Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 1998/0031R(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0072/2019

Pateikti tekstai :

A8-0072/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0146

Priimti tekstai
PDF 148kWORD 47k
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras
ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas
P8_TA(2019)0146A8-0072/2019

2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos sprendimo projektą (12183/1/2011),

–  atsižvelgdamas į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo nustatoma Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystė, projektą (12288/2011),

–  atsižvelgdamas į Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 ir 209 straipsnius bei 218 straipsnio 6 dalies a punktą ir pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 101 straipsnio antrą pastraipą pateiktą prašymą pritarti (C8-0059/2015),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Vidurinės Azijos regiono, visų pirma į 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu(1), 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos(2), 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir peržiūros(3), 2009 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl Laikinojo prekybos susitarimo su Turkmėnistanu(4) ir į 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose(5),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. laikinąjį Europos bendrijos, Europos anglių ir plieno bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos ir Turkmėnistano susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, kurį Taryba sudarė 2009 m. liepos 27 d. (5144/1999), ir į pagal jį įsteigto Jungtinio komiteto reguliarius posėdžius,

–  atsižvelgdamas į Susitarimo memorandumą energetikos srityje, kurį 2008 m. gegužės mėn. pasirašė Europos Sąjunga ir Turkmėnistanas,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP) ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (ICESCR), kuriuos Turkmėnistanas yra pasirašęs,

–  atsižvelgdamas į ES ir Turkmėnistano kasmetinį dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į įsipareigojimą, kurį Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė) prisiėmė Užsienio reikalų komitetui adresuotame 2015 m. gruodžio 16 d. laiške, kuriame nurodyti šio dokumento 3 dalyje minimi aspektai,

–  atsižvelgdamas į pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Užsienio reikalų komiteto pirmininkui adresuotą 2018 m. liepos 5 d. laišką, kuriame ji pažymi, kad remia partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) su Turkmėnistanu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto preliminarų pranešimą (A8-0072/2019),

A.  kadangi Vidurinė Azija yra regionas, kurio procesuose vis labiau dalyvauja Europos Sąjunga;

B.  kadangi partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (PBS) su Turkmėnistanu buvo parafuotas 1997 m. ir pasirašytas 1998 m.; kadangi nuo to laiko PBS ratifikavo 14-a iš pirmųjų 15-os jį pasirašiusių valstybių narių (Jungtinė Karalystė liko paskutinė neratifikavusi valstybė narė); kadangi Turkmėnistanas PBS ratifikavo 2004 metais; kadangi tų valstybių narių, kurios į ES įstojo po minėto susitarimo pasirašymo, prisijungimui prie PBS taikoma atskiro protokolo ir atskiro ratifikavimo procedūra;

C.  kadangi visų šalių ratifikuotas PBS būtų sudarytas pradiniam 10 metų laikotarpiui, jam praėjus jis būtų kasmet atnaujinamas, taip sudarant sąlygas ES atšaukti susitarimą, jei kiltų rimtų abejonių dėl žmogaus teisių paisymo ar kitų sunkių pažeidimų; kadangi, siekdamos atsižvelgti į pokyčius, šalys gali iš dalies keisti PBS;

D.  kadangi 2009 m. balandžio mėn. Taryba, savanoriškai vykdydama teisiškai neprivalomą procedūrą, konsultavosi su Europos Parlamentu dėl Laikinojo prekybos susitarimo (LPS) su Turkmėnistanu;

E.  kadangi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) nustatė savo kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama Turkmėnistane daroma pažanga, taip pat kriterijus, pagal kuriuos būtų galima toliau bendradarbiauti, laikantis tarptautinės bendruomenės pripažintų teisinės valstybės, gero valdymo ir žmogaus teisių standartų;

F.  kadangi pagarba demokratijai bei pagrindinėms ir žmogaus teisėms, taip pat rinkos ekonomikos principams, kurie yra esminiai LPS elementai (kaip išdėstyta to susitarimo 1 straipsnyje ir PBS 2 straipsnyje), turėtų tapti ilgalaikiais Turkmėnistano tikslais; kadangi galima vienašališkai sustabdyti susitarimo taikymą, jei kuri nors šalis pažeistų šias nuostatas;

G.  kadangi Užsienio reikalų komitetas, apsvarstęs rekomendacijos dėl Parlamento pritarimo PBS sudarymui projektą ir prie jo pridedamą 2015 m. gegužės 8 d. pranešimo projektą kartu su pasiūlymu dėl rezoliucijos, 2016 m. gegužės 24 d. nusprendė laikinai sustabdyti procedūrą, kol bus nuspręsta, kad padaryta pakankama pažanga žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo paisymo srityje, ir nusprendė pradėti dabar vykdomą laikinąją procedūrą;

H.  kadangi tebegaliojantys Turkmėnistano pažangos žmogaus teisių srityje kriterijai, kuriuos Parlamentas nurodė savo ankstesnėse rezoliucijose, yra itin svarbūs siekiant vykdyti principingą ir nuoseklią ES santykių su šia šalimi politiką;

I.  kadangi 2015 m. Turkmėnistane patvirtintas 2016–2020 m. nacionalinis žmogaus teisių veiksmų planas, kurį parengti 2013 m. padėjo JT vystymosi programa;

J.  kadangi Turkmėnistanas sudarė tarptautinius susitarimus, pavyzdžiui, TPPTP, ICESCR ir TDO konvencijas;

1.  ragina Tarybą, Komisiją ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė), remiantis JT, ESBO ir ERPB rekomendacijomis, skubiai nustatyti toliau nurodytus trumpalaikius lyginamuosius standartus, pagal kuriuos, prieš pritariant PBS, būtų vertinama tvari Turkmėnistano valdžios institucijų veiklos pažanga:

  

Politinė sistema, teisinė valstybė ir geras valdymas

   i) aiškiai atskirti vykdomųjų, teisėkūros ir teisminių institucijų funkcijas, inter alia, sudarant sąlygas tikram gyventojų dalyvavimui valstybės sprendimų priėmimo procesuose ir užtikrinant jį, be kita ko, konsultuojantis su tarptautiniais ekspertais, pvz., Europos Tarybos Venecijos komisija ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru (ODIHR), Turkmėnistano konstitucijos atitikties šiems demokratiniams principams klausimu ir pademonstruoti Turkmėnistano ryžtą apsvarstyti šių organizacijų pasiūlytas rekomendacijas dėl reformų;
   ii) panaikinti nevyriausybinių organizacijų registracijos ir veiklos apribojimus;
  

Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

   iii) įvykdyti Turkmėnistano vyriausybės savo 2016–2020 m. nacionaliniame žmogaus teisių veiksmų plane prisiimtus įsipareigojimus;
   iv) nutraukti slaptą kalinimą ir priverstinį asmenų dingimą, priverstinį darbą, kankinimą ir atskleisti dingusių asmenų likimą ir jų buvimo vietą, kad šeimos turėtų galimybę bendrauti su suimtais asmenimis; pasiekti, kad šalies valdžios institucijos pripažintų, jog yra politinių kalinių ir leisti nekliudomai patekti į šalį tarptautinėms organizacijoms ir nepriklausomiems stebėtojams, įskaitant Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą;
   v) užtikrinti nekliudomą prieigą prie įvairių informacijos šaltinių ir, visų pirma, suteikti žmonėms galimybę naudotis alternatyviais informacijos šaltiniais, įskaitant tarptautinius komunikacijos įrenginius, ir turėti telekomunikacijos prietaisų, pvz., privačių palydovinio ryšio antenų ar įperkamą interneto ryšį;
   vi) nutraukti nepriklausomų šalyje ir užsienyje įsikūrusių žurnalistų ir pilietinės visuomenės bei žmogaus teisių aktyvistų, taip pat jų šeimos narių persekiojimą ir bauginimą; užtikrinti saviraiškos ir susirinkimų laisvę;
   vii) leisti apsilankyti šalyje JT ir tarptautinėms bei regioninėms žmogaus teisių organizacijoms, kurios paprašė leidimo apsilankyti ir vis dar laukia atsakymo;
   viii) nutraukti neoficialius ir savavališkus draudimus keliauti ir užtikrinti, kad asmenys, kuriems atsisakyta suteikti leidimą išvykti iš šalies, galėtų laisvai keliauti;

2.  ragina Tarybą, Komisiją bei pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę atsižvelgti į toliau nurodytas ilgalaikes tvarios ir patikimos pažangos rekomendacijas:

  

Politinė sistema, teisinė valstybė ir geras valdymas

   i) laikytis politinio pliuralizmo ir demokratinės atskaitomybės principų, kad politinės partijos ir kitos organizacijos tinkamai ir netrukdomai vykdytų veiklą;
   ii) toliau vykdyti visų lygmenų, laikantis JT darnaus vystymosi tikslų, ir visų sričių, ypač teisminių institucijų ir teisėsaugos, valdymo reformas;
   iii) taikyti griežtas ir veiksmingas apsaugos nuo aukšto rango pareigūnų korupcijos, pinigų plovimo, organizuoto nusikalstamumo ir prekybos narkotikais priemones;
   iv) visiškai įgyvendinti įstatymą, kuriuo draudžiamas vaikų darbas;
  

Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

   v) visapusiškai užtikrinti teisę taikiai ir teisėtai naudotis saviraiškos laisve, asociacijų laisve ir religijos ar tikėjimo laisve;
   vi) užtikrinti judėjimo laisvę tiek šalies viduje, tiek už jos ribų;

3.  pabrėžia, kad Europos Parlamentas ateinančiais metais, kai tik įsigalios PBS, turi atidžiai stebėti pokyčius Turkmėnistane ir tai, kaip įgyvendinamos visos PBS dalys; atsižvelgdamas į tai, ragina pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę parengti žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą ir viešai įsipareigoti jį taikyti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) galėtų tinkamai informuoti Parlamentą apie PBS įgyvendinimą, kai tik jis įsigalios, ypač atsižvelgiant į jo tikslų įgyvendinimą ir 2 straipsnio nuostatų vykdymą, kad Parlamentas galėtų reaguoti į įvykius vietoje, jei būtų dokumentais pagrįstų ir įrodytų sunkių žmogaus teisių pažeidimų; atkreipia dėmesį į galimybę tokiais atvejais taikyti PBS sustabdymo mechanizmą ir šiuo požiūriu palankiai vertina pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės 2015 m. gruodžio 16 d. Užsienio reikalų komitetui adresuotą laišką, kuriama išdėstyti šie tikslai:

   i) užtikrinti, kad Europos Parlamentas būtų tinkamai informuojamas apie PBS nuostatų, susijusių su žmogaus teisėmis ir demokratizacija, įgyvendinimą, įskaitant galimybes gauti atitinkamos informacijos apie žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principo padėties pokyčius, taip pat užtikrinti, kad jam paprašius, laikantis taikomų konfidencialumo taisyklių, Europos Parlamentas būtų laiku glaustai informuojamas prieš bendradarbiavimo tarybos posėdžius ir po jų;
   ii) glaudžiau bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir pilietine visuomene rengiantis kasmetiniams dialogams žmogaus teisių klausimais ir dalijantis informacija;
   iii) konsultuotis su Europos Parlamentu rengiantis atnaujinti ES Turkmėnistanui skirtą žmogaus teisių srities strategiją;

4.  palankiai vertina tai, kad pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė 2018 m. lapkričio mėn. paskelbė apie visavertės ES delegacijos Ašchabade įsteigimą; pabrėžia, kad naujoji delegacija turėtų parengti abiem pusėms naudingą bendradarbiavimo strategiją, pritaikytą Turkmėnistano vystymosi sąlygoms ir poreikiams, stebėti padėtį šalyje, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus ir konkrečius susirūpinimą keliančius atvejus, pradėti dialogą su įvairiais šalies partnerės politiniais, socialiniais ir ekonominiais subjektais, sudaryti sąlygas diplomatijai vietoje ir gerinti pagal ES išorės finansavimo priemones finansuojamų projektų valdymą ir priežiūrą;

5.  baigdamas tvirtina, kad ketina duoti savo pritarimą tuomet, kai manys, jog Komisija, Taryba, pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė bei Turkmėnistano valdžios institucijos tinkamai atsižvelgė į 1 ir 3 dalyse pateiktas rekomendacijas;

6.  paveda Pirmininkui reikalauti, kad Taryba, Komisija bei pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė reguliariai teiktų Parlamentui išsamią informaciją apie padėtį Turkmėnistane;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei, taip pat Turkmėnistano vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 184 E, 2009 8 6, p. 49.
(2) OL C 168 E, 2013 6 14, p. 91.
(3) OL C 58, 2018 2 15, p. 119.
(4) OL C 184 E, 2010 7 8, p. 20.
(5) OL C 290 E, 2006 11 29, p. 107.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika