Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0140(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2019

Ingivna texter :

A8-0060/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0139

Antagna texter
PDF 264kWORD 71k
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg
Elektronisk information om godstransporter ***I
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0279),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 91, 100.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0191/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0060/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 265.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om elektronisk godstransportinformation
P8_TC1-COD(2018)0140

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100.2 och 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Effektiviteten i godstransport och logistik är av avgörande betydelse för unionsekonomins tillväxt och konkurrenskraft, den inre marknadens funktion och den sociala och ekonomiska sammanhållningen i alla regioner i unionen. [Ändr. 1]

(1a)  Syftet med denna förordning är att minska kostnaderna för behandling av transportinformation mellan myndigheter och ekonomiska aktörer, att förbättra myndigheternas kapacitet att säkerställa verkställighet och uppmuntra digitalisering av godstransport och logistik. [Ändr. 2]

(2)  Transporten av varor åtföljs av en stor mängd information som fortfarande utbyts i pappersformat, mellan företag och mellan företag och de offentliga myndigheterna. Användningen av pappersdokument utgör en betydande administrativ börda och en extra kostnad för logistikoperatörer och närstående industrier (såsom handel och tillverkning), särskilt för små och medelstora företag, och har en negativ inverkan på miljön. [Ändr. 3]

(2a)  Verkningsfullt och effektivt genomdrivande av reglerna är en förutsättning för en sund konkurrens på den inre marknaden. Verktygen för verkställighet måste bli mer digitaliserade för att man ska kunna frigöra kapacitet att säkerställa verkställighet, minska onödig byråkrati för företag som utför internationella transporter och särskilt små och medelstora företag, säkerställa bättre inriktning på transportoperatörer med hög riskvärdering och upptäcka otillbörliga metoder. Detta digitala ”smarta” genomdrivande kräver att all relevant information blir papperslös och görs tillgänglig för de behöriga myndigheterna i elektronisk form. Därför bör användningen av elektroniska transportdokument i framtiden bli regel. För att tjänstemän som ansvarar för tillsyn, däribland de som utför vägkontroller, ska få en tydlig och fullständig överblick över de transportföretag som kontrolleras bör de dessutom ha direkt tillgång i realtid till all relevant information för att kunna upptäcka överträdelser och avvikelser snabbare och mer effektivt. [Ändr. 4]

(3)  Avsaknad av en enhetlig rättslig ram på unionsnivå som kräver att offentliga myndigheter ska godta relevant godstransportinformation, som krävs enligt lag, i elektronisk form, anses vara den viktigaste orsaken till bristen på framsteg i arbetet för att uppnå förenkling och ökad effektivitet som möjliggjorts genom tillgängliga elektroniska medel. Det faktum att offentliga myndigheter inte godtar information i elektronisk form påverkar inte bara kommunikationen mellan dem och operatörer utan hindrar också, indirekt, utvecklingen av förenklad elektronisk kommunikation mellan företag i hela unionen och kommer att medföra en ökning av de administrativa kostnaderna, särskilt för små och medelstora företag. [Ändr. 5]

(4)  Vissa områden i unionens transportlagstiftning kräver att behöriga myndigheter godtar digitaliserad information, men detta gäller inte på långt när all relevant unionslagstiftning. Det I syfte att minska den administrativa bördan och möjliggöra effektivare kontroller samt åtgärder mot överträdelser bör det alltid vara möjligt att använda elektroniska medel för att göra föreskriven information avseende godstransport tillgänglig för myndigheterna inom hela unionen och för alla relevanta faser av transporter som utförs inom unionen. Vidare bör denna möjlighet finnas för all föreskriven information, inom alla transportsätt. Medlemsstaterna bör acceptera elektroniska transporthandlingar överlag, och de bör ratificera och tillämpa e-CMR-protokollet utan dröjsmål. Därför bör myndigheterna kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna om föreskriven information och göra sina egna data tillgängliga digitalt i enlighet med tillämplig lagstiftning. [Ändr. 6]

(5)  Medlemsstaternas myndigheter bör därför åläggas att godta information som gjorts tillgänglig elektroniskt närhelst ekonomiska aktörer är skyldiga att göra information tillgänglig som bevis för efterlevnad av krav som fastställs i unionsakter som antagits i enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget eller, med tanke på likheten i situationerna, av unionslagstiftning om transport av avfall. Detsamma bör gälla om en medlemsstats nationella lagstiftning som behandlar frågor som regleras i avdelning VI tredje delen i fördraget föreskriver tillhandahållande av föreskriven information som är identisk, helt eller delvis, med information som ska tillhandahållas i enlighet med sådan unionslagstiftning.

(5a)  För att minska den administrativa bördan och frigöra knappa verkställighetsresurser bör de ekonomiska aktörerna vara skyldiga att elektroniskt tillhandahålla föreskriven information till medlemsstaternas behöriga myndigheter, och medlemsstaternas behöriga myndigheter bör kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna när det gäller att tillhandahålla föreskriven information. [Ändr. 7]

(6)  Eftersom denna förordning enbart är avsedd att underlätta tillhandahållandet av information, specifikt, på elektronisk väg, bör den inte påverka de bestämmelser i unionslagstiftning eller i nationell lagstiftning som fastställer innehållet i föreskriven information och den bör, i synnerhet, inte införa några ytterligare krav på föreskriven information. Samtidigt som Eftersom denna förordning är avsedd att göra det möjligt att uppfylla krav på föreskriven information på elektronisk väg snarare än med hjälp av pappersdokument, bör den möjliggöra att europeiska plattformar för att utbyta och enkelt dela med sig av informationen utvecklas. Den bör inte på annat sätt påverka de relevanta unionsbestämmelserna om krav avseende de dokument som ska användas för den strukturerade presentationen av informationen i fråga. De bestämmelser i unionslagstiftning om transport av avfall som innehåller formföreskrifter för transporterna bör inte heller påverkas av denna förordning. Denna förordning bör inte heller påverka de bestämmelser om rapporteringsskyldigheter som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013(3) eller i genomförandeakter eller delegerade akter som antagits i enlighet med den förordningen. Kommissionen bör dock bedöma om bestämmelserna om innehållet i kraven på den föreskrivna informationen om transport av varor på unionens territorium behöver anpassas för att förbättra de behöriga myndigheternas kapacitet att säkerställa verkställighet. [Ändr. 8]

(7)  Användningen av elektroniska medel för utbytet av information i enlighet med denna förordning bör organiseras på ett sätt som garanterar säkerheten och tar hänsyn till konfidentialiteten avseende känslig kommersiell information.

(8)  För att göra det möjligt för operatörer att tillhandahålla relevant information i elektronisk form på samma sätt i alla medlemsstater, är det nödvändigt att utnyttja gemensamma specifikationer, som kommer att antas av kommissionen. Dessa specifikationer bör säkerställa datainteroperabilitet för de olika dataseten med underdataset avseende den relevanta föreskrivna informationen, och fastställa gemensamma förfaranden och detaljerade regler för de behöriga myndigheternas tillgång till och behandling av den informationen.

(9)  Vid utarbetandet av dessa specifikationer bör vederbörlig hänsyn tas till relevanta specifikationer för datautbyte som fastställs i relevant unionslagstiftning, och i relevanta europeiska och internationella standarder för multimodalt datautbyte, bl.a. bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen. Det bör också tas hänsyn till investeringar av ekonomiska aktörer och till transportsättspecifika datamodeller som därmed redan finns, samt till de principer och rekommendationer som fastställs i Europeiska interoperabilitetsramen(4), vilken tillhandahåller en av medlemsstaterna gemensamt överenskommen strategi för leverans av europeiska digitala offentliga tjänster. Dessutom är det viktigt att alla relevanta berörda parter engageras i utarbetandet och förberedelserna av dessa specifikationer. Vederbörlig omsorg bör också ägnas åt att se till att dessa specifikationer förblir teknikneutrala och öppna för innovativ teknik. [Ändr. 9]

(10)  Denna förordning bör fastställa de funktionella kraven för plattformar som är baserade på informations- och kommunikationsteknik och som kan användas av ekonomiska aktörer för att tillgängliggöra den föreskrivna godstransportinformationen i elektroniskt format (eFTI) till de behöriga myndigheterna (eFTI-plattformar). Villkor bör även fastställas för tredjepartsleverantörer av tjänster via eFTI-plattformar (leverantörer av eFTI-tjänster).

(11)  För att bygga upp förtroendet hos både medlemsstaternas myndigheter och de ekonomiska aktörerna avseende uppfyllandet av dessa krav bland eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster, bör medlemsstaternas behöriga myndigheter införa ett certifieringssystem som underbyggs av ackreditering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008(5). På grund av den relativt långa genomförandeperioden bör kommissionen bedöma om teknik såsom blockkedjeteknik kan garantera samma resultat som certifieringssystemet, och samtidigt betydligt minska kostnaderna för ekonomiska aktörer och medlemsstater. [Ändr. 10]

(12)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av skyldigheten att godta den föreskrivna information som görs tillgänglig i elektroniskt format i enlighet med denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(6). [Ändr. 11]

(13)  I synnerhet bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa ett gemensamt dataset samt underdataset för respektive krav på föreskriven information som omfattas av denna förordning, samt gemensamma förfaranden och detaljerade regler för behöriga myndigheters tillgång till och behandling av den informationen om de berörda ekonomiska aktörerna gör denna information tillgänglig elektroniskt, inbegripet detaljerade regler och tekniska specifikationer. [Ändr. 12]

(14)  Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa detaljerade regler för genomförandet av kraven för eFTI-plattformar och för leverantörer av eFTI-tjänster. [Ändr. 13]

(15)  I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen

   för att ändra del B i bilaga I, i syfte att införliva de förteckningar över krav på föreskriven information i medlemsstaternas lagstiftning som anmälts till kommissionen av medlemsstaterna i enlighet med denna förordning,
   för att ändra del A i bilaga I för att ta hänsyn till eventuella delegerade akter eller genomförandeakter som antas av kommissionen och som fastställer nya krav på föreskriven information på unionsnivå avseende transport av varor,
   för att ändra del B i bilaga I i syfte att införliva eventuella nya bestämmelser i relevant nationell lagstiftning som inför ändringar i de nationella kraven på föreskriven information, eller fastställer nya relevanta krav på föreskriven information som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde och anmäls till kommissionen av medlemsstaterna i enlighet med denna förordning,
   för att komplettera vissa tekniska aspekter av denna förordning, nämligen vad gäller reglerna för certifiering av eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster.
   för att fastställa gemensamma förfaranden, tekniska specifikationer och detaljerade regler för behöriga myndigheters tillgång till och behandling av de respektive informationskrav som omfattas av denna förordning, samt detaljerade regler för genomförandet av kraven för eFTI-plattformar och för leverantörer av eFTI-tjänster. [Ändr. 14]

(16)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(7). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(17)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att säkerställa en enhetlig strategi för godtagande, från medlemstaternas myndigheters sida, av godstransportinformation som gjorts tillgänglig elektroniskt, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av behovet av att fastställa gemensamma krav, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(18)  Elektronisk behandling av personuppgifter som krävs som en del av föreskriven godstransportinformation bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(8).

(19)  Kommissionen bör göra en utvärdering av denna förordning. Information bör samlas in för att ligga till grund för utvärderingen och för att bedöma lagstiftningens verkan i förhållande till de mål den eftersträvar.

(20)  Denna förordning kan inte tillämpas effektivt innan de delegerade akter och genomförandeakter som föreskrivs i förordningen har trätt i kraft. Denna förordning bör därför tillämpas från och med den ... [infoga datum] för att ge kommissionen tid att anta dessa akter.

(20a)  Kommissionen bör omedelbart inleda arbetet med de nödvändiga delegerade akterna för att undvika ytterligare förseningar och för att säkerställa att de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna har tillräckligt med tid att förbereda sig. [Ändr. 15]

(21)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(9) och avgav ett yttrande den ... [infoga datum](10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

Allmäna bestämmelser

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Genom denna förordning inrättas en rättslig ram för elektronisk överföring av föreskriven information som rör transport av varor på unionens territorium, och även dess driftskompatibilitet. För detta ändamål fastställs i denna förordning [Ändr. 16]

a)  de villkor enligt vilka medlemsstaternas behöriga myndigheter är skyldiga att godta föreskriven information när den görs tillgänglig lämnas elektroniskt av berörda ekonomiska aktörer, [Ändr. 17]

aa)  de villkor enligt vilka de berörda ekonomiska aktörerna är skyldiga att göra föreskriven information elektroniskt tillgänglig för medlemsstaternas behöriga myndigheter, [Ändr. 18]

ab)  de villkor enligt vilka medlemsstaternas behöriga myndigheter måste kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna när det gäller att tillhandahålla föreskriven information. [Ändr. 19]

b)  regler för tillhandahållandet av tjänster som har anknytning till de berörda ekonomiska aktörernas tillhandahållande av föreskriven information i elektronisk form.

2.  Denna förordning gäller för krav på föreskriven information som anges i unionsakter som fastställer villkoren för transport av varor på unionens territorium i enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget, eller som fastställer villkoren för transport av avfall och krav på föreskriven information om transport av varor som anges i internationella konventioner som är tillämpliga i unionen. Beträffande transport av avfall gäller denna förordning inte för kontroller som utförs av tullkontor enligt tillämpliga unionsbestämmelser. De unionsakter för vilka denna förordning är tillämplig, och motsvarande krav på föreskriven information, förtecknas i del A i bilaga I. [Ändr. 20]

Denna förordning gäller också för krav på föreskriven information i medlemsstaternas lagstiftning som behandlar frågor vilka regleras i avdelning VI tredje delen i fördraget och som föreskriver tillhandahållande av information som är identisk, helt eller delvis, med den information som ska tillhandahållas i enlighet med krav på föreskriven information som avses i första stycket.

Den nationella lagstiftning och motsvarande krav på föreskriven information som avses i andra stycket ska förtecknas i del B i bilaga I, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 2 b.

3.  Senast den ... [ett år från den dag då denna förordning träder i kraft] ska medlemsstaten underrätta kommissionen om de bestämmelser i nationell lagstiftning och motsvarande krav på föreskriven information som avses i andra stycket i punkt 2, vilka ska inkluderas i del B i bilaga I. Medlemsstaterna ska också underrätta kommissionen om varje ny bestämmelse i nationell lagstiftning som antas därefter, som omfattas av andra stycket i punkt 2 och som inför ändringar av dessa krav på föreskriven information eller fastställer nya relevanta krav på föreskriven information, inom en månad från antagandet av en sådan bestämmelse.

Artikel 2

Anpassning av bilaga I

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 med avseende på ändringen av bilaga I för att

a)  inkludera en hänvisning till alla delegerade akter eller genomförandeakter som antas av kommissionen och som fastställer nya krav på föreskriven information mot bakgrund av unionsrättsakter som reglerar transport av varor i enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget,

b)  lägga till hänvisningar till nationell lagstiftning och krav på föreskriven information som anmäls av medlemsstaterna i enlighet med artikel 1.3.

ba)  lägga till hänvisningar till andra unionsrättsakter som reglerar transport av varor, och som fastställer krav på föreskriven information, [Ändr. 21]

bb)  lägga till hänvisningar till internationella konventioner som är tillämpliga i unionen, och som fastställer krav på föreskriven information, som direkt eller indirekt rör transporten av varor. [Ändr. 22]

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  föreskriven information: information, i form av ett dokument eller inte, relaterad till transport av gods på unionens territorium, även genom transitering, som ska tillhandahållas av en berörd ekonomisk aktör i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 för att styrka överensstämmelse med de relevanta kraven i de berörda akterna.

2.  krav på föreskriven information: ett krav på att tillhandahålla föreskriven information.

3.  elektronisk godstransportinformation (electronic Freight Transport Information, eFTI): en uppsättning dataelement som behandlats elektroniskt för utbyte av föreskriven information mellan de berörda ekonomiska aktörerna och med de behöriga offentliga myndigheterna.

4.  behandling: en åtgärd eller uppsättning åtgärder som vidtas med eFTI, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillgängliggörande på annat sätt, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring,

5.  eFTI-plattform: en lösning, baserad på informations- och kommunikationsteknik (IKT), såsom ett operativsystem, en driftsmiljö eller en databas, som är avsedd att användas för behandling av eFTI.

6.  utvecklare av eFTI-plattformar: en fysisk eller juridisk person som har utvecklat eller förvärvat en eFTI-plattform antingen i syfte att behandla föreskriven information som har anknytning till den egna ekonomiska verksamheten eller i syfte att släppa ut plattformen på marknaden.

7.  eFTI-tjänst: en tjänst bestående av behandling av eFTI med hjälp av en eFTI-plattform, fristående eller i kombination med andra IKT-lösningar, inbegripet andra eFTI-plattformar.

8.  leverantör av eFTI-tjänster: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en eFTI-tjänst till berörda ekonomiska aktörer på grundval av ett avtal.

9.  berörd ekonomisk aktör: ett transportföretag eller en logistikoperatör, eller en annan fysisk eller juridisk person, som har ansvar för att göra föreskriven information tillgänglig för de behöriga myndigheterna i enlighet med det relevanta kravet på föreskriven information.

10.  människoläsbart format: ett sätt att representera data i elektronisk form som kan användas som information av en fysisk person utan att ytterligare behandling krävs.

11.  maskinläsbart format: ett sätt att representera data i elektronisk form som kan användas för automatisk behandling av en maskin.

12.  organ för bedömning av överensstämmelse: ett organ för bedömning av överensstämmelse i den mening som avses i artikel 2.13 i förordning (EG) nr 765/2008, ackrediterat i enlighet med den förordningen för att utföra bedömning av överensstämmelse avseende en eFTI-plattform eller en leverantör av eFTI-tjänster.

Kapitel II

Föreskriven information som görs tillgänglig elektroniskt

Artikel 4

Krav för de berörda ekonomiska aktörer aktörerna [Ändr. 23]

1.  Om Berörda ekonomiska aktörer gör ska göra föreskriven information tillgänglig elektroniskt. De ska de göra detta på grundval av data som behandlas på en certifierad eFTI-plattform, i enlighet med artikel 8 och, i tillämpliga fall, av en certifierad leverantör av eFTI-tjänster, i enlighet med artikel 9. Den föreskrivna informationen ska göras tillgänglig i maskinläsbart format och, på den behöriga myndighetens begäran, i människoläsbart format. [Ändr. 24]

Information i maskinläsbart format ska göras tillgänglig via en autentiserad, driftskompatibel och säker förbindelse med datakällan till en eFTI-plattform. Berörda ekonomiska aktörer ska uppge den internetadress via vilken åtkomst till informationen kan ges, tillsammans med eventuella andra uppgifter som är nödvändiga för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att entydigt identifiera den föreskrivna informationen. [Ändr. 25]

Information i människoläsbart format ska göras tillgänglig på plats, på bildskärmen till den elektroniska utrustning som ägs av den berörda ekonomiska aktören eller av de behöriga myndigheterna.

2.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att göra det möjligt för deras behöriga myndigheter att behandla föreskriven information som tillgängliggjorts av de berörda ekonomiska aktörerna i maskinläsbart format enligt andra stycket i punkt 1, i enlighet med de bestämmelser som kommissionen fastställt enligt artikel 7.

Artikel 5

Behöriga myndigheters godtagande och tillhandahållande av föreskriven information [Ändr. 26]

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska godta föreskriven information som görs tillgänglig elektroniskt av de berörda ekonomiska aktörerna i enlighet med artikel 4.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna om föreskriven information. [Ändr. 27]

Artikel 6

Konfidentiell kommersiell information

De behöriga myndigheterna, leverantörer av eFTI-tjänster och berörda ekonomiska aktörer ska vidta åtgärder för att säkerställa konfidentialitet avseende kommersiell information som behandlas och utbyts i enlighet med denna förordning.

Artikel 7

Gemensamt eFTI-dataset, gemensamma förfaranden och gemensamma regler för tillgång

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att fastställa följande genom genomförandeakter: [Ändr. 28]

a)  Ett gemensamt eFTI-dataset samt underdataset för respektive krav på föreskriven information, inklusive motsvarande definitioner för varje dataelement som ingår i det gemensamma datasetet samt underdataset.

b)  Gemensamma förfaranden och detaljerade regler, inklusive gemensamma tekniska specifikationer, för behöriga myndigheters tillgång till eFTI-plattformar, inklusive förfaranden för behandling av föreskriven information som gjorts tillgänglig elektroniskt av de berörda ekonomiska aktörerna.

ba)  Gemensamma förfaranden och detaljerade regler för att bekräfta identiteten på fysiska eller juridiska personer som utfärdar rättsligt bindande intyg som anges nedan. [Ändr. 29]

Befintliga, standardiserade datamodeller och dataset som anges i internationella konventioner, som är tillämpliga i unionen, ska användas som referens för att fastställa dessa gemensamma eFTI-data, förfaranden och regler för tillgång. [Ändr. 30]

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2. [Ändr. 31]

Kapitel III

eFTI-plattformar och eFTItjänster

Avsnitt 1

Krav för eFTI-plattformar och eFTI-tjänster

Artikel 8

Funktionella krav för eFTI-plattformar

1.  FTI-plattformarna ska styras av de allmänna principerna om teknikneutralitet och driftskompatibilitet. De eFTI-plattformar som används för behandling av föreskriven information ska tillhandahålla funktionalitet som säkerställer att [Ändr. 32]

a)  personuppgifter kan ska behandlas i enlighet med förordning (EU) 2016/679, [Ändr. 33]

b)  kommersiella data kan ska behandlas i enlighet med artikel 6, [Ändr. 34]

ba)  eFTI-plattformar och de data som ingår i dem är driftskompatibla, [Ändr. 35]

c)  en unik elektronisk identifierande länk kan upprättas mellan de data som behandlas och den fysiska transporten av en bestämd uppsättning varor som dessa data avser, från ursprungsorten till bestämmelseorten, inom ramen för ett enda transportavtal, oberoende av kvantiteten eller antalet containrar, kollin eller delar en fraktsedel, [Ändr. 36]

d)  data kan behandlas uteslutande på grundval av auktoriserad och autentiserad tillgång,

e)  all behandling registreras i vederbörlig ordning för att möjliggöra, som ett minimum, identifiering av varje distinkt åtgärd, den fysiska eller juridiska person som utfört åtgärden och sekvenseringen av åtgärderna för varje enskilt dataelement; om en behandlingsåtgärd inbegriper ändring eller radering av ett existerande dataelement ska det ursprungliga dataelementet bevaras,

ea)  behöriga myndigheter har omedelbar tillgång till all relevant information enligt nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, för att säkerställa allmän ordning och efterlevnad av unionsrättsakter som reglerar transport av varor i enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget, [Ändr. 37]

f)  data kan arkiveras och förbli åtkomliga under en lämplig tidsperiod, i enlighet med relevanta krav på föreskriven information,

g)  data är skyddade mot förvanskning och stöld,

h)  de dataelement som behandlas motsvarar det gemensamma eFTI-datasetet samt underdataset, och kan behandlas på vilket som helst av unionens officiella språk eller ett språk som har officiell status i en medlemsstat. [Ändr. 38]

1a.  Det ska finnas ett standardiserat eFTI-format som omfattar alla krav på föreskriven information som förtecknas i del A i bilaga 1 och alla krav på föreskriven information som förtecknas i del B i bilaga 1 i en särskild och avgränsad del av det eFTI-format som finns i medlemsstaternas förteckning. [Ändr. 39]

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13, för att fastställa detaljerade regler med avseende på de krav som fastställs i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2. [Ändr. 40]

Artikel 9

Krav för leverantörer av eFTI-tjänster

1.  Leverantörer av eFTI-tjänster ska säkerställa att

a)  data behandlas enbart av auktoriserade användare och i enlighet med tydligt definierade användarroller och behandlingsrättigheter inom eFTI-plattformen, i enlighet med de relevanta kraven på föreskriven information,

aa)  data är driftskompatibla, [Ändr. 41]

b)  data lagras och är åtkomliga under en lämplig tidsperiod fyra år, i enlighet med relevanta krav på föreskriven information, [Ändr. 42]

c)  behörgia myndigheter har omedelbar tillgång till föreskriven information som rör en godstransport och som behandlas med hjälp av deras eFTI-plattformar, när en berörd ekonomisk aktör ger de behöriga myndigheterna denna tillgång, [Ändr. 43]

d)  ata är skyddade på lämpligt sätt, inklusive mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13, för att fastställa detaljerade regler med avseende på de krav som fastställs i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2. [Ändr. 44]

AVSNITT 3

Certifiering

Artikel 10

Organ för bedömning av överensstämmelse

1.  Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ackrediterade enligt förordning (EG) nr 765/2008 för certifieringen av eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster enligt artiklarna 11 och 12 i denna förordning.

2.  När det gäller ackreditering ska ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfylla kraven i bilaga II.

3.  Medlemsstaterna ska upprätthålla en uppdaterad förteckning över de ackrediterade organen för bedömning av överensstämmelse, och över de eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster som certifierats av dessa organ i enlighet med artiklarna 11 och 12. De ska göra denna förteckning allmänt tillgänglig på en officiell statlig webbplats. Förteckningen ska uppdateras regelbundet utan dröjsmål varje gång det görs en ändring i den information som den innehåller, och senast den 31 mars maj varje år. [Ändr. 45]

4.  Senast den 31 mars maj varje år ska medlemsstaterna översända de förteckningar som avses i punkt 3 till kommissionen, tillsammans med adressen till den webbplats där dessa förteckningar har offentliggjorts. Kommissionen ska offentliggöra en länk till dessa webbplatsadresser på sin officiella webbplats. [Ändr. 46]

Artikel 11

Certifiering av eFTI-plattformar

1.  På begäran av en utvecklare av eFTI-plattformar ska organ för bedömning av överensstämmelse bedöma huruvida eFTI-plattformen uppfyller de krav som fastställs i artikel 8.1. Om bedömningen är positiv ska ett intyg om överensstämmelse utfärdas. Om bedömningen är negativ ska organet för bedömning av överensstämmelse informera sökanden om varför plattformen inte uppfyller dessa krav.

1a.   Certifieringen ska utföras på ett oberoende sätt för att undvika snedvridning av konkurrensen. Överenstämmelsen med befintliga, standardiserade plattformar, som fastställs i internationella konventioner som är tillämpliga i unionen, ska säkerställas. [Ändr. 47]

1b.  Befintliga it-system, som för närvarande används av ekonomiska aktörer i transportsektorn för att tillhandahålla föreskriven information och som uppfyller de funktionella krav som fastställs i artikel 8.1, ska certifieras som e-FTI-plattformar. [Ändr. 48]

2.  Organ för bedömning av överensstämmelse ska upprätthålla en uppdaterad förteckning över certifierade eFTI-plattformar och över eFTI-plattformar som har fått en negativ bedömning. Den uppdaterade förteckningen ska skickas till de berörda behöriga myndigheterna varje gång ett intyg eller en negativ bedömning utfärdas.

3.  Information som gjorts tillgänglig för behöriga myndigheter genom en certifierad eFTI-plattform ska åtföljas av ett certifieringsmärke.

4.  Utvecklaren av eFTI-plattformar ska ansöka om en ny bedömning av sin certifiering om de tekniska specifikationer som antagits i de genomförandeakter som avses i artikel 7.2 ändras.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning med regler om certifiering, användning av certifieringsmärket och förnyelse av certifieringen av eFTI-plattformar.

Artikel 12

Certifiering av leverantörer av eFTI-tjänster

1.  På begäran av en leverantör av eFTI-tjänster ska ett organ för bedömning av överensstämmelse bedöma huruvida leverantören av eFTI-tjänster uppfyller de krav som fastställs i artikel 9.1. Om bedömningen är positiv ska ett intyg om överensstämmelse utfärdas. Om bedömningen är negativ ska organet för bedömning av överensstämmelse informera sökanden om varför leverantören inte uppfyller dessa krav.

2.  Organ för bedömning av överensstämmelse ska upprätthålla en uppdaterad förteckning över certifierade leverantörer av eFTI-tjänster och över sådana leverantörer som har fått en negativ bedömning. Den uppdaterade förteckningen ska göras tillgänglig för de berörda behöriga myndigheterna varje gång ett intyg eller en negativ bedömning utfärdas.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning med regler om certifiering av leverantörer av eFTI-tjänster.

Kapitel IV

Delegering av befogenheter och genomförandebestämmelser

Artikel 13

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 7, 8.2, 9.2, 11.5 och 12.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [dag då denna förordning träder i kraft]. [Ändr. 49]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2, 7, 8.2, 9.2, 11.5 och 12.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 50]

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter Delegerade akter som utsetts av varje medlemsstat antas i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 artikel 2 ska börja tillämpas ett år efter det att de har trätt i kraft. [Ändr. 51]

4a.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den se till att de berörda intressenterna och deras representativa organ rådfrågas i lämpliga forum, dvs. den expertgrupp som inrättades genom kommissionens beslut C(2018) 5921 final av den 13 september 2018 ("forumet för digitala transporter och digital logistik"). [Ändr. 52]

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2, 10.5 och 11.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 14

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. [Ändr. 53]

Kapitel V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Översyn

1.  Senast den ... [femtre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Denna utvärdering ska särskilt undersöka möjligheten att utvidga tillämpningsområdet för denna förordning till viss information mellan företag, som är nödvändig för att styrka överensstämmelse med de relevanta kraven i unionens rättsakter om varutransporter i enlighet med avdelning VI i tredje delen av fördraget. [Ändr. 54]

2.  Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den information som är nödvändig för utarbetandet av denna rapport.

Artikel 16

Övervakning

Medlemsstaterna ska förse kommissionen med följande uppgifter vartannat år och första gången senast den ... [två år från den dag då denna förordning börjar tillämpas]:

1.  Antalet behöriga myndigheter som har genomfört åtgärder för att få tillgång till och behandla information som gjorts tillgänglig av berörda ekonomiska aktörer i enlighet med artikel 4.2.

2.  Antalet berörda ekonomiska aktörer som har gjort föreskriven information tillgänglig för medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med artikel 4.1, uppdelat efter transportsätt.

Informationen ska lämnas för varje år som omfattas av rapporteringsperioden.

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den ... [fyra tre år efter dess ikraftträdande det att denna förordning har trätt i kraft]. [Ändr. 55]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

FÖRESKRIVEN INFORMATION SOM OMFATTAS AV DENNA FÖRORDNINGS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Krav på föreskriven information som fastställs i unionslagstiftning

I tabellen nedan förtecknas de krav på föreskriven information som anges i unionsakter som fastställer villkoren för transport av varor på unionens territorium i enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget samt villkoren för transport av avfall:

EU-lagstiftning

Informationspunkt

Rådets förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor

EGT 052 (16.8.1960, s. 1121)

Direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna

EGT L 368 (17.12.1992, s. 38)

[Förslag COM(2017) 648 final - 2017/0290 (COD) om ändring av direktiv 92/106/EEG]

Förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg

EUT L 300/72 (14.11.2009, s. 72)

[Förslag COM(2017) 0281 final - 2017/0123 (COD) om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009]

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd

EUT L 299/1 (14.11.2015, s. 1)

Direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

EUT L 260, (30.9.2008, s. 13)

Hänvisningar till ADR, RID, ADN(11)

Förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

(EUT L 190, 12.7.2006, s. 1)

Avsändarens namn och adress

Artikel 6.1

Artikel 3 (hänvisning till artikel 6 i rådets förordning nr 11)

 

Varuslag och vikt

Artikel 6.1

Artikel 3 (hänvisning till artikel 6 i rådets förordning nr 11)

 

Ort och datum för godsets mottagande för transport

Artikel 6.1

Artikel 3 (hänvisning till artikel 6 i rådets förordning nr 11)

 

Lossningsplats

Artikel 6.1

Artikel 3 (hänvisning till artikel 6 i rådets förordning nr 11)

 

Färdväg eller färdlängd, om dessa omständigheter motiverar ett annat pris än det som normalt tillämpas

Artikel 6.1

Artikel 3 (hänvisning till artikel 6 i rådets förordning nr 11)

 

 

 

 

 

 

Eventuella gränspassager

Artikel 6.1

Artikel 3 (hänvisning till artikel 6 i rådets förordning nr 11 av den 27 juni 1960)

 

Pålastnings- och urlastningsstationer för järnvägssträcka

Artikel 3

 

Lastnings- och lossningshamnar för inre vattenväg

Artikel 3

 

Lastnings- och lossningshamnar för sjötransport

Artikel 3

 

Stämpel som anbringas av järnvägs- eller hamnmyndigheterna på järnvägsstationerna eller i berörda inlands- eller kusthamnar när den del av resan som företas på järnväg eller inre vattenvägar eller till sjöss har avslutats

Artikel 3

 

[Avsändarens namn, adress, kontaktuppgifter och underskrift]

[Artikel 3.2 a (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

[Plats där den kombinerade transporten påbörjas i unionen, och datum då den påbörjas]

[Artikel 3.2 b (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

[Mottagarens namn, adress och kontaktuppgifter]

[Artikel 3.2 c (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

[Plats där den kombinerade transporten avslutas i unionen, och datum då den avslutas]

[Artikel 3.2 d (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

[Avståndet fågelvägen mellan den plats där den kombinerade transporten påbörjas och den plats där den kombinerade transporten avslutas i unionen]

[Artikel 3.2 e (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

 

 

 

 

[En beskrivning, undertecknad av avsändaren, av transportvägen för den kombinerade transporten inklusive åtminstone följande uppgifter för varje etapp, även för varje transportslag som ingår i icke-vägetappen, i transporten inom unionen:

i) Etappens del i transporten (dvs. första etapp, icke-vägetapp eller avslutande etapp).

ii) Transportföretagets namn, adress och kontaktuppgifter.

iii) Transportslag och dess ordningsnummer i transporten.]

 

 

[Artikel 3.2 f (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

 

 

 

 

[Identifiering av den transporterade intermodala lastenheten]

[Artikel 3.2 g (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

 

 

 

 

[För den inledande vägtransportetappen:

i) Plats för omlastning till icke-vägetappen.

ii) Avståndet fågelvägen, för den inledande vägtransportetappen, mellan avsändningsplatsen och den första omlastningsterminalen.

iii) Om den inledande vägetappen har avslutats: transportföretagets underskrift för att bekräfta att transporten på vägetappen har genomförts.]

[Artikel 3.2 h (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

 

 

 

 

[För den avslutande vägtransportetappen:

i) Den plats där godset [över]tas från icke-vägetappen (järnväg, inre vattenvägar eller sjötransport).

ii) Avståndet fågelvägen, för den avslutande vägtransportetappen, mellan omlastningsplatsen och den plats där den kombinerade transporten avslutas i unionen). ]

[Artikel 3.2 i (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

 

 

 

 

[För icke-vägetappen:

i) Om icke-vägetappen har avslutats: transportföretagets underskrift (eller transportföretagens underskrift vid två eller flera icke-vägtransporter på icke-vägetappen) för att bekräfta att transporten på icke-vägetappen har genomförts.

ii) Om tillgängligt: en underskrift eller ett sigill, från de relevanta järnvägs- eller hamnmyndigheterna i de relevanta terminaler (järnvägsstation eller hamn) som berörs på icke-vägetappen i transporten, som bekräftar att den relevanta delen av icke-vägetappen har avslutats. ]

[Artikel 3.2 j (ersätter artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG)]

 

 

 

 

 

Avsändarens namn, adress och underskrift

Artikel 8.3 a

[Artikel 8.3 a (inga ändringar föreslås)]

 

Transportföretagets namn, adress och underskrift

Artikel 8.3 b

[Artikel 8.3 b (inga ändringar föreslås)]

 

Mottagarens namn, adress och namnteckning, samt datum då godset levererades

Artikel 8.3 c

[Artikel 8.3 c (inga ändringar föreslås)]

 

 

 

Ort och datum för övertagande av godset samt angiven leveransort

Artikel 8.3 d

[Artikel 8.3 d (inga ändringar föreslås)]

 

 

 

Gängse beskrivning av godsets art och av den förpackningsmetod som använts, samt, när det gäller farligt gods, allmänt vedertagen beskrivning samt uppgift om antalet förpackningar och om särskild märkning och nummeruppgifter på förpackningarna

Artikel 8.3 e

[Artikel 8.3 e (inga ändringar föreslås)]

 

 

Godsets bruttovikt eller annan uppgift om mängden

Artikel 8.3 f

[Artikel 8.3 f (inga ändringar föreslås)]

 

 

Motorfordonets och släpvagnens registreringsnummer

Artikel 8.3 g

[Artikel 8.3 g (inga ändringar föreslås)]

 

 

Den säkerhetsgodkända speditörens unika alfanumeriska identitetskod som erhållits från den behöriga myndigheten

Bilaga 6.3.2.6 a

 

 

En unik identitetsbeteckning för försändelsen, t.ex. flygfraktsedelns (underfraktsedelns, HAWB, eller huvudfraktsedelns, MAWB) nummer

Bilaga 6.3.2.6 b

 

 

Försändelsens innehåll (**)

Bilaga 6.3.2.6 c

 

 

Försändelsens säkerhetsstatus med angivelsen

– ”SPX”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg, eller

– ”SCO”, som betyder att försändelsen endast uppfyller kraven för att lastas ombord på frakt- och postluftfartyg, eller

– ”SHR”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg i enlighet med högriskkrav

Bilaga 6.3.2.6 d

 

 

Skälet till att säkerhetsstatusen utfärdats, med angivelsen

– ”KC”, som betyder att försändelsen mottagits från en känd avsändare, eller

– ”AC”, som betyder att försändelsen mottagits från en kontoavsändare, eller

– ”RA”, som betyder att försändelsen har valts ut av en säkerhetsgodkänd speditör, eller

– av de metoder som använts för säkerhetskontrollen, eller

– av skälen till att försändelsen undantagits från säkerhetskontroll

Bilaga 6.3.2.6 e

 

 

Namnet på den person som utfärdat säkerhetsstatusen, eller motsvarande identifikation, och datum och tidpunkt för utfärdandet

Bilaga 6.3.2.6 f

 

 

Den unika identitetskoden från den behöriga myndigheten, för alla säkerhetsgodkända speditörer som godtagit den säkerhetsstatus som tilldelats en försändelse av en annan säkerhetsgodkänd speditör

Bilaga 6.3.2.6 g

 

 

Allmänna uppgifter som ska finnas i godsdeklarationen

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Allmänna uppgifter som krävs för transport med tankfartyg

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 – endast ADN

 

Särskilda uppgifter som ska anges för vissa typer av farligt gods, eller vissa inneslutningar, eller för transportkedjor som inbegriper olika transportsätt, i enlighet med särskilda bestämmelser i kapitel 5.4 i de respektive bilagorna till ADR, RID och ADN

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3–5.4.1.1.21 – ADR och RID

5.4.1.1.3–5.4.1.1.22 – ADN

 

Tilläggsuppgifter och särskilda uppgifter som krävs för vissa klasser av farligt gods

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Ej farligt gods

5.4.1.5

 

Stuvningsintyg för container

5.4.2

 

Skriftliga instruktioner

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Uppgifter i anmälningsdokumentet för transporter av avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga IA

Uppgifter i transportdokumentet för transporter av avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga IB

Uppgifter i det dokument som ska åtfölja de transporter av avfall som omfattas av de allmänna informationskraven i artikel 18 i förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga VII

Medlemsstaternas lagstiftning

I tabellen nedan förtecknas medlemsstaternas relevanta nationella lagstiftning som behandlar frågor vilka regleras i avdelning VI tredje delen i fördraget och som föreskriver tillhandahållande av information som är identisk, helt eller delvis, med den information som specificeras i punkt A i denna bilaga.

[Medlemsstat]

Lagstiftning

Informationspunkt

[Hänvisning till lagstiftning]

[Hänvisning till lagstiftning]

[…]

[Hänvisning till lagstiftning]

[Informationspunkt enligt respektive artikel i en rättsakt]

[Artikelhänvisning]

[Artikelhänvisning]

 

 [Artikelhänvisning]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Informationspunkt enligt respektive artikel i en rättsakt]

[Artikelhänvisning]

[Artikelhänvisning]

[…]

 [Artikelhänvisning]

[Medlemsstat]

Lagstiftning

Informationspunkt

[Hänvisning till lagstiftning]

[Hänvisning till lagstiftning]

[…]

[Hänvisning till lagstiftning]

[Informationspunkt enligt respektive artikel i en rättsakt]

[Artikelhänvisning]

[Artikelhänvisning]

 

 [Artikelhänvisning]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Informationspunkt enligt respektive artikel i en rättsakt]

[Artikelhänvisning]

[Artikelhänvisning]

[…]

 [Artikelhänvisning]

BILAGA II

KRAV AVSEENDE ANMÄLDA ORGAN

1.  När det gäller anmälan ska ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfylla kraven i punkterna 2–11.

2.  Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inrättas enligt en medlemsstats nationella rätt och vara en juridisk person.

3.  Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ett tredjepartsorgan som är oberoende av den organisation eller den eFTI-plattform eller leverantör av eFTI-tjänster som det bedömer.

Detta organ får vara ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, tillhandahållande, installation, användning eller underhåll av den eFTI-plattform eller leverantör av eFTI-tjänster som det bedömer, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det saknas intressekonflikter.

4.  Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får inte utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller den eFTI-plattform eller leverantör av eFTI-tjänster som organet bedömer och inte heller av representanten för någon av dessa parter.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får inte delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av denna eFTI-plattform eller leverantör av eFTI-tjänster eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet. De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet eller integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska säkerställa att deras dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar konfidentialiteten, objektiviteten eller opartiskheten i deras bedömningar av överensstämmelse.

5.  Organ för bedömning av överensstämmelse och deras personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet och med erforderlig teknisk kompetens på det specifika området och ska vara fria från alla påtryckningar och incitament, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse, särskilt när det gäller personer eller grupper av personer som har ett intresse av resultaten av denna verksamhet.

6.  Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstämmelse som fastställs i artiklarna 12 och 13 för ett sådant organ och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet för bedömning av överensstämmelse eller för dess räkning och under dess ansvar.

Vid alla tidpunkter och för varje certifieringsförfarande för vilket det har anmälts ska organet för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande:

a)  Personal med teknisk kunskap och tillräcklig och lämplig erfarenhet för att kunna utföra de uppgifter som ingår i bedömningen av överensstämmelse.

b)  Beskrivningar av förfarandena i enlighet med vilka bedömningar av överensstämmelse utförs, som säkerställer insyn och möjligheten att reproducera förfarandena. Organet ska ha lämpliga riktlinjer och förfaranden för att skilja mellan de uppgifter som det utför i sin egenskap av anmält organ och annan verksamhet.

c)  Förfaranden som gör det möjligt för organet att utöva sin verksamhet med vederbörlig hänsyn tagen till ett företags storlek, den sektor där det agerar, dess struktur och den berörda teknikens komplexitet.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska ha de nödvändiga medlen för att korrekt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med bedömningen av överensstämmelse.

7.  Den personal som ansvarar för att utföra bedömning av överensstämmelse ska ha

a)  fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning som täcker all slags bedömning av överensstämmelse för vilken organet för bedömning av överensstämmelse har anmälts,

b)  tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som den utför och fullgod befogenhet att utföra dessa bedömningar,

c)  tillräcklig kännedom och insikt om de krav som anges i artikel 9,

d)  förmåga att upprätta intyg om överensstämmelse, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har utförts.

8.  Det ska garanteras att organ för bedömning av överensstämmelse, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse är opartiska.

Ersättningen till den högsta ledningen och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse vid ett organ för bedömning av överensstämmelse får inte vara beroende av antalet bedömningar som utförs eller resultaten av bedömningarna.

9.  Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ansvarsförsäkrade, såvida inte ansvaret åligger staten enligt nationell lagstiftning eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse.

10.  Personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt artiklarna 12 och 13 eller bestämmelser i nationell rätt som genomför dessa, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs. Äganderättigheter ska skyddas.

11.  Organ för bedömning av överensstämmelse ska delta i, eller säkerställa att deras personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse känner till, det relevanta standardiseringsarbetet och relevanta tillsynsaktiviteter.

(1)EUT C 62, 15.2.2019, s. 265.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2019.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
(4)Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén (COM(2017) 134).
(5)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7)EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(8)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(9)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(10)EUT C….
(11)Hänvisningar till ADR, RID och ADN ska tolkas i enlighet med artikel 2.1, 2.2 och 2.3 i direktiv 2008/68/EG. De uppgifter som anges avser respektive bilagor till ADR, RID och ADN.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy