Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0230(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0079/2019

Predkladané texty :

A8-0079/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0150

Prijaté texty
PDF 343kWORD 105k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
Program Európsky zbor solidarity ***I
P8_TA(2019)0150A8-0079/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0440),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 165 ods. 4, článok 166 ods. 4 a článok 214 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0264/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0079/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 201.
(2) Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 282.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014
P8_TC1-COD(2018)0230

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 165 ods. 4, článok 166 ods. 4 a článok 214 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Táto spoločná hodnota, zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, určuje jej činnosť a vytvára nevyhnutnú jednotu na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť pomocou prejavu solidarity v praxi. [PN 1]

(1a)   So zreteľom na výrazné zvýšenie počtu humanitárnych kríz a núdzových situácií vo svete a s cieľom posilniť presadzovanie solidarity a viditeľnosti humanitárnej pomoci medzi občanmi Únie je potrebné rozvíjať solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj s tretími krajinami, ktoré boli zasiahnuté katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami. [PN 2]

(1b)  Humanitárna pomoc je založená na zásadách nestrannosti, neutrality a nediskriminácie, ktoré sú zakotvené v medzinárodnom humanitárnom práve a práve Únie. Humanitárna pomoc poskytuje reakciu na núdzové situácie vychádzajúcu z potrieb, ktorá je zameraná na záchranu života, prevenciu a zmiernenie ľudského utrpenia, zachovanie ľudskej dôstojnosti a na poskytovanie ochrany zraniteľným skupinám, ktoré sú postihnuté katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami. K základným prvkom humanitárnej pomoci patrí aj znižovanie rizika katastrof a pripravenosť prostredníctvom činností v oblasti budovania kapacít a odolnosti. [PN 3]

(2)  V správe o stave Únie zo 14. septembra 2016 bola zdôraznená potreba investovať do mladých ľudí a bolo oznámené zriadenie Európskeho zboru solidarity (ďalej len „program“) s cieľom vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným spôsobom prispievať k fungovaniu spoločnosti, prejavovať solidaritu a rozvíjať svoje zručnosti, čím získajú nielen pracovné skúsenosti, ale aj neoceniteľnú životnú skúsenosť.

(3)  Komisia vo svojom oznámení „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 2016(4) zdôraznila potrebu posilniť základy solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na solidárne činnosti v širokej škále oblastí a podporovať národných, regionálnych a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ. [PN 4]

(4)  V článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa solidarita vyzdvihuje ako jeden z kľúčových zásad Európskej únie. Na túto zásadu sa odkazuje aj v článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako na jeden zo základov vonkajšej činnosti EÚ.

(4a)  V kontexte tohto nariadenia sa solidarita chápe ako pocit zodpovednosti každého jednotlivca voči všetkým ostatným, ktorý ho vedie zaviazať sa k spoločnému blahu a prejavuje sa v konkrétnych činoch bez očakávania protislužby. [PN 5]

(4b)   Poskytovanie pomoci ľuďom a komunitám za hranicami Únie, ktorí alebo ktoré čelia katastrofám alebo sú v prípade katastrof osobitne zraniteľní či zraniteľné a potrebujú humanitárnu pomoc založenú na základných zásadách neutrality, ľudskosti, nezávislosti a nestrannosti, je významným prejavom solidarity. [PN 6]

(4c)   Zúčastnení dobrovoľníci a organizácie, ktorí a ktoré vykonávajú akcie v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc, by mali dodržiavať zásady uvedené v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci. [PN 7]

(4d)  Je potrebné ďalej rozvíjať solidaritu s obeťami kríz a katastrof v tretích krajinách a zvyšovať úroveň povedomia o humanitárnej pomoci aj dobrovoľníctve a takúto humanitárnu pomoc a dobrovoľníctvo vo všeobecnosti zviditeľňovať medzi občanmi Únie ako celoživotnú činnosť. [PN 8]

(4e)  Únia a členské štáty sa zaviazali vykonávať Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov (OSN) a jej ciele trvalo udržateľného rozvoja, a to interne, ako aj prostredníctvom vonkajších akcií. [PN 9]

(4f)  Rada vo svojich záveroch z 19. mája 2017 o sfunkčnení prepojenia medzi humanitárnou oblasťou a rozvojom uznala potrebu posilniť odolnosť tým, že sa lepšie prepojí humanitárna pomoc s rozvojovou spoluprácou a ďalej sa budú posilňovať operačné prepojenia medzi doplnkovými prístupmi v rámci humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a predchádzania konfliktom. [PN 10]

(5)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné, inkluzívne a zmysluplné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, znalosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila mala podporiť aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov, ako aj multikultúrna výmena. [PN 11]

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že mali by mali reagovať byť zamerané na neuspokojené spoločenské potreby riešenie neuspokojených spoločenských potrieb, zvyšovať solidaritu a prispievať k posilňovaniu komunít, a demokratickej účasti. Mali by ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov a schopností, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom, inkluzívnom a zdravom prostredí. Dialóg s miestnymi a regionálnymi orgánmi a európskymi sieťami, ktoré sa špecializujú na naliehavé sociálne problémy, by sa mal podporovať, aby sa čo najlepšie určili neuspokojené spoločenské potreby a zaistil sa program zameraný na potreby. Solidárne činnosti by nemali mať negatívny vplyv na existujúce pracovné miesta alebo stáže a mali by prispievať k posilneniu záväzkov spoločností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, a to bez toho, aby ich nahradili. [PN 12]

(7)  Európsky zbor solidarity funguje ako jednotné kontaktné miesto pre solidárne činnosti v celej Únii a za jej hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementarita s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity stavia na silných stránkach a synergii predchádzajúcich a existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby(5) a iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ(6). Dopĺňa takisto úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčenie ich prechodu zo školy do zamestnania v rámci záruky systémov, ako napríklad záruka pre mladých ľudí tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj komplementarita s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk, ako aj s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov a sietí zastupujúcich mladých ľudí a dobrovoľníkov. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementarita medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami, ako sú programy dobrovoľníctva, občianskych služieb a mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov, a to s cieľom vzájomne zlepšiť a obohatiť dosah a kvalitu takýchto programov a stavať na osvedčených postupoch. Európsky zbor solidarity by nemal nahrádzať vnútroštátne systémy. Všetkým mladým ľudom by sa mal zabezpečiť prístup k solidárnym činnostiam na vnútroštátnej úrovni. Komisia by mala vypracovať praktické usmernenia o komplementárnosti programu s inými programami Únie a so zdrojmi financovania a o súčinnosti medzi nimi. [PN 13]

(8)  Pokiaľ ide o výklad súvisiacich právnych predpisov na úrovni Únie, cezhraničné dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity aj dobrovoľnícke činnosti, ktoré budú naďalej podporované podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, by sa mali považovať za rovnocenné s činnosťami vykonávanými v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.

(8a)  Certifikácia vysielajúcich a hostiteľských organizácií vykonávaná v súlade s nariadením (EÚ) č. 375/20141 by nemala byť duplicitná v rámci programu a pri vykonávaní tohto nariadenia od roku 2021 by sa mala uznať ekvivalencia. [PN 14]

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové neformálne a informálne vzdelávacie príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve. Malo by sa tým tiež prispieť k posilňovaniu komunít a k podpore existujúcich organizácií, ktoré vykonávajú solidárne činnosti. [PN 15]

(10)  Tieto činnosti by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a byť prospešné pre komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, môžu mať. Malo by sa umožniť, aby tieto činnosti mali podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, medzikultúrny a medzináboženský dialóg, sociálne začlenenie, začlenenie osôb so zdravotným postihnutím, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, kultúra vrátame kultúrneho dedičstva, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, so zameraním na prekonanie problémov, s ktorými sa stretávajú migranti, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení. [PN 16]

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo, demokratickú účasť a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľníctvo by sa malo vykonávať na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie. [PN 17]

(12)  Stáže Ľahko dostupné stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh by mali byť jasne oddelené od dobrovoľníckej činnosti, a to z finančného aj organizačného hľadiska. Stáže by nikdy nemali viesť k nahradeniu práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosťproduktivitu. Platené stáže a pracovné miesta však môžu predstavovať motiváciu pre znevýhodnených mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí zúčastňovať sa na solidárnych činnostiach, ku ktorým by inak nemali prístup, a súčasne poskytovať jasnú európsku pridanú hodnotu tým, že budú prispievať k riešeniu neuspokojených sociálnych problémov a k posilňovaniu miestnych komunít. Stáže ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity sa riadia zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže môžu uľahčiť prechod mladých ľudí od vzdelávania k zamestnaniu a môžu pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí, čo je kľúčom k dosiahnutiu ich udržateľného začlenenia na trhu práce. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto ich sprevádza primeraná podpora po vykonaní činnosti. Stáže a pracovné miesta podporujú príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory a odmeňuje ich účastnícka organizácia. Účastnícke organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity by mali byť vždy platené zúčastnenou organizáciou, ktorá je hostiteľským alebo zamestnávateľským subjektom vo vzťahu k účastníkovi. Stáže by mali vychádzať z písomnej dohody o stáži v súlade s prípadným platným právom krajiny, v ktorej sa stáž koná,mali by sa riadiť zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže(7). Pracovné miesta by mali vychádzať z pracovnej zmluvy uzatvorenej v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo platnou kolektívnou zmluvou zúčastnenej krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Finančná podpora pre zúčastnené organizácie ponúkajúce pracovné miesta by nemala prekračovať 12 mesiacov. Zúčastnené organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity. Stáže a pracovné miesta by mali byť spojené s primeranou prípravou, odbornou prípravou na pracovisku a podporou po umiestnení v súvislosti s účasťou účastníka. Stáže a pracovné miesta by mohli podporovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory, ako aj členské organizácie EURES v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589(8) v prípade cezhraničných činností. [PN 18]

(12a)  Malo by sa vyvinúť úsilie o zabezpečenie toho, aby stáže a pracovné miesta boli prístupné všetkým mladým ľuďom, najmä mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí vrátane mladých osôb so zdravotným postihnutím, sociálnym alebo kultúrnym znevýhodnením, migrantov a obyvateľov izolovaných vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie. [PN 19]

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty predstavujú príležitosť na realizáciu nápadov s cieľom vypracovať inovačné riešenia spoločných problémov na základe prístupu zdola nahor podporujú na podporu mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň slúžia ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do solidárnych činností a predstavujú prvý krok smerom k ich podpore nabádaniu účastníkov Európskeho zboru solidarity k tomu, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť a boli naďalej aktívnymi občanmi buď ako dobrovoľníci, stážisti, alebo si založili združenie ako zamestnanci v združeniach, mimovládnu organizáciu mimovládnych organizáciách alebo iný subjekt pôsobiaci iných subjektoch pôsobiacich v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore. Európsky zbor solidarity by mal v zásade vytvárať atmosféru, v ktorej budú mladí ľudia čoraz väčšmi motivovaní zapájať sa do solidárnych činností a činností vo verejnom záujme. [PN 20]

(13a)  Dobrovoľníci môžu prispieť k zvýšeniu kapacity Únie poskytovať humanitárnu pomoc, ktorá vychádza z potrieb a zásad, a môžu prispieť k zvýšeniu účinnosti humanitárneho sektora, ak sú vhodne vybraní, vyškolení a pripravení na vyslanie, aby sa zaručilo, že budú mať potrebné odborné zručnosti a schopnosti pomôcť ľuďom v núdzi čo najúčinnejšie, a za predpokladu, že sa im na mieste vykonávania danej dobrovoľníckej činnosti poskytne vhodná podpora a zabezpečí sa vhodný dohľad. Vysokokvalifikovaní, dobre vyškolení a skúsení tréneri alebo mentori v praxi zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri prispievaní k účinnosti humanitárnej reakcie, ako aj pri podpore poskytovanej dobrovoľníkom. [PN 21]

(14)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do Európskeho zboru solidarity by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe. Účastnícke Zúčastnené organizácie zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné činnosti čoraz väčšiemu počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity podporuje činnosti súvisiac s vytváraním sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí a účastníckych zúčastnených organizácií v ich komunite, na posilnenie ducha Európskeho zboru solidarity, ako aj na podporu výmeny užitočných najlepších postupov a skúseností. Tieto činnosti takisto prispievajú k zvyšovaniu informovanosti o Európskom zbore solidarity medzi verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj k získavaniu podrobnej a zmysluplnej spätnej väzby od účastníkov a účastníckych zúčastnených organizácií o implementácii jednotlivých fázach implementácie Európskeho zboru solidarity. Spätná väzba by mala zahŕňať otázky týkajúce sa cieľov programu, aby sa lepšie zhodnotilo ich plnenie. [PN 22]

(14a)  Zabezpečenie úspešnej realizácie programu si vyžaduje zvýšenú viditeľnosť a informovanosť a ďalšiu propagáciu dostupných možností financovania prostredníctvom informačných kampaní vrátane každoročného informačného dňa Európskeho zboru solidarity a dynamických komunikačných prostriedkov, a to so silným zameraním na sociálne médiá, čím sa zabezpečí čo najväčšia informovanosť cieľových skupín, a to tak jednotlivcov, ako aj organizácií. [PN 23]

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality a cieľa začlenenosti, ktorý sa má dosiahnuť prostredníctvom činností a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania primeranej online alebo offline odbornej prípravy, jazykovej podpory, primeraných úprav, poistenia, administratívnej podpory zjednodušených administratívnych postupov a podpory účastníkov po vykonaní pred vykonaním činnosti a po jej vykonaní, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Podporné opatrenia by sa mali vytvoriť a poskytovať v spolupráci s mládežníckymi organizáciami a inými neziskovými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom využiť ich odborné znalosti v tejto oblasti. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov účastníkov, ktorí ako aj zamýšľaných prijímateľov. Všetky činnosti by mali byť v súlade so zásadou „nespôsobovania žiadnej škody“. Účastníci by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov ani do zariadení, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. Činnosti zahŕňajúce priamy kontakt s deťmi by sa mali riadiť zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa a prípadne by mali zahŕňať vykonávanie previerok účastníkov alebo prijímanie iných opatrení s cieľom zaistiť ochranu detí. [PN 24]

(15a)   V súlade s usmerneniami EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa (2017) a s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím majú Únia a jej členské štáty presadzovať a podporovať prechod od umiestňovania zraniteľných osôb, napríklad osôb so zdravotným postihnutím a detí, do ústavnej starostlivosti smerom k rodinnej a komunitnej starostlivosti. V tejto súvislosti by sa z programu nemali podporovať opatrenia alebo iniciatívy, ktoré by bránili splneniu záväzku ukončiť umiestňovanie do ústavnej starostlivosti alebo akýmkoľvek iné umiestňovanie, ktoré by škodilo deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím. [PN 25]

(15b)   Zásady Únie v oblasti rovnosti príležitostí a nediskriminácie by sa mali v plnej miere dodržiavať vo všetkých etapách implementácie programu vrátane identifikácie a výberu účastníkov a organizácií. [PN 26]

(16)  V záujme zaručenia, aby činnosti Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, kultúrny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré predstavujú výsledky vzdelávania počas činnosti, mali náležite identifikovať a zdokumentovať s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa(9). S cieľom zabezpečiť, aby sa registrovaným uchádzačom ponúkli vhodné solidárne činnosti, vzdelávacie výsledky solidárnych činností by sa im mali sprístupniť ešte pred tým, ako sa rozhodnú na nich zúčastniť. Na tento účel by sa podľa potreby malo podnecovať využívanie účinných nástrojov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni na uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ako napríklad Youthpass a Europass. [PN 27]

(16a)  Národné agentúry by mali takisto viesť mladých dobrovoľníkov k tomu, aby sa stali ambasádormi programu, a tak sa mohli podeliť o svoje skúsenosti prostredníctvom mládežníckych sietí, vzdelávacích zariadení a seminárov. Bývalí dobrovoľníci alebo ambasádori by mohli prispieť aj k odbornej príprave budúcich kandidátov. [PN 28]

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť dodržiavanie hodnôt, zásad a cieľov Únie, ako aj zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zo strany účastníckych organizácií zúčastnenými organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti, ako aj bezpečnostné normy počas všetkých fáz solidárnej skúsenosti činnosti vrátane fázy pred vykonaním činnosti a po jej ukončení. Získanie značky kvality je nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity. Značky kvality by sa mali odlišovať podľa druhu solidárnej činnosti. [PN 29]

(18)  Každý subjekt, ktorý sa chce zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. S cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zúčastnenými organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti, by sa mali zaviesť samostatné značky kvality pre dobrovoľnícku činnosť v rámci solidárnych činností, dobrovoľníctvo na podporu operácií humanitárnej pomoci a pre stáže a pracovné miesta, ktoré by sa mali meniť v závislosti od funkcie zúčastnenej organizácie. Vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno by sa mali odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené. Administratívny proces by sa mal obmedziť na minimum, aby sa zabránilo odrádzaniu menších organizácií. [PN 30]

(19)  Subjekt, ktorý chce požiadať o finančné prostriedky, aby mohol ponúkať činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity, by mal najprv bezpodmienečne disponovať značkou kvality. Táto požiadavka sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sa v mene neformálnej skupiny účastníkov Európskeho zboru solidarity uchádzajú o finančnú podporu na svoje solidaritné projekty.

(19a)   Vo všeobecnosti sa žiadosti o grant podávajú národnej agentúre krajiny, kde má zúčastnená organizácia sídlo. Žiadosti o grant na solidárne činnosti organizované celoeurópskymi alebo medzinárodnými organizáciami, solidárne činnosti tímov dobrovoľníkov v prioritných oblastiach identifikovaných na európskej úrovni a solidárne činnosti na podporu operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách by sa mali podávať Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zriadenej vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/776/EÚ(10). [PN 31]

(20)  Účastnícke Zúčastnené organizácie môžu v rámci Európskeho zboru solidarity vykonávať viaceré funkcie. Vo funkcii hostiteľov vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s prijímaním účastníkov vrátane organizovanie organizovania činností a poskytovania usmernenia a podpory pre účastníkov počas solidárnej činnosti, ako aj spätnej väzby po ukončení činnosti, ak je to vhodné. V podpornej funkcii vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s vysielaním a prípravou účastníkov pred odchodom na solidárnu činnosť, počas nej a po jej skončení, vrátane odbornej prípravy a usmernenia účastníkov na miestne organizácie po vykonaní činnosti, aby sa zvýšil počet príležitostí na ďalšie solidárne činnosti. Národné agentúry by tiež mali povzbudzovať dobrovoľníkov, aby sa stali ambasádormi programu a podelili sa o osobné skúsenosti prostredníctvom mládežníckych sietí a vzdelávacích zariadení, a tým prispeli k propagácii programu. Na tento účel by národné agentúry mali dobrovoľníkom poskytovať podporu. [PN 32]

(20a)  Na podporu solidárnych činností medzi mladými ľuďmi by zúčastnené organizácie mali byť verejnými alebo súkromnými subjektmi alebo medzinárodnými organizáciami, či už neziskovými alebo ziskovými, a môžu zahŕňať mládežnícke organizácie, náboženské inštitúcie a charitatívne združenia, sekulárne humanistické organizácie, mimovládne organizácie alebo iné subjekty z občianskej spoločnosti. Program by mal poskytovať finančné prostriedky len na neziskové činnosti zúčastnených organizácií. [PN 33]

(21)  Rozšírenie projektov Európskeho zboru solidarity by sa malo uľahčiť. Zároveň by sa mali potenciálnym príjemcom poskytovať presné a neustále aktualizované informácie o týchto príležitostiach. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom pomôcť realizátorom projektov Európskeho zboru solidarity uchádzať sa o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry. [PN 34]

(22)  Zdrojové centrá Európskeho zboru solidarity by mali pomáhať vykonávacím orgánom, účastníckym organizáciám a mladým ľuďom zapojeným do Európskeho zboru solidarity s cieľom zvýšiť kvalitu vykonávania činností Európskeho zboru solidarity, ako aj zlepšiť identifikáciu a potvrdzovanie schopností nadobudnutých prostredníctvom týchto činností aj vydávaním osvedčení Youthpass.

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký, bezbariérový a používateľsky ústretový prístup k Európskemu zboru solidarity a poskytovať v súlade s normami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102(11). Portál Európskeho zboru solidarity poskytuje jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po vykonaní pred vykonaním činnosti a po nej, spätnú väzbu a mechanizmy hodnotenia. Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti. Jednotné kontaktné miesto síce poskytuje výhodu integrovaného prístupu k rôznorodým činnostiam, jednotlivci sa však môžu stretávať s fyzickými, sociálnymi a inými prekážkami brániacimi v prístupe do portálu Európskeho zboru solidarity. Na prekonanie týchto prekážok by zúčastnené organizácie mali účastníkom poskytovať podporu pri registrácii. [PN 35]

(24)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal ďalej rozvíjať a zohľadňovať pri tom európsky rámec interoperability(12), ktorý poskytuje osobitné usmernenie, ako zriadiť interoperabilné verejné digitálne služby, a ktorý sa v členských štátoch a ďalších krajinách, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, implementuje prostredníctvom vnútroštátnych rámcov interoperability. Ponúka verejným správam 47 konkrétnych odporúčaní, ako zlepšovať riadenie činností interoperability, nadväzovať medziorganizačné vzťahy, zefektívňovať procesy s podporou komplexnej digitálnej výmeny informácií a zabezpečovať, aby sa v platnej i novej legislatíve neohrozili snahy o dosiahnutie interoperability. Okrem toho by portál mal byť založený na normách stanovených v smernici (EÚ) 2016/2102. [PN 36]

(24a)  S cieľom zvýšiť transparentnosť procesu vykonávania a posilniť účinnosť programu by Komisia mala vykonávanie programu pravidelne konzultovať s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane zúčastnených organizácií. [PN 37]

(24b)  Na zabezpečenie správneho fungovania programu a včasného zavedenia akcií programu je nevyhnutné zaviesť v rámci pracovných programov programu mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby sa registrovaným uchádzačom predkladali ponuky v primeranej a relatívne predvídateľnej lehote. Registrovaným uchádzačom by sa preto mali zasielať pravidelné informácie a aktualizácie o dostupných umiestneniach a aktívne zapojených zúčastnených organizáciách s cieľom stimulovať ich angažovanosť v programe po ich registrácii a zároveň im poskytnúť príležitosť priamo kontaktovať aktérov pôsobiacich v oblasti solidarity na vnútroštátnej aj európskej úrovni. [PN 38]

(25)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách](13) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel týkajúcich sa grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov a rozpočtových záruk.

(26)  Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(14) a nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(15) administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(16)vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(17). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(27)  Európsky zbor solidarity sa zameriava na mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov a účasť na činnostiach, ktoré ponúka, by mala byť podmienená predchádzajúcou registráciou na jeho portáli.

(27a)   Podľa zásad Únie v oblasti rovnosti príležitostí a nediskriminácie by občania Únie a osoby s dlhodobým pobytom v Únii zo všetkých sociálnych a vekových skupín mali mať možnosť zapojiť sa ako aktívni občania. So zreteľom na osobitné výzvy v humanitárnom kontexte musia mať účastníci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ aspoň 18 rokov a môžu predstavovať široké spektrum profilov a generácií, ktorých zručnosti sú pre vykonávanie týchto humanitárnych operácií užitočné. [PN 39]

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným s nedostatkom príležitostí, ako sa podrobnejšie uvádza v stratégii pre začlenenie a rozmanitosť vypracovanej a uplatňovanej v rámci programu Erasmus+. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, napríklad vhodné formáty solidárnych činností a personalizovaných usmernení, s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. Na tento účel by mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, bez toho, aby bola dotknutá možnosť zúčastniť sa na plný úväzok a v inej krajine ako krajina pobytu, mali mať možnosť zúčastňovať sa aj na čiastočný úväzok alebo v krajine trvalého pobytu a mali by mať prospech z iných opatrení zameraných na uľahčenie ich účasti na programe. V rovnakom duchu by sa účastnícke zúčastnené krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie. [PN 40]

(28a)  Osobitná pozornosť a podpora by sa mali venovať schopnosti hostiteľských partnerských organizácií v tretích krajinách a potrebe začleniť činnosti dobrovoľníkov do miestneho kontextu a uľahčiť interakciu dobrovoľníkov s miestnymi humanitárnymi aktérmi, hostiteľskou komunitou a občianskou spoločnosťou. [PN 41]

(29)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi OSN Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má najmenej 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu podporovať plnenie cieľov v oblasti klímy v období 2021 – 2027 viacročného finančného rámca, ako aj k dosiahnutiu ročného cieľa na úrovni 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania. [PN 42]

(30)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na obdobie 2021 – 2027, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení(18).

(30a)  Primeraná časť rozpočtu by sa mala vyčleniť na výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi a rozvoj mládežníckych sietí. [PN 43]

(31)  Typy financovania a metódy implementácie v rámci tohto nariadenia sa vyberú na základe ich potenciálu plniť špecifické ciele akcií a prinášať výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady spojené s kontrolami, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. V prípade grantov to zahŕňa posúdenie využitia jednorazových platieb, paušálnych platieb a stupníc jednotkových nákladov.

(32)  Na programe sa môžu zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to v rámci spolupráce zavedenej podľa Dohody o EHP, ktorou sa stanovuje implementácia programov Únie na základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastňovať aj na základe ďalších právnych nástrojov. Týmto nariadením by sa mali udeliť potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli v plnej miere vykonávať svoje príslušné právomoci. Plná účasť tretích krajín na programe by mala podliehať podmienkam stanoveným v osobitných dohodách, ktoré sa vzťahujú na účasť príslušnej tretej krajiny na programe. Z plnej účasti okrem toho vyplýva povinnosť zriadiť národnú agentúru a riadiť niektoré akcie programu na decentralizovanej úrovni. Jednotlivci a subjekty z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, by mali mať možnosť zúčastňovať sa na niektorých akciách programu vymedzených v pracovnom programe a výzvach na podávanie návrhov, ktoré uverejnila Komisia.

(33)  S cieľom maximalizovať vplyv Európskeho zboru solidarity by sa mali prijať ustanovenia, ktoré účastníckym krajinám a ďalším programom Únie umožnia sprístupniť dodatočné vnútroštátne finančné prostriedky v súlade s pravidlami Európskeho zboru solidarity.

(34)  Podľa [článku 88 nového rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území](19) osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

(35)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“(20) by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách a posilní sa publicita. Tieto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a hodnotiť. [PN 44]

(36)  Komisia Keďže sa program implementuje v sedemročnom období, je potrebné zabezpečiť primeranú flexibilitu umožňujúcu programu prispôsobiť sa meniacej sa realite a politickým prioritám v záujme vykonávania solidárnych činností. V tomto nariadení sa preto podrobne nestanovuje to, akú podobu budú akcie mať, ani sa v ňom neprejudikujú politické priority alebo príslušné rozpočtové priority na ďalších sedem rokov. Sekundárne politické rozhodnutia a priority vrátane podrobností o konkrétnych akciách, ktoré sa majú implementovať rôznymi činnosťami, by mala sa namiesto toho mali určovať prostredníctvom ročného pracovného programu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(21) (nariadenie o rozpočtových pravidlách prijať pracovné programy a informovať o tom Európsky parlament a Radu). Pracovné programy by mali stanovovať opatrenia potrebné na ich implementáciu v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu, kritériami výberu a udeľovania grantov, ako aj so všetkými ostatnými požadovanými prvkami. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom vykonávacích delegovaných aktov. Aby sa zaistilo rovnaké zapojenie do prípravy delegovaných aktov, mala by Komisia pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov v súlade s postupom preskúmania uskutočňovať počas prípravných prác príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a mala by zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súbežne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade. [PN 45]

(37)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné tento program vyhodnotiť s použitím informácií zozbieraných na základe osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom by sa malo zamedziť nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Takéto požiadavky by mali zahŕňať konkrétne, merateľné a realistické ukazovatele, ktoré možno merať v priebehu času ako základ na hodnotenie vplyvov programu v praxi.

(38)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom by sa mali zabezpečiť na európskej, regionálnej, vnútroštátnej i miestnej úrovni. S cieľom osloviť veľký počet potenciálnych uchádzačov by sa na propagáciu programu mali využívať dynamické komunikačné prostriedky s osobitným dôrazom na sociálne médiá. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, ktoré by sa mali podnecovať, aby podporovali činnosti Európskeho zboru solidarity. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, webové sídla Únie, programy Únie, ktoré sú spojené s Európskym zborom solidarity, to tieto činnosti by mali v prípade potreby aj s podporou zahŕňať podporu ďalších kľúčových zainteresovaných strán. [PN 46]

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali podľa možnosti úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi, mládežníckymi organizáciami, organizáciami zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa solidárnych akcií v oblasti solidarity, vrátane dobrovoľníckej infraštruktúry a podporných agentúr, ako sú dobrovoľnícke centrá. [PN 47]

(40)  S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a posilniť synergiu komunikačných činností realizovaných na podnet Komisie by zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali prispievať aj k zahrnutiu bezbariérového informovania o politických prioritách Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia. [PN 48]

(41)  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné vykonávanie tohto nariadenia by mal program v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy riadenia. Implementácia programu by sa preto mala zveriť existujúcim štruktúram, t. j. Komisii a národným agentúram určeným na riadenie akcií uvedených v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus]. Komisia by mala pravidelne konzultovať s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane účastníckych organizácií o implementácii Európskeho zboru solidarity.

(42)  S cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie, optimalizáciu nákladov a právnu istotu v každej účastníckej krajine by každý vnútroštátny orgán mal určiť nezávislý audítorský subjekt. Tam, kde je to možné, a s cieľom maximalizovať efektívnosť by nezávislý audítorský subjekt mohol byť totožný s tým subjektom, ktorý bol určený na akcie uvedené v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus]. [PN 49]

(43)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok správneho fungovania programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie administratívnych otázok, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt a iné právne ťažkosti, ktoré by mohli zabrániť prístupu mladých ľudí k programu. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801(22) sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania. [PN 50]

(44)  Systém podávania správ o výkonnosti by mal zabezpečiť, aby sa údaje na monitorovanie implementácie a hodnotenia programu zozbierali efektívne, účinne a včas, ako aj na primeranej úrovni podrobnosti. Takéto údaje by sa mali oznamovať Komisii spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými pravidlami o ochrane údajov.

(45)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(23). [PN 51]

(46)  S cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov by sa v maximálnej možnej miere mali využívať zjednodušené granty vo forme jednorazových platieb, jednotkových nákladov a paušálnych platieb. V prípade zjednodušených grantov na podporu akcií programu zameraných na mobilitu, ako ich vymedzila Komisia, by sa mali zohľadňovať životné náklady a náklady spojené s pobytom v hostiteľskej krajine. Členské štáty by sa mali tiež nabádať, aby v súlade s vnútroštátnym právom oslobodili tieto granty od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v prípade verejných alebo súkromných subjektov, ktoré udeľujú takúto finančnú podporu príslušným jednotlivcom.

(47)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95(24), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. S cieľom preskúmať a/alebo doplniť ukazovatele výkonnosti programu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(48)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie(25). Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie práva rovnosti medzi ženami a mužmi a práva nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo, sexuálnej orientácie alebo sociálno-ekonomického pozadia a podporovať uplatňovanie článkov 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie. [PN 52]

(49)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament a Rada na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, cien, nepriamej implementácie, a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidla prijaté na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov pri dodržiavaní zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie týchto zásad je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov Únie.

(50)  Keďže cieľ tohto nariadenia, konkrétne zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných solidárnych činnostiach, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec opatrení nevyhnutných na dosiahnutie uvedených cieľov.

(51)  [Nariadenie o Európskom zbore solidarity] by sa malo zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2021.

(52)  V záujme zabezpečenia kontinuity finančnej podpory poskytovanej v rámci programu by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2021,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje program Európsky zbor solidarity (ďalej len „program“).

Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „solidárna činnosť“ je vysokokvalitná dočasná inkluzívna a primerane financovaná činnosť prispievajúca, ktorá rieši významné spoločenské výzvy v prospech komunity alebo spoločnosti ako celku, prispieva k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity, ktorá môže mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest, solidaritných projektov a činností súvisiacich s vytváraním sietí v rôznych oblastiach vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca ktorá zabezpečuje európsku pridanú hodnotu a súlad so zdravotnými a bezpečnostnými predpismi a s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; [PN 53]

2.  „registrovaný uchádzač“ je osoba vo veku od 17 do 30 rokov, ktorá má oprávnený pobyt v zúčastnenej krajine a ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity, aby vyjadrila záujem zapojiť sa do solidárnej činnosti, ale zatiaľ sa na takejto činnosti nezúčastňuje; [PN 54]

3.  „účastník“ je osoba vo veku od 18 do 30 rokov, ktorá sa má oprávnený pobyt v zúčastnenej krajine, zaregistrovala sa na portáli Európskeho zboru solidarity a ktorá sa zúčastňuje na solidárnej činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity; [PN 55]

4.  „mladí ľudia s nedostatkom príležitostí“ sú mladí ľudia osoby, ktorí čelia určitým prekážkam ktoré potrebujú dodatočnú podporu vzhľadom na rôzne prekážky, ktoré im bránia v tom vyplývajú napríklad zo zdravotného postihnutia, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických zdravotných problémov, ťažkostí vo vzdelávaní, ich migrantského pôvodu, kultúrnych rozdielov, zo sociálnych ich hospodárskej, z kultúrnych sociálnej a geografickej situácie, geografických vrátane ľudí z marginalizovaných komunít alebo zo zdravotných ľudí ohrozených rizikom diskriminácie na základe ktoréhokoľvek z dôvodov alebo z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a ťažkosti vo vzdelávaní uvedených v článku 21 Charty základných práv Európskej únie; [PN 56]

5.  „účastnícka zúčastnená organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, a to ziskový či neziskový, miestny, regionálny, vnútroštátny alebo medzinárodný, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity, vo funkcii hostiteľa, v podpornej funkcii alebo v oboch týchto funkciách, pričom sa zabezpečí, že tento subjekt bude schopný vykonávať vysokokvalitné solidárne činnosti v súlade s cieľmi programu; [PN 57]

6.  „dobrovoľnícka činnosť“ je nepovinná solidárna činnosť spočívajúca vo vykonávaní verejnoprospešnej činnosti, ktorá sa uskutočňuje ako dobrovoľná prispieva k dosiahnutiu verejného blaha a ktorú daný účastník vykonáva vo voľnom čase, neplatená činnosť vykonávaná najviac z vlastnej vôle a bez nároku na odmenu počas maximálne 12 mesiacov; [PN 58]

7.  „stáž“ je platená solidárna činnosť, ktorá má formu pracovnej praxe v zúčastnenej organizácii počas obdobia od dvoch troch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka a hradí účastnícka zúčastnená organizácia v úlohe hostiteľa účastníka Európskeho zboru solidarity a ktorej súčasťou je prvok vzdelávania na získanie príslušných zručností a skúseností; [PN 59]

8.  „pracovné miesto“ je dôstojne platená solidárna činnosť počas obdobia od dvoch troch do 12 mesiacov, ktorej súčasťou je prvok vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je založená na písomnej dohode a ktorú ponúka a hradí účastnícka zúčastnená organizácia zamestnávajúca účastníka Európskeho zboru solidarity, pričom táto činnosť nenahrádza existujúcu pracovnú príležitosť; [PN 60]

9.  „solidaritný projekt“ je neplatená solidárna činnosť v rámci krajiny alebo neplatená cezhraničná solidárna činnosť počas obdobia najviac 12 mesiacov, ktorú vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity s cieľom riešiť kľúčové výzvy vo svojich komunitách a zároveň vytvárať jasnú európsku pridanú hodnotu; [PN 61]

10.  „značka kvality“ je osvedčenie udeľované účastníckej na základe rôznych osobitných požiadaviek podľa druhu vykonávanej solidárnej činnosti zúčastnenej organizácii, ktorá chce ponúkať solidárne činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity, a to v úlohe hostiteľa a/alebo v rámci podpornej funkcie, ktorým sa osvedčuje, že daná organizácia je schopná zabezpečiť kvalitu solidárnych činností počas všetkých fáz solidárnej činnosti v súlade so zásadami a cieľmi programu; [PN 62]

11.  „asistenčné centrá Európskeho zboru solidarity“ sú ďalšie funkcie, ktoré vykonávajú určené národné agentúry na podporu rozvoja, vykonávania a kvality činností v rámci Európskeho zboru solidarity, ako aj na identifikáciu schopností získaných účastníkmi v solidárnych činnostiach;

12.  „nástroje Únie na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií“ sú nástroje, ktoré pomáhajú zainteresovaným stranám chápať, hodnotiť a podľa potreby uznávať výsledky neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v celej Únii. Všetci účastníci po dokončení svojich činností získajú osvedčenie, v ktorom budú uvedené výsledky vzdelávania a zručnosti získané počas činností, ako je Youthpass alebo Europass;

13.  „činnosť humanitárnej pomoci“ je činnosť, ktorá podporuje operácie humanitárnej pomoci v tretích krajinách s cieľom poskytovať núdzovú pomoc vychádzajúcu z potrieb a zameranú na ochranu života, predchádzanie ľudskému utrpeniu a jeho zmierňovanie a zachovanie ľudskej dôstojnosti v podmienkach kríz spôsobených človekom alebo prírodnými katastrofami vrátane pomoci a ochranných operácií počas humanitárnych kríz alebo bezprostredne po nich, ktorá podporuje opatrenia na zabezpečenie prístupu k ľuďom v núdzi a uľahčenie voľného toku pomoci, ako aj opatrenia zamerané na posilnenie pripravenosti na katastrofy a znižovanie rizika katastrof, prepojenie pomoci, obnovy a rozvoja a prispenie k zvyšovaniu odolnosti a schopnosti zvládať krízy a zotaviť sa z nich;

14.  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie;

15.  „tretia krajina pridružená k programu“ je tretia krajina, ktorá je stranou dohody s Úniou umožňujúcej jej účasť na programe a ktorá spĺňa všetky povinnosti stanovené v tomto nariadení vo vzťahu k členským štátom;

16.  „tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu“, je tretia krajina, ktorá sa na programe plne nezúčastňuje, jej právne subjekty však môžu výnimočne využívať program v riadne odôvodnených prípadoch, ak je to v záujme Únie.

Článok 3

Ciele programu

1.  Všeobecným cieľom programu je presadzovať solidaritu ako hodnotu, najmä prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, zvýšiť účasť generácie mladých ľudí, ktorí sa s vyššou pravdepodobnosťou budú zapájať do solidárnych činností, a organizácií na dostupných a vysokokvalitných solidárnych činnostiach, a tým prispieť k posilňovaniu sociálnej súdržnosti, solidarity, demokracie, európskej identitydemokracie aktívneho občianstva v Únii a mimo nej, riešiť podporovať komunity a reagovať na spoločenské a humanitárne výzvy na mieste, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie a rovnosť príležitostí. [PN 63]

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné a inkluzívne príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností navodzujúcich pozitívne spoločenské zmeny v Európe a vo svete a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich schopnosti v oblasti osobného, vzdelávacieho, sociálneho, kultúrneho, občianskeho a profesijného rozvoja, ako aj uľahčovať ich nepretržitú angažovanosť ako aktívnych občanov, zamestnateľnosť a prechod na trh práce. [PN 64]

2a.  Súčasťou spätnej väzby účastníkov a zúčastnených organizácií je aj hodnotenie plnenia cieľov programu. [PN 65]

3.  Ciele programu sa plnia v rámci týchto dvoch zložiek akcií:

a)  účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev podľa článku 6 a úsilie o plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja; [PN 66]

b)  účasť mladých ľudí a ľudí s odbornosťou na humanitárnej pomoci súvisiacej so solidárnymi činnosťami (Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc) podľa článku 10 a opatrenia v rámci a mimo Únie zamerané na budovanie kapacít hostiteľských organizácií v oblasti humanitárnej pomoci v tretích krajinách podľa článku 11. [PN 67]

3a.   Operačné ciele a zodpovedajúce politické priority akcií, ktoré sa majú vykonať prostredníctvom činností v rámci zložiek uvedených v odseku 3 tohto článku, sa podrobne uvádzajú v ročných pracovných programoch, ktoré sa majú prijímať podľa článku 18. [PN 68]

KAPITOLA II

AKCIE EURÓPSKEHO ZBORU SOLIDARITY

Článok 4

Akcie Európskeho zboru solidarity

1.  Ciele programu stanovené v článku 3 sa presadzujú prostredníctvom týchto druhov akcií:

a)  dobrovoľnícka činnosť podľa článkov 7 a 11;

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou; [PN 69]

c)  solidaritné projekty podľa článku 9;

d)  činnosti súvisiace s vytváraním sietí podľa článku 5;

e)  opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa článku 5.

2.  Program podporuje solidárne činnosti, ktoré predstavujú jasnú európsku pridanú hodnotu, napríklad prostredníctvom:

a)  ich nadnárodného charakteru, najmä pokiaľ ide o vzdelávaciu mobilitu a spoluprácu;

b)  ich schopnosti dopĺňať ostatné programy a politiky na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni;

c)  ich európskeho rozmeru, pokiaľ ide o témy, ciele, prístupy, očakávané výsledky a ďalšie aspekty týchto solidárnych činností;

d)  ich prístupu s cieľom inkluzívnosti a skutočnej schopnosti zapojiť mladých ľudí z rôznych prostredí vrátane mladých ľudí so zdravotným postihnutím; [PN 70]

e)  ich prínosu k účinnému využívaniu nástrojov Únie na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií.

2a.   Ročné pracovné programy prijaté podľa článku 18 zahŕňajú zoznam činností, ktoré sú pre účastníkov, prijímateľov a spoločnosť potenciálne škodlivé alebo pre účastníkov nevhodné, ktoré sa nesmú vykonávať v rámci programu alebo ktoré podliehajú osobitnej odbornej príprave, previerkam osôb alebo iným opatreniam. [PN 71]

3.  Solidárne činnosti sa vykonávajú v súlade s osobitnými požiadavkami stanovenými pre každý typ činnosti realizovanej v rámci Európskeho zboru solidarity podľa článkov 5, 7, 8, 9 a 11 a v súlade s platnými regulačnými rámcami v účastníckych krajinách.

4.  Odkazy na Európsku dobrovoľnícku službu v právnych predpisoch Únie sa vykladajú tak, že zahŕňajú dobrovoľnícke činnosti vykonávané podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 aj podľa tohto nariadenia.

Článok 5

Akcie spoločné pre obe zložky

1.  Cieľom činností súvisiacich s vytváraním sietí podľa článku 4 ods. 1 písm. d) je:

a)  posilniť kapacity účastníckych zúčastnených organizácií s cieľom ponúkať kvalitné vysokokvalitné, ľahko prístupné a primerane financované projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov Európskeho zboru solidarity; [PN 72]

b)  prilákať nováčikov, či už mladých ľudí, osoby s určitou skúsenosťou v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, ako aj účastnícke zúčastnené organizácie; [PN 73]

ba)  uľahčiť prístup osôb so zdravotným postihnutím ku všetkým ponúkaným činnostiam; [PN 74]

c)  poskytovať príležitosti na podanie spätnej väzby o solidárnych činnostiach, ako aj propagovať program ako vyslanec, a [PN 75]

d)  prispievať k výmene skúseností a posilňovať zmysel spolupatričnosti medzi jednotlivcami a subjektmi zúčastňujúcimi sa na Európskom zbore solidarity, a tak podporovať jeho širší pozitívny účinok.

2.  Opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa článku 4 ods. 1 písm. e) zahŕňajú:

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality dobrovoľníckych činností, stáží alebo pracovných miest vrátane odbornej prípravy, jazykovej podpory, doplnkového poistenia, podpory pred solidárnou činnosťou alebo po nej, ako aj na vypracovanie osvedčenia, v ktorom sa uvádzajú a potvrdzujú schopnosti, ktoré účastníci nadobudli počas solidárnych činností, a budovanie kapacít a administratívnej podpory pre účastnícke organizácie;

aa)  opatrenia na ochranu príjemcov solidárnych činností vrátane cielenej odbornej prípravy účastníkov, ktorí vykonávajú svoje solidárne činnosti v prospech zraniteľných skupín vrátane detí, a previerky účastníkov, ktorí pracujú s deťmi; [PN 76]

ab)   opatrenia zamerané na podporu sociálneho začleňovania a rovnosti príležitostí, najmä pokiaľ ide o účasť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ako sú vhodné formy solidárnych činností a individuálna podpora; [PN 77]

ac)  opatrenia zamerané na zabezpečenie budovania kapacít a administratívnej podpory pre zúčastnené organizácie; [PN 78]

b)  rozvoj a udržiavanie značky značiek kvality pre subjekty, ktoré chcú poskytovať solidárne činnosti pre Európsky zbor solidarity; [PN 79]

c)  činnosti asistenčných centier Európskeho zboru solidarity v záujme podpory a zvyšovania kvality implementácie akcií Európskeho zboru solidarity a zlepšenia potvrdenia ich výsledkov;

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia prístupného portálu Európskeho zboru solidarity v aspoň všetkých úradných jazykoch Únie a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných systémov IT a webových nástrojov, ktoré musia spĺňať požiadavky na prístupnosť v zmysle smernice (EÚ) 2016/2102; [PN 80]

da)   opatrenia na podnecovanie sociálnych podnikov k tomu, aby podporovali činnosti programu alebo zamestnancom umožnili zapájať sa do dobrovoľníckych činností v rámci programu; [PN 81]

db)   vytvorenie jednoznačného a podrobného postupu pre účastníkov a zúčastnené organizácie, v ktorom sa stanovia kroky a časové rámce všetkých fáz solidárnych činností. [PN 82]

KAPITOLA III

ÚČASŤ MLADÝCH ĽUDÍ NA SOLIDÁRNYCH ČINNOSTIACH ZAMERANÝCH NA RIEŠENIE SPOLOČENSKÝCH VÝZIEV

Článok 6

Účel a typy akcií

1.  Akcie implementované v rámci zložky „účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev“ prispievajú najmä k posilňovaniu súdržnosti, solidarity, občianstva a demokracie v Únii a mimo nej a zároveň reagujú na spoločenské výzvy, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie a rovnosť príležitostí. [PN 83]

2.  V rámci tejto zložky sa podporujú činnosti podľa článku 4 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e), a to týmito spôsobmi:

a)  dobrovoľnícka činnosť podľa článku 7;

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou; [PN 84]

c)  solidaritné projekty podľa článku 9;

d)  činnosti súvisiace s vytváraním sietí v prípade jednotlivcov a organizácií zúčastňujúcich sa na tejto zložke v súlade s článkom 5;

e)  opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia v súlade s článkom 5.

Článok 7

Dobrovoľníctvo v rámci solidárnych činností

1.  Dobrovoľnícka činnosť podľa článku 4 ods. 1 písm. a) obsahuje prvok zahŕňa solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy učenia sa a online a offline odbornú prípravu prispôsobenú príslušnej činnosti, ktorá sa má uskutočniť pred touto činnosťou a počas nej, usiluje sa o to, aby mala jednoznačný vplyv na identifikované potreby komunity, nenahrádza stáže ani pracovné miesta, nepovažuje sa za zamestnanie a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti v súlade s príslušným vnútroštátnym právom. Takáto dohoda zabezpečí primeranú právnu, sociálnu a finančnú ochranu účastníka. [PN 85]

2.  Dobrovoľnícka činnosť sa môže uskutočniť spravidla uskutočňuje v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (v zahraničí), alebo. Dobrovoľnícka činnosť sa môže uskutočňovať v krajine jeho trvalého pobytu účastníka (v rámci krajiny), ale je otvorená len pre účasť mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a zahŕňa účasť účastníkov s trvalým pobytom v inej krajine, ako je krajina, v ktorej sa činnosť vykonáva. [PN 86]

Článok 8

Stáže a pracovné miesta

1.  Stáže podľa článku 4 ods. 1 písm. b) sú platené a prebiehajú na základe písomnej dohody o stáži uzavretej na začiatku stáže v súlade s prípadným platným regulačným rámcom krajiny, v ktorej sa stáž koná,. V dohode o stáži sa uvádzajú ciele vzdelávania, pracovné podmienky a pri zohľadnení zásad dĺžka trvania stáže, odmena, ktorú má účastník dostať, ako aj práva a povinnosti strán, a zohľadnia sa v nej zásady rámca kvality pre stáže (2014/C 88/01). Stáže nenahrádzajú pracovné miesta. [PN 87]

2.  Pracovné miesto podľa článku 4 ods. 1 písm. b) vychádza z písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej v súlade s vnútroštátnym regulačným rámcom účastníckej, ktorá rešpektuje všetky podmienky zamestnania, ako sa stanovuje vo vnútroštátnom práve, príslušných kolektívnych zmluvách, alebo oboch, a to krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Finančná podpora pre účastnícke organizácie, ktoré ponúkajú pracovné miesta, nesmie prekročiť 12 mesiacov v prípadoch, keď dĺžka platnosti pracovnej zmluvy presahuje 12 mesiacov. [PN 88]

3.  Stáže a pracovné miesta obsahujú prvok solídneho vzdelávania a odbornej prípravy učenia sa pred činnosťou a počas nej s cieľom pomôcť účastníkovi získať relevantné skúsenosti v záujme rozvíjania spôsobilostí užitočných pre osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníka. [PN 89]

4.  Stáže a pracovné miesta sa môžu realizovať spravidla realizujú v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (v zahraničí), alebo. Stáže a pracovné miesta sa môžu realizovať v krajine jeho trvalého pobytu účastníka (v rámci krajiny), ale sú otvorené len pre účasť mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a zahŕňajú účasť účastníkov s pobytom v inej krajine, ako je krajina, v ktorej sa činnosť vykonáva. [PN 90]

4a.   Vyčlení sa primeraný rozpočet na financovanie primeraných úprav, ktoré umožnia efektívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými v súlade s článkom 27 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a so smernicou Rady 2000/78/ES(26). [PN 91]

Článok 9

Solidárne projekty

Solidárny projekt podľa článku 4 ods. 1 písm. c) nenahrádza stáže ani pracovné miesta.

KAPITOLA IV

EURÓPSKY DOBROVOĽNÍCKY ZBOR PRE HUMANITÁRNU POMOC

Článok 10

Účel a typy akcií

1.  Akcie implementované v rámci zložky „Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc“ prispievajú najmä k poskytovaniu humanitárnej pomoci vychádzajúcej z potrieb, ktorá je zameraná na ochranu života, predchádzanie ľudskému utrpeniu a jeho zmierňovanie a zachovanie ľudskej dôstojnosti v súvislosti s prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými človekom, a k posilňovaniu kapacity a odolnosti zraniteľných komunít, ktoré sú zraniteľné, oslabené alebo zasiahnuté prírodnými katastrofami alebo komunít zasiahnutých katastrofou katastrofami spôsobenými človekom, a to s cieľom uľahčiť prechod z humanitárnej reakcie na dlhodobo udržateľný a inkluzívny rozvoj. [PN 92]

2.  Akcie v rámci tejto kapitoly sa uskutočňujú v súlade so zásadami s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci, pričom propagujú základné zásady humanitárnej pomoci, ktorými sú ľudskosť, neutralita, nestrannosť a nezávislosť, a zároveň sa v nich potvrdzuje pevný záväzok Únie k prístupu založenému na potrebách, bez diskriminácie medzi postihnutými skupinami obyvateľstva či v rámci nich, a rešpektuje sa medzinárodné právo. [PN 93]

2a.  Humanitárna pomoc Únie sa poskytuje v situáciách, v ktorých by mohli fungovať aj ďalšie nástroje týkajúce sa rozvojovej spolupráce, krízového riadenia a civilnej ochrany. Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc pracuje koherentným a komplementárnym spôsobom a vyhýba sa prekrývaniu s príslušnými politikami a nástrojmi Únie, najmä s politikou humanitárnej pomoci Únie, politikou rozvojovej spolupráce a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany. [PN 94]

2b.  Pri presadzovaní jednotnej medzinárodnej reakcie na humanitárne krízy musia byť akcie v rámci tejto kapitoly v súlade s akciami koordinovanými Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí. [PN 95]

2c.  Európsky zbor pre humanitárnu pomoc prispieva k posilňovaniu rodového hľadiska v humanitárnej pomoci Únie a podporuje primerané humanitárne reakcie na osobitné potreby žien. Osobitná pozornosť sa musí venovať spolupráci so skupinami a sieťami žien s cieľom podporovať zapájanie žien do humanitárnej pomoci, ako aj ich vedúce postavenie v tejto oblasti, pričom by sa mali využívať ich schopnosti a odborné znalosti v záujme obnovy, budovania mieru, znižovania rizika katastrof a budovania odolnosti zasiahnutých komunít. [PN 96]

2d.  Osobitné podmienky vyslania sa stanovia v úzkej spolupráci s hostiteľskými organizáciami v dohode medzi vysielajúcou organizáciou a Európskym dobrovoľníckym zborom pre humanitárnu pomoc vrátane práv a povinností, trvania a miesta vyslania a úloh, ktoré sa majú vykonávať. [PN 97]

3.  V rámci tejto zložky sa podporujú činnosti podľa článku 4 ods. 1 písm. a), d) a e), a to týmito spôsobmi:

a)  dobrovoľnícka činnosť podľa článku 11;

aa)   projekty solidarity; [PN 98]

b)  činnosti súvisiace s vytváraním sietí v prípade jednotlivcov a organizácií zúčastňujúcich sa na tejto zložke podľa článku 5;

c)  opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa článku 5 s osobitným zameraním na opatrenia na zaručenie bezpečnosti a ochrany účastníkov.

3a.  Na základe predbežného posúdenia potrieb v tretích krajinách sa toto nariadenie zameriava na podporu akcií určených na posilnenie kapacít v oblasti humanitárnej pomoci s cieľom zlepšiť pripravenosť na miestnej úrovni a reakciu na humanitárne krízy a zaistiť, aby práca dobrovoľníkov mala efektívny a udržateľný vplyv v teréne vrátane:

a)  riadenia rizík súvisiacich s prírodnými katastrofami, pripravenosťosu a reakciou, tútorstvom, odbornou prípravou v oblasti riadenia dobrovoľníkov a v iných relevantných oblastiach pre zamestnancov a dobrovoľníkov z hostiteľských organizácií;

b)  výmeny najlepších postupov, technickej pomoci, twinningových programov a výmeny pracovníkov a dobrovoľníkov, vytvárania sietí a iných vhodných akcií. [PN 99]

3b.   Komisia vedie, uchováva a aktualizuje databázu dobrovoľníkov pomoci EÚ, reguluje prístup k nej a jej využívanie, a to aj v oblasti dostupnosti a vhodnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ, čím umožňuje ďalšie zapojenie dobrovoľníkov, ktorí sa vrátili. Spracúvanie osobných údajov zhromaždených v uvedenej databáze alebo pre ňu sa v prípade potreby vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(27) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725(28). [PN 100]

Článok 11

Dobrovoľnícka činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci

1.  Dobrovoľnícka činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci zahŕňa primerané vzdelávanie a odbornú prípravu, a to aj pred nasadením, súvisiacu s projektami, do ktorých budú zapojení mladí dobrovoľníci, s patričným dôrazom na zásady humanitárnej pomoci podľa článku 4 10 ods. 1 písm. 2 a) obsahuje prvok vzdelávania a na zásadu „nespôsobovania žiadnej škody“, odbornej prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné miesta a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti. [PN 101]

1a.   Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ musí podporovať účasť miestnych dobrovoľníkov z tretích krajín. [PN 102]

2.  Dobrovoľnícka činnosť v rámci tejto zložky môže prebiehať iba v tretích krajinách: [PN 103]

a)  v ktorých kde sa uskutočňujú činnosti a operácie humanitárnej pomoci a

b)  v ktorých kde neprebiehajú žiadne medzinárodné ani vnútroštátne ozbrojené konflikty.

2a.  Na základe predbežného posúdenia potrieb v tretích krajinách vysielajúcimi a hostiteľskými organizáciami a inými relevantnými subjektami sa v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc podporujú akcie zamerané na:

a)  posilnenie kapacity hostiteľských organizácií v oblasti humanitárnej pomoci v tretích krajinách s cieľom zvýšiť miestnu pripravenosť a reakciu na humanitárne krízy a zabezpečiť účinný a udržateľný vplyv práce Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc na mieste prostredníctvom riadenia rizika katastrof, pripravenosti a reakcie, prechodu od humanitárnej reakcie k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, tútorstva a odbornej prípravy v oblasti riadenia dobrovoľníkov;

b)  výmenu najlepších postupov, technickú pomoc, twinningové programy a výmenu personálu a dobrovoľníkov. [PN 104]

2b.   Posúdenie úrovne rizika pre bezpečnosť a ochranu dobrovoľníkov musí byť prioritou, a to najmä v krajinách alebo oblastiach, ktoré sú považované za nestabilné alebo v ktorých existujú bezprostredné hrozby. [PN 105]

2c.   Komunikačné kampane o Európskom zbore solidarity týkajúce sa iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ sa musia uskutočňovať predovšetkým na území Únie a musia sa zameriavať na prácu vykonávanú dobrovoľníkmi a pracovníkmi v oblasti humanitárnej pomoci na základe zásad humanitárnej pomoci, ktorými sú ľudskosť, nezávislosť, neutralita a nestrannosť, ktorými je ich činnosť charakterizovaná. [PN 106]

2d.   Dobrovoľnícka činnosť reaguje na skutočné potreby a nedostatky zistené na miestnej úrovni hostiteľskými organizáciami. [PN 107]

Článok 11a

Identifikácia a výber uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť

1.  Na základe vopred uskutočneného posúdenia potrieb v tretích krajinách Komisia identifikuje a vyberá uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť, ktorí budú vyzvaní k tomu, aby sa zúčastnili na odbornej príprave v spolupráci s národnými agentúrami a hostiteľskými organizáciami.

2.  Identifikácia a výber uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť sa uskutočňuje v súlade s článkom 14, pričom sa dodržiavajú zásady nediskriminácie, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

3.  Veková hranica uvedená v článkoch 2 a 15 sa neuplatňuje na dobrovoľnícku prácu na podporu operácií humanitárnej pomoci podľa tohto článku. [PN 108]

Článok 11b

Odborná príprava uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť

1.  Na základe existujúcich programov a postupov Komisia vytvorí program odbornej prípravy určený na prípravu uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť, a to s cieľom podporiť a doplniť akcie humanitárnej pomoci.

2.  Uchádzači o dobrovoľnícku činnosť, ktorí boli identifikovaní a vybraní v súlade s postupom podávania žiadostí, sa môžu zúčastňovať programu odbornej prípravy uskutočňovaného kvalifikovanými organizáciami. Individuálny rozsah a obsah odbornej prípravy, ktorú musí absolvovať každý uchádzač o dobrovoľnícku činnosť, sa určuje po porade s certifikovanou hostiteľskou organizáciou na základe potrieb a so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti uchádzača o dobrovoľnícku činnosť a na plánované miesto vyslania.

3.  Program odbornej prípravy zahŕňa posúdenie miery pripravenosti uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť na to, aby mohli byť vyslaní podporiť a doplniť akcie humanitárnej pomoci v tretej krajine a aby dokázali reagovať na potreby na mieste. [PN 109]

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Rozpočet

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 1 112 988 000 EUR v cenách roku 2018 [1 260 000 000 EUR v bežných cenách]. [PN 110]

2.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií. Primeraná suma sa vyčlení z rozpočtu aj na výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi a na rozvoj mládežníckych sietí. [PN 111]

2a.   Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť toto nariadenie, aby sa umožnila flexibilita a bolo možné prispôsobovať orientačné rozdelenie rozpočtu podľa činností v zmysle článku 12a. V delegovaných aktoch prijatých podľa tohto článku sa odrážajú nové politické priority úpravou rozdelenia rešpektujúcou maximálnu výšku rezervy na úrovni 20 %. [PN 112]

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie o rozpočtových pravidlách, výdavky na akcie vyplývajúce z projektov zahrnutých do prvého pracovného programu môžu byť oprávnené od 1. januára 2021.

4.  Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti presunuté na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom [62 ods. 1 písm. a)] nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s [písmenom c) uvedeného článku]. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

Článok 12a

Rozdelenie rozpočtu určeného na činnosti podľa článkov 7, 8, 9 a 11

Orientačné rozdelenie rozpočtu určeného na činnosti podľa článkov 7, 8, 9 a 11 je takéto:

a)  pre dobrovoľnícku činnosť v rámci solidárnych činností a solidárnych projektov uvedených v článkoch 7 a 9: 86 %;

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8: 8 %, a

c)  pre dobrovoľnícku činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci uvedených v článku 11: 6 %. [PN 113]

Článok 13

Formy financovania z prostriedkov EÚ a metódy implementácie

1.  Program sa implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia so subjektmi uvedenými v článku [62 ods. 1 písm. c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien a verejného obstarávania. V záujme zjednodušenia požiadaviek kladených na prijímateľov sa jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie používajú v maximálnej možnej miere. [PN 114]

3.  Príspevky do vzájomného poisťovacieho mechanizmu môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sa považujú za dostatočnú záruku. Uplatňujú sa ustanovenia uvedené v [článku X] nariadenia XXX [nariadenie, ktoré nahradí nariadenie o záručnom fonde].

4.  Komisia pre vyhodnotenie môže pri výberoch v rámci priameho a nepriameho riadenia pozostávať z externých odborníkov.

KAPITOLA VI

ÚČASŤ NA EURÓPSKOM ZBORE SOLIDARITY

Článok 14

Účastnícke krajiny

1.  Do dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest, solidaritných projektov, činností súvisiacich s vytváraním sietí a do opatrení v oblasti kvality a podporných opatrení uvedených v článkoch 5, 7, 8, 9 a 11 sa môžu zapojiť členské štáty a zámorské krajiny a územia.

2.  Do dobrovoľníckych činností, činností súvisiacich s vytváraním sietí a do opatrení v oblasti kvality a podporných opatrení uvedených v článkoch 5 a 7 sa môžu zapojiť:

a)  členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o EHP;

b)  pristupujúce krajiny, kandidáti a potenciálni kandidáti v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

c)  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

d)  iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode, ktorá sa vzťahuje na účasť tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, a to za predpokladu, že sa v tejto dohode:

–  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a prínosy tretej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na programoch Únie,

–  stanovujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu výšky finančných príspevkov na jednotlivé programy a administratívnych nákladov na ne. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách,

–  neudeľuje tretej krajine právomoc rozhodovať o programe,

–  zaručujú práva Únie na zabezpečenie správneho finančného riadenia a ochranu jej finančných záujmov.

3.  Krajiny uvedené v odseku 2 sa v plnej miere zúčastňujú na programe, iba ak spĺňajú všetky povinnosti, ktoré sa týmto nariadením ukladajú členským štátom.

3a.   Len čo budú k dispozícii dostatočné informácie, finančné príspevky tretích krajín na program, ktoré sa od nich očakávajú, sa oznámia obom zložkám rozpočtového orgánu ako súčasť každoročného alebo priebežného podávania správ o programe. [PN 115]

4.  Do akcií v oblasti dobrovoľníctva a vytvárania sietí uvedených v článkoch 5 a 7 sa môžu zapájať tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, najmä susedské krajiny.

Článok 15

Účasť jednotlivcov

1.  Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity. V čase začatia dobrovoľníckej činnosti, stáže, práce alebo solidaritného projektu však mladý človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie prekročiť 30 rokov.

1a.   Účastníkom, ktorí sa presúvajú do inej krajiny, sa zaručuje plnohodnotná zdravotná starostlivosť, akú majú v členskom štáte, ktorý je štátom ich pobytu, a nie iba urgentná zdravotná starostlivosť. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje prostredníctvom verejných zdravotníckych služieb členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva, a ak takéto služby neexistujú alebo zjavne nie sú v súlade s normami kvality členského štátu, ktorý je štátom pobytu, prostredníctvom súkromných zdravotníckych služieb v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva. [PN 116]

1b.   Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisia, členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny podporujú sociálne začlenenie a rovnaké podmienky prístupu, a to aj pokiaľ ide o účasť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. [PN 117]

Článok 16

Účastnícke organizácie

1.  Do Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť verejné alebo súkromné subjekty, neziskové alebo ziskové, a medzinárodné organizácie vrátane mládežníckych organizácií, náboženských inštitúcií, charitatívnych združení, sekulárnych humanistických organizácií, MVO alebo iných aktérov z občianskej spoločnosti za predpokladu, že ponúkajú solidárne činnosti, majú právnu subjektivitu podľa práva krajiny, v ktorej sú registrované, a že im bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Značkou kvality sa osvedčuje, že činnosti môžu plniť ciele podľa článku 3 a poskytovať akcie podľa článku 4. [PN 118]

2.  Žiadosť subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity na základe zásad rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a nediskriminácie, vyhýbania sa náhrady za prácu, poskytovania kvalitných vysokokvalitných, ľahko dostupných a inkluzívnych činností s jasnou pridanou hodnotou pre identifikované potreby komunity, so vzdelávacím rozmerom s dôrazom zameraným na osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, primeraných vzdelávacích, pracovných a dobrovoľníckych opatrení, bezpečného a slušného prostredia a dôstojných podmienok a zásady neziskovosti v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Týmito zásadami sa overí, či činnosti spĺňajú požiadavky a ciele Európskeho zboru solidarity. Značka kvality sa udeľuje len organizáciám, ktoré sa zaviažu dodržiavať tieto zásady. [PN 119]

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Osobitné požiadavky, ktoré musia byť splnené na získanie značky kvality, sa líšia v závislosti od druhu solidárnej činnosti a funkcie subjektu. Udelená značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a možno ju odňať v prípade jej zneužitia alebo nesplnenia zásad stanovených v odseku 2 sa značka odníme. Každý subjekt, ktorý zásadne zmení svoje činnosti, o tom informuje príslušný vykonávací orgán na účel prehodnotenia. [PN 120]

4.  Každý subjekt, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity, dostane prístup do portálu Európskeho zboru solidarity vo funkcii hostiteľa, v podpornej funkcii alebo v oboch a bude môcť registrovaným uchádzačom predkladať ponuky solidárnych činností.

4a.  Zúčastnené organizácie, ktorým bola udelená značka kvality, majú prístup k platforme na ľahké vyhľadávanie vhodných žiadateľov, aby sa účastníkom aj zúčastneným organizáciám uľahčilo zapájanie sa do solidárnych činností. [PN 121]

4b.  Zúčastnené organizácie uľahčujú propagáciu programu tým, že bývalým účastníkom ponúkajú možnosť prostredníctvom siete sa podeliť o ich skúsenosti a pôsobiť ako vyslanci vo vzťahu k prípadnej nastupujúcej generácii účastníkov programu. [PN 122]

5.  Značka kvality Európskeho zboru solidarity nevedie automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

5a.  Zúčastnené organizácie vykonávajú v rámci Európskeho zboru solidarity niekoľko funkcií. Vo funkcii hostiteľa vykonávajú činnosti súvisiace s predkladaním ponúk týkajúcich sa solidárnych činností registrovaným účastníkom, s výberom a prijímaním účastníkov vrátane prípadne organizovania činností, poskytovania usmernení a podpory účastníkom počas všetkých fáz solidárnej činnosti, zaisťovania bezpečného a vhodného pracovného prostredia pre účastníkov a poskytovania spätnej väzby účastníkovi po ukončení činnosti. V podpornej funkcii vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s vysielaním, prípravou a podporou účastníkov pred odchodom na solidárnu činnosť, počas nej a po jej skončení vrátane odbornej prípravy účastníkov a ich nasmerovania na miestne organizácie po ukončení činnosti. Organizácie v podpornej funkcii môžu takisto poskytovať administratívnu a logistickú podporu účastníkom solidaritných projektov. [PN 123]

6.  Solidárne činnosti a súvisiace opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia ponúkané účastníckou organizáciou môžu získať finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity alebo z iných zdrojov, ktoré nezávisia od rozpočtu Únie.

7.  V prípade organizácií, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach uvedených v článku 11, je prioritou bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov.

Článok 17

Prístup k finančným prostriedkom z Európskeho zboru solidarity

O finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt so sídlom v účastníckej krajine, ako aj medzinárodné organizácie. V prípade činností uvedených v článkoch 7, 8 a 11 je udelenie značky kvality účastníckej organizácii nevyhnutnou podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho zboru solidarity. V prípade solidaritných projektov uvedených v článku 9 môžu fyzické osoby takisto žiadať o finančné prostriedky v mene neformálnych skupín účastníkov Európskeho zboru solidarity. Vo všeobecnosti sa žiadosť o grant podáva národnej agentúre krajiny, v ktorej má organizácia sídlo. Žiadosti o grant na činnosti organizované celoeurópskymi alebo medzinárodnými organizáciami, činnosti tímov dobrovoľníkov v prioritných oblastiach identifikovaných na európskej úrovni a na činnosti na podporu operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách sa podávajú EACEA. [PN 124]

KAPITOLA VII

PROGRAMOVANIE, MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Článok 18

Ročný pracovný program [PN 125]

Sekundárne politické rozhodnutia a priority vrátane podrobností o konkrétnych akciách načrtnutých v článkoch 4 až 11 sa určujú každoročne prostredníctvom pracovného programu v zmysle článku [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V ročnom pracovnom programe sa stanovujú aj podrobnosti o vykonávaní programu. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie riadené národnou agentúrou. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29 prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím ročných pracovných programov. [PN 126]

Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v [článku 110] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Okrem toho sa v pracovnom programe uvádza suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom národnej agentúry. Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 30.

Článok 19

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe.

2.  Na zabezpečenie účinného posúdenia programu z hľadiska dosahovania jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29, pokiaľ ide o zmeny prílohy na účely preskúmania a doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca monitorovania a hodnotenia.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby prijímatelia finančných prostriedkov Únie v zmysle článku [2 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách efektívne, účinne, včas a na primeranej úrovni podrobnosti zbierali údaje na monitorovanie implementácie a hodnotenia programu. Na tento účel sa prijímateľom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Článok 20

Hodnotenie

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

2.  Priebežné Hodnotenie programu v polovici trvania sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. Komisia predloží hodnotenie v polovici trvania Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov najneskôr do 30. júna 2024. Musí ho sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu. [PN 127]

3.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národných agentúr uvedené v článku 23, členské štáty predložia Komisii do 30. apríla 2024 správu o implementácii a vplyve programu na svojich príslušných územiach.

3a.   Komisia v prípade potreby a na základe hodnotenia v polovici trvania a správ o implementácii, ktoré predložili členské štáty, predloží legislatívne návrhy na zmenu tohto nariadenia. Komisia predstúpi pred príslušné výbory Európskeho parlamentu a predloží im správu o hodnotení v polovici trvania, a to aj so zreteľom na jej rozhodnutie o tom, či je potrebné toto nariadenie zmeniť. [PN 128]

4.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

5.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

KAPITOLA VIII

INFORMOVANIE, KOMUNIKÁCIA A ŠÍRENIE

Článok 21

Informovanie, komunikácia a šírenie

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uznávajú priznávajú pôvod týchto finančných prostriedkov Únie zabezpečia zabezpečujú ich viditeľnosť najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú zrozumiteľné pohotové, ucelené, faktické účinné a primerane cielené informácie rozličnej verejnosti rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a širokej verejnosti. [PN 129]

2.  Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a národnými agentúrami v zúčastnených krajinách a s príslušnými sieťami na úrovni Únie vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3. [PN 130]

3.  Národné agentúry uvedené v článku 23 vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o informácie a účinnú osvetu, ako aj o šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia v rámci programu, medzi všetkými potenciálnymi prijímateľmi a ich využívanie, pomáhajú Komisii s jej všeobecnou úlohou šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných v ich krajine. [PN 131]

3a.   Zúčastnené organizácie používajú značku „Európsky zbor solidarity“ na účely komunikácie a šírenia informácií súvisiacich s programom. [PN 132]

KAPITOLA IX

SYSTÉM RIADENIA A AUDITU

Článok 22

Vnútroštátny orgán

V každej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia vnútroštátne orgány určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus] aj ako vnútroštátne orgány v rámci Európskeho zboru solidarity. Na Európsky zbor solidarity sa analogicky vzťahuje článok 23 ods. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 [nového nariadenia o programe Erasmus].

Článok 23

Národná agentúra

1.  V každej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia národné agentúry určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus] vo svojich príslušných krajinách aj ako národné agentúry v rámci Európskeho zboru solidarity.

Na Európsky zbor solidarity sa analogicky vzťahuje článok 24 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 [nového nariadenia o programe Erasmus].

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 24 ods. 2 [nového nariadenia o programe Erasmus], národná agentúra zodpovedá aj za riadenie všetkých fáz projektového cyklu akcií Európskeho zboru solidarity uvedených vo vykonávacích aktoch podľa článku 18 v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. c) bodmi v) a vi)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  V prípade krajín uvedených v článku 14 ods. 2 tohto nariadenia, ak pre danú krajinu nebola určená národná agentúra, určí sa v súlade s článkom 24 ods. 1, 3, 4, 5 a 6 [nového nariadenia o programe Erasmus].

3a.   Národná agentúra pravidelne komunikuje s prijímateľmi v rámci programu (s jednotlivcami a organizáciami), aby od nich získala spätnú väzbu o programe, posúdila kvalitu činnosti a to, ako sa činnosť vyvíja, na základe usmernení Komisie, a poskytuje podporu účastníkom v prípade ťažkostí a s cieľom zlepšiť vykonávanie programu na vnútroštátnej úrovni na základe ich spätnej väzby a svojich odborných znalostí. [PN 133]

Článok 24

Európska komisia

1.  Vzťah medzi Komisiou a národnou agentúrou sa v súlade s pravidlami v článku 24 [nového nariadenia o programe Erasmus] upravuje v písomnom dokumente, ktorý:

a)  stanovuje normy vnútornej kontroly pre dotknutú národnú agentúru a pravidlá riadenia finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu národnými agentúrami, pričom sa zohľadňujú požiadavky týkajúce sa zjednodušenia a na účastníkov a zúčastnené organizácie sa neuvaľuje ďalšia záťaž; [PN 134]

b)  zahŕňa pracovný program národnej agentúry, v ktorom sa vymedzujú riadiace úlohy národnej agentúry, na ktoré sa poskytuje podpora Únie;

ba)  zahŕňa požiadavku organizovať pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr, ako aj odbornú prípravu pre túto sieť s cieľom zabezpečiť jednotnú implementáciu programu vo všetkých zúčastnených krajinách; [PN 135]

c)  stanovuje požiadavky na národnú agentúru týkajúce sa podávania správ.

1a.  Komisia organizuje pravidelné stretnutia zamerané na vykonávanie programu s reprezentatívnym počtom a typom sietí zastupujúcich mladých ľudí a dobrovoľníkov a iné príslušné organizácie občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov a sietí významných pre činnosti programu. [PN 136]

2.  Komisia sprístupní každý rok národnej agentúre tieto finančné prostriedky:

a)  finančné prostriedky na grantovú podporu v dotknutej účastníckej krajine určené pre akcie Európskeho zboru solidarity, ktorých riadenie je zverené národnej agentúre;

b)  finančný príspevok na podporu riadiacich úloh vykonávaných národnou agentúrou vymedzených podľa podmienok opísaných v článku 25 ods. 3 písm. b) [nového nariadenia o programe Erasmus].

3.  Komisia stanoví požiadavky na pracovný program národnej agentúry. Komisia sprístupní finančné prostriedky Európskeho zboru solidarity národnej agentúre až po tom, ako oficiálne schváli pracovný program národnej agentúry.

4.  Na základe požiadaviek na súlad pre národné agentúry podľa článku 23 ods. 3 [nového nariadenia o programe Erasmus], Komisia preskúma vnútroštátne systémy riadenia a kontroly, vyhlásenie riadiaceho subjektu národnej agentúry a stanovisko nezávislého audítorského subjektu k nemu, pričom náležite zohľadní informácie poskytnuté vnútroštátnym orgánom o jeho činnostiach monitorovania a dohľadu v súvislosti s Európskym zborom solidarity.

5.  Komisia posúdi ročné vyhlásenie riadiaceho subjektu a stanovisko nezávislého audítorského subjektu k nemu a potom zašle svoje stanovisko a pripomienky národnej agentúre a vnútroštátnemu orgánu.

5a.   V prípade, že Komisia nemôže prijať ročné vyhlásenie riadiaceho subjektu alebo nezávislé audítorské stanovisko k nemu, alebo v prípade neuspokojivej realizácie pripomienok Komisie národnou agentúrou môže Komisia vykonať preventívne a nápravné opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie v súlade s článkom 131 ods. 3 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 137]

Článok 24a

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Na úrovni Únie je EACEA zodpovedná za riadenie všetkých fáz udeľovania grantov na projektové akcie programu, ktoré sú uvedené v článku 7 a predložené celoeurópskymi organizáciami a platformami, na činnosti tímov dobrovoľníkov v prioritných oblastiach identifikovaných na európskej úrovni a na činnosti podporujúce operácie humanitárnej pomoci v tretích krajinách.

EACEA je zodpovedná aj za akreditáciu (t. j. značku kvality) a monitorovanie celoeurópskych organizácií alebo platforiem, organizácií, ktoré majú na starosti implementáciu vnútroštátnych systémov alebo fondov zdieľaného riadenia Únie, a organizácií, ktoré chcú vykonávať činnosti podporujúce operácie humanitárnej pomoci. [PN 138]

Článok 25

Audity

1.  Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa [článku 127] nariadenia o rozpočtových pravidlách a vykonajú sa v súlade s rovnakými kritériami vo všetkých členských štátoch. [PN 139]

2.  Vnútroštátny orgán určuje nezávislý audítorský subjekt. Nezávislý audítorský subjekt vydá audítorské stanovisko k vyhláseniu riadiaceho subjektu podľa [článku 155 ods. 1] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Nezávislý audítorský subjekt:

a)  má potrebnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie auditov vo verejnom sektore;

b)  zabezpečí, aby jeho audity zohľadňovali medzinárodne uznávané audítorské štandardy, a

c)  nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k právnemu subjektu, ktorého súčasťou je národná agentúra uvedená v článku 23, a z hľadiska svojich funkcií musí byť nezávislý od právnickej osoby, ktorej súčasťou je národná agentúra.

4.  Nezávislý audítorský subjekt poskytne Komisii a jej zástupcom, ako aj Dvoru audítorov úplný prístup k všetkým dokumentom a správam na podporu audítorského stanoviska, ktoré vydáva k vyhláseniu riadiaceho subjektu národnej agentúry.

KAPITOLA X

SYSTÉM KONTROLY

Článok 26

Zásady systému kontroly

1.  Komisia je zodpovedná za dozorné kontroly v súvislosti s akciami Európskeho zboru solidarity riadenými národnými agentúrami. Stanoví minimálne požiadavky na kontroly vykonávané národnou agentúrou a nezávislým audítorským subjektom.

2.  Národné agentúry sú zodpovedné za primárne kontroly prijímateľov grantov na akcie Európskeho zboru solidarity, ktoré im boli zverené. Z týchto kontrol, ktoré musia byť primerané a dostatočné, musí vyplývať primerané uistenie, že udelené granty sa využívajú v súlade s ich určením a s platnými pravidlami Únie. [PN 140]

3.  Pokiaľ ide o finančné prostriedky prevedené na národné agentúry, Komisia zabezpečí riadnu koordináciu svojich kontrol s vnútroštátnymi orgánmi a národnými agentúrami na základe zásady jednotného auditu a v nadväznosti na analýzu založenú na hodnotení rizika. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Článok 27

Ochrana finančných záujmov Únie

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe na základe rozhodnutia podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, tretia krajina udelí potrebné práva a prístup, ktoré sa požadujú pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov, aby mohli v plnej miere vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

KAPITOLA XI

KOMPLEMENTARITA

Článok 28

Komplementarita akcií Únie

1.  Akcie Európskeho zboru solidarity musia byť konzistentné a komplementárne s príslušnými politikami, nástrojmi a programami, najmä s programom Erasmus, európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF) a programom Práva a hodnoty, ako aj s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity. [PN 141]

2.  Akcie Európskeho zboru solidarity musia byť konzistentné a komplementárne s príslušnými politikami, programami nenahrádzajú príslušné politiky, programy a nástrojmi na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v účastníckych zúčastnených krajinách, sú s nimi konzistentné a vo vzťahu k nim komplementárne. Komisia, vnútroštátne orgány a národné agentúry si na tento účel vymieňajú informácie o existujúcich vnútroštátnych systémoch a prioritách týkajúcich sa solidarity a mládeže na jednej strane a o akciách Európskeho zboru solidarity na druhej strane, a to s cieľom nadviazať na relevantné osvedčené postupy a dosiahnuť efektívnosť a účinnosť. [PN 142]

2a.  S cieľom maximalizovať účinnosť financovania Únie a vplyv programu sa príslušné orgány na všetkých úrovniach konzistentne snažia vytvoriť súčinnosť medzi všetkými príslušnými programami. Takáto súčinnosť nesmie viesť k využívaniu finančných prostriedkov na plnenie iných cieľov ako tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení. Výsledkom každej súčinnosti a komplementárnosti musia byť zjednodušené postupy podávania žiadostí na úrovni vykonávania spolu s príslušnými vykonávacími usmerneniami. [PN 143]

3.  Akcie Európskeho zboru solidarity v tretích krajinách podľa článku 11 musia byť osobitne konzistentné a komplementárne s ostatnými oblasťami vonkajších činností Únie, najmä s politikou humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce, bezpečnosti, rozširovania, európskou susedskou politikou a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany. [PN 144]

4.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z prostriedkov programu, možno takisto poskytnúť príspevok z prostriedkov akéhokoľvek iného programu Únie, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Pravidlá každého prispievajúceho programu Únie sa uplatňujú na jeho príslušný príspevok na akciu. Kumulatívne financovanie nesmie prekročiť celkové oprávnené náklady akcie a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

5.  Ak program a európske štrukturálne a investičné fondy uvedené v článku 1 [nariadenia (EÚ) XX VN] spoločne poskytujú finančnú podporu na jednu akciu, táto akcia sa implementuje v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení vrátane pravidiel o vymáhaní neoprávnene vyplatených súm.

6.  Na akcie oprávnené v rámci programu, ktoré boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu a ktoré spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky uvedenej výzvy na predkladanie návrhov, ale ktoré nie sú financované z dôvodu rozpočtových obmedzení, sa môže poskytnúť podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu+ alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [65] ods. 7 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky] za predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje podpora.

KAPITOLA XII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku článkoch 12, 18 a 19 sa Komisii udeľuje na obdobie trvania programu. [PN 145]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku článkoch 12, 18 a 19 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 146]

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku článkov 12, 18 a 19 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PN 147]

Článok 30

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 31

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2021.

Článok 32

Prechodné ustanovenia

1.  Toto nariadenie nemá až do ukončenia dotknutých akcií vplyv na ich pokračovanie ani zmenu podľa [nariadenia o Európskom zbore solidarity] alebo podľa nariadenia (EÚ) č. 375/2014. Uvedené nariadenia sa budú na tieto akcie uplatňovať až do ich ukončenia.

2.  Z finančného krytia programu sa môžu uhrádzať aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi programom a opatreniami prijatými podľa [nariadenia o Európskom zbore solidarity] alebo podľa nariadenia (EÚ) č. 375/2014.

3.  V prípade potreby možno do rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov uvedených v článku 12 ods. 2, aby sa umožnilo riadenie akcií a činností, ktoré sa neskončia do 31. decembra 2027.

4.  Členské štáty na vnútroštátnej úrovni zabezpečia nerušený prechod medzi akciami implementovanými v súvislosti s programom Európskeho zboru solidarity (2018 – 2020) a akciami, ktoré sa majú implementovať v rámci tohto programu.

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Ukazovatele Program sa bude dôsledne monitorovať s cieľom zistiť, do akej miery bol dosiahnutý všeobecný cieľ a špecifické ciele, a sledovať jeho výstup, výsledky a vplyv. Na monitorovanie a podávanie správ tento účel je stanovený minimálny rámec ukazovateľov slúžiaci ako základ pre budúci podrobný program monitorovania výstupu, výsledkov a vplyvu programu vrátane rozšíreného súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov: [PN 148]

a)  počet účastníkov na solidárnych činnostiach;

b)  percentuálny podiel účastníkov z prostredia s nedostatkom príležitostí a; [PN 149]

c)  počet organizácií, ktoré sú držiteľom značky kvality Európskeho zboru solidarity.; [PN 150]

ca)  počet účastníkov zaradených na pracovné miesta (v rámci krajiny a mimo nej) rozdelených podľa krajiny, veku, pohlavia, profesionálnych skúseností a dosiahnutého vzdelania; [PN 151]

cb)   počet účastníkov na solidaritných projektoch rozdelený podľa krajiny, veku, pohlavia, profesionálnych skúseností a dosiahnutého vzdelania; [PN 152]

cc)   počet organizácií, ktorým bola odňatá značka kvality; [PN 153]

cd)  počet organizácií so značkou kvality rozdelených podľa krajiny a získaných finančných prostriedkov; [PN 154]

ce)  počet zúčastnených mladých ľudí s nedostatkom príležitostí; [PN 155]

cf)  počet účastníkov hlásiacich pozitívne študijné výsledky; [PN 156]

cg)  percentuálny podiel účastníkov, ktorých študijné výsledky boli uznané prostredníctvom osvedčenia, ako je Youthpass, alebo iného typu formálneho uznania ich účasti na Európskom zbore solidarity; [PN 157]

ch)  celková miera spokojnosti účastníkov s ohľadom na kvalitu činností, a [PN 158]

ci)  počet osôb podporovaných priamo alebo nepriamo prostredníctvom solidárnych činností. [PN 159]

(1)Ú. v. EÚ C , , s. .
(2)Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2019.
(4)Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity (COM(2016)0942).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1).
(7) Odporúčanie Rady z 15 10. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca 2014 o rámci kvality pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu stáže (Ú. v. EÚ C 153 88, 2.5.2018 27.3.2014, s. 1).
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadení (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).
(9)Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).
(10) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES (Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).
(12)Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky rámec interoperability – stratégia vykonávania (COM(2017)0134).
(13)[Odkaz na nariadenie o rozpočtových pravidlách].
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(15)Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(16)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(17)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(18)Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskych parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
(19)[Odkaz na nové rozhodnutie Rady o pridružení zámorských krajín a území].
(20)Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ (COM(2017)0623).
(21) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
(22)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).
(23)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(24)Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
(25)Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 391).
(26) Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).
(27) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(28) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia