Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0272M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0093/2019

Texte depuse :

A8-0093/2019

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0141

Texte adoptate
PDF 154kWORD 57k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg
Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (10861/2018),

–  având în vedere proiectul de acord de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam din 9 octombrie 2018 privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (10877/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3) primul paragraf și cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0445/2018),

–  având în vedere Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte(1),

–  având în vedere proiectul de acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam,

–  având în vedere proiectul de acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană(2) (Regulamentul FLEGT),

–  având în vedere propunerea Comisiei privind un Plan de acțiune al UE referitor la asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (COM(2003)0251),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 28 iunie 2016 privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (10721/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn(3) (Regulamentul UE privind lemnul),

–  având în vedere rapoartele Agenției de investigații în domeniul mediului din 31 mai 2018 și, respectiv, 25 septembrie 2018, intitulate: „Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber” („Infractor în serie: importurile continue de lemn ilegal cambodgian ale Vietnamului”)(4) și „Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade” („Vietnamul încalcă legea: trebuie adoptate măsuri ca urmare a eliberării unor permise CITES false pentru comerțul cu lemn de trandafir”)(5),

–  având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD) pentru perioada 2015-2030,

–  având în vedere Acordul de la Paris încheiat la 12 decembrie 2015 în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 21),

–  având în vedere „Provocarea de la Bonn” (Bonn Challenge) din 2011, care este un efort global de a include într-un program de restaurare o suprafață de 150 de milioane de hectare din terenurile despădurite și degradate de pe glob până în 2020 și o suprafață de 350 de milioane de hectare până în 2030,

–  având în vedere raportul Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) din 2012, intitulat „Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests” („Energie verde, comerț negru: exploatarea ilegală a pădurilor, evaziunea fiscală și spălarea banilor în pădurile tropicale ale lumii”)(6),

–  având în vedere convențiile ONU de combatere a criminalității și a corupției, inclusiv Convenția împotriva criminalității transnaționale organizate și Convenția împotriva corupției,

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 12 martie 2019(7) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0093/2019),

A.  întrucât Vietnamul a devenit a treia țară din Asia care a început negocieri cu privire la un acord de parteneriat voluntar (APV) privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (FLEGT) în 2010, după Indonezia și Malaysia; întrucât negocierile s-au încheiat în mai 2017, iar acordul a fost semnat la 19 octombrie 2018;

B.  întrucât obiectivul APV este de a oferi un cadru juridic care să vizeze asigurarea faptului că toate importurile de lemn și de produse din lemn din Vietnam în UE și care fac obiectul APV au fost produse în mod legal; întrucât APV-urile sunt, în general, menite să încurajeze schimbările sistemice din sectorul forestier care vizează gestionarea sustenabilă a pădurilor, eradicarea exploatării forestiere ilegale, precum și să sprijine eforturile depuse la nivel mondial pentru a pune capăt despăduririlor și degradării pădurilor;

C.  întrucât Vietnamul este o țară importantă în contextul comerțului cu lemn, care găzduiește al patrulea, ca mărime, sector de prelucrare a lemnului orientat spre export la nivel mondial și care își propune să ocupe primul loc în acest sector la nivel mondial; întrucât, în calitate de centru de prelucrare, Vietnamul este un exportator important de produse din lemn către UE, dar și către țările din regiune, în special China și Japonia;

D.  întrucât Vietnamul este un mare importator de lemn și de produse din lemn, fabricile sale consumând aproximativ 34 de milioane de metri cubi de lemn și produse din lemn în 2017, dintre care 25 % au fost importate, iar 75 % provin din plantații interne, multe dintre acestea fiind deținute și gestionate de micii agricultori; întrucât importurile au crescut ca valoare cu 68 % în perioada 2011-2017; întrucât, în ultimii ani, Vietnamul a făcut progrese considerabile în ceea ce privește reducerea defrișărilor interne și și-a sporit suprafața împădurită de la 37 % în 2005 la 41,65 % în 2018, inclusiv plantațiile industriale; întrucât Vietnamul a aplicat, din 2016, o interdicție de defrișare a pădurilor naturale domestice;

E.  întrucât cele mai mari țări de origine pentru buștenii și lemnul tăiat în 2017 au fost Camerun, SUA și Cambodgia, alături de Republica Democratică Congo (RDC), un furnizor important; întrucât, din 2015, Cambodgia a fost al doilea cel mai mare furnizor de esențe de lemn tropical al Vietnamului, în pofida unei interdicții raportate(8) a exporturilor către Vietnam; întrucât, în perioada 2016-2017, s-a raportat o creștere cu 43 % a volumului, și cu 40 % a valorii importurilor din țările africane; întrucât ONG-urile cu expertiză relevantă au subliniat faptul că lemnul exportat din Cambodgia și RDC ar trebui considerat ca având un „risc ridicat”, în timp ce lemnul brut este adesea importat din țări caracterizate de o guvernanță deficitară, de niveluri ridicate de corupție sau de conflicte, cu un risc larg răspândit de ilegalitate în recoltarea lemnului;

F.  întrucât în Cambodgia rata de defrișare este clasată pe locul 5 în lume și întrucât statisticile ONU arată că suprafața împădurită a Cambodgiei a scăzut de la 73 % în 1990 la 57 % în 2010;

G.  întrucât, în temeiul articolului 3 din Sub-Decretul nr. 131 din 28 noiembrie 2006, Cambodgia interzice exporturile de bușteni rotunzi, cu excepția plantațiilor, de lemn brut tăiat, cu excepția plantațiilor, și de lemn tăiat în bucăți de formă pătrată sau dreptunghiulară, cu o grosime și lățime de peste 25 de cm(9); întrucât toate exporturile de produse din lemn din păduri naturale provenite din Cambodgia sunt, în principiu, considerate a fi încălcări ale legislației cambodgiene; întrucât, în cadrul APV, Vietnamul s-a angajat să importe doar lemn care a fost recoltat în mod legal în conformitate cu legislația națională a țării de origine;

H.  întrucât, în cadrul unui APV, o țară se angajează să instituie o politică pentru a se asigura că numai lemnul și produsele din lemn verificate ca legale vor fi exportate către UE(10); întrucât Vietnamul va trebui să adopte o legislație care să instituie sistemul de asigurare a legalității lemnului (SALL) și să instituie structurile administrative și capacitatea necesare pentru punerea în aplicare și respectarea angajamentelor asumate în cadrul APV; întrucât acest APV se va aplica lemnului și produselor din lemn destinate atât pieței interne, cât și celei de export, cu excepția etapei finale de eliberare a licențelor FLEGT, care este deocamdată destinată doar exportului către UE;

I.  întrucât Vietnamul s-a angajat să adopte o legislație care să asigure că numai lemnul produs în mod legal(11) este importat pe piața sa, pe baza obligațiilor de diligență necesară pentru lemn și importatorii de produse din lemn; întrucât Vietnamul s-a angajat, de asemenea, să recunoască legile relevante ale țărilor de recoltare, ca parte a definiției legalității în cadrul APV;

J.  întrucât promovarea acestui APV în regiune ar fi un mijloc important de integrare economică și de respectare a obiectivelor internaționale de dezvoltare durabilă; întrucât încheierea de noi APV-uri, în special cu China, o țară care se învecinează cu Vietnamul și este un actor-cheie în sectorul lemnului prelucrat, ar oferi garanții privind legalitatea și sustenabilitatea comerțului cu lemn și produse din lemn în regiune;

K.  întrucât numai din momentul în care Vietnamul a demonstrat deplina punere în aplicare a tuturor angajamentelor asumate în cadrul APV(12) și a dezvoltat capacitatea de a pune în aplicare legislația națională conexă va fi în măsură să adere la sistemul de acordare a licențelor FLEGT al UE; întrucât lemnul importat sub o licență FLEGT este considerat a fi legal în temeiul Regulamentului UE privind lemnul; întrucât aderarea Vietnamului la regimul de acordare a licențelor FLEGT este aprobată printr-un act delegat;

L.  întrucât ALS UE-Vietnam va liberaliza comerțul cu lemn și produse din lemn la intrarea sa în vigoare, iar importurile din Vietnam vor fi acoperite de obligațiile generale privind diligența necesară prevăzute de Regulamentul UE privind lemnul până la începerea acordării de licențe FLEGT(13),

1.  reamintește că gestionarea și guvernanța sustenabilă și favorabilă incluziunii a pădurilor sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și în Acordul de la Paris;

2.  invită UE să asigure coerența APV cu toate politicile sale, inclusiv în domeniile dezvoltării, mediului, agriculturii și comerțului;

3.  sprijină puternic procesul FLEGT cu Vietnamul, având în vedere rolul țării în sectorul prelucrării lemnului; salută semnarea APV, un acord conceput să aducă treptat o reformă politică completă în această țară și care vizează eliminarea lemnului produs ilegal din lanțurile de aprovizionare ale operatorilor vietnamezi; salută angajamentul Vietnamului și progresele realizate până în prezent și este conștient de faptul că implementarea integrală a APV va fi un proces pe termen lung care implică nu numai adoptarea unui întreg corpus legislativ (SALL), dar și garantarea faptului că există o capacitate administrativă și o expertiză adecvată pentru implementarea și asigurarea respectării APV; reamintește că acordarea licențelor FLEGT poate începe numai după ce Vietnamul demonstrează că sistemul său SALL este pregătit; ia act de provocările reprezentate de coordonarea dintre nivelul național și nivelul provinciilor, care este necesară pentru a pune în aplicare în mod adecvat și consecvent APV în întreaga țară și solicită guvernului din Vietnam să asigure o astfel de coordonare;

4.  reamintește că punerea în aplicare a APV trebuie să completeze angajamentele UE față de protecția mediului și să asigure coerența cu angajamentele de prevenire a despăduririlor în masă;

5.  invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să aloce resurse umane adecvate pentru punerea în aplicare a acestui APV, inclusiv să asigure resurse adecvate pentru Delegația UE din Hanoi, precum și resurse financiare pentru Vietnam în cadrul instrumentelor actuale și viitoare de cooperare pentru dezvoltare care urmează să fie alocate în mod specific pentru punerea în aplicare a APV; încurajează Comisia și SEAE să asiste autoritățile vietnameze și societatea civilă, inclusiv prin punerea la dispoziție a imaginilor prin satelit; invită UE să își direcționeze eforturile către consolidarea cadrului juridic și a capacității instituționale a Vietnamului, prin abordarea provocărilor tehnice și economice care împiedică punerea în aplicare efectivă și asigurarea respectării reglementărilor naționale și internaționale existente;

6.  recunoaște angajamentele asumate de industria lemnului din Vietnam, de a elimina lemnul ilegal din lanțurile de aprovizionare și de a sensibiliza opinia publică cu privire la aceste aspecte; subliniază, cu toate acestea, că o schimbare de mentalitate în cadrul sectorului, precum și o aplicare riguroasă a legii sunt esențiale; reamintește că prezența lemnului ilegal în lanțurile de aprovizionare riscă să aducă prejudicii reputației industriei de prelucrare vietnameze;

7.  cu toate acestea, este conștient de faptul că, în trecut, Vietnamul s-a confruntat cu o provocare semnificativă în combaterea comerțului ilegal cu lemn din Laos, și în ultimii ani din Cambodgia; consideră că, în astfel de cazuri, Vietnamul și țările furnizoare sunt coresponsabile pentru alimentarea acestui comerț ilegal, deoarece autoritățile vietnameze, în special la nivel de provincie, au adoptat decizii oficiale care încalcă legislația țării de recoltare, cum ar fi gestionarea contingentelor oficiale de import;

8.  salută angajamentul Vietnamului de a adopta acte legislative pentru a se asigura că numai lemnul produs în mod legal este importat pe piața sa, pe baza obligației de diligență necesară pentru importatori, aceasta fiind una dintre principalele realizări ale APV; reamintește că obligațiile de diligență necesară nu ar trebui să fie reduse la un exercițiu pur formal, ci ar trebui să includă toate etapele necesare, cum ar fi colectarea de informații, evaluarea riscurilor și luarea de măsuri suplimentare pentru a atenua orice risc identificat în vederea reducerii nivelului de risc până la „neglijabil”, acestea urmând să fie aplicate de către autoritățile naționale competente prin intermediul unor verificări solide și sistematice asupra întreprinderilor individuale; subliniază provocarea pe care o reprezintă respectarea obligațiilor de diligență necesară prin intermediul autorităților vamale, care vor necesita o formare adecvată; reamintește că autoritățile vietnameze ar trebui să adopte un sistem de diligență necesară care să corespundă cu cel descris în Regulamentul UE privind lemnul și subliniază că este necesar să se prevadă contribuții independente ale unor părți terțe în legislația națională privind diligența necesară; încurajează autoritățile vietnameze să ia în considerare auditul efectuat de o parte terță și raportarea publică de către întreprinderi ca cerințe ale sistemului lor de diligență necesară, precum și să ofere sprijin adecvat întreprinderilor în îndeplinirea obligațiilor care le revin și să evite impunerea unor sarcini disproporționate furnizorilor casnici de lemn, evitând în același timp crearea de lacune;

9.  invită guvernul din Vietnam să prevadă sancțiuni adecvate, disuasive și proporționale pentru încălcarea legislației de punere în aplicare a SALL, care, în cazul importurilor, să includă o interdicție totală a introducerii pe piața vietnameză a lemnului ilegal, împreună cu confiscarea lemnului de acest tip;

10.  salută evaluarea independentă și mecanismul de reclamații și feedback și invită autoritățile vietnameze să se asigure că acestea primesc un răspuns adecvat, inclusiv prin măsuri de punere în aplicare eficiente și disuasive atunci când este necesar; se așteaptă ca acest mecanism să funcționeze în condiții de transparență deplină și să încurajeze schimbul de informații între societatea civilă și autoritățile de aplicare a legii; salută angajamentul Vietnamului de a asigura monitorizarea independentă a punerii în aplicare a APV de către organizațiile societății civile, asociațiile de păduri, întreprinderi, sindicate, comunitățile locale și populația care trăiește în zonele forestiere; subliniază importanța crucială a implicării și a accesului lor la informații relevante și actualizate pentru a le permite să își îndeplinească rolul în cadrul acestui proces și să contribuie în continuare la credibilitatea SALL și la consolidarea continuă a acestuia; salută angajamentul asumat de Vietnam de a permite accesul societății civile la baza de date națională privind silvicultura și încurajează guvernul să supună legislația de punere în aplicare a SALL consultării publice și să ia în considerare reacțiile primite;

11.  salută implicarea organizațiilor societății civile în timpul și în urma negocierilor pentru APV și invită guvernul Vietnamului să asigure un proces real și cu adevărat incluziv pe parcursul întregii faze de punere în aplicare și ulterior, acoperind întregul domeniu de aplicare al APV, inclusiv controalele la import, obligațiile de diligență necesară, sistemul de clasificare a organizațiilor și verificarea bazată pe riscuri a întreprinderilor și a licențelor FLEGT; subliniază importanța implicării comunităților locale, atât din motive socioeconomice, cât și pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a noii legi forestiere și a angajamentelor aferente APV;

12.  condamnă cu fermitate comerțul ilegal cu lemn care are loc peste frontiera cu Cambodgia și solicită autorităților ambelor țări să înceteze imediat și complet fluxurile ilegale de lemn, ca o necesitate absolută pentru continuarea cu succes a procesului APV; îndeamnă autoritățile vietnameze să investigheze, să demită și să îi aducă în fața justiției pe cei responsabili de autorizarea și gestionarea comerțului ilegal cu Cambodgia și în alte părți; salută decizia recentă a autorităților vietnameze de a permite comercializarea lemnului numai prin intermediul principalelor porți internaționale, precum și de a consolida capacitățile de aplicare a legii împotriva comerțului ilegal; îndeamnă autoritățile vietnameze să clasifice imediat lemnul din Cambodgia ca având „risc ridicat” și să se asigure că legislația Cambodgiei în ceea ce privește recoltarea și exportul lemnului este respectată, în conformitate cu angajamentele APV; invită cele două țări să promoveze și să îmbunătățească dialogul, cooperarea transfrontalieră, schimbul de date și informații comerciale privind riscurile legate de comerțul ilegal cu lemn și legislația în vigoare în domeniu și le încurajează să implice UE în facilitarea acestui dialog; încurajează Vietnamul și Cambodgia să solicite sprijin din partea Interpol și să lucreze împreună la măsuri eficace și pe termen lung de combatere a exploatării forestiere ilegale galopante și a introducerii ilegale de lemn în Vietnam; invită autoritățile vietnameze să aplice aceleași măsuri importurilor din alte țări furnizoare, în care există sau ar putea apărea preocupări similare, în special cele din Africa, cum ar fi RDC;

13.  subliniază necesitatea de a aborda dimensiunea regională a exploatării forestiere ilegale, a transportului, a prelucrării și a comerțului cu lemn recoltat în mod ilegal de-a lungul întregului lanț de aprovizionare; solicită includerea acestei dimensiuni regionale în procesul de evaluare a APV prin evaluarea legăturii dintre existența unor mecanisme de asigurare a respectării legii mai slabe în alte țări din regiune și creșterea exporturilor din aceste țări în UE;

14.  subliniază că guvernanța deficitară și corupția din sectorul forestier accelerează exploatarea forestieră ilegală și degradarea pădurilor și subliniază faptul că succesul inițiativei FLEGT depinde, de asemenea, de combaterea fraudei și a corupției în cadrul lanțului de aprovizionare cu lemn; îndeamnă guvernul din Vietnam să depună eforturi pentru a opri corupția la scară largă și pentru a aborda și alți factori care alimentează acest comerț, în special în ceea ce privește autoritățile vamale și alte autorități care vor juca un rol central în punerea în aplicare și asigurarea respectării APV, ca un semnal concret că Vietnamul este pe deplin angajat în procesul APV; subliniază necesitatea de a pune capăt impunității în sectorul forestier prin asigurarea urmăririi în justiție a infracțiunilor;

15.  salută adoptarea recentă de către guvernul vietnamez a unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare a APV, și îndeamnă guvernul să adopte o abordare concretă, însoțită de un calendar și măsurabilă; salută intrarea în vigoare a noii Legi forestiere la 1 ianuarie 2019, care include interzicerea importului în Vietnam de lemn produs în mod ilegal și invită autoritățile vietnameze să pună imediat în aplicare această interdicție și să adopte rapid măsuri de punere în aplicare, dacă este necesar, pentru a reduce decalajul până când SALL devine operațional;

16.  salută includerea dispozițiilor privind gestionarea sustenabilă a pădurilor în cadrul ALS UE-Vietnam, care, de asemenea, fac legătura cu APV; invită Comisia să acorde o atenție deosebită comerțului cu lemn și produse din lemn pe parcursul punerii în aplicare a ALS și să monitorizeze îndeaproape fluxurile comerciale, pentru a se asigura că liberalizarea suplimentară a comerțului nu implică riscuri suplimentare de comerț ilegal;

17.  solicită Comisiei să prezinte un raport anual Parlamentului cu privire la progresele înregistrate de Vietnam în punerea în aplicare a APV, inclusiv în raport cu cerințele prezentei rezoluții, precum și cu privire la activitățile Comitetului mixt de punere în aplicare, pentru a permite o decizie în cunoștință de cauză odată ce actul delegat de autorizare a acceptării licențelor FLEGT va fi propus; invită Comisia să aibă în vedere îmbunătățirea regulamentului privind acordarea de licențe FLEGT la următorul exercițiu de revizuire, pentru a-i permite să reacționeze rapid la cazurile de încălcare gravă a angajamentelor asumate în cadrul APV;

18.  invită Comisia să promoveze dialogul, precum și Regulamentul UE privind lemnul împreună cu principalele țări importatoare din regiune și cu principalii parteneri comerciali ai UE, cum ar fi China și Japonia, și să acorde prioritate în continuare necesității, în relațiile bilaterale cu aceste țări, inclusiv în relațiile comerciale, de soluții concrete de stopare a comerțului ilegal cu lemn, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial pentru abordarea acestei probleme; sprijină Comisia în lansarea negocierilor privind APV cu țările vecine Vietnamului de îndată ce sunt îndeplinite condițiile necesare și subliniază importanța APV FLEGT în viitoarele instrumente de dezvoltare și cooperare; invită Comisia să instituie instrumente pentru a facilita schimburile de bune practici între Vietnam și alte țări care au încheiat deja APV-uri cu UE;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre, ale Republicii Socialiste Vietnam și ale Regatului Cambodgia.

(1) JO L 329, 3.12.2016, p. 8.
(2) JO L 347, 30.12.2005, p. 1.
(3) JO L 295, 12.11.2010, p. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (editori) (Programul privind infracțiunile ecologice al INTERPOL) 2012. Energie verde, comerț negru: exploatarea ilegală a pădurilor, evaziunea fiscală și spălarea banilor în pădurile tropicale ale lumii. O evaluare rapidă a răspunsului adus. Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Texte adoptate, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, p. 6.
(10) APV acoperă toate produsele importante exportate în UE, în special cele cinci produse din lemn obligatorii, astfel cum sunt definite în Regulamentul FLEGT din 2005 (bușteni, cherestea, traverse din lemn pentru căi ferate, placaj și furnir) și include, de asemenea, o serie de alte produse din lemn, cum ar fi particulele de lemn, pardoselile din parchet, plăcile aglomerate și mobilierul din lemn. APV acoperă exporturile către toate țările terțe, deși, cel puțin inițial, sistemul de acordare a licențelor se aplică numai exporturilor UE.
(11) În conformitate cu articolul 2 litera (j) din APV, „lemn produs în mod legal” (denumit în continuare „lemn legal”) înseamnă produse din lemn recoltate sau importate și produse în conformitate cu legislația din Vietnam prevăzută în anexa II și cu alte dispoziții relevante din prezentul Acord; și, în cazul lemnului importat, înseamnă produse din lemn recoltate, produse și exportate în conformitate cu legislația relevantă a țării de recoltare și cu procedurile descrise în anexa V”.
(12) Disponibilitatea sistemului SALL pentru acordarea licențelor FLEGT va fi evaluată mai întâi în comun de către UE și Vietnam. Numai în cazul în care ambele părți sunt de acord că sistemul este suficient de solid va putea începe procesul de acordare a licențelor.
(13) Articolul 13.8 alineatul (2) litera (a): „[fiecare parte] încurajează promovarea comerțului cu produse forestiere provenite din păduri gestionate în mod sustenabil și recoltate în conformitate cu legislația națională din țara de recoltare; aceasta poate include încheierea unui acord de parteneriat voluntar privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (FLEGT)”.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate