Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0219/2016

Внесени текстове :

A8-0219/2016

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0148

Приети текстове
PDF 124kWORD 50k
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I
P8_TA(2019)0148A8-0219/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0007),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 1, втора алинея, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0012/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0219/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета
P8_TC1-COD(2016)0002

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/884.)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност