Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0272M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0093/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0093/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0141

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 175kWORD 63k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα)
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272Μ(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, της 9ης Οκτωβρίου 2018, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10877/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0445/2018),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(2) (κανονισμός FLEGT),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) (COM(2003)0251),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10721/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(3) (κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Οργανισμού Περιβαλλοντικών Ερευνών (EIA), της 31ης Μαΐου 2018, με τίτλο «Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber» (Παραβάτες κατά συρροή: Οι συνεχιζόμενες εισαγωγές παράνομης ξυλείας από την Καμπότζη στο Βιετνάμ)(4), και της 25ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade’ (Το Βιετνάμ παραβαίνει τους κανόνες: Απαιτείται δράση για τις ψευδείς άδειες CITES για το εμπόριο ροδόξυλου)(5),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για την περίοδο 2015-2030,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, που επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 κατά την 21η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21),

–  έχοντας υπόψη την πρόκληση της Βόννης, του 2011, που αποτελεί μια παγκόσμια προσπάθεια αποκατάστασης 150 εκατομμυρίων εκταρίων αποψιλωμένης και υποβαθμισμένης γης έως το 2020 και 350 εκατομμυρίων εκταρίων έως το 2030,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), του 2012, με τίτλο «Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world's tropical forests» (Πράσινος άνθρακας, μαύρο εμπόριο: Παράνομη υλοτομία, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στα τροπικά δάση του πλανήτη)(6),

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της Σύμβασης κατά της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019(7) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0093/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έγινε η τρίτη χώρα στην Ασία που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για μια εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ΕΣΕΣ) το 2010, μετά την Ινδονησία και τη Μαλαισία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2017 και ότι η συμφωνία υπεγράφη στις 19 Οκτωβρίου 2018·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της ΕΣΕΣ είναι να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλες οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από το Βιετνάμ στην ΕΕ που καλύπτονται από την ΕΣΕΣ έχουν παραχθεί νόμιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΣΕΣ αποσκοπούν γενικά στην προώθηση συστημικών αλλαγών στον τομέα της δασοκομίας, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας και την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για τον τερματισμό της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι σημαντική χώρα στο πλαίσιο του εμπορίου ξυλείας, αφού διαθέτει τον τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο τομέα επεξεργασίας ξύλου με εξαγωγικό προσανατολισμό και στοχεύει να βρεθεί στην πρώτη θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως κόμβος μεταποίησης, το Βιετνάμ αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ, αλλά και προς χώρες της περιοχής, ιδίως την Κίνα και την Ιαπωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι σημαντικός εισαγωγέας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, και ότι τα εργοστάσιά του κατανάλωσαν περίπου 34 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας το 2017, εκ των οποίων το 25 % ήταν εισαγόμενο και το 75 % προερχόταν από εγχώριες φυτείες, πολλές από τις οποίες κατέχουν ή διαχειρίζονται μικροκαλλιεργητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 68 % την περίοδο 2011-2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, το Βιετνάμ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της εγχώριας αποδάσωσης και έχει αυξήσει τις δασικές εκτάσεις του από 37 % το 2005 σε 41,65 % το 2018, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών φυτειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει επιβάλει απαγόρευση της ξύλευσης των εγχώριων φυσικών δασών από το 2016·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες χώρες προέλευσης κορμοτεμαχίων και πριστής ξυλείας το 2017 ήταν το Καμερούν, οι ΗΠΑ και η Καμπότζη, ενώ σημαντικός προμηθευτής ήταν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, η Καμπότζη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής τροπικής ξυλείας για το Βιετνάμ, παρά την αναφερόμενη απαγόρευση των εξαγωγών(8) προς το Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 2016-2017 αναφέρθηκε αύξηση κατά 43 % σε όγκο και κατά 40 % σε αξία των εισαγωγών από αφρικανικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ με σχετική εμπειρογνωμοσύνη έχουν επισημάνει ότι η ξυλεία που εξάγεται από την Καμπότζη και τη ΛΔΚ πρέπει να θεωρείται «υψηλού κινδύνου», ενώ η ακατέργαστη ξυλεία συχνά εισάγεται από χώρες που χαρακτηρίζονται από αδύναμη διακυβέρνηση, υψηλά επίπεδα διαφθοράς ή συγκρούσεις, με εκτεταμένο κίνδυνο παρανομίας στη υλοτόμηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καμπότζη βρίσκεται στην 5η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον ρυθμό αποψίλωσης και ότι, σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΗΕ, η δασική κάλυψη της Καμπότζης μειώθηκε από 73 % το 1990 σε 57 % το 2010·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση το άρθρο 3 του υποδιατάγματος αριθ. 131 της 28ης Νοεμβρίου 2006, η Καμπότζη απαγορεύει τις εξαγωγές στρογγυλής ξυλείας που δεν προέρχεται από φυτείες, ακατέργαστης πριστής ξυλείας που δεν προέρχεται από φυτείες και τετράγωνης και παραλληλόγραμμης ξυλείας πάχους και πλάτους άνω των 25 εκ.(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι εξαγωγές προϊόντων ξυλείας φυσικών δασών από την Καμπότζη θεωρείται, κατ’ αρχήν, ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία της Καμπότζης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ΕΣΕΣ, το Βιετνάμ δεσμεύεται να εισάγει μόνο ξυλεία που έχει υλοτομηθεί νόμιμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας καταγωγής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο μιας ΕΣΕΣ, μια χώρα δεσμεύεται να χαράξει πολιτική που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι μόνο η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα θα εξάγονται στην ΕΕ(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ θα πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) και να δημιουργήσει τις αναγκαίες διοικητικές δομές και ικανότητες για την εφαρμογή και επιβολή των δεσμεύσεων της ΕΣΕΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ΕΣΕΣ θα ισχύει για την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που προορίζονται τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις εξαγωγικές αγορές, εκτός από το τελικό στάδιο της χορήγησης αδειών FLEGT, το οποίο προς το παρόν προορίζεται μόνο για εξαγωγές προς την ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει δεσμευτεί να θεσπίσει νομοθεσία που να διασφαλίζει ότι στην αγορά του εισάγεται μόνο νόμιμα παραχθείσα ξυλεία(11), βάσει των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τους εισαγωγείς ξυλείας και προϊόντων ξυλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει επίσης δεσμευτεί να αναγνωρίσει τη σχετική νομοθεσία των χωρών υλοτόμησης στο πλαίσιο του ορισμού της νομιμότητας δυνάμει της ΕΣΕΣ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση αυτής της ΕΣΕΣ στην περιοχή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μέσο οικονομικής ολοκλήρωσης και επίτευξης των διεθνών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη νέων ΕΣΕΣ, ιδίως με την Κίνα, μια χώρα που συνορεύει με το Βιετνάμ και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τομέα της μεταποιημένης ξυλείας, αναμένεται να κάνει δυνατή την παροχή εγγυήσεων όσον αφορά τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα του εμπορίου ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην περιοχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον αφότου το Βιετνάμ αποδείξει την πλήρη υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων βάσει της ΕΣΕΣ(12) και δημιουργήσει την ικανότητα επιβολής της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, θα είναι σε θέση να προσχωρήσει στο σύστημα αδειών FLEGT της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξυλεία που εισάγεται με άδεια FLEGT θεωρείται νόμιμη βάσει του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση του Βιετνάμ στο σύστημα αδειών FLEGT εγκρίνεται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ θα ελευθερώσει το εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, όταν τεθεί σε ισχύ, και ότι, μέχρι την έναρξη της χορήγησης αδειών FLEGT, οι εισαγωγές από το Βιετνάμ θα καλύπτονται από τις γενικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία(13)·

1.  υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση και διακυβέρνηση των δασών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του τέθηκαν στην ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στη Συμφωνία του Παρισιού·

2.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η ΕΣΕΣ συνάδει με όλες τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων στους τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της γεωργίας και του εμπορίου·

3.  υποστηρίζει ένθερμα τη διαδικασία FLEGT με το Βιετνάμ, δεδομένου του ρόλου της χώρας στον τομέα της μεταποίησης ξυλείας· εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή της ΕΣΕΣ, συμφωνία που σταδιακά στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη πολιτική μεταρρύθμιση στη χώρα, με σκοπό την πλήρη αφαίρεση της παράνομα παραγόμενης ξυλείας από τις αλυσίδες εφοδιασμού των επιχειρήσεων του Βιετνάμ· επιδοκιμάζει τη δέσμευση που έχει εκφράσει το Βιετνάμ και την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η πλήρης εφαρμογή της ΕΣΕΣ θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που αφενός θα περιλαμβάνει την έγκριση μιας ολόκληρης σειράς νομοθετικών πράξεων (TLAS), αφετέρου θα εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης διοικητικής ικανότητας και εμπειρογνωμοσύνης για την εφαρμογή και επιβολή της ΕΣΕΣ· υπενθυμίζει ότι η χορήγηση αδειών FLEGT μπορεί να ξεκινήσει μόνον αφότου το Βιετνάμ αποδείξει την ετοιμότητα του συστήματος TLAS που διαθέτει· λαμβάνει υπό σημείωση τις προκλήσεις που συνεπάγεται ο συντονισμός μεταξύ του εθνικού και του επαρχιακού επιπέδου, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επαρκή και συνεπή επιβολή της ΕΣΕΣ σε ολόκληρη τη χώρα και καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να εξασφαλίσει τον συντονισμό αυτόν·

4.  υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της ΕΣΕΣ πρέπει να συμπληρώνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, και να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα με τις δεσμεύσεις για την αποτροπή της μαζικής αποψίλωσης των δασών·

5.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να διαθέσουν επαρκείς ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή αυτής της ΕΣΕΣ, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους για την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ανόι, καθώς και μεριμνώντας ώστε χρηματοδοτικοί πόροι προς το Βιετνάμ στο πλαίσιο των μέσων της τρέχουσας και μελλοντικής αναπτυξιακής συνεργασίας να διατεθούν ειδικά για την εφαρμογή της ΕΣΕΣ· ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνδράμουν τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών του Βιετνάμ, μεταξύ άλλων θέτοντας στη διάθεσή τους δορυφορικές εικόνες· καλεί την ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου και των θεσμικών ικανοτήτων του Βιετνάμ, με την αντιμετώπιση των τεχνικών και οικονομικών προκλήσεων που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών κανόνων·

6.  αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η βιομηχανία ξυλείας του Βιετνάμ για εξάλειψη της παράνομης ξυλείας από τις αλυσίδες εφοδιασμού και αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα θέματα αυτά· τονίζει, ωστόσο, ότι η αλλαγή νοοτροπίας εντός του κλάδου, καθώς και η αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας, έχουν καίρια σημασία· υπενθυμίζει ότι η παρουσία παράνομης ξυλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού κινδυνεύει να βλάψει τη φήμη της μεταποιητικής βιομηχανίας του Βιετνάμ·

7.  γνωρίζει, ωστόσο, ότι στο παρελθόν το Βιετνάμ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας από το Λάος, και τα τελευταία χρόνια από την Καμπότζη· θεωρεί ότι στις περιπτώσεις αυτές το Βιετνάμ και οι προμηθεύτριες χώρες ευθύνονται από κοινού για την πυροδότηση του παράνομου εμπορίου, δεδομένου ότι οι αρχές του Βιετνάμ, ιδίως σε επαρχιακό επίπεδο, έχουν λάβει επίσημες αποφάσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης, όπως η διαχείριση των επίσημων ποσοστώσεων εισαγωγής·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Βιετνάμ να θεσπίσει νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι μόνο νόμιμα παραχθείσα ξυλεία εισάγεται στην αγορά του, με βάση την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια για τους εισαγωγείς, θεωρώντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΣΕΣ· υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια καθαρά τυπική διαδικασία, αλλά ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα - όπως συλλογή πληροφοριών, εκτίμηση των κινδύνων και λήψη πρόσθετων μέτρων για τον μετριασμό κάθε προσδιοριζόμενου κινδύνου, με σκοπό τη μείωση του επιπέδου κινδύνου σε «αμελητέο» - , τα οποία θα πρέπει να επιβληθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μέσω ορθών και συστηματικών ελέγχων σε μεμονωμένες εταιρείες· επισημαίνει ότι συνιστά πρόκληση η επιβολή υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας μέσω των τελωνειακών αρχών, οι οποίες θα χρειαστούν επαρκή κατάρτιση· υπενθυμίζει ότι οι αρχές του Βιετνάμ θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας που θα αντιστοιχεί σε εκείνο που περιγράφεται στον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία και τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν στην εθνική νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας διατάξεις σχετικά με την υποβολή υπομνημάτων ανεξάρτητων τρίτων μερών· ενθαρρύνει τις αρχές του Βιετνάμ να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής των ελέγχων από τρίτους και της δημοσιοποίησης των εκθέσεων από τις εταιρείες, ως απαιτήσεων για το σύστημα δέουσας επιμέλειας, καθώς και να παρέχουν επαρκή υποστήριξη στις εταιρείες για να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και να αποφεύγουν να επιβάλλουν δυσανάλογα βάρη στους οικιακούς προμηθευτές ξυλείας, αποφεύγοντας παράλληλα τη δημιουργία νομοθετικών κενών·

9.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να προβλέψει επαρκείς, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για την εφαρμογή του TLAS, οι οποίες, στην περίπτωση των εισαγωγών, περιλαμβάνουν την πλήρη απαγόρευση της διάθεσης παράνομης ξυλείας στη βιετναμέζικη αγορά, παράλληλα με την κατάσχεση της ξυλείας αυτής·

10.  επιδοκιμάζει την ανεξάρτητη αξιολόγηση και τον μηχανισμό καταγγελιών και υποβολής παρατηρήσεων, και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να διασφαλίσουν ότι θα προσφέρουν τις κατάλληλες απαντήσεις, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικών και αποτρεπτικών μέτρων επιβολής, όταν είναι αναγκαίο· αναμένει ότι αυτοί οι μηχανισμοί θα λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια και θα προωθούν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών επιβολής του νόμου· χαιρετίζει τη δέσμευση του Βιετνάμ να εξασφαλίσει ανεξάρτητη παρακολούθηση της εφαρμογής της ΕΣΕΣ από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δασικούς συνδέσμους, επιχειρήσεις, συνδικάτα, τοπικές κοινότητες και ανθρώπους που κατοικούν σε δασικές περιοχές· τονίζει την καίρια σημασία της συμμετοχής και της πρόσβασής τους σε σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στη διαδικασία αυτή και να συμβάλλουν περαιτέρω στην αξιοπιστία του TLAS και στη συνεχή ενίσχυσή του· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε το Βιετνάμ να επιτρέψει την πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών στην εθνική βάση δεδομένων για τη δασοκομία και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει σε δημόσια διαβούλευση νομοθεσία για την εφαρμογή του TLAS και να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων για την ΕΣΕΣ, και καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να εξασφαλίσει μια διαδικασία πλήρους και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής και πέραν αυτής, που θα καλύπτει ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής της ΕΣΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των εισαγωγών, των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας, του συστήματος ταξινόμησης οργανισμών και του ελέγχου των εταιρειών και των αδειών FLEGT με βάση τους κινδύνους· τονίζει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων τόσο για κοινωνικοοικονομικούς λόγους όσο και για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του νέου νόμου για τα δάση και των δεσμεύσεων της ΕΣΕΣ·

12.  καταδικάζει απερίφραστα το παράνομο εμπόριο ξυλείας που διεξάγεται στα σύνορα της Καμπότζης και καλεί τις αρχές και των δύο χωρών να θέσουν αμέσως οριστικό τέρμα στις παράνομες ροές, που είναι απόλυτα αναγκαίο για την επιτυχημένη συνέχιση της διαδικασίας της ΕΣΕΣ· προτρέπει τις αρχές του Βιετνάμ να ερευνήσουν, να παύσουν από τα καθήκοντά τους και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους για την έγκριση και τη διαχείριση του παράνομου εμπορίου από την Καμπότζη και αλλού· χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση των αρχών του Βιετνάμ να επιτρέπουν το εμπόριο ξυλείας μόνο μέσω των κύριων διεθνών πυλών, καθώς και να ενισχύσουν τις ικανότητες επιβολής της νομοθεσίας κατά του παράνομου εμπορίου ξυλείας· προτρέπει τις αρχές του Βιετνάμ να κατηγοριοποιήσουν αμέσως την ξυλεία από την Καμπότζη ως «υψηλού κινδύνου» και να διασφαλίσουν ότι τηρείται η νομοθεσία της Καμπότζης για τη συγκομιδή και την εξαγωγή ξυλείας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης· καλεί τις δύο χώρες να προωθήσουν και να βελτιώσουν τον διάλογο, τη διασυνοριακή συνεργασία, την ανταλλαγή εμπορικών δεδομένων και πληροφοριών για τους κινδύνους που σχετίζονται με το παράνομο εμπόριο ξυλείας και την αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία, και τις ενθαρρύνει να συμπεριλάβουν την ΕΕ στη διευκόλυνση του διαλόγου αυτού· ενθαρρύνει το Βιετνάμ και την Καμπότζη να ζητήσουν τη συνεργασία της Ιντερπόλ και να συνεργαστούν για την εφαρμογή αποτελεσματικών και μακροπρόθεσμων μέτρων για την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης παράνομης υλοτομίας και της διασυνοριακής παράνομης διακίνησης ξυλείας στο Βιετνάμ· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα στις εισαγωγές από άλλες προμηθεύτριες χώρες όπου υπάρχουν ή ενδέχεται να προκύψουν παρόμοιες ανησυχίες, ιδίως τις χώρες της Αφρικής, όπως η ΛΔΚ·

13.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η περιφερειακή διάσταση της παράνομης υλοτομίας και της μεταφοράς, μεταποίησης και εμπορίου παράνομης ξυλείας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη αυτή η περιφερειακή αυτή διάσταση στη διαδικασία αξιολόγησης της ΕΣΕΣ υπό τη μορφή εκτίμησης της σχέσης ανάμεσα στην ύπαρξη ασθενέστερων μηχανισμών επιβολής σε άλλες χώρες της περιοχής και στην αύξηση των εξαγωγών από τις χώρες αυτές στην ΕΕ·

14.  τονίζει ότι η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά στον δασικό τομέα επιταχύνουν την παράνομη υλοτομία και υποβάθμιση των δασών και τονίζει ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας FLEGT εξαρτάται επίσης από την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ να καταβάλει προσπάθειες για να σταματήσει την εκτεταμένη διαφθορά και να αντιμετωπίσει άλλους παράγοντες που τροφοδοτούν αυτό το λαθρεμπόριο, ιδίως σε σχέση με τις τελωνειακές, τις επαρχιακές και άλλες αρχές, πράγμα που θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή και επιβολή της ΕΣΕΣ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι το Βιετνάμ είναι απόλυτα προσηλωμένο στη διαδικασία της εν λόγω συμφωνίας· τονίζει την ανάγκη να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία στον δασικό τομέα, με τη διασφάλιση της δίωξης των παραβάσεων·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη έγκριση από την κυβέρνηση του Βιετνάμ ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ΕΣΕΣ και καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη, χρονικά προσδιορισμένη και μετρήσιμη προσέγγιση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος, από την 1η Ιανουαρίου 2019, του νέου νόμου για τα δάση, ο οποίος περιλαμβάνει απαγόρευση της εισαγωγής παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στο Βιετνάμ, και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να εφαρμόσουν την εν λόγω απαγόρευση και να εγκρίνουν ταχέως, εάν χρειαστεί, εκτελεστικά μέτρα, με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος έως ότου τεθεί σε λειτουργία το TLAS·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκαν στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ διατάξεις σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, οι οποίες προβαίνουν επίσης σε συσχετισμό με την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας κατά την εφαρμογή της ΣΕΣ και να παρακολουθεί στενά τις εμπορικές ροές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η πρόσθετη ελευθέρωση του εμπορίου δεν συνεπάγεται πρόσθετους κινδύνους παράνομου εμπορίου·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της ΕΣΕΣ από το Βιετνάμ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος ψηφίσματος, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες της κοινής επιτροπής εφαρμογής, προκειμένου να μπορέσει να ληφθεί μια τεκμηριωμένη απόφαση όταν προταθεί η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την έγκριση της αποδοχής των αδειών FLEGT· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης του κανονισμού σχετικά με τη χορήγηση αδειών FLEGT κατά την επόμενη περίοδο επανεξέτασης, ώστε να είναι σε θέση να αντιδρά γρήγορα σε περιπτώσεις σημαντικών παραβιάσεων των δεσμεύσεων της ΕΣΕΣ·

18.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον διάλογο και τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία στις μεγάλες χώρες εισαγωγής στην περιοχή και τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, και να δώσει περαιτέρω προτεραιότητα στην ανάγκη για διμερείς σχέσεις με τις εν λόγω χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σχέσεων, για συγκεκριμένες λύσεις για την παύση του παράνομου εμπορίου ξυλείας, με στόχο τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του ζητήματος· υποστηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων για εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις γειτονικές χώρες του Βιετνάμ μόλις πληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, και υπογραμμίζει τη σημασία των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης FLEGT (ΕΣΕΣ FLEGT) στο πλαίσιο των μελλοντικών μέσων ανάπτυξης και συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέσα για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του Βιετνάμ και άλλων χωρών που έχουν ήδη συνάψει ΕΣΕΣ με την ΕΕ·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ και του Βασιλείου της Καμπότζης.

(1) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 8.
(2) ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, σ. 6.
(10) Η ΕΣΕΣ καλύπτει όλα τα σημαντικά προϊόντα που εξάγονται στην ΕΕ, ιδίως τα πέντε υποχρεωτικά προϊόντα ξυλείας, όπως ορίζονται στον κανονισμό FLEGT του 2005 (κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, στρωτήρες σιδηροδρομικών γραμμών, κόντρα πλακέ και καπλαμάς) και περιλαμβάνει επίσης ορισμένα άλλα προϊόντα ξυλείας, όπως μόρια ξύλου, ξυλεία για παρκέτα, πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και ξύλινα έπιπλα. Η ΕΣΕΣ καλύπτει τις εξαγωγές προς όλες τις τρίτες χώρες, αν και, τουλάχιστον αρχικά, το καθεστώς αδειοδότησης ισχύει μόνο για τις εξαγωγές της ΕΕ.
(11) Σύμφωνα μα το άρθρο 2 στοιχείο ι) της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, ως «νόμιμα παραχθείσα ξυλεία» (στο εξής «νόμιμη ξυλεία») νοούνται τα προϊόντα ξυλείας που υλοτομούνται ή εισάγονται και παράγονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βιετνάμ, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και σε άλλες συναφείς διατάξεις της συμφωνίας και, στην περίπτωση της εισαγόμενης ξυλείας, νοούνται τα προϊόντα ξυλείας που υλοτομούνται και εξάγονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα V.
(12) Η ετοιμότητα του συστήματος TLAS για τη χορήγηση αδειών FLEGT θα αξιολογηθεί πρώτα από κοινού από την ΕΕ και το Βιετνάμ. Μόνον εάν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν ότι το σύστημα είναι επαρκώς ισχυρό θα μπορέσει να ξεκινήσει η αδειοδότηση.
(13) Άρθρο 13.8 παράγραφος 2 στοιχείο α): [κάθε μέρος] ενθαρρύνει την προώθηση του εμπορίου δασικών προϊόντων που προέρχονται από δάση των οποίων η διαχείριση ασκείται με βιώσιμο τρόπο και τα οποία υλοτομούνται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης· η ενθάρρυνση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο («FLEGT»).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου