Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0230(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0079/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0079/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0150

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 401kWORD 121k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I
P8_TA(2019)0150A8-0079/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0440),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4, 166 παράγραφος 4 και 214 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0264/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0079/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 201.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 282.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014
P8_TC1-COD(2018)0230

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4, το άρθρο 166 παράγραφος 4 και το άρθρο 214 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη. [Τροπολογία 1]

(1α)   Δεδομένης της σημαντικής αύξησης των ανθρωπιστικών κρίσεων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά τον κόσμο και έχοντας ως στόχο την αύξηση της αλληλεγγύης και της προβολής της ανθρωπιστικής βοήθειας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. [Τροπολογία 2]

(1β)  Η ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται στις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, που είναι ενσωματωμένες στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχει μια αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με βάση τις ανάγκες, με στόχο την προστασία της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και την παροχή προστασίας σε ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. Η μείωση του κινδύνου καταστροφών και η ετοιμότητα μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και ανθεκτικότητας αποτελούν επίσης ουσιώδη στοιχεία της ανθρωπιστικής βοήθειας. [Τροπολογία 3]

(2)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 7ης Δεκεμβρίου 2016(4), η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση. [Τροπολογία 4]

(4)  Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η αλληλεγγύη αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή αυτή αναφέρεται επίσης στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα θεμέλια της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

(4α)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η αλληλεγγύη νοείται ως αίσθημα ευθύνης όλων έναντι όλων όσον αφορά τη δέσμευση για το κοινό καλό, που εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων χωρίς να αναμένεται αντάλλαγμα. [Τροπολογία 5]

(4β)   Η παροχή βοήθειας προς άτομα και κοινότητες εκτός της Ένωσης που έχουν πληγεί από καταστροφές ή που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε καταστροφές και έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας βασισμένης στις θεμελιώδεις αρχές της ουδετερότητας, του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας αποτελεί σημαντική έκφραση αλληλεγγύης. [Τροπολογία 6]

(4γ)   Οι συμμετέχοντες εθελοντές και οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζει η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. [Τροπολογία 7]

(4δ)  Χρειάζεται περαιτέρω καλλιέργεια της αλληλεγγύης προς τα θύματα κρίσεων και καταστροφών σε τρίτες χώρες και αύξηση τόσο του βαθμού ευαισθητοποίησης όσο και της προβολής της ανθρωπιστικής βοήθειας και του εθελοντισμού, γενικά ως δια βίου δραστηριότητας, μεταξύ των πολιτών της Ένωσης. [Τροπολογία 8]

(4ε)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο εσωτερικά όσο και μέσω εξωτερικών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 9]

(4στ)  Στα συμπεράσματά του, της 19ης Μαΐου 2017, σχετικά με την έμπρακτη αξιοποίηση της σχέσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, το Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω μιας καλύτερης σύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και για περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ των συμπληρωματικών προσεγγίσεων της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της πρόληψης των συγκρούσεων. [Τροπολογία 10]

(5)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες, ουσιαστικές και χωρίς αποκλεισμούς ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, γνώση, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων, καθώς και τον πολυπολιτισμικό διάλογο. [Τροπολογία 11]

(6)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν. Στόχος τους θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των εκκρεμών κοινωνικών αναγκών, η ενίσχυση της αλληλεγγύης και η συμβολή στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων να παρέχουν και της δημοκρατικής συμμετοχής. Θα πρέπει να προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,. Θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να υλοποιούνται με ασφαλή, ανοικτό σε όλους και υγιή τρόπο. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τα ευρωπαϊκά δίκτυα τα εξειδικευμένα σε επείγοντα κοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να καθοριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες και να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης και θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμεύσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, χωρίς να τις αντικαθιστούν. [Τροπολογία 12]

(7)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας(5) και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ(6). Επίσης, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων με προγράμματα όπως οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk και άλλες συναφείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των δικτύων που εκπροσωπούν νέους και εθελοντές. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης όπως εκείνων του εθελοντισμού, μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και μεταξύ των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση προκειμένου να ενισχυθεί και να εμπλουτισθεί εκατέρωθεν ο αντίκτυπος και τα οφέλη των προγραμμάτων αυτών και να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι ορθές πρακτικές. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους νέους ίση πρόσβαση στις εθνικές δραστηριότητες αλληλεγγύης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαμορφώσει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με άλλα ενωσιακά προγράμματα και άλλες πηγές χρηματοδότησης και ως προς τις μεταξύ των συνέργειες. [Τροπολογία 13]

(8)  Όσον αφορά την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης, τόσο οι διασυνοριακές δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσο και οι δραστηριότητες εθελοντισμού που συνεχίζουν να υποστηρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμες με τις αντίστοιχες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

(8α)  Η πιστοποίηση των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, πραγματοποιούμενη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014, δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο του προγράμματος και θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ισοδυναμία της κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από το 2021 και μετά. [Τροπολογία 14]

(9)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργεί νέες ευκαιρίες άτυπης και μη τυπικής μάθησης ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που είναι σημαντική για τους νέους και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές της συνέπειες. Θα πρέπει επιπλέον να συμβάλλει στην ενίσχυση κοινοτήτων και στην υποστήριξη υφιστάμενων φορέων που υλοποιούν δράσεις αλληλεγγύης. [Τροπολογία 15]

(10)  Οι δραστηριότητες αυτές είναι θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να αποβαίνουν προς όφελος των κοινοτήτων και ενώ, ταυτόχρονα, θα προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει. Θα πρέπει να είναι δυνατό για τις δραστηριότητες αυτές να λάβουν τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος, η κοινωνική ένταξη, η ένταξη ατόμων με αναπηρία, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, ο πολιτισμός, συμπεριλαμβανομένης της πολιτισμικής κληρονομιάς, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, με έμφαση στην υπέρβαση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης. [Τροπολογία 16]

(11)  Οι δραστηριότητες εθελοντισμού (τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, τη δημοκρατική συμμετοχή και την απασχολησιμότητα των νέων. Ο εθελοντισμός θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού και οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. [Τροπολογία 17]

(12)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους με εύκολη πρόσβαση θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τον εθελοντισμό, τόσο από οικονομική όσο και από οργανωτική άποψη. Η πρακτική άσκηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε υποκατάσταση της απασχόλησης. Οι αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν κίνητρο για τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων και νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη και που υπό άλλες συνθήκες θα τους ήταν απροσπέλαστες και, ταυτόχρονα, μπορούν να προσδίδουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες συμβολής στην αντιμετώπιση εκκρεμών βασικών κοινωνικών προκλήσεων και στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση(7) και μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της απασχολησιμότητας των νέων, στοιχείο που έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη της βιώσιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει πάντα να αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί ή απασχολεί τον συμμετέχοντα. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, και θα πρέπει να τηρεί τις αρχές που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση(8). Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να βασίζονται σε σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις της συμμετέχουσας χώρας όπου πραγματοποιείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη σε συμμετέχοντες φορείς που παρέχουν θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με γνώμονα τη διαμεσολάβηση μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή προετοιμασία, εκπαίδευση στο πλαίσιο της απασχόλησης και υποστήριξη μετά το πέρας της απασχόλησης σε σχέση με τη συμμετοχή του συμμετέχοντος. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας είναι δυνατόν να διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης καθώς και από τις οργανώσεις μέλη του EURES, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 18]

(12α)  Απαιτούνται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας ανοικτές στην συμμετοχή όλων των νέων και δη εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες, νέων με μειονεκτήματα κοινωνικής ή πολιτισμικής φύσης, μεταναστών και κατοίκων απομονωμένων αγροτικών περιοχών και εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης. [Τροπολογία 19]

(13)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στα κοινά μας προβλήματα μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, καθώς και για την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν και να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, είτε ως εθελοντές και ασκούμενοι, είτε ως εργαζόμενοι ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει ουσιαστικά να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στην οποία οι νέοι θα έχουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνητρο για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. [Τροπολογία 20]

(13α)  Οι εθελοντές μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει θεμελιωμένη σε ανάγκες και πιστή σε αρχές ανθρωπιστική βοήθεια και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας όταν έχουν επιλεγεί, εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για την αποστολή τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να βοηθήσουν εκείνους που έχουν ανάγκη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να υπολογίζουν σε επαρκή επιτόπια στήριξη και επίβλεψη. Τούτο σημαίνει ότι υψηλής κατάρτισης και μεγάλης εμπειρίας εκπαιδευτές ή καθοδηγητές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο επί τόπου, τόσο με τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής δράσης, όσο και με την υποστήριξη των εθελοντών. [Τροπολογία 21]

(14)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν δραστηριότητες υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής χρήσιμων βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και στη συγκέντρωση των εμπεριστατωμένων και ουσιαστικών απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η συγκέντρωση των απόψεων θα πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, ώστε να αξιολογείται καλύτερα η εκπλήρωσή τους. [Τροπολογία 22]

(14α)  Η μέριμνα για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί αυξημένη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση και μεγαλύτερη προβολή των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών (συμπεριλαμβανομένης μιας ετήσιας Ημέρας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) και δυναμικής χρήσης των μέσων επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου, τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και οργανώσεων. [Τροπολογία 23]

(15)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας και του υπό επίτευξη στόχου της συμμετοχικότητας των δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής επαρκούς επιγραμμικής και μη κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, αξιοπρεπούς στέγασης, ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής απλοποιημένων διοικητικών διαδικασιών υποστήριξης και υποστήριξης τόσο πριν όσο και μετά τη δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα μέτρα υποστήριξης θα πρέπει να διαμορφώνονται και να παρέχονται σε συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αξιοποιείται η εμπειρία τους στον τομέα. Η ασφάλεια των εθελοντών συμμετεχόντων καθώς και των προβλεπόμενων δικαιούχων εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία. και οι εθελοντές . Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούν την «αρχή του μη βλάπτειν». Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άμεση επαφή με παιδιά θα πρέπει να διέπονται από την αρχή του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» και θα πρέπει να συνεπάγονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, τη διενέργεια ελέγχου του ιστορικού του συμμετέχοντα ή άλλες ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών. [Τροπολογία 24]

(15α)   Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (2017) και σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να προάγουν και να υποστηρίζουν τη μετάβαση των ευάλωτων ατόμων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά, από την ιδρυματοποίηση στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα θα πρέπει να μην στηρίζει μέτρα ή πρωτοβουλίες που υποσκάπτουν τη δέσμευση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης ή οποιασδήποτε εν δυνάμει επιβλαβούς τοποθέτησης για παιδιά ή άτομα με αναπηρία. [Τροπολογία 25]

(15β)   Οι αρχές της Ένωσης για ίσες ευκαιρίες και για μη εφαρμογή διακρίσεων θα πρέπει να τηρούνται πλήρως σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της ταυτοποίησης και της επιλογής των συμμετεχόντων και των οργανισμών. [Τροπολογία 26]

(16)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(10). Για να εξασφαλιστεί ότι στους εγγεγραμμένους υποψηφίους προσφέρονται κατάλληλες δραστηριότητες αλληλεγγύης, τα μαθησιακά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης θα πρέπει να τίθενται στη διάθεσή τους πριν επιλέξουν να συμμετάσχουν. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση αποτελεσματικών μέσων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, όπως το Youthpass και το Europass, κατά περίπτωση. [Τροπολογία 27]

(16α)  Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να προτρέπουν τους νέους εθελοντές να γίνονται πρεσβευτές του προγράμματος για να μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω δικτύων νέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων. Πρώην εθελοντές ή πρεσβευτές μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση των μελλοντικών υποψηφίων. [Τροπολογία 28]

(17)  Με το σήμα ποιότητας θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης, καθώς και προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ως προς τα πρότυπα ασφαλείας, στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων των πριν και των μετά τη δραστηριότητα. Η απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, αλλά δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τα σήματα ποιότητας θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας αλληλεγγύης. [Τροπολογία 29]

(18)  Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να θεσπιστούν χωριστά σήματα ποιότητας για τον εθελοντισμό σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, για τον εθελοντισμό προς υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και για θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας, τα οποία θα πρέπει να διαφέρουν επίσης αναλόγως της αποστολής του συμμετέχοντος φορέα. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί τακτικά και θα πρέπει να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του. Η διοικητική διαδικασία θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο για να μην αποθαρρύνονται οι μικρότερες οργανώσεις. [Τροπολογία 30]

(19)  Οντότητα που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με σκοπό την παροχή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει, ως προϋπόθεση, να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τη χρηματοδοτική στήριξη έργων αλληλεγγύης για λογαριασμό άτυπης ομάδας συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

(19α)   Κατά γενικό κανόνα, οι αιτήσεις επιχορήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο συμμετέχων φορέας. Αιτήσεις επιχορήγησης για δραστηριότητες αλληλεγγύης που διοργανώνονται από πανευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, για δραστηριότητες ομάδων εθελοντισμού σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για δραστηριότητες αλληλεγγύης προς υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες θα πρέπει να υποβάλλονται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) που ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής(11). [Τροπολογία 31]

(20)  Οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν να επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως οργανωτές, θα εκτελούν δραστηριότητες που αφορούν την υποδοχή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αλληλεγγύης, καθώς και της συλλογής απόψεων μετά τη δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση. Λειτουργώντας υποστηρικτικά, θα εκτελούν δραστηριότητες σε σχέση με την αποστολή και την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και καθοδήγησης των συμμετεχόντων σε τοπικές οργανώσεις μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες για περισσότερες εμπειρίες αλληλεγγύης. Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους εθελοντές να γίνουν πρεσβευτές του προγράμματος και να ανταλλάξουν προσωπικές εμπειρίες μέσω δικτύων νέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν στους εθελοντές υποστήριξη. [Τροπολογία 32]

(20α)  Προκειμένου να υποστηριχθούν δραστηριότητες αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες ή διεθνείς οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές ή κερδοσκοπικές, και θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν οργανώσεις νέων, θρησκευτικά ιδρύματα και φιλανθρωπικά ιδρύματα, μη ομολογιακές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ ή άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει χρηματοδότηση μόνο για να καλύπτει το μη κερδοσκοπικό κομμάτι των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων φορέων. [Τροπολογία 33]

(21)  Θα πρέπει να διευκολύνεται η κλιμάκωση των έργων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να παρέχεται ακριβής και διαρκώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες αυτές. Θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθούνται οι φορείς υλοποίησης έργων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην υποβολή αίτησης επιχορήγησης ή στην ανάπτυξη συνεργειών, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό. [Τροπολογία 34]

(22)  Τα κέντρα πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να επικουρούν τους φορείς υλοποίησης, τους συμμετέχοντες φορείς και τους νέους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση του προσδιορισμού και της επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των εν λόγω δραστηριοτήτων και μέσω της έκδοσης πιστοποιητικών Youthpass.

(23)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη, ακώλυτη και εύχρηστη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να παρέχεται, σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη πριν και μετά τη δραστηριότητα, τους μηχανισμούς άμεσης ανατροφοδότησης και αξιολόγησης, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον. Ενώ το σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης παρέχει το πλεονέκτημα της ολοκληρωμένης πρόσβασης σε διάφορες δραστηριότητες, τα άτομα μπορεί να αντιμετωπίσουν φυσικά, κοινωνικά και άλλα εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Προκειμένου να εξαλειφθούν αυτά τα εμπόδια, οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. [Τροπολογία 35]

(24)  Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας(13), το οποίο παρέχει ειδικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και υλοποιείται στα κράτη μέλη και σε άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας. Παρέχει στις δημόσιες διοικήσεις 47 συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων διαλειτουργικότητας που αναλαμβάνουν, τη σύναψη σχέσεων μεταξύ οργανισμών, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν τις διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες και τη μέριμνα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι με την ισχύουσα και τη νέα νομοθεσία δεν διακυβεύονται οι προσπάθειες διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζει η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102. [Τροπολογία 36]

(24α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας εφαρμογής και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά με τους βασικούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων φορέων, για την εφαρμογή του προγράμματος. [Τροπολογία 37]

(24β)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η ομαλή λειτουργία του προγράμματος και η έγκαιρη ανάπτυξη των δράσεων του προγράμματος, είναι ουσιώδους σημασίας να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προσφορές στους εγγεγραμμένους υποψήφιους θα γίνονται μέσα σε εύλογο και σχετικά προβλέψιμο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες και τακτικές ενημερώσεις σχετικά με διαθέσιμες τοποθετήσεις και οργανισμούς ενεργά αναμεμιγμένους θα πρέπει, επομένως, να αποστέλλονται στους εγγεγραμμένους υποψήφιους προκειμένου να τονώνεται η εμπλοκή τους στο πρόγραμμα μετά την εγγραφή τους και προκειμένου να τους δίνεται επίσης η ευκαιρία να επικοινωνούν απευθείας με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. [Τροπολογία 38]

(25)  Ο κανονισμός [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός](14) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις.

(26)  Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(16), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(17), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την EPPO και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(27)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών και για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(27α)   Οι ενωσιακές αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη εισαγωγής διακρίσεων ορίζουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι επί μακρόν διαμένοντες κάθε κοινωνικής προέλευσης και ηλικίας θα πρέπει να μπορούν να δρουν ως ενεργοί πολίτες. Δεδομένων των ιδιαίτερων προκλήσεων που χαρακτηρίζουν το πεδίο της ανθρωπιστικής δράσης, οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να καλύπτουν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα ανθρώπινων τύπων και γενεών, με δεξιότητες χρήσιμες για την επιτυχή διεξαγωγή τέτοιων ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. [Τροπολογία 39]

(28)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών και ιδίως όσων διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, κατά τα οριζόμενα με λεπτομερέστερο τρόπο στη στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία, η οποία έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα, με τις δέουσες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και εξατομικευμένης καθοδήγησης, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση ενός αριθμού αγροτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Για τον σκοπό αυτό, οι νέοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει, χωρίς αυτό να αναιρεί τη δυνατότητα συμμετοχής είτε πλήρους απασχόλησης, είτε σε χώρα άλλη από τη χώρα διαμονής, να έχουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής είτε μερικής απασχόλησης είτε στη χώρα διαμονής, ενώ θα πρέπει να επωφελούνται και από άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό θα πρέπει να επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 40]

(28α)  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στην ικανότητα των εταίρων φορέων υποδοχής σε τρίτες χώρες και στην ανάγκη να ενσωματωθούν οι δραστηριότητες των εθελοντών εντός του τοπικού πλαισίου και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των εθελοντών με τους τοπικούς ανθρωπιστικούς φορείς, την κοινότητα υποδοχής και την κοινωνία των πολιτών. [Τροπολογία 41]

(29)  Αποτυπώνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης του 25 % τουλάχιστον των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν το κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και ετήσιου στόχου 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Συναφείς δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής και της εφαρμογής του προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και επανεξετάσεων. [Τροπολογία 42]

(30)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για την περίοδο 2021-2027 χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού(19).

(30α)  Επαρκές τμήμα του προϋπολογισμού θα πρέπει να αφιερωθεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και στην ανάπτυξη δικτύων για τη νεολαία. [Τροπολογία 43]

(31)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών.

(32)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεργασίας που καθιερώνεται δυνάμει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την εφαρμογή προγραμμάτων της Ένωσης με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η πλήρης συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στις ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη συμμετοχή της οικείας τρίτης χώρας στο πρόγραμμα. Πλήρης συμμετοχή συνεπάγεται, επίσης, την υποχρέωση σύστασης εθνικού οργανισμού και διαχείρισης ορισμένων από τις δράσεις του προγράμματος σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Πρόσωπα και οντότητες από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από την Επιτροπή.

(33)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να παρέχουν οι συμμετέχουσες χώρες και άλλα ενωσιακά προγράμματα πρόσθετη χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(34)  Δυνάμει του [άρθρου 88 της νέας απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)](20), τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η οικεία υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(35)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»(21), το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης προβολής. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά. [Τροπολογία 44]

(36)  Σύμφωνα με τον Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σε ορίζοντα επταετίας, είναι απαραίτητο να προβλέπεται επαρκής ευελιξία που θα επιτρέπει στο πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες αντικειμενικές συνθήκες και πολιτικές προτεραιότητες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Τούτου δοθέντος, ο παρών κανονισμός δεν ορίζει με λεπτομέρειες τον τρόπο σχεδιασμού των δράσεων, ούτε προδικάζει πολιτικές προτεραιότητες ή αντίστοιχες δημοσιονομικές προτεραιότητες για την επόμενη επταετία. Αντ' αυτού, θα πρέπει οι δευτερογενείς πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των ειδικών δράσεων που θα υλοποιηθούν μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, να καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22) (δημοσιονομικό κανονισμό) της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Για τη διασφάλιση της ίσης συμμετοχής στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όταν βρίσκεται η Επιτροπή στη φάση της προπαρασκευής και της εκπόνησης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διεξάγει τις αρμόζουσες διαβουλεύσεις σε προκαταρκτικό στάδιο, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 45]

(37)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, είναι ανάγκη να αξιολογείται το παρόν πρόγραμμα βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες, οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος στην πράξη.

(38)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθηθεί με δυναμικά μέσα επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό δυνητικών υποψηφίων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τις να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, στις ιστοσελίδες της Ένωσης, στα προγράμματα της Ένωσης που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και θα πρέπει, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης να επιστρατεύουν την στήριξη και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων. [Τροπολογία 46]

(39)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργαστούν στενά, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης, καθώς και σε συγκεκριμένες υποδομές εθελοντισμού και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως κέντρα εθελοντισμού. [Τροπολογία 47]

(40)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην απρόσκοπτη κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τον γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 48]

(41)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα θα πρέπει να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τις υφιστάμενες ρυθμίσεις διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να ανατίθεται σε υφιστάμενες δομές, δηλ. στην Επιτροπή και στους εθνικούς οργανισμούς που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus]. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων φορέων, σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(42)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η βελτιστοποίηση του κόστους και η ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον φορέα που ορίζεται για τις δράσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus]. [Τροπολογία 49]

(43)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής και άλλων νομικών δυσκολιών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση των νέων στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής. [Τροπολογία 50]

(44)  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η υλοποίηση του προγράμματος και η αξιολόγηση συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και με τον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή κατά τρόπο που συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

(45)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24). [Τροπολογία 51]

(46)  Προκειμένου να απλουστευθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τις δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

(47)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(25), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Προκειμένου να επανεξεταστούν και/ή να συμπληρωθούν οι δείκτες επιδόσεων του προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους να έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(48)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(26). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του δικαιώματος της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και την προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 52]

(49)  Οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, καθορίζοντας, ιδίως, τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν τον έλεγχο της ευθύνης των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(50)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(51)  Ο [κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης] θα πρέπει να καταργηθεί με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(52)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: υψηλής ποιότητας, ανοικτή σε όλους και επαρκώς χρηματοδοτούμενη προσωρινή δραστηριότητα που αναζητεί απαντήσεις σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις προς όφελος μιας κοινότητας ή της κοινωνίας στο σύνολό της και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου αλληλεγγύης και δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, καθώς και των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· [Τροπολογία 53]

2)  «εγγεγραμμένος υποψήφιος»: άτομο ηλικίας μεταξύ 17 και 30 ετών που διαμένει νομίμως σε συμμετέχουσα χώρα και έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε δραστηριότητα αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη σε τέτοιες δραστηριότητες· [Τροπολογία 54]

3)  «συμμετέχων»: άτομο ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών που διαμένει νομίμως σε συμμετέχουσα χώρα και έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και συμμετέχει σε δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· [Τροπολογία 55]

4)  «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους υγείας ή για λόγους όπως η άνθρωποι που έχουν ανάγκη πρόσθετη υποστήριξη λόγω διαφόρων εμποδίων που οφείλονται, για παράδειγμα, σε αναπηρία, προβλήματα υγείας, και οι μαθησιακές δυσκολίες, στο γεγονός ότι μετανάστευσαν, σε πολιτισμικές διαφορές, στην οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων από περιθωριοποιημένες κοινότητες ή ανθρώπων που διατρέχουν τον κίνδυνο διακρίσεων για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· [Τροπολογία 56]

5)  «συμμετέχων φορέας»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, μη κερδοσκοπική ή κερδοσκοπική, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, στην οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, σε ρόλο οργανωτή, ή/και ρόλο υποστήριξης, που διασφαλίζει ότι η εν λόγω οντότητα είναι σε θέση να υλοποιεί τις δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος· [Τροπολογία 57]

6)  «εθελοντισμός»: προαιρετική δραστηριότητα αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα ως εθελοντική και μη αμειβόμενη δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην άσκηση δραστηριότητας κοινωφελούς χαρακτήρα που συμβάλλει στην επιδίωξη της δημόσιας ευημερίας και στην οποία επιδίδεται ένας συμμετέχων στον ελεύθερο χρόνο του και με την ελεύθερη βούλησή του, χωρίς δικαίωμα αμοιβής, για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών· [Τροπολογία 58]

7)  «πρακτική άσκηση»: αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης με τη μορφή πρακτικής άσκησης εντός συμμετέχοντα φορέα, διάρκειας δύο τριών έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η οποία περιλαμβάνει γνωστική-εκπαιδευτική παράμετρο για την απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων και πείρας· [Τροπολογία 59]

8)  «θέση εργασίας»: αξιοπρεπώς αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας 2 τριών έως 12 μηνών, η οποία περιλαμβάνει γνωστική-εκπαιδευτική παράμετρο, βασίζεται σε γραπτή συμφωνία, και παρέχεται και αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, χωρίς να αντικαθιστά ή υποκαθιστά υπαρκτή ευκαιρία απασχόλησης· [Τροπολογία 60]

9)  «έργο αλληλεγγύης»: μη αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης εντός της χώρας ή διασυνοριακή, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών, που υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων τους, παρέχοντας ταυτόχρονα σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· [Τροπολογία 61]

10)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται βάσει διαφόρων συγκεκριμένων απαιτήσεων αναλόγως του είδους της παρεχόμενης δραστηριότητας αλληλεγγύης, σε συμμετέχοντα φορέα που επιθυμεί να προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή και/ή σε ρόλο υποστήριξης, η οποία πιστοποιεί ότι ο φορέας είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του προγράμματος· [Τροπολογία 62]

11)  «Κέντρα πόρων Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: τα πρόσθετα καθήκοντα που εκτελούν οι ορισθέντες εθνικοί οργανισμοί με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της ποιότητας των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης στις οποίες συμμετέχουν·

12)  «μέσα της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση»: μέσα που βοηθούν τους ενδιαφερομένους να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και, κατά περίπτωση, να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε ολόκληρη την Ένωση. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν, μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους, πιστοποιητικό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, όπως το Youthpass ή το Europass·

13)  «δραστηριότητα ανθρωπιστικής βοήθειας»: δραστηριότητα που στηρίζει επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες για την παροχή έκτακτης βοήθειας με βάση τις ανάγκες, οι οποίες αποβλέπουν στη διάσωση της ζωής, στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε περιπτώσεις ανθρωπογενών κρίσεων ή φυσικών καταστροφών, και οι οποίες περιλαμβάνουν επιχειρήσεις παροχής βοήθειας, ανακούφισης και προστασίας κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών κρίσεων ή αμέσως μετά από αυτές, μέτρα στήριξης για να διασφαλίζεται η πρόσβαση στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη και για να διευκολύνεται η απρόσκοπτη ροή της βοήθειας, καθώς και δράσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και στη μείωση των κινδύνων καταστροφών, τη διασύνδεση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης, καθώς και τη συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων και ανάκαμψης από αυτές·

14)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ένωσης·

15)  «συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τρίτη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος συμφωνίας με την Ένωση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και πληροί όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα κράτη μέλη·

16)  «τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα»: τρίτη χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα αλλά της οποίας οι νομικές οντότητες μπορούν κατ’ εξαίρεση να επωφεληθούν από το πρόγραμμα σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προς το συμφέρον της Ένωσης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της αλληλεγγύης ως αξίας, κυρίως μέσω του εθελοντισμού, η ενίσχυση της συμμετοχής μιας γενιάς νέων με μεγαλύτερη έφεση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης, και της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου πολίτη στην Ένωση και εκτός αυτής, στην υποστήριξη κοινοτήτων και στην πρακτική αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. [Τροπολογία 63]

2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες και ανοικτές σε όλους ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις ικανότητές τους για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτισμική και επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς και διευκολύνοντας τη συνεχιζόμενη συμμετοχή τους ως ενεργών πολιτών, την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. [Τροπολογία 64]

2α.  Στις απόψεις και εντυπώσεις συμμετεχόντων και συμμετεχόντων οργανισμών περιλαμβάνεται επίσης αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων του προγράμματος. [Τροπολογία 65]

3.  Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσα από τους ακόλουθους δύο άξονες δράσης:

α)  συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 και σε προσπάθειες επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης· [Τροπολογία 66]

β)  συμμετοχή των νέων και ανθρώπων με εμπειρία σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια (Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, και δράσεις εντός και εκτός της Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων υποδοχής όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11. [Τροπολογία 67]

3α.   Οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αντίστοιχες πολιτικές προτεραιότητες των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω των δραστηριοτήτων που υπάγονται στους αναφερόμενους στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου άξονες διευκρινίζονται λεπτομερώς στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που θα εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 18. [Τροπολογία 68]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 4

Δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

1.  Το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων:

α)  εθελοντισμός, όπως αναφέρεται στα άρθρα 7 και 11·

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, οι οποίες θα είναι υψηλής ποιότητας· [Τροπολογία 69]

γ)  έργα αλληλεγγύης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9·

δ)  δραστηριότητες δικτύωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5·

ε)  μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.

2.  Το πρόγραμμα στηρίζει τις δραστηριότητες αλληλεγγύης που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα μέσω:

α)  του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα και συνεργασία·

β)  της ικανότητάς τους να είναι συμπληρωματικές άλλων προγραμμάτων και πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·

γ)  της ευρωπαϊκής τους διάστασης σχετικά με τα θέματα, τους στόχους, τις προσεγγίσεις, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλες πτυχές των εν λόγω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης·

δ)  της προσέγγισής τους στη του ανοικτού τους χαρακτήρα και της ουσιαστικής ικανότητάς τους να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες· [Τροπολογία 70]

ε)  της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

2α.   Στα ετήσια προγράμματα εργασιών που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 περιλαμβάνεται κατάλογος με δραστηριότητες που είναι ενδεχομένως επιβλαβείς για συμμετέχοντες, δικαιούχους και κοινωνία, ή ακατάλληλες για ορισμένους συμμετέχοντες και οι οποίες είτε δεν θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, είτε προϋποθέτουν ειδική εκπαίδευση, ελέγχους ιστορικού ή άλλα μέτρα. [Τροπολογία 71]

3.  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης υλοποιούνται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται για κάθε είδους δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5, 7, 8, 9 και 11, καθώς και σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια στις συμμετέχουσες χώρες.

4.  Οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στη νομοθεσία της Ένωσης θεωρείται ότι περιλαμβάνουν δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο τόσο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 όσο και του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Δράσεις κοινές και για τους δύο άξονες

1.  Οι δραστηριότητες δικτύωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), αποσκοπούν στα ακόλουθα:

α)  ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων στην προσφορά καλής υψηλής ποιότητας, εύκολης πρόσβασης και επαρκούς χρηματοδότησης έργων για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· [Τροπολογία 72]

β)  προσέλκυση νεοεισερχομένων, τόσο νέων ανθρώπων, όσο και ατόμων με ορισμένη πείρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, καθώς και συμμετεχόντων φορέων· [Τροπολογία 73]

βα)  διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις προσφερόμενες δραστηριότητες· [Τροπολογία 74]

γ)  παροχή δυνατότητας ανατροφοδότησης έκφρασης απόψεων και εντυπώσεων σχετικά με δραστηριότητες αλληλεγγύης καθώς και προβολής του προγράμματος με την ιδιότητα του «πρεσβευτή» και [Τροπολογία 75]

δ)  συμβολή στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ισχυροποίηση της αίσθησης του ανήκειν μεταξύ των ατόμων και των φορέων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και, ως εκ τούτου, ενίσχυση του ευρύτερου θετικού του αντίκτυπου.

2.  Τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) περιλαμβάνουν:

α)  μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης ή της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της γλωσσικής υποστήριξης, της συμπληρωματικής ασφάλισης, της στήριξης πριν ή μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης και της περαιτέρω αξιοποίησης του Youthpass, που προσδιορίζει και τεκμηριώνει τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης για τους συμμετέχοντες, καθώς και της ανάπτυξης ικανότητας και διοικητικής στήριξης για τους συμμετέχοντες φορείς·

αα)  μέτρα για την προστασία των δικαιούχων των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, στα οποία περιλαμβάνονται η στοχευμένη κατάρτιση όσων συμμετεχόντων εργαστούν σε δράσεις αλληλεγγύης με ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και οι έλεγχοι ιστορικού των συμμετεχόντων που θα δουλέψουν με παιδιά· [Τροπολογία 76]

αβ)   μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών και δη για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων με λιγότερες ευκαιρίες, όπως κατάλληλες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και εξατομικευμένη υποστήριξη· [Τροπολογία 77]

αγ)  μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της διοικητικής στήριξης για τους συμμετέχοντες φορείς· [Τροπολογία 78]

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση σήματος των σημάτων ποιότητας για φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· [Τροπολογία 79]

γ)  τις δραστηριότητες των κέντρων πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό την υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση της επικύρωσης των αποτελεσμάτων τους·

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της μιας προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης τουλάχιστον και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων που οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102· [Τροπολογία 80]

δα)   μέτρα ενθάρρυνσης των κοινωνικών επιχειρήσεων για να στηρίζουν τις δραστηριότητες του προγράμματος ή για να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος· [Τροπολογία 81]

δβ)   την διαμόρφωση μιας σαφούς και αναλυτικής διαδικασίας που θα απευθύνεται σε συμμετέχοντες και φορείς και θα καθορίζει τα στάδια και τις προθεσμίες για όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. [Τροπολογία 82]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Άρθρο 6

Σκοπός και είδος των δράσεων

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων» συμβάλλουν, ιδίως, στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, απαντώντας ταυτόχρονα σε κοινωνικές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. [Τροπολογία 83]

2.  Ο άξονας αυτός υποστηρίζει δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), με τους ακόλουθους τρόπους:

α)  εθελοντισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7·

β)  πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, οι οποίες θα είναι υψηλής ποιότητας· [Τροπολογία 84]

γ)  έργα αλληλεγγύης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9·

δ)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στον εν λόγω άξονα, σύμφωνα με το άρθρο 5·

ε)  μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 7

Εθελοντισμός σε δραστηριότητες αλληλεγγύης

1.  Ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης στέρεη εκπαιδευτική και γνωστική διάσταση και προσφέρει κατάρτιση, επιγραμμική και μη, ειδικά διαμορφωμένη για την εκάστοτε δραστηριότητα, η οποία λαμβάνει χώρα πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, επιδιώκει αδιαμφισβήτητες επιδράσεις σε ταυτοποιημένες ανάγκες της κοινότητας, δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την εργασία, δεν εξομοιώνεται με την απασχόληση και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου. Αυτού του είδους η συμφωνία διασφαλίζει την επαρκή νομική, κοινωνική και οικονομική προστασία του συμμετέχοντος. [Τροπολογία 85]

2.  Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί πραγματοποιείται κατά κανόνα σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακός). Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ή στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (εγχώριος) αλλά τότε είναι ανοικτός μόνο στη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες· συνεχίζει όμως να περιλαμβάνει τη συμμετοχή συμμετεχόντων που διαμένουν σε χώρα άλλη από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 8

Πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας

1.  Η πρακτική άσκηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), αμείβεται και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης που συνάπτεται στην αρχή της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, και λαμβανομένων. Στη συμφωνία πρακτικής άσκησης αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι συνθήκες εργασίας, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η αμοιβή που θα λάβει ο συμμετέχων και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών και λαμβάνονται υπόψη των αρχών οι αρχές του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση (2014/C 88/01). Η πρακτική άσκηση δεν υποκαθιστά την εργασία. [Τροπολογία 87]

2.  Η θέση εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), βασίζεται σε γραπτή σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης όπως καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο ή/και στις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις της συμμετέχουσας χώρας όπου εκτελείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους συμμετέχοντες φορείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, σε περιπτώσεις που η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης υπερβαίνει τους 12 μήνες. [Τροπολογία 88]

3.  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης στέρεο εκπαιδευτικό και γνωστικό κομμάτι, πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, προκειμένου να βοηθήσουν τον συμμετέχοντα να αποκτήσει σχετική πείρα με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσιμων για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, καθώς και για την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη. [Τροπολογία 89]

4.  Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (διασυνοριακή). Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν ή στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος (εγχώρια) αλλά τότε είναι ανοικτές μόνο στη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες· συνεχίζουν όμως να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή συμμετεχόντων που διαμένουν σε χώρα άλλη από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα. [Τροπολογία 90]

4α.   Διατίθενται επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση αξιοπρεπούς στέγασης ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή ατόμων με αναπηρία, επί ίσοις όροις με τους άλλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ(27). [Τροπολογία 91]

Άρθρο 9

Έργα αλληλεγγύης

Τα έργα αλληλεγγύης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δεν υποκαθιστούν την πρακτική άσκηση και/ή την απασχόληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Σκοπός και είδος των δράσεων

1.  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε συνθήκες φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και της ανθεκτικότητας ευάλωτων κοινοτήτων ή κοινοτήτων που είναι ευάλωτες, εύθραυστες ή πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και στη διευκόλυνση της μετάβασης από την ανθρωπιστική αντίδραση προς μια πιο μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. [Τροπολογία 92]

2.  Οι δράσεις που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο διεξάγονται διεκπεραιώνονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και προωθούν τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως υπενθύμιση της αταλάντευτης δέσμευσης της Ένωσης υπέρ μιας προσέγγισης βασισμένης στις ανάγκες, χωρίς διακρίσεις είτε μεταξύ, είτε στους κόλπους πληθυσμών που έχουν πληγεί και σε πνεύμα σεβασμού του διεθνούς δικαίου. [Τροπολογία 93]

2α.  Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης χορηγείται σε περιστάσεις υπό τις οποίες ενδέχεται να δραστηριοποιούνται και άλλοι μηχανισμοί σχετικοί με την αναπτυξιακή συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική προστασία. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας λειτουργεί με συνεκτικό και συμπληρωματικό τρόπο και αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις με συναφή πεδία πολιτικής και μέσα της Ένωσης και δη με εκείνα της πολιτικής ανθρωπιστικής βοήθειας, της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης. [Τροπολογία 94]

2β.  Προκειμένου να προωθηθεί μια συνεκτική διεθνής απάντηση σε ανθρωπιστικές κρίσεις, οι δράσεις του παρόντος κεφαλαίου συνάδουν με εκείνες που συντονίζονται από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. [Τροπολογία 95]

2γ.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας συμβάλλει στην ενίσχυση της διάστασης του φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης, προωθώντας επαρκείς ανθρωπιστικές απαντήσεις στις ειδικές ανάγκες των γυναικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη συνεργασία με ομάδες και δίκτυα γυναικών ούτως ώστε να προαχθεί η συμμετοχή και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των γυναικών στην ανθρωπιστική βοήθεια και να αξιοποιηθούν οι ικανότητες και η εμπειρία τους στην ανασυγκρότηση, στην ειρήνευση, στη μείωση των κινδύνων καταστροφών και στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που έχουν πληγεί. [Τροπολογία 96]

2δ.  Οι ειδικοί όροι αποστολής καθορίζονται, σε στενή διαβούλευση με τις οργανώσεις υποδοχής, με συμφωνία μεταξύ της οργάνωσης αποστολής και του Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της διάρκειας και του τόπου αποστολής, καθώς και των καθηκόντων της. [Τροπολογία 97]

3.  Ο παρών άξονας υποστηρίζει δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), δ) και ε), με τους ακόλουθους τρόπους:

α)  εθελοντισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11·

αα)   έργα αλληλεγγύης· [Τροπολογία 98]

β)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στον εν λόγω άξονα, σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ)  μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 5, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των συμμετεχόντων.

3α.   Με βάση προηγηθείσα αξιολόγηση των αναγκών σε τρίτες χώρες, ο παρών κανονισμός στηρίζει δράσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις ικανότητες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για να εδραιωθούν η τοπική ετοιμότητα και η ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις και για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και βιώσιμος αντίκτυπος της εθελοντικής εργασίας επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων:

α)  της διαχείρισης κινδύνου που σχετίζεται με τις φυσικές καταστροφές, της ετοιμότητας και αντίδρασης, της καθοδήγησης, της κατάρτισης για τη διαχείριση του εθελοντισμού και άλλους σχετικούς τομείς για το προσωπικό και τους εθελοντές των οργανώσεων υποδοχής,

β)  της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της παροχής τεχνικής βοήθειας, των προγραμμάτων αδελφοποίησης και ανταλλαγής προσωπικού και εθελοντών, της δημιουργίας δικτύων και άλλων σχετικών δράσεων. [Τροπολογία 99]

3β.   Η Επιτροπή συνεχίζει, τηρεί και επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων των εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και ρυθμίζει την πρόσβαση και τη χρήση αυτής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των εθελοντών της ΕΕ, καθιστώντας δυνατή τη συνεχιζόμενη συμμετοχή όσων εθελοντών επανέρχονται. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτή ή με προορισμό αυτή τη βάση δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(28) και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29). [Τροπολογία 100]

Άρθρο 11

Εθελοντισμός για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας

1.  Ο εθελοντισμός για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης επαρκή μάθηση και κατάρτιση, και πριν από την τοποθέτηση, συνδέεται με προγράμματα στα οποία θα συμμετάσχουν νέοι εθελοντές, δίνει έμφαση στις αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στην αρχή του «μη βλάπτειν», δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση και/ή την εργασία και βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού. [Τροπολογία 101]

1α.   Η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προωθεί τη συμμετοχή τοπικών εθελοντών από τρίτες χώρες. [Τροπολογία 102]

2.  Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του παρόντος άξονα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε τρίτες χώρες: [Τροπολογία 103]

α)  στις οποίες πραγματοποιούνται δραστηριότητες και επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας· και

β)  στις οποίες δεν διεξάγονται διεθνείς ή μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις.

2α.  Με βάση το πως έχουν αξιολογηθεί παλαιότερα από οργανώσεις αποστολής και υποδοχής αλλά από άλλους σχετικούς φορείς οι ανάγκες που υπάρχουν σε τρίτες χώρες, το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν:

α)  στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων υποδοχής για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, προκειμένου να βελτιωθούν η τοπική ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης σε ανθρωπιστικές κρίσεις και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι αποτελεσματικός και βιώσιμος ο αντίκτυπος της δουλειάς της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας ανθρωπιστικής βοήθειας επί τόπου, με τη διαχείριση, την ετοιμότητα και την αντίδραση στους κινδύνους καταστροφών, με την μετάβαση από την ανθρωπιστική απόκριση στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, με την καθοδήγηση και με την κατάρτιση στη διαχείριση των εθελοντών·

β)  στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στην παροχή τεχνικής βοήθειας, σε προγράμματα αδελφοποίησης και σε ανταλλαγή προσωπικού και εθελοντών. [Τροπολογία 104]

2β.   Η αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των εθελοντών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, ιδίως σε χώρες ή περιοχές που θεωρούνται ασταθείς ή στις οποίες υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι. [Τροπολογία 105]

2γ.   Οι επικοινωνιακές εκστρατείες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που άπτονται της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ διεξάγονται ως επί το πλείστον στην επικράτεια της Ένωσης και επικεντρώνονται στο έργο που αναλαμβάνουν οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι του τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας που διέπουν τη δράση τους. [Τροπολογία 106]

2δ.   Ο εθελοντισμός ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και καλύπτει τα κενά που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο από τις οργανώσεις υποδοχής. [Τροπολογία 107]

Άρθρο 11α

Ταυτοποίηση και επιλογή υποψηφίων εθελοντών

1.   Με βάση προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών των τρίτων χωρών, η Επιτροπή ταυτοποιεί και επιλέγει τους υποψήφιους εθελοντές που καταρτιστούν, σε συνεργασία με εθνικούς φορείς και οργανισμούς υποδοχής.

2.   Η ταυτοποίηση και η επιλογή των υποψηφίων εθελοντών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 και συμμορφώνονται με τις αρχές της αποφυγής των διακρίσεων, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών.

3.   Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 15 δεν εφαρμόζονται στον εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας δυνάμει του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 108]

Άρθρο 11β

Κατάρτιση υποψηφίων εθελοντών

1.   Με βάση προγράμματα και διαδικασίες που υφίστανται ήδη, η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραμμα κατάρτισης για την προετοιμασία των υποψηφίων εθελοντών που θα υποστηρίξουν και θα συμπληρώσουν τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

2.  Οι υποψήφιοι εθελοντές που έχουν ταυτοποιηθεί και επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης, είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από εξειδικευμένους φορείς. Το εξατομικευμένο πλαίσιο και το περιεχόμενο της κατάρτισης στην οποία υποβάλλεται κάθε υποψήφιος εθελοντής καθορίζεται σε συμφωνία με τον πιστοποιημένο οργανισμό υποδοχής, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου εθελοντή και την τοποθεσία στην οποία προβλέπεται να τοποθετηθεί.

3.   Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει αξιολόγηση της ετοιμότητας των υποψηφίων εθελοντών να αποσπαστούν για να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, καθώς και για να καλύψουν τοπικές ανάγκες. [Τροπολογία 109]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 112 988 000 EUR σε τιμές 2018 [1 260 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές]. [Τροπολογία 110]

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Ένα επαρκές ποσό του προϋπολογισμού διατίθεται επίσης στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και στην ανάπτυξη δικτύων νέων. [Τροπολογία 111]

2α.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με στόχο την ευελιξία και την προσαρμογή της ενδεικτικής ανάλυσης του προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα βάσει του άρθρου 12α. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος άρθρου αντικατοπτρίζουν τις νέες πολιτικές προτεραιότητες με το να αναπροσαρμόζουν την ανάλυση και να τηρούν ταυτόχρονα μέγιστο περιθώριο 20 %. [Τροπολογία 112]

3.  Με επιφύλαξη των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες δράσεων που απορρέουν από έργα περιλαμβανόμενα στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021.

4.  Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό το καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, μπορούν, με αίτημα των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο·α)] του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το [στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου]. Όπου είναι δυνατόν, οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 12α

Ανάλυση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 και 11

Η ενδεικτική ανάλυση του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 και 11 έχει ως εξής:

α)  για εθελοντισμό σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και σε έργα αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 9: 86 %·

β)  για πρακτική άσκηση και εργασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8: 8 %· και

γ)  για εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11: 6 %. [Τροπολογία 113]

Άρθρο 13

Μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ και μέθοδοι υλοποίησης

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνέπεια, στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [62 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, γίνεται χρήση χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσά, βάσει μοναδιαίου κόστους και με ενιαίο συντελεστή στον μέγιστο δυνατό βαθμό. [Τροπολογία 114]

3.  Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλισης ενδεχομένως καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την ανάκτηση χρηματικών ποσών που οφείλονται από αποδέκτες και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Ισχύουν οι διατάξεις του [άρθρου Χ] του κανονισμού XXX [διαδόχου του κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Εγγυήσεων].

4.  Για τις επιλογές στο πλαίσιο τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης διαχείρισης, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 14

Συμμετέχουσες χώρες

1.  Ο εθελοντισμός, η πρακτική άσκηση, η απασχόληση, τα έργα αλληλεγγύης, οι δραστηριότητες δικτύωσης και τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8, 9 και 11 είναι ανοικτά στη συμμετοχή των κρατών μελών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

2.  Ο εθελοντισμός, οι δραστηριότητες δικτύωσης και τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 είναι, επίσης, ανοικτά στη συμμετοχή:

α)  μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

β)  υπό προσχώρηση χωρών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών ή οντοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και αυτών των χωρών·

γ)  χωρών που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  άλλων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

–  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις εισφορές και τις παροχές της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

–  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και τα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού·

–  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·

–  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης να εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

3.  Οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα μόνο εφόσον πληρούν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα κράτη μέλη από τον παρόντα κανονισμό.

3α.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα που παρέχεται και αναμένεται από τρίτες χώρες, δηλώνεται, μόλις είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες, στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στο πλαίσιο της ετήσιας ή ενδιάμεσης έκθεσης του προγράμματος. [Τροπολογία 115]

4.  Ο εθελοντισμός και οι δράσεις δικτύωσης που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 μπορούν να είναι ανοικτά στη συμμετοχή κάθε τρίτης χώρας μη συνδεδεμένης με το πρόγραμμα, ιδίως χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

Άρθρο 15

Συμμετοχή ατόμων

1.   Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών.

1α.  Οι συμμετέχοντες που μετακινούνται σε άλλη χώρα απολαμβάνουν εγγυημένα πλήρη υγειονομική περίθαλψη που απολαμβάνουν στο κράτος μέλος της ΕΕ όπου διαμένουν και όχι μόνο σε επείγουσες καταστάσεις. Υγειονομική περίθαλψη παρέχεται τόσο μέσω των δημόσιων υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα όσο και, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων υπηρεσιών ή σε περίπτωση πασιφανούς αδυναμίας τήρησης των προτύπων ποιότητας του κράτους μέλους διαμονής, μέσω ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα. [Τροπολογία 116]

1β.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες προωθούν την κοινωνική ένταξη και συνθήκες ισότιμης πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες. [Τροπολογία 117]

Άρθρο 16

Συμμετέχοντες φορείς

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών, και διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων νέων, θρησκευτικών ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, μη ομολογιακών ανθρωπιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ ή άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν δραστηριότητες αλληλεγγύης, ότι έχουν νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένοι και ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας πιστοποιεί ότι οι δραστηριότητες μπορούν να επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 3 και μπορούν να παράσχουν τις δράσεις του άρθρου 4. [Τροπολογία 118]

2.  Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από την αρμόδια αρχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης· της ισότητας των ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης· της αποφυγής υποκατάστασης θέσεων εργασίας· της παροχής υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμων και ανοικτών σε όλους δραστηριοτήτων με σαφή προστιθέμενη αξία για τις προσδιορισμένες ανάγκες της κοινότητας, που ενσωματώνουν τη διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη· της καταλληλότητας των ρυθμίσεων κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού· της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του περιβάλλοντος και των συνθηκών· και της αρχής της μη αποκόμισης κέρδους σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Με βάση τις ανωτέρω αρχές εξακριβώνεται αν οι δραστηριότητες του φορέα ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να τηρούν τις εν λόγω αρχές. [Τροπολογία 119]

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση σήματος ποιότητας ποικίλλουν αναλόγως του είδους της δραστηριότητας αλληλεγγύης και της αποστολής του φορέα. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και μπορεί να ανακληθεί , σε περίπτωση κατάχρησης του σήματος ή μη συμμόρφωσης προς τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2, ανακαλείται. Κάθε φορέας που τροποποιεί ουσιαστικά τις δραστηριότητές του ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου. [Τροπολογία 120]

4.  Κάθε φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή, σε ρόλο υποστήριξης, ή και τα δύο, και προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους υποψηφίους.

4α.  Οι συμμετέχοντες φορείς που έχουν λάβει σήμα ποιότητας έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμα όπου μπορούν εύκολα να αναζητούν κατάλληλους αιτούντες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους συμμετέχοντες φορείς. [Τροπολογία 121]

4β.  Οι συμμετέχοντες φορείς διευκολύνουν την προώθηση του προγράμματος με το να παρέχουν τη δυνατότητα σε πρώην συμμετέχοντες να μοιράζονται την εμπειρία τους και να ενεργούν ως πρεσβευτές στη δυνητική επόμενη γενιά συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, κάνοντας χρήση δικτύου. [Τροπολογία 122]

5.  Η χορήγηση του σήματος ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

5α.  Οι συμμετέχοντες φορείς επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως οργανωτές, διεκπεραιώνουν δραστηριότητες σχετικές με την υποβολή προσφορών για δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, την επιλογή και υποδοχή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας αλληλεγγύης, την παροχή ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος εργασίας για τους συμμετέχοντες, καθώς και την παροχή απόψεων και εντυπώσεων στον συμμετέχοντα μετά τη δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση. Λειτουργώντας υποστηρικτικά, διεκπεραιώνουν δραστηριότητες σχετικές με την αποστολή, την προετοιμασία και την υποστήριξη των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων και του προσανατολισμού τους προς τοπικές οργανώσεις μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Φορείς με υποστηρικτική λειτουργία μπορούν επίσης να παράσχουν διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε συμμετέχοντες σε έργα αλληλεγγύης. [Τροπολογία 123]

6.  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης και τα σχετικά μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και υποστήριξης που παρέχει συμμετέχων φορέας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή βάσει άλλων χρηματοδοτικών πόρων που δεν εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

7.  Για τους φορείς που συμμετέχουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 η προστασία και η ασφάλεια των εθελοντών αποτελούν προτεραιότητα.

Άρθρο 17

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και διεθνείς οργανισμοί. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 11, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο άρθρο 9, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Κατά γενικό κανόνα, η αίτηση επιχορήγησης θα υποβάλλεται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο φορέας. Οι αιτήσεις επιχορήγησης για δραστηριότητες που οργανώνονται από πανευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, δραστηριότητες ομάδων εθελοντών σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες υποβάλλονται στον EACEA. [Τροπολογία 124]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 18

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας [Τροπολογία 125]

Οι δευτερογενείς επιλογές και προτεραιότητες πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για συγκεκριμένες δράσεις που συνοψίζονται στα άρθρα 4 έως 11, καθορίζονται σε ετήσια βάση μέσω προγράμματος εργασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών καθορίζει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας περιέχει ενδεικτικά ποσά για κάθε δράση, καθώς και ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω του εθνικού οργανισμού. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 126]

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω προγραμμάτων εργασιών που αναφέρονται στο [άρθρο 110] του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας περιέχει ένδειξη του ποσού που διατίθεται για κάθε δράση, καθώς και την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω του εθνικού οργανισμού. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30.

Άρθρο 19

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 καθορίζονται στο παράρτημα.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 29, για την τροποποίηση του παραρτήματος, με σκοπό την επανεξέταση ή τη συμπλήρωση των δεικτών, όπου κρίνεται αναγκαίο, και για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης και της αξιολόγησης του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και με κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας από τους δικαιούχους των ενωσιακών πόρων, κατά την έννοια του άρθρου [2 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους δικαιούχους των ενωσιακών πόρων και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 20

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως, ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση επανεξέταση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Η Επιτροπή υποβάλλει την ενδιάμεση επανεξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Συνοδεύεται επίσης από τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος. [Τροπολογία 127]

3.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IX και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους.

3α.   Η Επιτροπή, εφόσον είναι απαραίτητο και με βάση την ενδιάμεση επανεξέταση και τις εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εμφανίζεται ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση, με τμήμα της έκθεσης να αφορά την απόφασή της σχετικά με το κατά πόσο είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισμός. [Τροπολογία 128]

4.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

5.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 21

Ενημέρωση, επικοινωνία και διάδοση

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευσή της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας άμεση, συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. [Τροπολογία 129]

2.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς στις συμμετέχουσες χώρες και τα σχετικά δίκτυα σε επίπεδο Ένωσης, οργανώνει δράσεις πληροφόρησης και προβολής σχετικά με το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το πρόγραμμα συμβάλλουν στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 130]

3.  Οι εθνικοί οργανισμοί, όπως αναφέρονται στο άρθρο 23, χαράσσουν συνεπή στρατηγική όσον αφορά την ενημέρωση και την αποτελεσματική προβολή και διάδοση σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, βοηθούν την Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση γίνεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων του, και παρέχουν πληροφορίες στις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους. [Τροπολογία 131]

3α.   Οι συμμετέχοντες φορείς χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα. [Τροπολογία 132]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 22

Εθνική αρχή

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικές αρχές που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus] ενεργούν επίσης ως εθνικές αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι παράγραφοι 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 23 του [νέου κανονισμού για το Erasmus] ισχύουν κατ’ αναλογία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Άρθρο 23

Εθνικός οργανισμός

1.  Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus], στις αντίστοιχες χώρες, ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 24 του [νέου κανονισμού για το Erasmus] ισχύουν κατ’ αναλογία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 του [νέου κανονισμού για το Erasmus], ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Αν δεν έχει οριστεί εθνικός οργανισμός σε χώρα που περιλαμβάνεται στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο εν λόγω οργανισμός συστήνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 24 του [νέου κανονισμού για το Erasmus].

3α.   Ο εθνικός οργανισμός πραγματοποιεί τακτικά διαβουλεύσεις με τους δικαιούχους του προγράμματος (φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις) για να συγκεντρώνει τις απόψεις και εντυπώσεις τους σχετικά με το πρόγραμμα, για να αξιολογεί την ποιότητα της δραστηριότητας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται με γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και παρέχει στήριξη στους συμμετέχοντες σε περίπτωση δυσκολιών και προκειμένου να βελτιώσει την εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο βάσει των σχολίων και της εξειδίκευσής τους. [Τροπολογία 133]

Άρθρο 24

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.  Οι κανόνες που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Επιτροπής και ενός εθνικού οργανισμού καθορίζονται γραπτώς, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 24 του [νέου κανονισμού για το Erasmus], σε έγγραφο το οποίο:

α)  ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τον οικείο εθνικό οργανισμό και τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για στήριξη με επιχορηγήσεις από τους εθνικούς οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις απλούστευσης και, ως εκ τούτου, μην επιβάλλοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στους συμμετέχοντες και στους συμμετέχουσες οργανώσεις· [Τροπολογία 134]

β)  περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού το οποίο περιέχει τα διαχειριστικά καθήκοντα του εθνικού οργανισμού στον οποίο παρέχεται ενωσιακή υποστήριξη·

βα)  περιέχει την απαίτηση διοργάνωσης τακτικών συνεδριάσεων και περιόδων κατάρτισης, από κοινού με το δίκτυο εθνικών οργανισμών και για λογαριασμό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες· [Τροπολογία 135]

γ)  καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τον εθνικό οργανισμό.

1α.  Η Επιτροπή διοργανώνει τακτικά συνεδριάσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος στις οποίες συμμετέχουν δίκτυα αντιπροσωπευτικά τόσο ως προς τον αριθμό τους, όσο και ως προς το είδος τους, δίκτυα που εκπροσωπούν νέους ανθρώπους και εθελοντές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και δικτύων σημαντικών για τις δραστηριότητες του προγράμματος. [Τροπολογία 136]

2.  Η Επιτροπή καθιστά κάθε χρόνο διαθέσιμους τους ακόλουθους πόρους στον εθνικό οργανισμό:

α)  πόροι για στήριξη με επιχορηγήσεις στην οικεία συμμετέχουσα χώρα για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στον εθνικό οργανισμό·

β)  χρηματοδοτική συνεισφορά για τη στήριξη των καθηκόντων διαχείρισης του εθνικού οργανισμού, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο β) του [νέου κανονισμού για το Erasmus].

3.  Η Επιτροπή ορίζει τις απαιτήσεις για το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν καθιστά διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στον εθνικό οργανισμό προτού εγκρίνει επίσημα το πρόγραμμα εργασίας του.

4.  Με βάση τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που ισχύουν για τους εθνικούς οργανισμούς και αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του [νέου κανονισμού για το Erasmus], η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, τη διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού και τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από την εθνική αρχή σχετικά με τις δραστηριότητές της παρακολούθησης και εποπτείας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

5.  Μετά την αξιολόγηση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης και της σχετικής γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η Επιτροπή απευθύνει τη γνωμοδότηση και τις παρατηρήσεις της στον εθνικό οργανισμό και στην εθνική αρχή.

5α.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί την ετήσια διαχειριστική δήλωση ή τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, ή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των παρατηρήσεων της Επιτροπής από τον εθνικό οργανισμό, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε μέτρα προφύλαξης και διορθωτικά μέτρα κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 137]

Άρθρο 24α

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Σε ενωσιακό επίπεδο, ο EACEA ευθύνεται για τη διαχείριση όλων των σταδίων της επιχορήγησης για δράσεις έργων του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, που υποβάλλονται από ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς τύπου πλατφόρμας, για δραστηριότητες ομάδων εθελοντών σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες.

Ο EACEA είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαπίστευση (δηλαδή το σήμα ποιότητας) και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών φορέων ή των φορέων τύπου πλατφόρμας, φορέων αρμόδιων για την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων ή ενωσιακών ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης και φορέων που επιθυμούν να διεξαγάγουν δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. [Τροπολογία 138]

Άρθρο 25

Λογιστικοί έλεγχοι

1.  Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής συνεισφοράς, οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων και οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής διαβεβαίωσης βάσει του [άρθρου [127] του δημοσιονομικού κανονισμού και πρέπει να διεξάγονται βάση των ίδιων κριτηρίων σε όλα τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 139]

2.  Η εθνική αρχή ορίζει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο [άρθρο 155 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός:

α)  έχει τις αναγκαίες επαγγελματικές ικανότητες για την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων στον δημόσιο τομέα·

β)  εξασφαλίζει ότι οι λογιστικοί έλεγχοί του λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου· και

γ)  δεν έχει αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τη νομική οντότητα μέρος της οποίας αποτελεί ο εθνικός οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 23 και είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από τη νομική οντότητα μέρος της οποίας αποτελεί ο εθνικός οργανισμός.

4.  Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους της, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις εκθέσεις για την υποστήριξη της γνωμοδότησης λογιστικού ελέγχου που εκδίδει σχετικά με τη διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 26

Αρχές του συστήματος ελέγχου

1.  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό.

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιχορηγήσεων για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που τους ανατίθενται. Οι εν λόγω έλεγχοι είναι αναλογικοί και κατάλληλοι και παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης. [Τροπολογία 140]

3.  Όσον αφορά τους πόρους που μεταφέρονται στους εθνικούς οργανισμούς, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό των ελέγχων της με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς, με βάση την αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου και ύστερα από ανάλυση με βάση την επικινδυνότητα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης («OLAF»).

Άρθρο 27

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Εφόσον τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 28

Συμπληρωματικότητα της δράσης της Ένωσης

1.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης παρουσιάζουν συνέπεια και συμπληρωματικότητα με τις συναφείς πολιτικές, τα μέσα και τα προγράμματα σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως με το πρόγραμμα Erasmus, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και το Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», καθώς και με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. [Τροπολογία 141]

2.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν υποκαθιστούν αλλά είναι, επίσης, συνεπείς και συμπληρωματικές με τις σχετικές πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο, στις συμμετέχουσες χώρες. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες που αφορούν την αλληλεγγύη και τη νεολαία, αφενός, και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αφετέρου, προκειμένου να βασιστούν στις συναφείς ορθές πρακτικές και να επιτύχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. [Τροπολογία 142]

2α.  Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ένωσης και ο αντίκτυπος του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενες αρχές σε όλα τα επίπεδα επιδιώκουν να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ όλων των σχετικών προγραμμάτων κατά τρόπο συνεκτικό. Οι συνέργειες αυτές δεν συνεπάγονται χρήση κονδυλίων για σκοπούς άλλους από τους καθοριζόμενους στον παρόντα κανονισμό. Οποιαδήποτε συνέργεια και συμπληρωματικότητα προκύψει συνεπάγεται απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε επίπεδο εφαρμογής, συνοδευόμενες από σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί εφαρμογής. [Τροπολογία 143]

3.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είναι ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική ασφαλείας, την πολιτική διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης. [Τροπολογία 144]

4.  Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το πρόγραμμα μπορεί, επίσης, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Οι κανόνες εκάστου συνεισφέροντος προγράμματος της Ένωσης ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του προγράμματος στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η υποστήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που ορίζουν τους όρους της στήριξης.

5.  Εάν το πρόγραμμα και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 του [κανονισμού (ΕΕ) XX ΚΚΔ] προβλέπουν από κοινού χρηματοδοτική στήριξη σε μία και μόνη δράση, η δράση αυτή υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

6.  Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δυνάμει του προγράμματος και οι οποίες συμμορφώνονται με τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, αλλά που δεν χρηματοδοτούνται λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο [65] παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ) XX [σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής], υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του οικείου προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν το ταμείο που παρέχει τη στήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο στα άρθρα 12, 18 και 19 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια του προγράμματος. [Τροπολογία 145]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο στα άρθρα 12, 18 και 19 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 146]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου των άρθρων 12, 18 και 19 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 147]

Άρθρο 30

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 31

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) [του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 32

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο [του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης] ή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014. Οι εν λόγω κανονισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που θεσπίζονται στο πλαίσιο του [κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης] ή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014.

3.  Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις πέραν του 2027, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων και δραστηριοτήτων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (2018-2020) και των δράσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείκτες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων Το πρόγραμμα παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ο γενικός στόχος και οι ειδικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, καθώς και για να παρακολουθούνται οι εκροές, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπός του. Προς τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται ελάχιστο πλαίσιο δεικτών για να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικό λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης εκτενούς δέσμης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών: [Τροπολογία 148]

α)  αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης·

β)  ποσοστό συμμετεχόντων από μειονεκτικό περιβάλλον· και [Τροπολογία 149]

γ)  αριθμός φορέων που διαθέτουν το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.· [Τροπολογία 150]

γα)  αριθμός συμμετεχόντων σε θέσεις εργασίας (εντός και εκτός συνόρων) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο· [Τροπολογία 151]

γβ)   αριθμός συμμετεχόντων σε έργα αλληλεγγύης ανά χώρα, ηλικία, φύλο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο· [Τροπολογία 152]

γγ)   αριθμός φορέων των οποίων το σήμα ποιότητας έχει ανακληθεί. [Τροπολογία 153]

γδ)  αριθμός φορέων που διαθέτουν σήμα ποιότητας ανά χώρα και διατεθείσα χρηματοδότηση· [Τροπολογία 154]

γε)  αριθμός συμμετεχόντων νέων με λιγότερες ευκαιρίες· [Τροπολογία 155]

γστ)  αριθμός συμμετεχόντων που αναφέρουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα· [Τροπολογία 156]

γζ)  ποσοστό συμμετεχόντων τα μαθησιακά αποτελέσματα των οποίων έχουν αναγνωριστεί με πιστοποιητικό όπως το Youthpass ή με άλλου είδους επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· [Τροπολογία 157]

γη)  ποσοστό συνολικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων· και [Τροπολογία 158]

γθ)  αριθμός ατόμων που λαμβάνουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη μέσω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. [Τροπολογία 159]

(1)ΕΕ C της , σ. .
(2)ΕΕ C της , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019.
(4)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [COM(2016)0942].
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1).
(7)Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1).
(8) Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).
(10)Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).
(11) Εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ (ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46).
(12) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).
(13)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής [COM(2017)0134].
(14)[Εκκρεμεί παραπομπή στον δημοσιονομικό κανονισμό].
(15)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(16)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(17)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(18)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(19)Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(20)[Εκκρεμεί παραπομπή στη νέα απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνδεση των ΥΧΕ].
(21)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» [COM(2017)0623].
(22) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(23)Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).
(24)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(25)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(26)Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391).
(27) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
(28) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(29) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου