Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1998/0031R(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0072/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0072/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0146

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 151kWORD 56k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν
P8_TA(2019)0146A8-0072/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (12183/1/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου (12288/2011),

–  έχοντας υπόψη το αίτημα έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 207, 209 και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C8‑0059/2015),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την περιοχή της Κεντρικής Ασίας, και ιδίως εκείνα της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1), της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(2), της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και αναθεώρηση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(3), της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν(4) και της 14ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία του 1999 για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου, που συνήφθη από το Συμβούλιο στις 27 Ιουλίου 2009 (5144/1999), και τις τακτικές συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής που συστάθηκε βάσει των εν λόγω συμφωνιών,

–  έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συνεννόησης για την ενέργεια, που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουρκμενιστάν τον Μάιο του 2008,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR), στα οποία το Τουρκμενιστάν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον ετήσιο διάλογο μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) με την επιστολή της προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 16 Δεκεμβρίου 2015, η οποία περιέχει τις πτυχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος εγγράφου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε η ΑΠ/ΥΕ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στις 5 Ιουλίου 2018, όπου σημείωνε την υποστήριξή της προς τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το Τουρκμενιστάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0072/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κεντρική Ασία είναι μια περιοχή στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται ολοένα και περισσότερο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το Τουρκμενιστάν μονογραφήθηκε το 1997 και υπεγράφη το 1998· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε, 14 κράτη μέλη από τα 15 αρχικά συμβαλλόμενα μέρη έχουν επικυρώσει τη ΣΕΣΣ (απομένει μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν κύρωσε την εν λόγω συμφωνία το 2004, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στη ΣΕΣΣ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά την υπογραφή της συμφωνίας υπόκειται σε χωριστό πρωτόκολλο και διαδικασία κύρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόλις κυρωθεί πλήρως, η ΣΕΣΣ θα συναφθεί για αρχική περίοδο δέκα ετών και, εν συνεχεία, θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, πράγμα που θα επιτρέπει στην ΕΕ να αποχωρήσει από τη συμφωνία, αν προκύψουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλες σοβαρές παραβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να τροποποιούν την ΣΕΣΣ, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήθηκε από το Συμβούλιο η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία (ΙΤΑ) με το Τουρκμενιστάν τον Απρίλιο του 2009, στο πλαίσιο μιας προαιρετικής, νομικά μη δεσμευτικής διαδικασίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) έχουν καθορίσει τα σημεία αναφοράς τους βάσει των οποίων θα πρέπει να μετράται η πρόοδος στο Τουρκμενιστάν και τα κριτήρια που θα επιτρέπουν την επιδίωξη περαιτέρω συνεργασίας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας και των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των αρχών της οικονομίας της αγοράς, που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ΙΤΑ (όπως ορίζονται τόσο στο άρθρο 1 της εν λόγω συμφωνίας όσο και στο άρθρο 2 της ΣΕΣΣ), θα πρέπει να παραμείνουν μακροπρόθεσμοι στόχοι για το Τουρκμενιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονομερής αναστολή της εφαρμογής είναι δυνατή σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη παραβιάσει τα εν λόγω στοιχεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις σκέψεις που διατυπώθηκαν στο σχέδιο σύστασης για τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου στη σύναψη της ΣΕΣΣ και του συνοδευτικού σχεδίου έκθεσης, της 8ης Μαΐου 2015, που περιείχε πρόταση ψηφίσματος, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία στις 24 Μαΐου 2016, έως ότου κρίνει ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, και αποφάσισε να ανοίξει την τρέχουσα ενδιάμεση διαδικασία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση σε ισχύ των δεικτών αναφοράς για την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν, όπως εκφράζεται από το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του, είναι ζωτικής σημασίας για μια βασισμένη σε αρχές και συνεπή πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τις σχέσεις με τη χώρα αυτή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν ενέκρινε το 2015 ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (NAPHR) για την περίοδο 2016-2020, το οποίο καταρτίστηκε με τη συνδρομή του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) το 2013·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν έχει υπογράψει διεθνείς συμφωνίες, όπως το Σύμφωνο ICCPR, το Σύμφωνο ICESCR και οι Συμβάσεις της ΔΟΕ·

1.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να ορίσουν επειγόντως τους ακόλουθους βραχυπρόθεσμους δείκτες αναφοράς για τη μέτρηση της σταθερής προόδου των κρατικών αρχών του Τουρκμενιστάν, βάσει των συστάσεων του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και της ΕΤΑΑ, και πριν από την εκ μέρους του έγκριση της ΣΕΣΣ:

  

Πολιτικό σύστημα, κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση

   i) σαφής διάκριση μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, μεταξύ άλλων προωθώντας και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική συμμετοχή του πληθυσμού στις κρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαβούλευσης με διεθνείς εμπειρογνώμονες όπως η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR), σχετικά με τη συμμόρφωση του Συντάγματος του Τουρκμενιστάν με αυτές τις δημοκρατικές αρχές, καθώς και απόδειξη της βούλησης των αρχών του Τουρκμενιστάν να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις για μεταρρύθμιση που προτείνουν αυτοί οι οργανισμοί·
   ii) άρση των περιορισμών στην καταχώρηση και λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων·
  

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

   iii) υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν στο NAPHR της για την περίοδο 2016-2020·
   iv) τερματισμός των μυστικών κρατήσεων και των αναγκαστικών εξαφανίσεων, της καταναγκαστικής εργασίας και των βασανιστηρίων και γνωστοποίηση της τύχης ή του σημείου εντοπισμού εξαφανισμένων προσώπων, ώστε να επιτραπεί στις οικογένειες να παραμένουν σε επαφή με τα υπό κράτηση πρόσωπα· αναγνώριση από τις αρχές της χώρας της ύπαρξης πολιτικών κρατουμένων και ανεμπόδιστη πρόσβαση διεθνών οργανισμών, περιλαμβανομένης της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, και ανεξάρτητων παρατηρητών στη χώρα·
   v) διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης σε διάφορες πηγές πληροφόρησης και, ιδίως, της δυνατότητας των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, περιλαμβανομένων των διεθνών υπηρεσιών ενημέρωσης, και να κατέχουν συσκευές τηλεπικοινωνιών, όπως οι ιδιωτικές δορυφορικές παραβολικές κεραίες ή οι οικονομικά προσιτές διαδικτυακές συνδέσεις·
   vi) τερματισμός στις διώξεις και στους εκφοβισμούς ανεξάρτητων δημοσιογράφων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζουν στη χώρα ή στο εξωτερικό, ή μελών των οικογενειών τους· εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·
   vii) άρση των εμποδίων επίσκεψης εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών και περιφερειακών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τις έχουν ζητήσει και εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις·
   viii) λήξη του άτυπου και αυθαίρετου συστήματος απαγορεύσεων ταξιδίου και διασφάλιση ότι εκείνοι στους οποίους έχει απορριφθεί η άδεια να εγκαταλείψουν τη χώρα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα·

2.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες μακροπρόθεσμες συστάσεις για σταθερή και αξιόπιστη πρόοδο:

  

Πολιτικό σύστημα, κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση

   i) σεβασμός των αρχών της πολιτικής πολυφωνίας και της δημοκρατικής λογοδοσίας, με πολιτικά κόμματα και οργανώσεις που λειτουργούν εύρυθμα και ελεύθερα από παρεμβάσεις·
   ii) συνέχιση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα, σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ, και σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, ιδίως στον δικαστικό και στον τομέα επιβολής του νόμου·
   iii) ισχυρές και αποτελεσματικές διασφαλίσεις κατά των περιπτώσεων σε υψηλό επίπεδο διαφθοράς, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίας ναρκωτικών·
   iv) πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγορεύσεως της παιδικής εργασίας·
  

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

   v) πλήρης σεβασμός για την ειρηνική και νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων·
   vi) γενική ελεύθερη κυκλοφορία, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί στενά και να εποπτεύει τις εξελίξεις στο Τουρκμενιστάν και την εφαρμογή όλων των μερών της ΣΕΣΣ, όταν αυτή τεθεί σε ισχύ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΑΠ/ΥΕ να εφαρμόσει και να δημοσιοποιήσει τον μηχανισμό παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ενημερώνεται δεόντως από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την εφαρμογή της ΣΕΣΣ, από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει, και ειδικότερα των στόχων της και της συμμόρφωσης με το άρθρο 2, ώστε να μπορεί να αντιδρά στις επιτόπιες εξελίξεις σε περίπτωση τεκμηριωμένων και αποδεδειγμένων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού για την αναστολή της ΣΕΣΣ σε περίπτωση που προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις, και εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για την επιστολή της ΑΠ/ΥΕ προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι εξής στόχοι:

   i) διασφάλιση της δέουσας ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ΣΕΣΣ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και της έγκαιρης ενημέρωσής του, κατόπιν αιτήματος, πριν και μετά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας, με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων εμπιστευτικότητας·
   ii) στενότερη αλληλεπίδραση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών για την προετοιμασία και την αναφορά των ετήσιων διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   iii) διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την κατάρτιση των επικαιροποιήσεων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά με το Τουρκμενιστάν·

4.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της ΑΠ/ΥΕ, του Νοεμβρίου του 2018, σχετικά με τη δημιουργία μιας πλήρους αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ασγκαμπάτ· τονίζει ότι η νέα αντιπροσωπεία θα πρέπει να αναπτύξει μια αμοιβαίως επωφελή στρατηγική συνεργασίας, προσαρμοσμένη στις συνθήκες και τις απαιτήσεις ανάπτυξης του Τουρκμενιστάν, να παρακολουθεί την κατάσταση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μεμονωμένων προβληματικών περιπτώσεων, να ξεκινήσει διάλογο με τους διάφορους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες της χώρας, να κάνει δυνατή την επιτόπια διπλωματία και να βελτιώσει τη διαχείριση και την εποπτεία των έργων που χρηματοδοτούνται από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ·

5.  δηλώνει συμπερασματικά ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει τη συγκατάθεσή του όταν κρίνει ότι οι συστάσεις που διατυπώνονται στις παραγράφους 1 και 3 έχουν αντιμετωπιστεί δεόντως από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την ΑΠ/ΥΕ και τις κρατικές αρχές του Τουρκμενιστάν·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να ζητήσει από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να παρέχουν τακτικά στο Κοινοβούλιο ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο Τουρκμενιστάν·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΑΠ/ΥΕ, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Τουρκμενιστάν.

(1) ΕΕ C 184 E της 6.8.2009, σ. 49.
(2) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.
(3) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 119.
(4) ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 20.
(5) ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σ. 107.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου