natovarjanje in raztovarjanje

člen 3

 

Žig, ki ga odtisnejo železniški ali pristaniški organi na zadevnih železniških postajah ali pristaniščih na celinskih plovnih poteh ali v morskih pristaniščih, ko je zadevni del poti po železnici ali celinski plovni poti ali morju zaključen

člen 3

 

[Ime, naslov, kontaktni podatki in podpis pošiljatelja]

[člen 3.2(a) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

[Kraj in datum začetka kombiniranega prevoza v Uniji]

[člen 3.2(b) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

[Ime, naslov in kontaktni podatki prejemnika]

[člen 3.2(c) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

[Kraj in datum zaključka kombiniranega prevoza v Uniji]

[člen 3.2(d) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

[Zračna razdalja med krajem v Uniji, kjer se kombinirani prevoz začne, in krajem, kjer se konča]

[člen 3.2(e) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

 

 

 

 

[Opis kombiniranega prevoza, ki ga podpiše pošiljatelj, z vsaj naslednjimi podatki za vsak del poti in način prevoza, ki pomeni necestni del prevoza znotraj Unije:

(i) zaporedje delov poti (tj. prvi del, necestni del oziroma končni del);

(ii) ime, naslov in kontaktni podatki prevoznika;

(iii) načini prevoza in njihov vrstni red.]

 

 

[člen 3.2(f) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

 

 

 

 

[Označba intermodalne nakladalne enote, ki je bila predmet prevoza]

[člen 3.2(g) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

 

 

 

 

[Za začetni cestni del prevoza:

(i) kraj pretovora na necestni del;

(ii) zračna razdalja začetnega dela cestnega prevoza od kraja pošiljanja do prvega terminala za pretovarjanje;

(iii) podpis, če je začetni cestni del poti opravljen, s katerim prevoznik potrjuje, da je bil cestni del prevoza izveden]

[člen 3.2(h) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

 

 

 

 

[Za končni cestni del prevoza:

(i) kraj, kjer je blago prevzeto po necestnem delu poti (železnica, celinske plovne poti oziroma pomorski promet);

(ii) zračna razdalja končnega dela cestnega prevoza od kraja pretovarjanja do kraja v Uniji, kjer se kombinirani prevoz konča); ]

[člen 3.2(i) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

 

 

 

 

[Za necestni del prevoza:

(i) podpis prevoznika (oziroma prevoznikov, kadar na necestnem delu poti potekata dva necestna prevoza ali več), če je necestni del zaključen, ki potrjuje, da je bil prevoz po necestnem delu poti izveden;

(ii) če je na voljo, podpis oziroma žig pristojnih železniških ali pristaniških organov, pridobljen na ustreznih terminalih (železniška postaja oziroma pristanišče) ob necestnem delu prevoza, ki potrjuje, da je zadevni del necestnega dela poti zaključen. ]

[člen 3.2(j) (ki nadomešča člen 3 Direktive Sveta 92/106/EGS)]

 

 

 

 

 

Ime, naslov in podpis pošiljatelja

člen 8.3(a)

[člen 8.3(a) (ni predlaganih sprememb)]

 

Ime, naslov in podpis prevoznika

člen 8.3(b)

[člen 8.3(b) (ni predlaganih sprememb)]

 

Ime, naslov in podpis prejemnika ter, potem ko je bilo blago dostavljeno, datum dostave

člen 8.3(c)

[člen 8.3(c) (ni predlaganih sprememb)]

 

 

 

Kraj in datum prevzema blaga ter kraj, določen za dostavo

člen 8.3(d)

[člen 8.3(d) (ni predlaganih sprememb)]

 

 

 

Splošno uporabljan opis vrste blaga in načina pakiranja ter v primeru nevarnega blaga njegov splošno uveljavljen opis kot tudi število pošiljk ter njihove posebne oznake in številke

člen 8.3(e)

[člen 8.3(e) (ni predlaganih sprememb)]

 

 

Bruto masa blaga ali njegova drugače izražena količina

člen 8.3(f)

[člen 8.3(f) (ni predlaganih sprememb)]

 

 

Registrske tablice motornega vozila in priklopnika

člen 8.3(g)

[člen 8.3(g) (ni predlaganih sprememb)]

 

 

Enotna črkovno-številčna oznaka reguliranega agenta, prejeta od pristojnega organa

Priloga 6.3.2.6(a)

 

 

Enotna oznaka pošiljke, kot je številka (internega ali glavnega) letalskega tovornega lista

Priloga 6.3.2.6(b)

 

 

Vsebina pošiljke (**)

Priloga 6.3.2.6(c)

 

 

Varnostni status pošiljke, ki navaja:

– „SPX“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo, ali

– „SCO“, kar pomeni varno le za tovorno in poštno letalo, ali

– „SHR“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami za visoko tveganje

Priloga 6.3.2.6(d)

 

 

Razlog za izdajo varnostnega statusa, ki navaja:

– „KC“, kar pomeni prejeto od znanega pošiljatelja, ali

– „AC“, kar pomeni prejeto od stalnega pošiljatelja, ali

– „RA“, kar pomeni izbrano s strani reguliranega agenta, ali

– sredstvo ali metodo uporabljenega varnostnega pregleda ali

– razloge za izvzetje pošiljke iz varnostnega pregleda

Priloga 6.3.2.6(e)

 

 

Ime osebe, ki je izdala varnostni status, ali enakovredna identifikacija ter datum in čas izdaje

Priloga 6.3.2.6(f)

 

 

Od pristojnega organa prejeta enotna oznaka katerega koli reguliranega agenta, ki je sprejel varnostni status, ki ga je pošiljki prisodil drug regulirani agent

Priloga 6.3.2.6(g)

 

 

Splošni podatki, zahtevani v prevozni listini

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Splošni podatki, zahtevani za prevoz v tankerskih plovilih

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 – samo ADN

 

Posebni podatki, ki jih je treba vključiti za nekatere vrste nevarnega blaga ali nekatere vrste embalaže ali v primeru prevozne verige, ki vključuje različne načine prevoza, v skladu s posebnimi določbami iz poglavja 5.4 ustreznih prilog k ADR, RID in ADN

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 do 5.4.1.1.21 – ADR in RID

5.4.1.1.3 do 5.4.1.1.22 – ADN

 

Dodatni in posebni podatki, ki se zahtevajo za nekatere razrede nevarnega blaga

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Nenevarno blago

5.4.1.5

 

Potrdilo o natovarjanju kontejnerja

5.4.2

 

Pisna navodila

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Podatki, vsebovani v prijavnem dokumentu za pošiljke odpadkov, ki so predmet postopka predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Priloga IA

Podatki, vsebovani v transportnem dokumentu za pošiljke odpadkov, ki so predmet postopka predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Priloga IB

Podatki, vsebovani v dokumentu, priloženemu pošiljkam odpadkov, ki so predmet postopka predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Priloga VII

Zakonodaja držav članic

V spodnji preglednici je navedena zakonodaja držav članic, ki se nanaša na zadeve, urejene z naslovom VI tretjega dela Pogodbe, in ki zahteva zagotavljanje podatkov, v celoti ali deloma enakih podatkom iz točke A te priloge.

[Država članica]

Zakonodaja

Podatek

[Sklic na zakonodajo]

[Sklic na zakonodajo]

[…]

[Sklic na zakonodajo]

[Podatek, kot je opredeljen v ustreznem členu zakonskega akta]

[sklic na člen]

[sklic na člen]

 

 [sklic na člen]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Podatek, kot je opredeljen v ustreznem členu zakonskega akta]

[sklic na člen]

[sklic na člen]

[…]

 [sklic na člen]

[Država članica]

Zakonodaja

Podatek

[Sklic na zakonodajo]

[Sklic na zakonodajo]

[…]

[Sklic na zakonodajo]

[Podatek, kot je opredeljen v ustreznem členu zakonskega akta]

[sklic na člen]

[sklic na člen]

 

 [sklic na člen]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Podatek, kot je opredeljen v ustreznem členu zakonskega akta]

[sklic na člen]

[sklic na člen]

[…]

 [sklic na člen]

PRILOGA II

ZAHTEVE V ZVEZI S PRIGLAŠENIMI ORGANI

1.  Za namene priglasitve organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2 do 11.

2.  Organ za ugotavljanje skladnosti se ustanovi v skladu z nacionalnim pravom države članice in ima status pravne osebe.

3.  Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje strani, ki je neodvisen od organizacije ali platforme ali ponudnika storitev platforme eFTI, katerih skladnost ugotavlja.

Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovne zveze, ki zastopa podjetja, vključena v zasnovo, izdelavo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje platforme ali ponudnika storitev platforme eFTI, ki ju ocenjuje, se lahko, pod pogojem, da je zagotovljena njegova samostojnost in da ni navzkrižja interesov, šteje kot takšen organ.

4.  Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ocene skladnosti, niso načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci platforme ali ponudnika storitev platforme eFTI, katerih skladnost ocenjujejo, niti zastopniki katere koli izmed navedenih strani.

Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ocene skladnosti, ne sodelujejo neposredno pri zasnovi, proizvodnji ali oblikovanju, trženju, namestitvi, uporabi ali vzdrževanju navedene platforme ali ponudnika storitev platforme eFTI niti ne zastopajo strani, ki sodelujejo pri navedenih dejavnostih. Ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko bile v nasprotju z njihovo neodvisno presojo ali integriteto v zvezi z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, za katere so priglašeni. To velja zlasti za svetovalne storitve.

Organi za ugotavljanje skladnosti zagotovijo, da dejavnosti njihovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti za ugotavljanje skladnosti.

5.  Organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, za katere so rezultati navedenih dejavnosti pomembni.

6.  Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so takšnemu organu dodeljene v skladu s členoma 12 in 13 ter za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvede sam organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da so izvedene v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti.

Organ za ugotavljanje skladnosti ima vedno ter za vsak postopek certificiranja, za katerega je priglašen, na voljo:

(a)  potrebno osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;

(b)  opise postopkov, glede na katere se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost reprodukcije teh postopkov. Imeti mora ustrezno politiko in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;

(c)  postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih se ustrezno upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegova struktura in stopnja zahtevnosti zadevne tehnologije.

Organ za ugotavljanje skladnosti ima na voljo potrebna sredstva, da ustrezno izvaja strokovne in upravne naloge, povezane z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti.

7.  Osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti:

(a)  je dobro tehnično in poklicno usposobljeno, kar zajema vse dejavnosti za ugotavljanje skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;

(b)  ima zadovoljivo znanje o zahtevah glede ugotavljanj skladnosti, ki jih izvaja, in ustrezna pooblastila za izvedbo teh ugotavljanj skladnosti;

(c)  ima primerno znanje in razumevanje zahtev iz člena 9;

(d)  ima zmožnost, ki je potrebna za pripravo certifikatov o skladnosti, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da so bila ugotavljanja skladnosti izvedena.

8.  Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti.

Plačilo najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti organa za ugotavljanje skladnosti, ni odvisno od števila izvedenih ugotavljanj ali rezultatov navedenih ugotavljanj.

9.  Organ za ugotavljanje skladnosti sklene zavarovanje odgovornosti, razen če odgovornost prevzame država v skladu z nacionalnim pravom ali če je država članica sama neposredno odgovorna za ugotavljanje skladnosti.

10.  Osebje organa za ugotavljanje skladnosti varuje poklicne skrivnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem svojih nalog v skladu s členoma 12 in 13 ali katero koli določbo nacionalne zakonodaje, ki daje učinek navedenima členoma, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Pravice iz lastništva so zaščitene.

11.  Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in ustreznih regulativnih dejavnostih ali zagotovijo, da je njihovo osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih.

(1)UL C 62, 15.2.2019, str. 265.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019.
(3) Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).
(4)Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski okvir interoperabilnosti – strategija za izvajanje (COM(2017)0134).
(5)Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).
(6)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(7)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(8)Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(9)Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).
(10)UL C …
(11)Sklice na ADR, RID in ADN je treba razumeti v smislu členov 2(1), 2(2) in 2(3) Direktive 2008/68/ES. Navedene številke so številke iz ustreznih prilog k ADR, RID in ADN.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov