Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0812(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0092/2019

Ingediende teksten :

A8-0092/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0147

Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 48k
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg
Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk *
P8_TA(2019)0147A8-0092/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13123/2018),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0164/2018),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0092/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid