Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 1998/0031R(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0072/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0072/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0146

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 43k
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
EU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus
P8_TA(2019)0146A8-0072/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2019 esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välisen kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston ja komission päätökseksi (12183/1/2011),

–  ottaa huomioon esityksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi (12288/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan toisen kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0059/2015),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Keski-Aasian alueesta ja etenkin 20. helmikuuta 2008 EU:n Keski-Aasian strategiasta(1), 15. joulukuuta 2011 EU:n Keski‑Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta(2), 13. huhtikuuta 2016 EU:n Keski‑Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta(3) ja 22. huhtikuuta 2009 EU:n ja Turkmenistanin väliaikaisesta kauppasopimuksesta(4) antamansa päätöslauselmat sekä 14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin sopimuksissa(5),

–  ottaa huomioon vuonna 1999 tehdyn Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen, jonka neuvosto hyväksyi 27. heinäkuuta 2009 (5144/1999), ja sen mukaisesti perustetun sekakomitean säännölliset kokoukset,

–  ottaa huomioon EU:n ja Turkmenistanin välillä toukokuussa 2008 tehdyn energia-alan yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joiden osapuoli Turkmenistan on,

–  ottaa huomioon EU:n ja Turkmenistanin vuotuisen ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 16. joulukuuta 2015 ulkoasiainvaliokunnalle lähettämässä kirjeessä tekemän sitoumuksen, joka sisältää 3 kohdassa mainitut näkökohdat,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 5. heinäkuuta 2018 ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalle lähettämän kirjeen, jossa hän ilmaisee tukensa Turkmenistanin kanssa tehtävälle kumppanuus- ja yhteistyösopimukselle,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan väliaikaisen mietinnön (A8-0072/2019),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on yhä enemmän yhteistoimintaa Keski-Aasian alueen kanssa;

B.  ottaa huomioon, että Turkmenistanin kanssa tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus parafoitiin vuonna 1997 ja allekirjoitettiin vuonna 1998; toteaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen alun perin allekirjoittaneista 15 jäsenvaltiosta 14 on sittemmin ratifioinut sopimuksen (Yhdistynyt kuningaskunta on viimeinen, joka ei vielä ole ratifioinut sitä); toteaa, että Turkmenistan ratifioi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen vuonna 2004, toteaa, että EU:hun sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen liittyneiden jäsenvaltioiden liittymiseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sovelletaan erillistä pöytäkirjaa ja ratifiointimenettelyä;

C.  toteaa, että kun kaikki ovat ratifioineet kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, se tehdään aluksi kymmeneksi vuodeksi, minkä jälkeen se uusitaan vuosittain, jolloin EU voi irtisanoa sopimuksen, jos herää vakavia epäilyksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tai muista vakavista rikkomuksista; ottaa huomioon, että osapuolet voivat muuttaa sopimusta uusien tapahtumien huomioon ottamiseksi;

D.  ottaa huomioon, että neuvosto kuuli huhtikuussa 2009 Euroopan parlamenttia Turkmenistanin kanssa tehtävästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta osana vaihtoehtoista menettelyä, joka ei ole oikeudellisesti sitova;

E.  toteaa, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) ovat asettaneet vertailuarvonsa, joiden perusteella Turkmenistanin edistystä mitataan, ja edellytykset yhteistyön jatkamiselle kansainvälisesti tunnustettujen normien, oikeusvaltion, hyvä hallintotavan ja ihmisoikeuksien mukaisesti;

F.  toteaa, että Turkmenistanin pitkän aikavälin tavoitteina olisi edelleen oltava demokratian ja perus- ja ihmisoikeuksien sekä markkinatalouden periaatteiden noudattaminen, jotka muodostavat väliaikaisen kauppasopimuksen keskeiset osat (sopimuksen 1 artiklan ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 2 artiklan mukaisesti); toteaa, että soveltamisen yksipuolinen keskeyttäminen on mahdollista, jos toinen osapuolista ei noudata näitä osia;

G.  ottaa huomioon, että suositusluonnoksessa, joka koski parlamentin hyväksynnän antamista kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemiselle, ja siihen liitetyssä 8. toukokuuta 2015 annetussa päätöslauselmaesityksen sisältävässä mietintöluonnoksessa esitettyjen seikkojen perusteella ulkoasiainvaliokunta päätti 24. toukokuuta 2016 keskeyttää menettelyn toistaiseksi siihen saakka kunnes se katsoi ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa tapahtuneen riittävästi edistystä ja päätti avata nykyisen väliaikaisen menettelyn;

H.  toteaa, että Turkmenistanin ihmisoikeustilanteen kehittymistä koskevien vertailuarvojen voimassa pysyminen on parlamentin aiempien päätöslauselmien mukaisesti erittäin tärkeää, jotta suhteet maahan voivat perustua periaatteelliseen ja johdonmukaiseen EU:n politiikkaan;

I.  toteaa, että Turkmenistan hyväksyi vuonna 2015 YK:n kehitysohjelman avustuksella vuonna 2013 laaditun ihmisoikeuksia koskevan kansallisen toimintasuunnitelman vuosiksi 2016–2020;

J.  toteaa, että Turkmenistan on tehnyt kansainvälisiä sopimuksia, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä ILO:n yleissopimukset;

1.  pyytää neuvostoa, komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa asettamaan kiireellisesti Turkmenistanin valtiollisten viranomaisten toteuttaman kestävän edistyksen mittaamiseksi seuraavassa esitetyt YK:n, Etyjin ja EBRD:n antamiin suosituksiin perustuvat lyhyen aikavälin vertailuarvot, ennen kuin se antaa hyväksyntänsä kumppanuus- ja yhteistyösopimukselle:

  

Poliittinen järjestelmä, oikeusvaltioperiaate ja hyvä hallintotapa

   i) toimeenpanovallan, lainsäädäntövallan ja tuomiovallan erottaminen selkeästi toisistaan ja muun muassa väestön todellisen osallistumisen valtiollisiin päätöksentekoprosesseihin mahdollistaminen ja takaaminen, mukaan luettuna kansainvälisten asiantuntijoiden kuten Euroopan neuvoston Venetsian komission ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) kuuleminen Turkmenistanin perustuslain yhteensopivuudesta näiden demokraattisten periaatteiden kanssa, ja Turkmenistanin osoittama halukkuus ottaa näiden järjestöjen ehdottamat uudistussuositukset huomioon;
   ii) kansalaisjärjestöjen rekisteröinnille ja toiminnalle asetettujen rajoitusten poistaminen;
  

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

   iii) Turkmenistanin hallituksen ihmisoikeuksia koskevassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2016–2020 tekemien sitoumusten täytäntöönpano;
   iv) salaisten pidätysten ja tahdonvastaisten katoamisten, pakkotyön ja kidutuksen loppuminen sekä kadonneiden henkilöiden kohtalosta tai olinpaikasta ilmoittaminen, mikä antaa perheille mahdollisuuden olla yhteydessä pidätettyihin henkilöihin; poliittisten vankien olemassaolon myöntäminen valtion viranomaisten toimesta ja kansainvälisten järjestöjen ja riippumattomien tarkkailijoiden, mukaan lukien Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, esteetön pääsy maahan;
   v) erilaisten tietolähteiden esteettömän saatavuuden varmistaminen ja erityisesti sen mahdollistaminen, että saatavilla on vaihtoehtoisia tietolähteitä, myös kansainvälisiä viestintäpalveluja, ja että ihmiset voivat omistaa televiestintälaitteita, kuten yksityisen satelliittiantennin tai kohtuuhintaisen internetyhteyden;
   vi) on lopetettava maassa tai ulkomailla toimivien riippumattomien toimittajien ja kansalais- ja ihmisoikeusaktivistien sekä heidän perheenjäsentensä vainoaminen ja pelottelu; on taattava sananvapaus ja kokoontumisvapaus;
   vii) on sallittava lupaa pyytäneiden ja edelleen vastauksia odottavien YK:n ja kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusjärjestöjen vierailut;
   (viii) on lakkautettava epävirallinen ja mielivaltainen matkustuskieltojärjestelmä ja varmistettava, että henkilöt, joilta on evätty lupa lähteä maasta, voivat matkustaa vapaasti;

2.  pyytää neuvostoa, komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan huomioon seuraavat pitkän aikavälin suositukset kestävän ja uskottavan edistyksen varmistamiseksi:

  

Poliittinen järjestelmä, oikeusvaltioperiaate ja hyvä hallintotapa

   i) poliittisen moniarvioisuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden periaatteiden kunnioittaminen, mukaan lukien poliittisten puolueiden asianmukainen toiminta ilman asioihin puuttumista;
   ii) uudistusten jatkuva toteuttaminen kaikilla hallinnon tasoilla ja aloilla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, erityisesti oikeuslaitoksessa ja lainvalvonnassa;
   iii) voimakkaat ja tehokkaat suojatoimet korkean tason korruptiolta, rahanpesulta, järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja huumekaupalta;
   iv) lapsityön kieltoa koskevan lain täysimääräinen täytäntöönpano;
  

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

   v) sanan- ja yhdistymisvapautta koskevan oikeuden ja uskonnon tai vakaumuksen vapauden rauhanomaisen ja lainmukaisen käytön yleinen kunnioittaminen;
   vi) yleinen liikkumisvapaus sekä maan sisällä että sen ulkopuolella;

3.  korostaa, että Euroopan parlamentin on seurattava ja tarkkailtava tiiviisti Turkmenistanin tilannetta samoin kuin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kaikkien osien täytäntöönpanoa sen tultua voimaan; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tässä yhteydessä panemaan täytäntöön ihmisoikeuksien valvontamekanismin ja julkisesti sitoutumaan siihen, koska näin parlamentti voi saada Euroopan ulkosuhdehallinnolta asianmukaisesti tietoja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanosta sen tultua voimaan ja erityisesti sen tavoitteista ja yhteensopivuudesta 2 artiklan kanssa, jotta sillä voidaan vastata tapahtumiin paikalla, jos vakavista ihmisoikeusrikkomuksista on dokumentoitua ja todistettua näyttöä; korostaa, että tällaisissa tilanteissa mekanismilla on mahdollista keskeyttää kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen soveltaminen, ja suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti varapuheenjohtajan / korkean edustajan ulkoasiainvaliokunnalle 16. joulukuuta 2015 lähettämään kirjeeseen, joka sisältää seuraavat tavoitteet:

   i) sen varmistaminen, että Euroopan parlamentti saa asianmukaisesti tietoa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ihmisoikeus- ja demokratisointimääräysten täytäntöönpanosta, ihmisoikeus-, demokratisointi- ja oikeusvaltiotilanteen kehittymistä koskevien tietojen saanti mukaan luettuna, ja että parlamentille annetaan oikea-aikaisesti pyynnöstä tilannekatsaus yhteistyöneuvoston kokousta ennen ja kokouksen jälkeen, asiassa sovellettavien salassapitosääntöjen mukaisesti;
   ii) läheisempi yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansalaisjärjestöjen kanssa vuosittaisten ihmisoikeusvuoropuhelujen valmistelujen ja jälkiarvioinnin aikana;
   iii) Euroopan parlamentin kuuleminen EU:n Turkmenistania koskevan maakohtaisen ihmisoikeusstrategian tarkistamisen valmistelujen yhteydessä;

4.  panee tyytyväisenä merkille varapuheenjohtajan / korkean edustajan marraskuussa 2018 antaman ilmoituksen, joka koskee täysivaltaisen EU:n edustuston perustamista Ašgabatiin; korostaa, että uuden edustuston olisi laadittava molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyösopimus, joka on räätälöity Turkmenistanin kehitysedellytysten ja ‑vaatimusten mukaisesti, tarkkailtava tilannetta maassa, myös ihmisoikeusrikkomuksia ja huolta aiheuttavia yksittäistapauksia, oltava keskusteluyhteydessä kumppanimaan erilaisiin poliittisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin toimijoihin, mahdollistettava diplomatia paikan päällä ja parannettava EU:n ulkoisen rahoituksen välineistä rahoitettavien hankkeiden hallintaa ja tarkkailua;

5.  toteaa näin ollen harkitsevansa hyväksynnän antamista sen jälkeen, kun se katsoo komission, neuvoston, varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja Turkmenistanin valtiollisten viranomaisten käsitelleen asianmukaisesti 1 ja 3 kohdissa esitettyjä suosituksia;

6.  kehottaa puhemiestä pyytämään, että neuvosto, komissio ja varapuheenjohtaja / korkea edustaja antavat parlamentille säännöllisesti olennaisia tietoja Turkmenistanin tilanteesta;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle sekä Turkmenistanin hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 49.
(2) EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(3) EUVL C 58, 15.2.2018, s. 119.
(4) EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 20.
(5) EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 107.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö