Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0272M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0093/2019

Indgivne tekster :

A8-0093/2019

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0141

Vedtagne tekster
PDF 151kWORD 52k
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg
Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning)
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 med udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10861/2018),

–  der henviser til udkast til den frivillige partnerskabsaftale af 9. oktober 2018 mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10877/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. de første afsnit i artikel 207, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0445/2018),

–  der henviser til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde(1),

–  der henviser til udkast til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam,

–  der henviser til udkast til investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab(2) (FLEGT-forordningen),

–  der henviser til Kommissionens forslag til en plan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (COM(2003)0251),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. juni 2016 om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10721/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning(3) (EU's tømmerforordning),

–  der henviser til rapporterne af 31. maj 2018 fra Environmental Investigation Agency med titlen "Serial Offender: Vietnam's continued imports of illegal Cambodian timber"(4) og af 25. september 2018 med titlen "Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade"(5),

–  der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) for perioden 2015-2030,

–  der henviser til Parisaftalen, som blev opnået den 12. december 2015 på den 21. partskonference under FN's rammekonvention om klimaændringer (COP21),

–  der henviser til Bonn Challenge fra 2011, som er en global indsats for at genoprette 150 mio. hektar af verdens ryddede og udpinte arealer inden 2020 og 350 mio. hektar inden 2030,

–  der henviser til rapporten fra De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP) fra 2012 med titlen "Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world's tropical forests"(6),

–  der henviser til FN's konventioner om bekæmpelse af kriminalitet og korruption, herunder konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og konventionen mod korruption,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019(7) om udkastet til Rådets afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0093/2019),

A.  der henviser til, at Vietnam i 2010 blev det tredje land i Asien, efter Indonesien og Malaysia, til at indlede forhandlinger om en frivillig partnerskabsaftale om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT); der henviser til, at forhandlingerne blev afsluttet i maj 2017, og at aftalen blev undertegnet den 19. oktober 2018;

B.  der henviser til, at formålet med den frivillige partnerskabsaftale er at danne et retsgrundlag, der skal sikre, at al import af træ og træprodukter fra Vietnam til EU, der er omfattet af den frivillige partnerskabsaftale, er fremstillet lovligt; der henviser til, at frivillige partnerskabsaftaler generelt har til formål at fremme systemiske ændringer i skovbrugssektoren med sigte på bæredygtig skovforvaltning, at udrydde ulovlig skovhugst og at bidrage til de globale bestræbelser på at standse skovrydning og skovforringelse;

C.  der henviser til, at Vietnam er et vigtigt land hvad angår træhandel, er hjemsted for verdens fjerdestørste eksportorienterede træbehandlingssektor og stræber efter at blive den største; der henviser til, at Vietnam som knudepunkt for forarbejdning er en stor eksportør af træprodukter til EU, men også til lande i regionen, navnlig Kina og Japan;

D.  der henviser til, at Vietnam er en stor importør af træ og træprodukter, og at landets fabrikker i 2017 forbrugte ca. 34 millioner kubikmeter træ og træprodukter, hvoraf 25 % blev importeret, og 75 % stammede fra indenlandske plantager, hvoraf mange ejes og forvaltes af små landbrugere; der henviser til, at importen steg med 68 % i perioden 2011-2017; der henviser til, at Vietnam i de seneste år har gjort betydelige fremskridt med hensyn til at nedbringe den indenlandske skovrydning og har øget sit skovareal fra 37 % i 2005 til 41,65 % i 2018, herunder industriplantager; der henviser til, at Vietnam siden 2016 har håndhævet et forbud mod at rydde indenlandske naturskove;

E.  der henviser til, at de største oprindelseslande for heltømmer og savet træ i 2017 var Cameroun, USA og Cambodja sammen med Den Demokratiske Republik Congo (DRC) som en vigtig leverandør; der henviser til, at Cambodja siden 2015 har været Vietnams næststørste leverandør af tropisk træ til trods for et rapporteret forbud(8) mod eksport til Vietnam; der henviser til, at der blev indberettet en stigning på 43 % i volumen og en stigning på 40 % i værdien af importen fra afrikanske lande mellem 2016 og 2017; der henviser til, at NGO'er med relevant ekspertise har påpeget, at træ, der eksporteres fra Cambodja og Den Demokratiske Republik Congo, bør betragtes som "højrisikotræ", mens uforarbejdet træ ofte importeres fra lande, der er kendetegnet ved en svag regeringsførelse, et højt korruptions- eller konfliktniveau og med omfattende risiko for ulovlig skovhugst;

F.  der henviser til, at Cambodja har den femtehøjeste afskovningsrate i verden, og at FN's statistikker viser, at Cambodjas skovdække faldt fra 73 % i 1990 til 57 % i 2010;

G.  der henviser til, at Cambodja på grundlag af artikel 3 i subdekret nr. 131 af 28. november 2006 forbyder eksport af rundtømmer, undtagen fra plantager, rå brædder, undtagen fra plantager, og kvadratisk og rektangulært træ med en tykkelse og bredde på mere end 25 cm(9); der henviser til, at al eksport af naturlige træprodukter fra Cambodja i princippet anses for at være i strid med Cambodjas lovgivning; der henviser til, at Vietnam ifølge den frivillige partnerskabsaftale har forpligtet sig til kun at importere træ, der er lovligt fældet i overensstemmelse med oprindelseslandets nationale lovgivning;

H.  der henviser til, at en frivillig partnerskabsaftale indebærer, at et land forpligter sig til at udarbejde en politik, der skal sikre, at kun træ og træprodukter, der er verificeret som lovligt, vil blive eksporteret til EU(10); der henviser til, at Vietnam vil skulle vedtage lovgivning, der indfører systemet til verifikation af træprodukters lovlighed, og oprette de nødvendige administrative strukturer og den nødvendige kapacitet for at gennemføre og håndhæve sine forpligtelser under den frivillige partnerskabsaftale; der henviser til, at denne frivillige partnerskabsaftale vil gælde for træ og træprodukter, der er beregnet til både hjemmemarkedet og eksportmarkederne, undtagen det sidste skridt i FLEGT-licensordningen, som for øjeblikket kun er beregnet til eksport til EU;

I.  der henviser til, at Vietnam har forpligtet sig til at vedtage lovgivning, der sikrer, at kun lovligt fremstillet træ(11) importeres til dets marked, på grundlag af krav om rettidig omhu vedrørende træ og importører af træprodukter; der henviser til, at Vietnam også har forpligtet sig til at anerkende de relevante lovgivninger i hugstlande som en del af definitionen af lovlighed i henhold til den frivillige partnerskabsaftale;

J.  der henviser til, at fremme af denne frivillige partnerskabsaftale i regionen vil spille en vigtig rolle med hensyn til at styrke økonomisk integration og nå de internationale mål for bæredygtig udvikling; der henviser til, at indgåelsen af nye frivillige partnerskabsaftaler – navnlig med Kina, som grænser op til Vietnam og er en central aktør i sektoren for forarbejdet træ – vil gøre det muligt at give garantier med hensyn til lovligheden og bæredygtigheden af handelen med træ og træprodukter i regionen;

K.  der henviser til, at først når Vietnam har bevist, at alle forpligtelser(12) er gennemført fuldt ud under den frivillige partnerskabsaftale, og har opbygget kapacitet til at håndhæve den beslægtede nationale lovgivning, vil landet kunne tiltræde EU's FLEGT-licensordning; der henviser til, at træ, der importeres i henhold til en FLEGT-licensordning, anses for at være lovligt i henhold til EU's tømmerforordning; der henviser til, at Vietnams tiltrædelse af FLEGT-licensordningen godkendes ved en delegeret retsakt;

L.  der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam vil liberalisere handelen med træ og træprodukter, når den træder i kraft, og at import fra Vietnam vil være omfattet af de generelle krav om rettidig omhu i EU's tømmerforordning, indtil FLEGT-licenseringen påbegyndes(13);

1.  minder om, at bæredygtig og inklusiv skovforvaltning og skovforvaltningspraksis er afgørende for at nå de mål, der er fastsat i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen;

2.  opfordrer EU til at sikre, at den frivillige partnerskabsaftale er sammenhængende med alle EU's politikker, herunder på områderne udvikling, miljø, landbrug og handel;

3.  går stærkt ind for FLEGT-processen med Vietnam i betragtning af landets rolle i sektoren for træforarbejdning; glæder sig over undertegnelsen af den frivillige partnerskabsaftale med Vietnam, som er udformet til gradvist at gennemføre en fuldstændig politisk reform i landet med henblik på at fjerne ulovligt fremstillet træ fra de vietnamesiske aktørers forsyningskæder; glæder sig over Vietnams engagement og de fremskridt, der er gjort indtil nu, og er klar over, at en fuldstændig gennemførelse af den frivillige partnerskabsaftale vil være en langsigtet proces, der ikke alene indebærer vedtagelse af et helt sæt af retsakter (verifikationssystemet), men også sikrer, at der er tilstrækkelig administrativ kapacitet og ekspertise til at gennemføre og håndhæve den frivillige partnerskabsaftale; minder om, at FLEGT-licenseringen først kan påbegyndes, når Vietnam har påvist, at dets system til verifikation af træprodukters lovlighed er parat; noterer sig de udfordringer, der udgøres af koordineringen mellem de nationale og provinsielle niveauer, som er nødvendig for på passende og konsekvent vis at håndhæve den frivillige partnerskabsaftale i hele landet, og opfordrer Vietnams regering til at sikre denne koordinering;

4.  minder om, at gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale nødvendigvis skal supplere EU's forpligtelser på miljøbeskyttelsesområdet og sikre sammenhæng med forpligtelser om forebyggelse af omfattende skovrydning;

5.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at afsætte tilstrækkelige menneskelige ressourcer til gennemførelsen af denne frivillige partnerskabsaftale, herunder at sikre tilstrækkelige ressourcer til EU-delegationen i Hanoi samt finansielle ressourcer til Vietnam inden for rammerne af de nuværende og fremtidige instrumenter til udviklingssamarbejde, som skal øremærkes specifikt til gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at bistå de vietnamesiske myndigheder og civilsamfundet, bl.a. ved at stille satellitbilleder til rådighed for dem; opfordrer EU til at rette sin indsats mod at styrke Vietnams retlige ramme og institutionelle kapacitet ved at tage fat på de tekniske og økonomiske udfordringer, som hindrer en effektiv gennemførelse og håndhævelse af de eksisterende nationale og internationale bestemmelser;

6.  anerkender de tilsagn, som Vietnams træindustri har givet om at fjerne ulovligt træ fra forsyningskæderne og øge kendskabet til disse forhold; understreger dog, at et skift i tankegangen inden for industrien og en solid håndhævelse er af afgørende betydning; minder om, at forekomsten af ulovligt træ i forsyningskæder risikerer at skade den vietnamesiske forarbejdningsindustris omdømme;

7.  er dog klar over, at Vietnam tidligere har stået over for en betydelig udfordring med hensyn til at bekæmpe ulovlig handel med træ fra Laos og i de senere år fra Cambodja; mener, at Vietnam og leverandørlandene i sådanne tilfælde sammen er ansvarlige for at give næring til denne ulovlige handel, eftersom de vietnamesiske myndigheder, navnlig på provinsniveau, har truffet formelle afgørelser, der er i strid med lovgivningen i hugstlandet, såsom forvaltning af formelle importkvoter;

8.  glæder sig over, at Vietnam har forpligtet sig til at vedtage lovgivning, der sikrer, at kun lovligt fremstillet træ importeres til dets marked, baseret på obligatorisk rettidig omhu for importører, hvilket er et af de vigtigste resultater af den frivillige partnerskabsaftale; minder om, at kravene om rettidig omhu ikke bør reduceres til en ren "afkrydsningsøvelse", men at de bør omfatte alle nødvendige skridt – såsom indsamling af oplysninger, vurdering af risici og iværksættelse af yderligere foranstaltninger til at mindske eventuelle konstaterede risici med henblik på at nedbringe risikoniveauet til "ubetydeligt" – som skal håndhæves af de kompetente nationale myndigheder gennem forsvarlige og systematiske kontroller af individuelle virksomheder; fremhæver den udfordring, der ligger i at håndhæve krav om rettidig omhu gennem toldmyndighederne, hvilket vil kræve tilstrækkelig undervisning; minder om, at de vietnamesiske myndigheder bør indføre en ordning om rettidig omhu svarende til den, der er beskrevet i EU's tømmerforordning, og understreger behovet for at fastsætte bestemmelser om bemærkninger fra uafhængige tredjeparter i den nationale lovgivning om rettidig omhu; opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at overveje tredjepartsaudit og offentlig rapportering fra virksomheder som krav i deres ordning om rettidig omhu, til at yde tilstrækkelig støtte til virksomheder, der opfylder deres forpligtelser, og til at undgå at pålægge leverandører af træ til husholdninger uforholdsmæssigt store byrder og samtidig undgå at skabe smuthuller;

9.  opfordrer Vietnams regering til at sørge for passende, afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner for overtrædelse af lovgivningen om gennemførelse af systemet til verifikation af træprodukters lovlighed, hvilket i tilfælde af import ville omfatte et fuldstændigt forbud mod markedsføring af ulovligt træ på det vietnamesiske marked samt beslaglæggelse af sådant træ;

10.  glæder sig over de uafhængige evaluerings-, klage- og feedbackmekanismer og opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at sikre, at disse imødekommes på passende vis, herunder via effektive og afskrækkende håndhævelsesforanstaltninger, når det er nødvendigt; forventer, at disse mekanismer fungerer i fuld gennemsigtighed og fremmer udvekslingen af oplysninger mellem civilsamfundet og de håndhævende myndigheder; glæder sig over Vietnams tilsagn om at sikre uafhængig overvågning af gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale fra civilsamfundsorganisationer, skovforeninger, virksomheder, fagforeninger, lokalsamfund og folk, der bor i skovområderne; understreger, at det er yderst vigtigt, at de inddrages og har adgang til relevante og ajourførte oplysninger, således at de sættes i stand til at opfylde deres rolle i denne proces og til yderligere at bidrage til troværdigheden af systemet til verifikation af træprodukters lovlighed og den fortsatte styrkelse heraf; glæder sig over, at Vietnam har forpligtet sig til at give civilsamfundet adgang til den nationale database om skovbrug, og opfordrer regeringen til at sende gennemførelseslovgivningen om systemet til verifikation af træprodukters lovlighed til offentlig høring og tage tilbagemeldingen herom i betragtning;

11.  glæder sig over inddragelsen af civilsamfundsorganisationer under og efter forhandlingerne om den frivillige partnerskabsaftale og opfordrer indtrængende Vietnams regering til at sikre reel og fuld inklusion under og efter hele gennemførelsesfasen, som dækker hele den frivillige partnerskabsaftales anvendelsesområde, herunder importkontrol, krav om rettidig omhu, organisationsklassificeringssystemet og risikobaseret kontrol af virksomheder og FLEGT-licenser; understreger vigtigheden af at inddrage lokalsamfundene både af socioøkonomiske årsager og for at sikre en korrekt gennemførelse af den nye skovbrugslovgivning og forpligtelserne under den frivillige partnerskabsaftale;

12.  fordømmer på det kraftigste den ulovlige handel med træ, der finder sted på tværs af den cambodjanske grænse, og opfordrer myndighederne i begge lande til at sætte en øjeblikkelig og fuldstændig stopper for de ulovlige strømme som en absolut nødvendighed for en vellykket videreførelse af processen for den frivillige partnerskabsaftale; opfordrer indtrængende de vietnamesiske myndigheder til at efterforske, fjerne og retsforfølge dem, der er ansvarlige for at have godkendt og forestået den ulovlige handel fra Cambodja og andre steder; glæder sig over de vietnamesiske myndigheders nylige beslutning om kun at tillade handel med træ gennem de primære internationale kanaler og at styrke håndhævelseskapaciteterne mod ulovlig handel; opfordrer indtrængende de vietnamesiske myndigheder til omgående at kategorisere træ fra Cambodja som "højrisikotræ" og sikre, at den cambodjanske lovgivning om skovhugst og eksport af træ overholdes i overensstemmelse med forpligtelserne under den frivillige partnerskabsaftale; opfordrer de to lande til at fremme og forbedre dialogen, det grænseoverskridende samarbejde, udvekslingen af handelsdata og oplysninger om risici i forbindelse med den ulovlige handel med træ og den respektive gældende lovgivning, og opfordrer dem til at inddrage EU i bestræbelserne på at fremme denne dialog; opfordrer Vietnam og Cambodja til at anmode om støtte fra Interpol og samarbejde om effektive og langsigtede foranstaltninger til bekæmpelse af udbredt ulovlig skovhugst og grænseoverskridende smugling af træ til Vietnam; opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at anvende de samme foranstaltninger på import fra andre leverandørlande, hvor der er eller kan opstå lignende problemer, navnlig i Afrika såsom i Den Demokratiske Republik Congo;

13.  understreger behovet for at tage fat på den regionale dimension af ulovlig skovhugst og transport, forarbejdning og handel med ulovligt træ i hele forsyningskæden; opfordrer til, at denne regionale dimension medtages i evalueringen af den frivillige partnerskabsaftale i form af en vurdering af forbindelsen mellem forekomsten af svagere håndhævelsesmekanismer i andre lande i regionen og stigningen i eksporten fra disse lande til EU;

14.  understreger, at dårlig regeringsførelse og korruption i skovbrugssektoren fremskynder ulovlig skovhugst og skovforringelse, og understreger, at FLEGT-initiativets succes også afhænger af bekæmpelsen af svig og korruption i hele træforsyningskæden; opfordrer indtrængende Vietnams regering til at arbejde for at standse den udbredte korruption og imødegå andre faktorer, der giver næring til denne handel, navnlig hvad angår toldmyndigheder og andre myndigheder, der kommer til at spille en afgørende rolle i gennemførelsen og håndhævelsen af den frivillige partnerskabsaftale, som et konkret signal om, at Vietnam er fuldt engageret i partnerskabsprocessen; understreger, at det er nødvendigt at sætte en stopper for straffriheden i skovbrugssektoren ved at sikre, at overtrædelser retsforfølges;

15.  glæder sig over den vietnamesiske regerings nylige vedtagelse af en handlingsplan for gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale og opfordrer regeringen til at følge en konkret, tidsbundet og målelig tilgang; glæder sig over ikrafttrædelsen af den nye lov om skovbrug den 1. januar 2019, som omfatter et forbud mod import af ulovligt fremstillet træ i Vietnam, og opfordrer indtrængende de vietnamesiske myndigheder til at håndhæve dette forbud og til om nødvendigt hurtigt at vedtage gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at bygge bro over kløften, indtil systemet til verifikation af træprodukters lovlighed bliver operationelt;

16.  glæder sig over medtagelsen af bestemmelser om bæredygtig forvaltning af skove i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, som også knytter an til den frivillige partnerskabsaftale; opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på handel med træ og træprodukter under gennemførelsen af frihandelsaftalen og til nøje at overvåge handelsstrømme for at sikre, at yderligere handelsliberalisering ikke medfører yderligere risici for ulovlig handel;

17.  anmoder Kommissionen om årligt at aflægge rapport til Parlamentet om de fremskridt, Vietnam har gjort med hensyn til gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale, herunder hvad angår kravene i denne beslutning, og om det fælles gennemførelsesudvalgs aktiviteter med henblik på at give mulighed for, at der træffes en informeret afgørelse, når den delegerede retsakt om tilladelse til godkendelse af FLEGT-licenser foreslås; opfordrer Kommissionen til at overveje at forbedre forordningen om FLEGT-licenser ved den næste revision, således at den sættes i stand til at reagere hurtigt på tilfælde af betydelige overtrædelser af forpligtelserne under den frivillige partnerskabsaftale;

18.  opfordrer Kommissionen til at fremme dialogen og EU's tømmerforordning med de vigtigste importlande i regionen og EU's vigtigste handelspartnere såsom Kina og Japan og til i højere grad at prioritere behovet i de bilaterale forbindelser med disse lande, herunder i handelsforbindelserne, for konkrete løsninger til at standse ulovlig handel med træ med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan for at tackle dette spørgsmål; støtter Kommissionen med hensyn til at indlede forhandlinger om en frivillig partnerskabsaftale med Vietnams nabolande, så snart de nødvendige betingelser er opfyldt, og understeger betydningen af frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler i fremtidige udviklings- og samarbejdsinstrumenter; opfordrer Kommissionen til at indføre instrumenter til at fremme udveksling af bedste praksis mellem Vietnam og andre lande, der allerede har indgået frivillige partnerskabsaftaler med EU;

19.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes, Den Socialistiske Republik Vietnams og Kongeriget Cambodjas regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 329 af 3.12.2016, s. 8.
(2) EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1.
(3) EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. De Forenede Nationers Miljøprogram, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, s. 6.
(10) Den frivillige partnerskabsaftale omfatter alle de vigtigste produkter, der eksporteres til EU, navnlig de fem obligatoriske træprodukter ifølge definitionen i FLEGT-forordningen fra 2005 (heltømmer, savet træ, jernbanesveller, krydsfinér og finer), og omfatter desuden en række andre træprodukter som f.eks. træflis, parketstaver, spånplader og træmøbler. Den frivillige partnerskabsaftale omfatter eksport til alle tredjelande, selv om licensordningen, i hvert fald i første omgang, kun gælder for eksport til EU.
(11) I henhold til artikel 2, litra j), i den frivillige partnerskabsaftale dækker "lovligt fremstillet træ" (i det følgende også benævnt "lovligt træ") træprodukter, der er fældet eller importeret og fremstillet i overensstemmelse med Vietnams lovgivning, der er nævnt i bilag II, og andre relevante bestemmelser i denne aftale. For så vidt angår importeret træ dækker det træprodukter, der er fældet, fremstillet og eksporteret i overensstemmelse med den relevante lovgivning i hugstlandet og de procedurer, der er beskrevet i bilag V.
(12) EU og Vietnam skal først foretage en fælles vurdering af, om systemet til verifikation af træprodukters lovlighed er parat til at blive omfattet af FLEGT-licensordningen. Kun hvis begge parter er enige om, at systemet er tilstrækkeligt robust, vil licenseringen kunne påbegyndes.
(13) Artikel 13.8, stk. 2, litra a): "[hver part] fremmer handel med skovprodukter fra bæredygtigt forvaltede skove, der er høstet i overensstemmelse med hugstlandets nationale lovgivning. Dette kan omfatte indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT)".

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik